Andrzej Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu: Religia, cywilizacja, estetyka, Wrocław 2001, s. 587-621.

 

Bibliografia

Skróty

 

CCCM = Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis.

"CD" = „Comparative Drama”.

CSEL = Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum.

"EDAM" = „Early Drama Art and Music Review”.

EK = Encyklopedia Katolicka, St. Wielgus i in. (red.), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1995- (w toku, t. VII 1997).

GB = Het Glossarium Bernense Wyd. L. de Man i P.G.J. van Sterkenburg. `s‑Gravenhage 1977.

GH= Het Glossarium Harlemense, wyd. P.G.J. van Sterkenburg. `s‑Gravenhage 1975.

„JMH” = „Journal of Medieval History”.

LCI = Lexikon der christlichen Ikonographie, t. 1-4: Allgemeine Ikonographie, Hrsg. von Engelbert Kirschbaum SJ in Zusammenarbeit mit G. Bandmann, W. Braunfels, J. Kollwitz, W. Mrazek, A.A.Schmid, H. Schnell; t. 5-8: Ikonographie der Heiligen, Hrsg. von Wolfgang Braunfels, Rom etc.: Herder, 1968-73; Sonderausgabe 1994.

LdM  = Lexikon des Mittelalters, Artemis-Verlag. Nowe wyd. w 10 t.: Robert Auty i in. red. Zürich: Artemis-Verlag, 1980-1999; od t. 7: München: LexMA Verlag.

MGH = Monumenta Germaniae Historica,

ODCC = The Oxford Dictionary of the Christian Church, red. F.L. Cross, red. 3. wydania E.A. Livingstone, Oxford University Press 1998.

PG = Patrologia Graeca, tj. Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, 161 t., wyd. J.P. Migne, Paris 1857-66.

PL = Patrologia Latina, tj. Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, 217 t. + 4 t. indeksy, wyd. J.P. Migne, Paris 1878-90.

„RORD” = „Research Opportunities in Renaissance Drama”

SLS = Słownik Literatury Staropolskiej. Średniowiecze, Renesans, Barok, pod red. Teresy Michałowskiej, przy udziale Barbary Otwinowskiej i Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz, wyd. II. popr. i uzup., Wrocław: Ossolineum 1998.

SPHU  = Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu  I. Studia Polonica Historiae Urbanae I, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1996.

STB = Słownik Teologii Biblijnej, red. nacz. Xavier Leon-Dufour, Vocabulaire de théologie biblique, Paris 21970, przekł. i oprac. bp Kazimierz Romaniuk, Poznań: Pallotinum 1994.

„TMR” = „The Medieval Review”, internetowe czasopismo recenzyjne, wydawane do roku 1993 jako „BMMR”, tj. "Bryn Mawr Medieval Review".

VL = Deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, wyd. 2, red. Kurt Ruh i in., De Gruyter, Berlin 1978-; od t. 9 red. nacz. Burghart Wachinger.

„ZdPh” = „Zeitschrift für deutsche Philologie”.

 

Edycje tekstów

Abraham, zob. Hroswita.

Ackermann aus Böhmen, zob. Krogmann.

Adams, J.Q., Chief Pre-Shakespearean Dramas. Cambridge: Houghton Mifflin Co., b.d.

Adversus haereses, zob. Ireneusz z Lyonu.

Agenda vor de kercken in Pamern = Agenda dat is Ordninge der hilligen Kerckenempter unde Ceremonien wo sich de Parrherren, Seelsorgere unde kerckendenere in erem Ampte holden scholen. Gestellet vor de kercken in Pamern, b.m.dr. 1569 (nast. wyd. Szczecin).

Alsfelder Passion [w:] The Alsfeld Passion Play, wyd. z przekł. ang. L.E. West, Edwin Mellen Press, Lewiston 1997; tekst niem. wg ed. R. Froninga, t. III.

Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przekł., wstęp i komentarz Henryk Podbielski; Warszawa: PWN, 1988.

Augustyn, Państwo Boże, przeł. Ks. Władysław Kubicki, Kęty: Wyd. Antyk 1998; wznowienie 3-tomowego wydania Jana Jachowskiego, Poznań 1930-7; oryg. De civitate Dei, wyd. B. Dombart, Lipsk 1921.

Augustyn, O nauczycielu, przeł. J. Modrzejewski, wstęp ks. Wacław Eborowicz; oryg. De magistro [w:] tegoż Dialogi filozoficzne, Kraków: Znak 1999:433-485.

Bacon, Franciszek, Nowa Atlantyda i z Wielkiej Odnowy, przeł. W. Kornatowski, J. Wikarjak; Warszawa: Wyd. Alfa, 1995.

Des Baurn Flaischgaden Vasnacht, Nr 88 [w:] Keller, s.708-14.

Bliscappen = Die eerste Bliscap van Maria i Die sevenste Bliscap van Onser Vrouwen, wyd. kryt. W.H. Beuken, Culemborg: Tjeenk Willink/Noorduin 1978.

Castle of Perseverance, The, [w:] Adams, s.267-87.

Chrétien de Troyes, Perceval le Gallois ou le conte du Graal, wyd. z przekł. nowofranc., Paris: Stock, 1978. Paris, 11947; Perceval le Gallois: roman du douzieme siècle, wyd. Francis J. Carmody, Berkeley Calif., 1970; wyd. pol. Percewal z Walii, czyli opowieść o Graalu [w:] Arcydzieła francuskiego średniowiecza, Warszawa 1968:479‑623.

Codex iuris canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks prawa kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań: Pallotinum 1984.

Contra haereses, zob. Ireneusz z Lyonu.

Cuda św. Wojciecha, [w:] Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski, przeł. J. Pleziowa, oprac. M. Plezia, Warszawa: Inst. Wyd. Pax, 1987.

Cudowna historia Maryjki z Nijmegen, która przez siedem lat miała do czynienia z diabłem, anonimowy mirakl niderlandzki z XV wieku, przekład i posłowie Piotr Oczko, Kraków: Wyd. Script 1998; oryg. zob. Mariken van Nieumeghen.

Dramaty staropolskie. Antologia, oprac. J. Lewański, 6 t., Warszawa: PIW 1959.

Durandus, Rationale = Guillelmus Durantis, Rationale divinorum officiorum, red. A. Davril OSB i T.M. Thibodeau, Turnhout: Brepols; t. 1-IV 1995, t. V-VI 1998, t. VII-VIII w przygot.; poprzednie wyd. Vincenzio d’Avino, Neapol 1859; przekład francuski: Durand, Rational ou manuel des divins offices (Paris 1854).

Eerste Bliscap, zob. Bliscappen.

Esmoreit, Een abel spel van. 31977. wyd. R. Roemans i H. van Assche, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel.

Franck Sebastian, Paradoxa, wyd. S. Wollgast, Berlin: Akademie 1966.

Die Frauenschender Vasnacht, [w:] Keller Nr 87; s.704-8.

Froning, R., Das Drama des Mittelalters, 3 t. 1891-2, repr. Darmstadt 1964.

Gall Anonim, Kronika Polska, wyd. Marian Plezia, przeł. Roman Grodecki, Wrocław: Ossolineum, 51982; wyd. kryt. oryginału łacińskiego K. Maleczyński, Anonima tzw. Galla Kronika, czyli dzieje książąt i władców polskich, Monumenta Poloniae Historica  II 2, Kraków 1952; przedtem m.in. w MGH SS 9:418-478, 1851.

Geary P.J. red. (1991) Readings in Medieval History, Broadview Press, Peterborough.

Goethe J.W, Reineke Fuchs, różne wyd.; przekł. pol. Lis Przechera, przeł. Leopold Staff, Warszawa: Wyd. Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek 1990.

Hildegarda z Bingen, Scivias, wyd. Adelgundis Führkötter, CCCM t. 43-43A, Turnhout: Brepols, 1978.

Homo lapsus sive Peccator, rkps Biblioteki Ossolineum 1125, s. 64-69-61a-69a-70-82'.

Hroswita z Gandersheim, Abraham (tj.) Lapsus et conversio Mariae neptis Habrahae heremicolae [w:] Langosch 1957:40-89.

Ireneusz z Lyonu, Contra haereses (PG 7:437-1224), znane pt. Adversus haereses, wyd. A. Rousseau i in., SC 152-3, Paris 1969, II: 114.

Jakub de Voragine, Złota Legenda. Wybór. Oprac. Marian Plezia; przeł. Janina Pleziowa, Wrocław: Wyd. Dolnośląskie, 1996; oryg. Legenda aurea.

Keller, A. (1853) Fastnachtspiele aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Zweiter Theil. Stuttgart.

Kodeks prawa kanonicznego zob. Codex iuris canonici.

Krogmann, W. (ed.) 1978. Johannes von Tepl. Der Ackerman. Wiesbaden: F.A.Brockhaus.

Kronika Polska, zob. Gall Anonim.

Kwestia o duszy, zob. Tomasz z Akwinu, Quaestiones de anima.

Langosch K. (1957) Geistliche Spiele. Lateinische Dramen des Mittelalters mit deutschen Versen. Berlin: Rütten&Loenig.

Leendertz P. (1907) Middelnederlandsche dramatische poezie, Lejda.

Ludus Coventriae zob. N-Town Play.

Ludus de Antichristo [w:] Langosch 1957:179-239.

Ludus solatiosus exercendus tempore nuptiarum vel carnis brevi in habit, ubi placuerit. Nr 115 [w:] Keller, s.987-1007.

Lulofs zob. Reinaerde, Van den Vos.

Mankind, [w:] Adams, s. 304-24.

Mariken van Nieumeghen. Różne wyd. i przekłady na język współczesny, np. H. Adema, Groningen: Taal&Teken 1982; przekł. polski: zob. Cudowna historia...

Masscheroen Zob. Mariken van Nieumeghen, s.40-4.

Mikołaj z Wilkowiecka, Historya o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim. Ze czterech Ś. Ewangelistów zebrana a wirszykami spisana przez Księdza Mikołaia z Wilkowiecka, Zakonnika Częstochowskiego, Kraków 1582?; Repr. Wrocław: Ossolineum 1992; wyd. kryt. J. Okoń, Wrocław 1971.

Miracles de Nostre Dame par personnages, wyd. G. Paris i U. Robert, 8 t., Paris 1876-1893.

Nigel of Canterbury, The Passion of St Lawrence. Epigrams and Marginal Poems, ed. and translated by Jan M. Ziolkowski, Leiden: Brill 1994.

La Nonne qui laissa son abbaie, wyd. N. Wilkins w: Two miracles. La Nonne qui laissa son abbaie. Saint Valentin, ed. from the manuscript Paris, B.N. f.fr. 819-820; Edinburgh: Scottish Academic Press 1972.

Mansi = J.O. Mansi (red.) Sacrorum Concilliorum nova et amplissima collectio, 31 t., Florencja 1759-98, II wyd. Paris 1901-27, 53 t.

Mszał rzymski, Pallotinum, Poznań 1963.

Nowa Atlantyda, zob. Bacon.

N-Town Play, d. Ludus Coventriae, wyd. K.S. Block, London: Oxford Univ. Press, 1922; nowe wyd. Stephen Spector, Oxford, 1991.

Ojcowie Kościoła. Panorama patrystyczna (1991) oprac. P.-P. Verbraken, M. Starowieyski, Warszawa: Wyd. Archidiecezji Warszawskiej.

Paltz, J. von (1490?) Die himmlische Fundgrube, pełny tytuł: Das buchlein wirt genant die heymelisch funtgrub gemacht Und reguliert nach Hielendischer Sprache, Lipsk: Mart. Landsberg (egz. Bibl. Uniw. Warszawskiego 54.70).

Parsifal, zob. Wolfram von Eschenbach.

The Passion of St Lawrence, zob. Nigel of Canterbury

Pathelin, Maître, wyd. R.T. Holbrook, Paris 1937.

Pieśń o Rolandzie, przekład T. Żeleński (Boy), Warszawa: Towarzystwo Upowszechniania Czytelnictwa 1996.

Play of the Sacrament, [w:] Non-cycle plays  and fragments, wyd. N. Davis, London 1970, s. lxx-lxxxv i 58-89; także w: J. Coldewey ed., Early English Drama. An Anthology, N.Y.: Garland Publi., 1993:274-305..

Pontyfikał arcybiskupów halickich, później lwowskich, rkps Bibl. Narodowej w Warszawie Akc. 9760 (Mf 66999).

Reinaerde, Van den Vos, różne wyd. kryt., m.in. F. Lulofs; zob. też Goethe.

Sachs, Hans. Das heiß Eisen. [w:] Froning, Nr. 12; 205-14.

Sachsenspiegel, Walter Koschoreck (wyd.), Die Heidelberger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels, 2 t., w t. 1. facsimile (do tego odsyłam przytaczając ilustracje); Frankfurt a.M. 1970.

Het Spel vanden Heiligen Sacramente van der Nyeuwervaert, wyd. W.J.M.A. Asselbergs i A.P. Huysmans, Culemborg: Tjeenk Willink 1955; wcześniejsza edycja: Leendertz 1907 I:213-276.

Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, oprac. i wstęp Jacek Salij, Kęty: Wyd. Antyk, 1999

Tomasz z Akwinu, Kwestia o duszy, przeł. Zofia Włodek i Włodzimierz Zega, Kraków: Znak; przekł. z edycji J.H. Robba, St Thomas Aquinas, Quaestiones de anima, Toronto 1968.

Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputate de veritate, Opera omnia t. XXII, cura et studio Fratrum Praedicatorum; przekł. polski: Kwestie dyskutowane o prawdzie, przeł. A. Aduszkiewicz i in., Kęty: Wyd. Antyk, 1998, 2 t.

Tragedia o Bogaczu i Łazarzu, z rękopisu odczytał i do druku przygotował Jerzy Treder (rkps 2429 Bibl. PAN Gdańsk, datowany 22 I 1643); Gdańsk etc.: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 1999.

A Tretise of Miraclis Pleyinge, wyd. C. Davidson, Medieval Inst. Publications, Kalamazoo 1993

Tristan, Gottfried von Strassburg; cyt. wg przekł. pol.: Dzieje Tristana i Izoldy odtworzył J. Bédier; przekład T. Żeleński (Boy), Warszawa: Towarzystwo Upowszechniania Czytelnictwa, 1996.

Truwanten zob. Vanden Winter ende vanden Somer.

Vanden Winter ende vanden Somer, Het abel spel, wyd. G. Stellinga, Zutphen 1966, zawiera też Truwanten, Rubben; inne wyd.: Leendertz.

Wolfram von Eschenbach, Pieśni. Parsifal. Titurel; przeł. i oprac. A. Lam; Warszawa: Unia Wydawnicza Verum, 1996; oryg. niem.: Lieder. Parzival. Titurel.

Wydra W., W.R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Ossolineum, Wrocław 21995.

Złota Legenda zob Jakub de Voragine.

 


 

Literatura przedmiotu

 

Abou-El-Haj B., The Medieval Cult of Saints: Formations and Transformations, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Abramowska J. (1995) Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej, Dom Wyd. Rebis Poznań

Adamczyk M. (1972) Rozważania nad poetyką misterium,  "Pamiętnik Literacki" 63.3 s. 143-162

Aers D. (red. 1986) Medieval Literature. Criticism, Ideology and History, Brighton: Harvester Press.

Aertsen J.A. (1978) Burger en beroep in de middeleeuwen,  "Economisch en sociaalhistorisch jaarboek" 41:23-85

Ahlbäck T. (1993 red.) The Problem of Ritual, Abo: Donner Institute for Research in Religious & Cultural History.

Albaric M. (1992) Les éditions imprimées du Rationale Divinorum Officiorum de Guillaume Durand de Mende [w:] Gy red. s. 183-208.

Alberts W.J. (red.), De stadsrekeningen van Arnhem 1353‑­1432. I‑V. Groningen ‑ Arnhem 1967‑1985.

Andrejew M. (1989) Srednevekovaya evropejskaya drama. Proischozdenije i stanovlenije (X-XIII vv.), Moskva: Isskustvo.

Ankersmit F.R. (1996 ) De spiegel van het verleden, Kampen: Kok Agora.

Ariès Ph. (1992) Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska; PIW Warszawa; wyd. oryg. L'Homme devant la mort, 1977.

Arnold B. (1991) Count and Bishop in Medieval Germany. A Study of Regional Power 1100‑1350, Philadelphia, Univ. of Pennsylvania Press.

Ashley K. M. (1993) Divine Power in Chester Cycle and Late Medieval Thought [w:] Harty red. 48-68.

Assunto R. (1963) Die Theorie des Schönen im Mittelalter, Köln: Du Mont, 21982.

Auerbach E. (1976) Mimesis, Progress, Moskwa, przekł. ros. 3. wyd. niemieckiego, Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, Berno 1967.

Aumann J. (1993) Zarys historii duchowości, przeł. Ks. J. Machniak; Jedność, Kielce; wyd. oryg. Christian spirituality in the catholic tradition, 1985.

Autenboer E. van (1962) Volksfeesten en rederijkers te Mechelen (1400-1600), Secretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent.

Autenboer E. van (1978) Een landjuweel te Antwerpen in 1496?,  "Jaarboek De Fonteine" 1978/79, 36, s. 125‑149.

Axters S. (1950‑60) Geschiedenis der vroomheid in de Nederlanden, 4 t., De Sikkel, Antwerpen.

Bachtin M. (1986) W sprawie metodologii nauk humanistycznych (w tegoż:) Estetyka twórczości słownej, przeł. Danuta Ulicka, Warszawa: PIW, s. 509-25.

Backvis C. (1975) Szkice o kulturze staropolskiej. PIW: Warszawa.

Banaszkiewicz J. (1998) Origo et religio - wersja słowiańska (O sposobach budowania tożsamości wspólnotowej w społecznościach wcześniejszego średniowiecza - „wzorcotwórcze pamiątki” i opowieści o nich),   „Res Historica” 1998.3 s. 37-62.

Bange P. (red.) Geloof, moraal en intellect in de middeleeuwen. Voordrachten gehouden tijdens het symposium t.g.v. het tien-jarig bestaan van het Nijmeegs Centrum voor Middeleeuwse studies 10 en 11 december 1993, Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 1995.

Bange P. (1986) Spiegels der christenen. Zelfreflectie en ideaalbeeld in laatmiddeleeuwse moralistisch-didactische tractaten, Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.

Bataille G. (1996) Teoria religii, przełożył Krzysztof Matuszewski, Warszawa: Wydawnictwo KR; oryg. franc. Théorie de la religion, Ed. Gallimard, Paris 1973.

Becker H., Sakralität und Säkularität, [w:] Sozialer Wandel, H.P. Dreitzel (red.), Luchterhand, Neuwied, 1967, s. 315-327; oryg. ang.: A sacred - secular evaluation continuum of social change, [w:] Transactions of the Third World Congress of Sociology; London 1956.

Bedos Rezak B. (1988) Medieval Seals and the Structure of Chivalric Society [w:] Chickering/Seiler 313-372.

Bejczy I. (1994) Pape Jansland en Utopia. De verbeelding van de beschaving van middeleeuwen en renaissance Nijmegen: Universitair Publikatiebureau.

Bejczy I. (1995) Sensus moralis - goed of kwaad? Over moralisme en functionalisme in de studie van de middeleeuwse cultuur [w:] P. Bange (red.), s. 59-66.

Berg D. (1986) Bettelorden und Bildungswesen im kommunalen Raum. Ein Paradigma des Bildungstransfers im 13. Jahrhundert [w:] Fichte i in. red. 414-425.

Bergmann R. (1989) Die Prophetenszene der Frankfurter Dirigierrolle,  „ZfdPh” 108 s. 22-9.

Bergner H. (1994) The Allegory in the Middle English Mystery Play [w:] G. Ahrends red., Word and action in drama. Studies in honour of Hans-Jürgen Diller on the occasion of his 60th birthday, Trier : Wissenschaftlicher Verlag Trier, 1994, 37-52.

Beutin W. (1990) Über die Kapelle, die am Bauch gebaut ist. Sakral- und Sexualsprache im Mittelalter und in der frühen Neuzeit,  "Mediävistik" 3 s. 7-26.

Bevington D. (1985) "Man, Thinke on Thine Endinge Day": Stage Pictures of Just Judgment in The Castle of Perseverance [w:] tenże i in., s. 147-177

Bevington D. i in. (1985) Homo, memento finis: The Iconography of Just Judgment in Medieval Art and Drama, Early Drama, Art and Music Monograph Series, 6; Kalamazoo: Western Michigan University.

Billington S. (1986) A Social History of the Fool, Brighton: Harvester Press.

Bitot M. (1996, red.) „Divers toyes mengled”. Essays on Medieval and Renaissance Culture in honour of André Lascombes, Tours: Université F. Rabelais.

Bjelland K. (1988) Defining the South English legendary as a form of drama,  „CD” 22 s. 227‑243.

Bjork D.A. (1982) On the Dissemination of Quem quaeritis and the Visitatio sepulchri and the Chronology of Their Early Sources [w:] C. Davidson (i in. red.) s.1‑24.

Blachowicz J. (1998) Of Two Minds. The Nature of Inquiry, Albany: State Univ. of New York Press.

Bloch M. (1924) Les rois thauma­turges. Étude sur le caract`ere surnaturel attribué a la puissance royale particuli`ere­ment en France et Angleterre. Paris.

Bochnak Wł. (1983) Religijne stowarzyszenia i bractwa katolików świeckich w diecezji wrocławskiej, b.w. Wrocław.

Bogucka M. (1994) Staropolskie obyczaje w XVI-XVII w., PIW,  Warszawa.

Borawska T. (1996) Życie umysłowe na Warmii w czasch Mikołaja Kopernika,  Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Borkowska U. (1978) Prodigia i myślenie zracjonalizowane w „Rocznikach” Jana Długosza, [w:] Geremek red., s. 231-241.

Borst A. (1973) Lebensformen im Mittelalter, Frankfurt a. M.: Ullstein.

Borucki M. (1979) Temida staropolska. Dzieje sądownictwa Polski szlacheckiej, Warszawa: LSW.

Boyle L. (1982) Summae confessorum [w:] Les genres littéraires dans les sources théologiques et philosophiques médiévales: Définition, critique, et exploitation, actes du Colloque international de Louvain-la-Neuve, 25-27 mai 1981. Université Catholique de Louvain, Louvain‑La Neuve s.227‑237.

Bowen B.C. (1982) Metaphorical Obscenity in French Farce, 1460‑­1560 [w:] Davidson (i in. red.) s. 89‑102.

Bracha K. (1999) Jakuba z Paradyża krytyka zabobonów, nadużyć i błędów w kulcie [w:] Sönke Lorenz i Edward Potkowski red., Kartuzi. Teksty, książki, biblioteki, Warszawa: Wyd. Retro-Art, 257-73.

Braekman W.L. (1997) Gelijk halen voor het gerecht. Middeleeuwse witte en zwarte magie in het Nederlands taalgebied. Gecommentarieerd compendium van incantamenta tot einde 16de eeuw, Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Bräuer R., O. Ehrismann (1992) red. Mediävistische Literaturgeschichtsschreibung. Gustav Ehrismann zum Gedächtnis. Symposion Greifswald 1991; Göppingen: Kümmerle.

Bredero A.H. (1986) Christenheid en christendom in de Middeleeuwen. Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving, Kampen: Kok Agora.

Brett-Evans D. (1975) Von Hrotsvit bis Folz und Gengenbach. Eine Geschichte des mittelalterlichen deutschen Dramas. Erster Teil: Von der liturgischen Feier zum volkssprachlichen Spiel. Zweiter Teil: Religiöse und weltliche Spiele des Spätmittelalters Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Brewer D. (1988) The Other, the Self: Speculations Concerning an Aspect of Western Culture and Medieval Literature [w:] Kennedy red., 317‑327.

Brinkmann H. (1930) Die Eigenform des mittelalterlichen Dramas in Deutschland, 2 cz.,,  „Germanisch-Romanische Monatsschrift” 22 s. 16-37 i 81-98.

Briscoe M.G. (1991) Some Clerical Notions of Dramatic Decorum in Late Medieval England [w:] Davidson/Stroupe 210-222.

Briscoe M.G., J.C. Coldewey (red. 1989) Contexts for Early English Drama, Bloomington: Univ. of Indiana Press.

Brock Bazon (red. 1990) Ikonographia. Anleitung zum Lesen von Bildern. Festschrift Donat de Chapeaurouge; Klinkhardt & Biermann, Monachium.

Brojer W. (1996) Anioł w wyobraźni chrześcijan do XIII wieku [w:] Michałowska red., s. 155‑176.

Brooke Ch. (1983) Marriage and Society in the Central Middle Ages [w:] R.B. Outhwaite, Marriage and Society, St. Martin’s Press, New York, s.17-34.

Brown P. (1991) Świat późnego antyku, Warszawa: Czytelnik; oryg. The World of Late Antiquity, New York, Harcourt Brace Jovanovich  1971.

Brown P. (1992) Power and Persuasion in Late Antiquity. Towards a Christian Empire, Madison: Univ. of Wisconsin Press.

Brożek M. (1989) Źródła do średniowiecznej teorii wykładu literatury. Wstęp, wybór, przekład i komentarze,  Warszawa: PWN.

Brundage J. A. (1982), Sex and Canon Law: A Statistical Analysis of Samples of Canon and Civil Law [w:] V. L. Bullough, J. Brundage, Sexual Practices & the Medieval Church. Buffalo: Prometheus Books, s.89-101.

Brundage J.A. (1987) Sumptuary laws and prostitution in late medieval Italy,  "JMH" 13:343‑355.

Bruyning L.F. (1985) Lawcourt proceedings in the Lombard kingdom before and after the Frankish conquest,  "JMH" 11:193‑214.

Buksiński T. red. (1997) Rozumność i racjonalność, Poznań: Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Burger Ch., „Volksfrömmigkeit in Deutschland um 1500 im Spiegel der Schriften des Johannes von Paltz OESA [w:] Dinzelbacher/Bauer 1990:307-327.

Burke Kenneth (1941) The Philosophy of Literary Form. Studies in Symbolic Action. Univ. of California Press: Berkeley etc. 31973.

Burke Peter (1992) History and Social Theory. Polity Press, Cambridge.

Bylina S. (1978) Licitum ‑ illicitum. Mikołaj z Jawora o pobożności masowej i zabobonach [w:] Geremek red. 137‑153.

Bylina S. (1997) Wiara i pobożność zbiorowa [w:] Geremek red. 1997:403‑452.

Caenegem R.C. van (1990) Galbert of Bruges on serfdom, prosecution of crime, and constitutionalism (1127-28) [w:] Law, Custom, and the Social Fabric in Medieval Europe. Essays in Honor of Bryce Lyon. Red. B.S. Bachrach, D. Nicholas; Western Michigan University, Kalamazoo; s. 89-113

Camille M. (1989) The Gothic Idol. New York: Cambridge University Press.

Cantor N. R. (1993) The Civilization of the Middle Ages, New York: Harper & Collins.

Carroll Noel (1998) Art, narrative, and moral understanding, [w:] Levinson (red.) 126-160.

Carruthers M. (1998) The Craft of Thought. Meditation, rhetoric, and the making of images 400-1200, Cambridge: Cambridge University Press.

Casagrande C., S. Vecchio (1979) Clercs et Jongleurs dans la société médiévale (XIIe-XIIIe siècle),  „Annales E.S.C.”, 34, s. 913-928.

Castle D.R. (1990) The Diabolical Game to Win Man’s Soul. A Rhetorical and Structural Approach to „Mankind”, New York etc.: Peter Lang.

Catholy E., Die deutsche Komödie vor Lessing [w:] Die deutsche Komödie vom Mittelalter bis zur Gegenwart, W. Hinck (red.), Bagel, Düsseldorf 1977, s.32-48.

Chafe W., J. Nichols  (1986 red.) Evidentiality: The Linguistic Coding of Epistemology. Ablex Publishing Corporation, Norwood N.J. 1986.

Chambers E.K. (1903) The Medieval Stage, 2 t., Oxford: Clarendon Press.

Chaunu P., Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250-1550), przeł. Jan Grosfeld, PAX, Warszawa 1989; wyd. oryg. Paris 1975.

Chélini J., H. Branthomme (1996) Drogi Boże. Historia pielgrzymek chrześcijańskich. Inst. Warszawa: Wyd. PAX.

Chickering H., T.H. Seiler (red., 1988) The study of Chivalry. Resources and Approaches, Kalamazoo: Medieval Institute Publications.

Christiansen H.C. (1972) The guilds and the Meistersinger schools: parallelism in educational patterns,  "Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik" 3, s. 201-218.

Cieslik K. (1992) Typisierung und Differenzierung im spätmittelalterlichen Roman. Überlegungen zu Konrads von Würzburg Partonopier und Meliur [w:] Bräuer/Ehrismann red. 215‑225.

Classen A. (1994) Sprache und Gesellschaft – kommunikative Strategien in Gottfrieds von Straßburg Tristan [w:] Danielle Buchinger red., Europäische Literaturen des Mittelalters. Mélanges en l’honneur de Wolfgang Spiewok, Greifswald: Reineke-Verlag 1994, s. 79-98.

Clopper L.M. (1989) Lay and Clerical Impact on Civic Religious Drama and Ceremony [w:] Briscoe/Coldewey 103-137.

Cohen E. (1986) Law, folklore and animal lore,  "Past & Present" nr 110, s. 6‑37.

Cohen E., E. Horowitz (1990) In search of the sacred: Jews, Cristians and rituals of marriage in the later Middle Ages,  "Journal for Medieval and Renaissance Studies" 20, s. 225‑249

Coigneau D. (1991) Mariken van Nieumeghen: fasen en lagen [w:] Marysa Demoor red., De kracht van het woord. 100 jaar germaanse filologie aan de RUG (1890-1990); „Studia Germanica Gandensia” 24, s. 29-47.

Coigneau D. (1993) De Const van Rhetoriken, Drama and Delivery [w:] J. Koopmans (i in. red.) Rhetoric - Rhétoriqueurs - Rederijkers, Amsterdam, s. 123-140.

Collins P.J. (1982) Narrative Bible Cycles in Medieval Art and Drama [w:] Davidson red. 1982, s. 118-39.

Constable G. (1995) Three studies in medieval Religious and Social Thought. Cambridge Univ. Press.

Copeland R. (1991) Rhetoric, hermeneutics and Translation in the Middle Ages. Academic Traditions and vernacular texts, Cambridge Univ. Press.

Corti M. (1979) Models and Antimodels in Medieval Culture,  "New Literary History" 10, s. 347‑354.

Coulton G.G. (1935) Life in the Middle Ages, 4 t., Cambridge (repr. 1967).

Cox J.D. (1996) Devils and Vices in English Non-Cycle Plays: Sacrament and Social Body,  "CD" 30, s. 188-219.

Crohn Schmitt N. (1982) The Idea of a Person in Medieval Morality Plays [w:] Davidson red., s.304-315.

Crombie A.C. (1960) Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej, przeł. S. Łypacewicz; 2 t., Warszawa: Inst. Wydawniczy PAX.

Currie G. (1989) An Ontology of Art. Basingstoke: MacMillan.

Curtius E.R. (1997) Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. Andrzej Borowski, Kraków: Universitas; oryg. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern 1948.

Cultus et Cognitio. Studia z dziejów kultury średniowiecznej, Warszawa: PWN 1976.

Cunningham J. (1991) Comedic and Liturgical Restoration in Everyman [w:] Davidson/Stroupe 368-379.

Czarciński I. (1993) Bractwa w wielkich miastach państwa krzyżackiego w średniowieczu, Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Czerniak S. (1998) Spory wokółśmierci podmiotu” [w:] Motycka red., s.  11-30.

Danckert  W. (1963)  Unehrliche Leute: die verfemten Berufe, Bern: Francke Verlag.

Dane J.A. (1978) The Aesthetics of Myth in the Redentin Easter Play,  "The Germanic Review" 53, s. 89‑95.

Davenpoort W.A. (1982) Fifteenth-Century English Drama: The Early Moral Plays and their Literary Relations, Woodbridge: D.S.Brewer.

Davidson A. E. (red. 1992) The Ordo Virtutum of Hildegard of Bingen. Critical Studies, Kalamazoo: Western Michigan University.

Davidson C. (1980) The Concept of purpose and early drama,  "EDAM Newsletter" 2.2, s. 9-16.

Davidson C. (1994) The Iconography of Heaven, Kalamazoo: Western Michigan University.

Davidson C. (1995) Saints in Play: English Theater and Saints’ Lives [w:] Sandro Sticca, Saints. Studies in Hagiography, Binghamton, New York: Medieval & Renaissance Texts & Studies, 145-60.

Davidson C. (1997) The medieval stage and the antitheatrical prejudice,  „Parergon” 14.2, s.  1-14.

Davidson C. (1997) Sacred Blood and the Late Medieval Stage,  „CD” 31, s.  436-58.

Davidson C. i in. (1982, red.) The Drama of the Middle Ages. Comparative and Critical Essays, New York: AMS Press.

Davidson C. i J.H. Stroupe (red.) (1991) The Drama of the Middle Ages. Comparative and Critical Essays. Second Series, New York: AMS Press.

Davidson C., Th.H. Seiler red. (1992) The Iconography of Hell, Kalamazoo: Western Michigan University.

Dąbrówka A. (1983) Paul van Ostaijens theorie van de zuivere lyriek semiotisch geinter­preteerd.,  "Neerlandica Wratislaviensia" 1, s. 83-97.

Dąbrówka A. (1987), Untersuchungen über die mittelniederländischen Abele Spelen (Herkunft - Stil - Motive), Warszawa: Wydział Neofilologii UW.

Dąbrówka A. (1989), Die Textüberlieferung der Abele Spelen und der Sotternien.,  "Neerlandica Wratislaviensia" 4, s. 7-46.

Dąbrówka A. (1990) Epoche, Gattung, individueller Wert. Zur empirischen Stilgeschichte des mittelnie­derländi­schen Dramas,  "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 33, s. 27‑53.

Dąbrówka A. (1992) Abele spelen,  "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 35, s. 147-153.

Dąbrówka A. (1994) Quando sagittari sagittaverunt papegay... Der Medienstreit im mittelniederländischen Theaterbetrieb,  "Neerlandica Wratislaviensia" 7, s. 77‑96.

Dąbrówka A. (1995a) Sym­bool en teken in de middeleeuwse media (vroomheidsvormen en de culturele betekenis van de broederschappen),  "De Nieuwe Taalgids" 88, s. 289‑306.

Dąbrówka A. (1995b) Ontologisch interpretatiekader voor het middel­eeuwse drama,  "Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans" 2, s. 7‑18.

Dec I. (1995) Transcendencja człowieka w klasycznym nurcie filozofii,  "Przegląd Religioznawczy" 177, s. 85-95.

Degler J. red. (1988) Problemy teorii dramatu i teatru. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Descartes R. (1970) Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach, przekł. i przypisy Wanda Wojciechowska, PWN Warszawa; oryg. Traite de la méthode, Lejda 1637.

Dijk R.T.M. van  (1995) Tijdordening in de devote overweging [w:] Bange red., s. 139-159.

Diller H.‑J. (1986) Stadtgeschichte und dramatische Formgeschich­te [w:] Fichte i in. red. 1986, s. 145‑153.

Diller H.‑J. (1989) Theatrical Pragmatics: The Actor‑Audience Relationship from the Mystery Cycles to the early Tudor Come­dy,  "Compa­rative Drama" 23, s. 156‑165.

Diller H.-J. (1996) From Synthesis to Compromise: The Four Daughters of God in Early English Drama.,  "EDAM" 18, s. 88-103.

Dinzelbacher P. (1981) Vision und Visionsliteratur im Mittelalter, Anton Hiersemann, Stuttgart.

Dinzelbacher P. (1990) Zur Erforschung der Geschichte der Volksreligion. Einführung und Bibliographie [w:] Dinzelbacher/Bauer 9-27.

Dinzelbacher P., D. Bauer (1990) Volksreligion im hohen und späten Mittelalter, F. Schönigh, Paderborn.

Dobrowolski P.T. (1996) Wincenty Ferrer. Kaznodzieja ludowy późnego średniowiecza, Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.

Donahue Ch. (1976) The Policy of Alexander the Third’s Consent Theory of Marriage [w:] Kuttner red., 251-291.

Douglas M. (1976) Reinheid en gevaar, Utrecht: Spectrum; oryg. Purity and Danger, 1966.

Du Bois J. W. (1986) Self-Evidence and Ritual Speech [w:] Chafe/Nichols  313-336.

Duby G. (1976) Le temps des cathédrales. L'art et la société 980-1420; Paris; wyd. pol.: Czas katedr, Warszawa 1986.

Duby G. (red. 1998) Historia życia prywatnego. Tom 2: Od Europy feudalnej do renesansu, Wrocław: Ossolineum; oryg. franc. Histoire de la vie privée, Tome II: De l'Europe féodale à la Renaissance, 1985.

Duby G., G. Landreu (1980) Geschichte und Geschichtswissenschaft. Dialoge. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982; wyd. oryg. Dialogues, Flammarion Paris.

Duinhoven A.M. (1994) Boerebedrog in Die buskenblaser,  „De Nieuwe Taalgids” 87.3, s. 195-203.

Dunn E.C. (1973) Popular Devotion in the Vernacular Drama of Medieval England,  "Medievalia et Humanistica" 4, s. 55-68.

Dunn E.C. (1995) The Farced Epistle as Dramatic Form in the Twelfth Century Renaissance,  „CD” 29, s. 363-381.

Dünninger H. (1986) Zur Frage der Hostiensepulcren und Reliquienrekondierungen in Bildwerken,  „Jahrbuch für Volkskunde” NF 9, s.  72-84.

Duyse P. Van (1900) De Rederijkkamers in Neder­land. Gent.

Eco U. (1994) Sztuka i piękno w średniowieczu, przeł. M. Olszewski i M. Zabłocka; Kraków: Znak; oryg. Arte e bellezza nell'estetica medievale, Milano 1987.

Eco U. (1996) Semiologia życia codziennego, przeł. J. Ugniewska i P. Salwa, Warszawa: Czytelnik; oryg. Semiologia quotidiana, 1973-83.

Edmondson W. (1981) Spoken Discourse. A model for analysis, London: Longman.

Edwards R. (1977) Montecassino Passion and the Poetics of the Medieval Drama, London: University of California Press.

Edwards R. (1982) Techniques of Transcendence in Medieval Drama [w:] Davidson (red.), 1982, s. 103‑117.

Ehlers J. (1994) Politik und Heiligenverehrung in Frankreich [w:] Petersohn (red.), 1994, s. 150‑175.

Eisenbichler K. (1998) The Boys of the Archangel Raphael: A Youth Confraternity in Florence, 1411-1785. Toronto etc.: University of Toronto Press.

Eisenbichler K. (red. 1991) Crossing the Boundaries. Christian Piety and the Arts in Italian Medieval and Renaissance Confraternities. Kalamazoo: Western Michigan University.

Eliade M., Traktat o historii religii, Łódź, Opus, 1993; oryg. franc. Traité d'histoire des religions, Paris 1949.

Elias N. (1969) Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, przeł. T. Zabłudowski, PIW: Warszawa 1980; Über den Prozeß der Zivilisation; Bern.

Elliott J.R.Jr. (1968) The History Play as Drama,  "RORD" 11, s. 21-27.

Engen J. Van (1986) The Christian middle ages as an historiographical problem,,  "American historical review", 91, s. 519-552.

Ennen E. (1991) Die Stadt im Mittalalter. In: Die Stadt als Kultur- und Lebensraum. Heidelberger Verlagsanstalt, Heidelberg 1991, s. 119-121.

Epstein M.J. (1978) Ludovicus decus regnantium: Perspectives in the rhymed office,  Speculum 53 s. 283-334.

Erzgräber W. (1977) Europäische Literatur im Kontext der politischen, sozialen und religiösen Entwicklungen des Spätmittelalters [w:] Neues Handbuch der Literaturwissenschaft, t. 8, s. 11-83.

Evans G.R. (1996) Filozofia i teologia w średniowieczu, tłum. J. Kiełbasa, Znak Kraków; oryg. Philosophy and theology in the Middle Ages, 1994.

Falkenburg R.L. (1991) Het huishouden van de ziel: Burgerlijk decor in het Mérode-altaarstuk [w:] Pleij i in. 1991, s. 244-261.

Falvey K. (1982) The First Perugian Passion Play: Aspects of Structure [w:] Davidson i in. red., s.  63-74.

Falvey K. (1991) Early Italian Dramatic Traditions and Comforting Rituals: Some Initial Considerations [w:] Eisenbichler red. s. 33-55.

Fehlemann S. (1990) Christus in Elend. Vom Andachtsbild zum realistischen Dokument [w:] Brock/Preiß red. 78‑96.

Ferry L. (1994) Homo aestheticus, przeł. Hanna Puszko,  "Sztuka i filozofia" nr 9, s. 5-36; fragmenty książki Homo aestheticus. L'invention du goût à l'âge démocraticque, Paris 1990.

Fichte J.O. (1980) Chaucer`s Art Poetical, Narr, Tübingen.

Fichte J.O. (1993) Die Darstellug von Jesus Christus im Passionsgeschehen der englischen Fronleichnamszyklen und den spätmittelalterlichen deutschen Passionsspiele [w:] Haug/Wachinger 1993c red., s.  277-96.

Fichte J.O., K.H. Göller i B. Schimmelpfennig (red. 1986), Zusam­menhänge, Einflüsse, Wirkungen. Kongreßakten zum ersten Symposium des Mediävistenverbandes in Tübingen 1984, de Gruyter, Berlin.

Field R. (1991) Romance as History, History as Romance [w:] M. Mills i in. red., Romance in Medieval England, Suffolk: Woodbridge.

Fifield M. (1982) The Community of Morality Plays [w:] Davidson red., 286-303.

Fijałek J. (1894, 21997) Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej na tle ustawodawstwa synodalnego, Kraków: Universitas (II. wyd.).

Fischer J.M., M. Ravizza (1998) Responsibility and Control. A Theory of Moral Responsibility. Cambridge Univ. Press.

Flynn M. (1989) Sacred Charity. Confraternities and Social Welfare in Spain 1400-1700, Ithaca: Cornell Univ. Press.

Frank G. (1954) The Medieval French Drama, Oxford.

Franz A. (1909) Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter, 2 t., Freiburg i.B.: Herder, repr. Graz 1961.

Fried J. (red., 1991) Die abendländische Freiheit vom 10. zum 14. Jahrhundert: der Wirkungszusammenhang von Idee und Wirklichkeit im eruopäischen Vergleich. Sigmaringen: Thorbecke.

Fuller S. (1992) Being there wit Thomas Kuhn: A parable for the postmodern times,  "History and Theory" 31 s. 241-275.

Fumagalli M. (1996) Świt średniowiecza. Przeł. H. Manikowska. Marabut: Gdańsk; oryg. L'alba del medioevo, 1993.

Fumagalli M., B. Brocchieri (1996) Intelektualista [w:] J. Le Goff (red.) s. 229‑265

Ganim J. (1983) Style and consciousness in Middle English Narrative, Princeton University Press, Princeton.

Gash A. (1986) Carnival against Lent: the ambivalence of medieval drama [w:] D. Aers (ed.)

Gauvin C. (1985), Les genres et leur interférence dans le théâtre religieux anglais du Moyen Age. [w:] I. Mamczarz (red.) Problemes, interférences des genres au théâtre et les fêtes en Europe. Paris: Presses Universitaires, s. 15-25.

Geary P.J. (1985) Living with the Dead in the Middle Ages, Ithaca: Cornell Univ. Press.

Geertz Cl. (1966) Religion as a cultural system [w:] M. Banton (red.) Anthropological Approaches to the Study of Religion, Tavistock Publications, London s. 1‑45.

Geertz Cl. (1997) O gatunkach zmąconych, przeł. Z. Łapiński [w:] R. Nycz (red.), Postmodernizm, Kraków: Wyd. Baran i Suszczyński, s.214‑235.

Geest P.J.J. van (1995) Ne ergo desperet homo fragilis in malis... Over het mensbeeld van Thomas a Kempis (1379/80-1471) [w:] Bange red. s. 93-109.

Geremek B. (1976) Słowiańskie nazwy miesięcy. Między folklorem a historią [w:] Cultus et Cognitio 151‑160. 

Geremek B. (1978) Exemplum i przekaz kultury [w:] tenże red. 1978, s. 53‑76.

Geremek B. (red. 1978) Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza, Wrocław: Ossolineum.

Geremek B. (red. 1997) Kultura Polski średniowiecznej XIV‑XV w.,  Warszawa: Inst. Historii Polskiej Akademii Nauk, Wyd. Naukowe Semper.

Giaccherini E. (1997) Theatrical Chaucer [w:] Higgins red. 95-109.

Gibson G. McM. (1989) The Theater of Devotion: East Anglian Drama and Society in the Late Middle Ages. Chicago etc.: Univ. of Chicago Press.

Gibson G. McM. (1994) Writing before the Eye: The N-Town Woman Taken in Adultery and the Medieval Ministry Play,  "CD" 27, s. 399-407.

Gibson J.M. (1991), Quem quaeritis in presepe: Christmas Drama or Christmas Liturgy [w:] Davidson/Stroupe 106-128.

Gieysztor A. (1978) Spektakl i liturgia – polska koronacja królewska [w:] Geremek red. 9-23.

Gijsen A. van (1991) Poëtica, stad, publiek en moraal in Jupiter en Yo, [w:] Pleij i in. 1991, s. 318-332.

Gilbert P.P., Wprowadzenie do teologii średniowiecza, tłum. T. Górski, Wyd. WAM, Księża Jezuici, Kraków 1997

Gilliodts van Severen L. (1912) Les ménéstrels de Bruges. Brugia.

Gilman E.B. (1989) Interart Studies and the "Imperialism" of Language,  "Poetics Today" 10, s. 5‑30.

Glier I. (1993) Hans Sachsens >Schwänke< [w:] Haug/Wachinger 1993b, s. 55-70.

Glunz H.H. (21963) Die Literarästhetik des europäischen Mittelalters. Frankfurt a.M.: Klostermann.

Godwin F.G. (1951) An Illustration to the De Sacramentis of St Thomas Aquinas,  „Speculum” 26, s.  609-14.

Goffman E. (1967) Interaction Ritual. Essays in Face-to-Face Behavior, Chicago: Aldine Publ.

Goth B. (1967) Untersuchungen zur Gattungsgeschichte der Sottie. Wilhelm Fink, München.

Gombrich E.H. (1972) Ziele und Grenzen der Ikonologie [w:] Kämmerling 377-425; oryg. ang. jest wstępem [w:] Symbolic Images. Studies in the Art of the Renaissance, London 1972.

Goodenough W.H. (1964) Cultural Anthropology and Linguistics [w:] Hymes 36‑39.

Gradon P. (1971) Form and Style in Early English Literature, London: Methuen &Co.

Gray U. (1974) Das Bild des Kindes im Spiegel der altdeutschen Dichtung und Literatur. Mit textkritischer Ausgabe von Metlingers „Regiment der jungen Kinder”, Bern: Herbert.

Greschat H.J., Frömmigkeit, religionsgeschichtlich [w:] Theologische Realenzyklopädie, t.11, s. 671-4.

Guiette R. (1960) De Lanseloet van Denemerken et des 'Abele Spelen'.,  "Romanica Gandensia" 8, s. 99-111.

Gumbrecht H.U. (1985) The body and the printing press.,  Poetics 14, s. 209‑227.

Gurie­wicz A. (1987) Problemy średniowiecznej kultury ludowej, Warszawa: PIW.

Gy P.M. (red. 1992) Guillaume Durand: év^eque de Mende (v. 1230-1296), canoniste, liturgiste et homme politique, Paris : Editions du Centre National de la Recherche Scientifique.

Habermas J. (1997) Pojęcie racjonalności komunikacyjnej w świetle teorii aktów mowy [w:] Buksiński red., s. 51-77.

Habicht W. (1968) Studien zur Dramenform vor Shakespeare. Moralität, Interlude, romaneskes Drama, C. Winter, Heidelberg.

Hahn G., H. Ragotzky (1992) Grundlagen des Verstehens mittelalterlicher Texte. Literarische Texte und ihr historischer Erkennenswert, Stuttgart: Kröner.

Halbwachs M. (1992) On Collective Memory, Chicago: Univ. of Chicago Press.

Hanawalt B. (1984) Keepers of the lights: late medieval English parish gilds,  "The Journal of Medieval and Renaissance Studies" 14, s. 21-37.

Happé P. (1996) The devil in the morality plays: the case of Wisdom [w:] Bitot red. 113-124.

Happé P. (1997) Cycle plays: the state of art [w:] Higgins red. 1997, s. 69-93.

Happé P. (1998) The English Cycle Plays: Contexts and Developments,  „EDAM” 20.2, s. 71-87.

Hardison O.B. (1965) Christian Rite and Christian Drama in the Middle Ages: Essays in the Origin and Early History of Modern Drama. Baltimore: John Hopkins Univ. Press.

Häring N.M. (1976) The Interaction between Canon Law and Sacramental Theology in the Twelfth Century [w:] Kuttner (red.), 483-93.

Harms W. i in. (red., 1992) Bildhafte Rede in Mittelalter und früher Neuzeit: Probleme ihrer Legitimation und ihrer Funktion, Tübingen: Niemeyer.

Harms W., J.-D. Müller (1997, red.) Mediävistische Komparatistik: Festschrift für F.J. Worstbrock, Stuttgart: Hirzel.

Harper J. (1997) Formy i układ liturgii zachodniej od X do XVIII wieku. Wprowadzenie historyczne i przewodnik dla studentów i muzyków, przeł. Małgorzata Kowalska, Kraków: Musica Iagellonica; oryg. The Forms and Orders of Western Liturgy from the Tenth to the Eighteenth Century: A Historical Introduction and Guide for Students and Musicians, Oxford Univ. Press 1991.

Harris M. (1988) Flesh and spirits: the battle between virtues and vices in medieval drama,  "Medium Aevum" 56, s. 56‑64.

Harty K.J. (red. 1993) The Chester Mystery Cycle. A Casebook, New York: Garland Publishing.

Haug W. (1979), Zu Verhältnis von Mythos und Literatur. Methoden und Denkmodelle anhand einer Beispielreihe von Njörđr und Skađi über Nala und Damayanti zu Amphitryon und Alkmene [w:] Haug 1990a, s. 21‑36;

Haug W. (1982a) Das Komische und das Heilige. Zur Komik in der religiösen Literatur des Mittelalters [w:] Haug, 1990a, s. 257‑274.

Haug W. (1982b) Das Bildprogramm im Sommerhaus von Runkelstein [w:] Haug 1990a, s. 687‑708.

Haug W. (1990a) Strukturen als Schlüssel zur Welt. Kleine Schriften zur Erzählliteratur des Mittelalters, Tübingen: Max Niemeyer.

Haug W. (1990b) Der Tag der Heimkehr. Zu einer historischen Logik der Phantasie [w:] Haug 1990a, s. 37‑50.

Haug W. (1990c) Transzendenz und Utopie. Vorüberlegungen zu einer Literarästhetik des Mittelalters [w:] Haug 1990a, s. 513‑528.

Haug W. (1992) Literaturtheorie im deutschen Mittelalter. Von den Anfängen bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (1. wyd. 1985).

Haug W. (1993) Innovation und Originalität. Kategoriale und literarhistorische Vorüberlegungen [w:] Haug/Wachinger red. 1993a, s. 1‑13.

Haug W., B. Wachinger (1991) red., Traditionswandel und Traditionsverhalten, Tübingen: Max Niemeyer.

Haug W., B. Wachinger (red. 1993a) Innovation und Originalität, Tübingen: M. Niemeyer.

Haug W., B. Wachinger (1993b, red.) Kleinere Erzählformen des 15. und 16. Jahrhunderts, Tübingen: Max Niemeyer.

Haug W., B. Wachinger (1993c, red.) Die Passion Christi in Literatur und Kunst des Spätmittelalters, Tübingen: Max Niemeyer.

Haupt B. red. (1985)  Zum mitelalterlichen Literaturbegriff. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Hays, D.G., Language and Interpersonal Relationships, [w:] Language as a Human Problem, M. Bloomfield, E. Haugen (red.), Norton, New York, 1974, s. 205-218.

Heer F. (1949) Aufgang Europas. Eine Studie zu den Zusammenhängen zwischen politischer Religiosität, Frömmigkeitsstil und dem Werden Europas im 12. Jahrhundert. Wien

Heers J. (1995) Święta głupców i kranawały, przeł. G. Majcher, Oficyna Wyd. Volumen, Wyd. Marabut: Warszawa; oryg. franc. Fˆtes des fous et Carnavals, 1983.

Heinen H., I. Henderson (red. 1986) Genres in Medieval German Literature, Göppingen: Kümmerle.

Hen Y. (1995) Culture and Religion in Merovingian Gaul, 481-751, Leiden: E.J. Brill.

Herbers K., Politik und Heiligenverehrung auf der iberischen Halbinsel, (w:) Petersohn 1994, s. 177‑275.

Hermans C.R. (1867) Geschiedenis der rederijkers in Noordbrabant,  `s‑Hertogenbosch.

Herrmann M. (1914) Forschungen zur deutschen Theatergeschichte des Mittelalters und der Renaissance, Berlin.

Herwaarden J. van (1978) Opgelegde bedevaarten: een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca 1300-ca 1550), Assen: Van Gorcum.

Hess R. (1977a) Das religiöse Drama der Romania [w:] Neues Handbuch der Literaturwissenschaft 8, s. 657-82.

Hess R. (1977b) Das profane Drama der Romania [w:] Neues Handbuch der Literaturwissenschaft 8, s. 683-712.

Higgins S. (red. 1997) European Medieval Drama 1997. Papers from the Second International Conference on ‘Aspects on the Medieval Drama’. Camerino, 4-7 July 1997, Vol. 1, Univ. di Camerino.

Hill J. i M. Swan red. (1998) The Community, the Family and the Saint. Patterns of Power in Early Medieval Europe. Selected Proceedings of the International Medieval Congress, University of Leeds 1994, 1995; Turnhout: Brepols.

Hindman Sandra (1977) Text and Image in fifteenth-century illu­strated Dutch Bibles. Textus et imagines in codicibus sacrae scripturae neerlandicis saec. XV imaginibus ornatis, Corpus sacrae scripturae Neerlandicae medii aevi; 1; Miscellanea; Brill, Leiden.

Hirschberg D. (1982) Aspekte des Gattungsproblems in der höfischen Klassik am Beispiel von Hartmanns Gregorius [w:] Textsorten... s. 378-391.

Hödl L. (1986) Entdivinisierung des menschlichen Intellekts in der mittelalterlichen Philosophie und Theologie [w:] Fichte i in. red. s. 57‑70.

Hogenhout-Mulder M. (1987) Dialectische verscheidenheid in het Hollands van de 14de eeuw. [w:] Eigen en vreemd. Identiteit en onlening in taal, literatuur en beeldende kunst. Handelingen van het 39ste Nederlandse Filologencongres. Vrije Universiteit, Amsterdam 18-19 december 1986, Amsterdam, 399-410.

Hollaar J. M., E.W.F. van den Elzen (1980) Het vroegste toneelleven in enkele Noordnederlandse plaatsen,  "De Nieuwe Taalgids" 73, s. 302‑324.

Homan R.L. (1991) Two Exempla: Analogues to the Play of the Sacrament and Dux Moraud [w:] Davidson/Stroupe 199-209.

Hübener W. (1991) "Malum auget decorum in universo". Die kosmologische Integration des Bösen in der Hochscholastik [w:] Zimmermann red., s. 1‑26.

Hummelen W.M.H. (1977) Tekst en toneelinrichting in de abele spelen,  „De Nieuwe Taalgids” 70, s. 229-42.

Hummelen W.M.H. (1984) Notities bij E. van Autenboers "Het Brabants Landjuweel...",  De Nieuwe Taalgids 77, s. 414‑421.

Hummelen W.M.H. (1994) The Boundaries of the Rhetoricians' Stage,  CD 28, s. 235-251.

Hüsken W.M. H. (1987) Noyt meerder vreucht. Compositie en structuur van het komische toneel in de Nederlanden voor de Renaissance, Nijmegen: Sub Rosa.

Hymes D. (1964) Language in culture and society, New York: Harper&Row.

Iggers G.G. (1997) Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge, Hanover N.E.: Wesleyan Univ. Press.

Indyk M. (1996) Badacz literatury wobec językoznawstwa kognitywnego [w:] Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995, pod red. T. Michałowskiej, Z. Golińskiego i Z. Jarosińskiego; Warszawa: Wyd. IBL, s. 546-558.

Ingarden R. (1968) Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks, Niemeyer, Tübingen; cyt. wg. wydania fragmentów pt. Konkretisation und Rekonstruktion [w:] Warning 1975, s. 42-70.

Jaeger C.S. (1985) The Origins of Courtliness. Civilizing Trends and the Formation of Courtly Ideals 939-1210, Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press.

James M. (1983) Ritual, drama and social body in the late medieval English town,  "Past & Present" 98, s. 3-29, także w tegoż: Society, Politics and Culture,  Cambridge 1986.

Jaritz G. (1990) Bildquellen zur mittelalterlichen Volksfrömmigkeit [w:] Dinzelbacher/Bauer 1990, s. 195-219.

Jarzewicz J. (1998) O motywach architektonicznych na trzech brązowych nagrobkach w katedrze poznańskiej [w:] tenże i in. 1998, s. 19-34.

Jarzewicz J., A. Karłowska-Kamzowa i B. Trelińska (1998) Gotyckie spiżowe płyty nagrobne w Polsce. Studia o formie i treściach ideowych, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Jeffrey D.L. (1973) Bosch’s Haywain: Communion, community and the Theater of the world, "Viator" 4, s. 311‑331.

Joest E. (1976) Bauernfeindlichkeit. Die Historien des Ritters Neithart Fuchs, Göppingen: Kümmerle.

John J. (1992) Latin paleography [w:] J.M. Powell (ed.) Medieval studies. An Introduction, Syracuse: Syracuse University Press (3‑81).

Johnson W.P.C. (1981) The Man of Law's Tale: Aesthetic and Christianity in Chaucer,  "Chaucer Review"  1981, 15, s. 201‑221.

Johnston A.F. (1997) ‘At the Still Point of the turning world’: Augustinian roots of medieval dramaturgy [w:] Higgins red. 1997, s. 5-24.

Jonckbloet W.J.A. (1855) Geschiedenis der Middennederlandsche Dichtkunst, t. 3, Amsterdam.

Jong M. de (1993)  Geletterd en ongeletterd: zin en onzin van een tegenstelling [w:] Oraliteit en schriftcultuur, R.E.V. Stuip i C. Vellekoop (red.), Hilversum: Verloren, 9-31.

Jong M. de (1998) Pollution, Penance and Sanctity: Ekkehard's Life of Iso of St Gall [w:] Hill/Swan, s. 145-158.

Jordan R.M. (1967) Chaucer and the Shape of Creation: the Aesthetic Possibilities of Inorganic Structure, Harvard University Press, Cambridge MA.

Jurek T. (1998) Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Kaiser G., U. Küsters (1986) Zur gesellschaftlichen Bedeutung mittelalterlicher Literatur [w:] Fichte i in. red. s. 27‑43.

Kaiser R. (1988) Königtum und Bischofsherrschaft im frühmittelalterlichen Neustrien [w:] Prinz red. 83‑108.

Kahl H.‑D. (1991) Der sog. Ludus de Antichristo (De Finibus Saeculorum) als Zeugnis frühstaufenzeitlicher Gegenwartskritik. Ein Beitrag zur Geschichte der Humanität im abendländischen Mittelalter,  "Mediävistik" 4, s. 55‑148.

Kämmerling E. (red. 1979) Ikonographie und Ikonologie, Köln: Du Mont.

Kantak K. (1933) Bernardyni polscy, 2 t., Lwów.

Karmiloff-Smith A. (31997) Beyond Modularity. A Developmental Perspective on Cognitive Science, Cambridge Ma.:  MIT Press.

Kästner H. i E. Schütz (1982) Beglaubigte Information. Ein konstitutiver Faktor in Prosaberichten des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit [w:] Textsorten und literarische Gattungen, s. 450-457.

Kastovsky D. (1988) Structural semantics or prototype semantics. The evidence of word-formation [w:] Understanding the Lexicon. Meaning, Sense and World Knowledge in Lexical Semantics, W.Huellen & R. Schulze (red.), Tuebingen: Max Niemeyer, 190-203.

Kay R. (1971) Ad nostram praesentiam evocamus: Boniface VIII and the Roman Convocation of 1302 [w:] S. Kuttner (red.) Proceedings of the Third International Congress of Canon Law, 1968, Watykan, s. 165-189.

Kaye J. (1988) The impact of money on the development of fourteenth‑century scientific thought,  "JMH" 14, s. 251‑270.

Keefer S.L. (1998) Ut in omnibus honorificetur Deus: The Corsnoed Ordeal in Anglo-Saxon England [w:] Hill/Swan 237-264.

Kehrer G. (1997) Wprowadzenie do socjologii religii, przeł. Janusz Piegza, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos; oryg. niem. Einführung in die Religionssoziologie, Darmstadt 1988.

Keller E. (1992) Die Darstellung der Frau in Fastnachtspiel- und Spruchdichtung von Hans Rosenplüt und Hans Folz, Frankfurt a.M.: Peter Lang.

Keller J. (1988) Katolicyzm [w:] Zarys dziejów religii, Warszawa: Iskry, 628‑688.

Kemp W. (1994) Götter, heidnische [w:] LCI, t. II, szp. 170-9.

Kendon A. i in. red. (1975) Organization of behavior in face-to-face interaction, The Hague: Mouton.

Kennedy E.D. (1988, red.) Medieval English Studies Presented to G. Kane, D.S. Brewer, Wolfeboro.

Kernodle G.R. (1989) The theatre in history, Fayetteville: The University of Arkansas Press.

Kiening Ch. (1996) Anthropologische Zugänge zur mittelalterlichen Literatur. Konzepte, Ansätze, Perspektiven,  „Jahrbuch für Internationale Germanistik” 5, z. 1, H.J. Schiever (red.) Forschungsberichte zur Mediävistik, s. 11-129

Kimminich E. (1991) The Way of Vice and Virtue. A Medieval Psycho­logy,  "Comparative Drama" 25, s. 77‑86.

Kindermann H. (1980) Das Thaterpublikum des Mittelalters, Salzburg: Otto Müller.

Kipling G. (1998) Enter the King. Theatre, Liturgy and Ritual in the Medieval Civic Triumph, Clarendon  Press, Oxford.

Klawitter G. (1991) Dramatic Elements in Early Monastic Induction Ceremonies [w:] Davidson/Stroupe 43-60

Kłoczowski J. (1973) Franciszkanie a sztuka europejska XIII wieku, [w:] Sztuka i ideologia XIII wieku, s. 165-178.

Knight A.E. (1983) Aspects of genre in late Medieval French drama. Manchester Univ. Press.

Knight S. (1986a) Chaucer`s religious Canterbury Tales [w:] G. Kratz­mann, & J.Simpson (red.), Medieval English Religious and Ethical Literature. Essays in honour of G.H.Russel, D.S. Brewer, Cambridge.

Knight S. (1986b) The social function of the Middle English romances [w:] Aers 1986, s. 99‑122.

Knippenberg W.H.Th. (1986) Broederschappen in Noord-Brabant,  „Noordbrabants Historisch Jaarboek” 3, s. 1-19.

Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy. Prace ofiarowane Profesor Alicji Karłowskiej-Kamzowej, Poznań: Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1999.

Köhler A. (1992) Das neuzeitliche Fastnachtspiel 1600-1800 [w:] Siller red. 103-117.

Koller H. (1991) Neue literatur zum Thema mittelalterliche Volkskultur,  "Mediävistik" 4 149‑155.

Kolve V.A. (1966) The Play called Corpus Christi, London: Edward Arnold Publ.

Köpf U. (1993)  Die Passion Christi in der lateinischen religiösen und theologischen Literatur des Spätmittelalsters [w:] Haug/Wachinger 1993c, s.  21-41.

Kosso P. (1992) Observation of the Past,  "History and Theory" 31, s. 24-39.

Köster H., Formgeschichte/Formenkritik, Neues Testament [w:] Theologische Realenzyklopädie.

Kowalski W. (1996) Z dziejów staropolskiej pobożności (szydłowiecka fara i jej okolice w XVI-XVII w.),  „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 40, s. 69-80.

Kowzan T. (1969) O różnorodności i granicach sztuki widowiskowej,  "Dialog" 14, s. 88-99; cyt. za: Degler red. 1988, s. 387-402.

Kretzmann P.E. (1916) The Liturgical Element in the Earliest Forms of the Medieval Drama, Minneapolis.

Krohn R. (1974) Der unanständige Bürger. Untersuchungen zum Obszönen in den Nürnberger Fastnachtspielen des 15. Jahrhunderts, Kronberg: Scriptor.

Krolzik U. (1993) Zur theologischen Legitimierung von Innovationen vom 12.  bis 16. Jahrhundert [w:] Haug/Wachinger red. 1993a, s. 35‑52.

Krop H. (1992) Inleiding [w:] tenże red. Siger van Brabant. De dubbele waarheid, Ambo Baarn, s. 11‑68.

Kruczyński A. (1998) Średniowiecze o komedii, Warszawa: Krąg.

Krüger L. i in. red. (1987) The Probabilistic Revolution. 1. Ideas in History, Cambridge MA: A Bradford Book/MIT Press.

Krupa K. (1996) Wspólnoty lokalne w miastach późnośredniowiecznej Rusi [w:] SPHU I, s. 47-56.

Kuczyński S.H. (red.) Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów t. VI, Warszawa: Wyd. DiG, 1994.

Kuhn T.S. (1980) Struktura rewolucji naukowych, PIW, Warszawa 1968; oryg. The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 21980.

Kuhn T.S. (1985) Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, przeł. S. Amsterdamski; PIW Warszawa; wyd. oryg. The Essential Tension, Chicago 1977.

Kuhn T.S. (1987) What are scientific revolutions? [w:] Krüger i in. red. 7‑22.

Kuksewicz Z. (1986) Zarys filozofii średniowiecznej. Filozofia łacińskiego obszaru kulturowego, Warszawa: PWN.

Kuksewicz Z. (1996) Wyobraźnia jako władza duszy (Na przykładzie poglądów Michała z Wrocławia i Jana z Głogowa) [w:] Michałowska red. 13-24.

Kumor B. (1960) Statuty bractwa literackiego nauki chrześcijańskiej przy kolegiacie Św. Małgorzaty w Nowym Sączu,  „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2, s. 353-389.

Kumor B. (1972) Kościelne stowarzyszenia świeckich na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym  [w:] Księga tysiąclecia, t. 1, s. 503‑545, Warszawa; wcześniejsza wersja w: "Prawo Kanoniczne" 10, 1967, s. 289-365.

Küster J. (1989) Die Einführung des Fronleichnamsfestes. Untersuchungen zur alten österlichen Perikopenordnung und der mittelalterlichen Allegorese,  „Jahrbuch für Volkskunde” NF 12, s.  147-179.

Kuttner S. (red.), Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law, Toronto 1972, Watykan 1976.

Labuda G. (1999) Kształtowanie się systemu państw i narodów europejskich [w:] Samsonowicz red., 278-336.

Lahaye‑Geusen M. (1991) Das Opfer der Kinder: Ein Beitrag zur Liturgie‑ und Sozialgeschichte des Mönchtums im hohen Mittelalter, Altenberge: Oros-Verlag

Langosch K. (1943) Politische Dichtung um Kaiser Friedrich Barbarossa, Berlin.

Lathané B. (1996) Dynamic Social Impact: The Creation of Culture by Communication,  „Journal of Communication” 46 (4), s. 13-25.

Lavine H. i B. Lathané (1996) A Cognitive-Social Theory of Public Opinion: Dynamic Social Impact and Cognitive Structure,  „Journal of Communication” 46 (4), s. 48-56.

Leciejewicz L. (1999) Średniowieczne początki poza limesem rzymskim [w:] Samsonowicz red., 114-150.

Leclercq J. (1992) Monks and hermits in medieval love stories,  „JMH” 18, s. 341-56.

Leeuw G. van der (1956) Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa: Książka i Wiedza 1997; wyd. oryg. Phänomenologie der Religion, Tybinga.

Le Goff J., Time, work & culture in the Middle Ages. The Univ. of Chicago Press, Chicago etc. 1980; oryg. Pour un autre Moyen Age: Temps, travail et culture en Occident. Paris  1977.

Le Goff J. (1996) Człowiek średniowiecza, [w:] tenże red., 9‑50.

Le Goff J. (red. 1996) Człowiek średniowiecza, Warszawa‑Gdańsk 1996; Oficyna Wyd. Volumen, Wyd. Marabut; tłum. M. Radożycka‑Pailetti.

Leigh D.J. (1972) The Doomsday Mystery Play: An Eschatological Morality [w:] Taylor/Nelson 260-278.

Lenk W. (1966) Das Nürnberger Fastnachtspiel des 15. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Theorie und zur Interpretation des Fastnachtspieles als Dichtung, Berlin: Akedemie-Verlag.

Leupen P.H.D. (1989) Ecclesia et Imperium. De visie van de Frankische bisschoppen op de verhoudingen tussen Kerk en Staat in het midden van de 9de eeuw [w:] E.K. Grootes i J. den Haan red., Geschiedenis, godsdienst, letterkunde: opstellen aangeboden aan dr. S.B.J. Zilverberg ter gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam, Roden: Nehalennia, 12‑16.

Levack B.P. (1991) Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, przeł. E. Rutkowski; Wrocław: Ossolineum; oryg. The Witch-Hunt in Early Modern Europe, Longman, London ; New York: 1987, 2 wyd. 1995).

Levinson J. (1998 red.) Aesthetics and ethics. Essays at the intersection. Cambridge Univ. Press.

Lévi-Strauss C.  (1969) Myśl nieoswojona, przeł. Andrzej Zajączkowski, Warszawa: PWN; oryg. Le pensée sauvage, Paris 1962.

Lévi-Strauss C.  (1993) Spojrzenie z oddali, Warszawa 1993; oryg. Le regard éloigné, Paris 1983.

Levy M.J. Jr. (1972) Some Hypotheses about the Family [w:] Dreitzel red. 23-41. Levinson J. (1998 red.) Aesthetics and ethics. Essays at the intersection. Cambridge Univ. Press.

Lewański J. (1966) Średniowieczne gatunki dramatyczno-teatralne. Zeszyt 1. Dramat liturgiczny, Wrocław etc.: Ossolineum.

Lewański J. (1968) Średniowieczne gatunki dramatyczno-teatralne. Zeszyt 2. Komedia elegijna, Wrocław etc.: Ossolineum.

Lewański J. (1969) Średniowieczne gatunki dramatyczno-teatralne. Zeszyt 3. Misterium, Wrocław etc.: Ossolineum.

Lewański J. (1978) Style piśmiennictwa polskiego w XV wieku [w:] Sztuka i ideologia w XV w., s. 241-257.

Lewański J. (1981) Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce,  Warszawa: PWN.

Lewański J. (1991a) Tajemnica Ofiary i Odkupienia w średniowiecznym teatrze liturgicznym [w:] Sławińska/Kaczmarek 7-32.

Lewański J. (1991b) Trzy modele religijnych widowisk XVII w. w Polsce [w:] Sławińska/Kaczmarek 33-55.

Lewański J. (1992) Les mystères polonais tardifs: leurs légitimations structurales au XVIIe siècle. In L'ancien Théâtre en France et en Pologne. Actes de colloque franco-polonais organisé par l'Institut de Philologie Romane et le Centre interuniversitaire de Civilisation Française de l`Université de Varsovie. Octobre 1987. Warszawa: Editions de l'Université de Varsovie, 1992, s. 22-29.

Lewicka H. (1970) Etudes sur l’ancienne farce française, Paris: Klincksieck.

Lewis C.S. (1986) Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej. Przeł. W. Ostrowski. Warszawa: Inst. Wyd. PAX; oryg. The Discarded Image, Cambridge 1964

Lie Orlanda S. H. (1991) Het abel spel van Lanseloet van Denemerken in het handschrift-Van Hulthem: hoofse tekst of stadsliteratuur. [w:] Pleij 1991, s. 200-216.

Lindenbaum Sh. (1990) The Smithfield tournament of 1390, "The Journal of Medieval and Renaissance Studies" 20, s. 1‑21.

Linke H. (1995) Figurendarstellung in der Erfurter Moralität. Geistliche Dramatik als Lebensorientierung,  „Zeitschrift für deutsches Altertum” 124 z.2 , s. 129-42.

Lippe R. zur (1987) Sinnenbewußtsein. Grundlegung einer anthropologischen Ästhetik.  Reinbek b. H.: Rowohlt. 

Lloyd C. (1991) The methodologies of social history: a critical survey and defence of structurism,  "History and Theory", 30, s. 180-219.

Loba A. (1999) La Vierge et les femmes dans les Miracles de Notre Dame par personnages [w:] Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy,  s. 115-120.

Long`ere J. (1992) La pénitence selon Guillaume Durand [w:] Gy red. 105-33.

Löser F. (1999) Das Neue Testament aus dem Deutschen Orden und die Melker Reform,  „ZdPh” 118.1, s.  1-26.

Lurker M. (1989) Słownik obrazów i symboli biblijnych, przeł. bp K. Romaniuk; Poznań: Pallotinum.

Łoziński J.Z. (1977) Pomniki sztuki  w Polsce. I. Małopolska, Warszawa: Arkady.

Maciuszko J.T. (1997) ¨Żeś jest pasterz domku twego, dziatek i czeladki twojej¨. Uwagi o warsztacie kaznodziejskim Mikołaja Reja,  "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" 41, s. 47-60.

Manikowska H. (1996) Popolo, contrada, gonfalone - od wspólnoty sąsiedzkiej do grupy klientalnej w późnośredniowiecznej Florencji [w:] SPHU I, s. 35-45.

Mara N. A. de, Republican Reform and the Florentine Farsa Morale, „Forum Italicum” 1980,  14, s. 378-405.

Markowski M. (1992) Doktryna homo felicitabilis na tle późnośredniowiecznych tendencji filozoficznych,  „Studia Warmińskie” 29, s. 33-60.

Marrow J.H. (1979) Passion Iconography in Northern European Art of the Late Middle Ages and Early Renaissance. A Study of the Transformation of the Sacred Metaphor into descriptive Narrative, Kortrijk: Van Ghemmert.

Marshall M.H. (1951/1972) Aesthetic Values of the Liturgical Drama [w:] Taylor red., s. 28‑43 (pierwodruk w English Institute Essays, 1950, New York 1951, s. 89-115).

Marx C.W. (1995) Devil’s Rights and the Redemption in the Literature of Medieval England, Cambridge: D.S. Brewer.

Maturana H.R., F.J. Varela (1998) The Tree of Knowledge. The Biological Roots of Human Understanding, Shambhala Publ. Boston; oryg. El árbol del conocimiento: las bases biológicas del conocimiento humano, Madrid: Debate 1987.

Mazzaro J. (1998) The Mystère d'Adam and Christian Memory,  "CD" 31, s. 481-505.

McCullagh C.B. (1991) Can our understanding of old texts be objective?,  "History & Theory" 30, s. 302‑323.

Meens R. (1998) Magic and the Early Medieval World View [w:] Hill/Swan 285-95.

Mercier J. (1986) Dwadzieścia wieków historii Watykanu, przeł.  J. Pieńkos; Warszawa: Inst. Wyd. PAX.

Meredith P., J.E.Tailby (1983) The Staging of Religious Drama in Europe in the Later Middle Ages: Texts and Documents in English Translation. Translated by R. Ferrari, P. Meredith, L.R.Muir, M. Sleeman,  and J.E.Tailby. Kalamazoo: Medieval Institute Publications.

Merkel J. (1971) Form und Funktion der Komik im Nürnberger Fastnachtsspiel, Freiburg i.B.: Klaus Schwan.

Michałowska T. (1995) Średniowiecze, Warszawa: PWN.

Michałowska T. (1996) Śnić w średniowiecznej Polsce [w:] taż 1996 red. 235‑258.

Michałowska T. (1998) Mediaevalia i inne, Warszawa: PWN.

Michałowska T. (1989) Świat poetycki: granice wyobraźni. O poezji polskiej XV wieku [w:] taż 1998, s. 154-202.

Michałowska T. red. (1996) Wyobraźnia średniowieczna, Warszawa: Wyd. IBL.

Michałowski R. (1997) Otto III w obliczu ideowego wyzwania: monarcha jako wizerunek Chrystusa [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, Warszawa: DiG, 57‑72.

Michel P. (1992) Übergangsformen zwischen Typologie und anderen Gestalten des Textbezugs [w:] Wolfgang Harms i in. red., s. 43-72.

Milis L. (1996) Anielscy mnisi i ziemscy ludzie. Monastycyzm i jego znaczenie w społeczeństwie średniowiecznym, przeł. J. Piątkowska; Wyd. Znak, Kraków; Angelic Monks and Earthly Men. Monasticism and its Meaning to Medieval Society, 1992.

Mittler E. (1967) Das Recht in Heinrich Wittenwilers ‘Ring’. Freiburg in Br.: Eberhard Albert Verlag.

Moeller B. (1965) Frömmigkeit in Deutschland um 1500,  "Archiv für Reformationsgeschichte" 56, s. 5-31.

Moolenbroek J.J. (1986) Seksuele onthouding als norm en waarde in laatmiddeleeuws Nederland. Verkenning in officiële en niet‑officiële cultuur [w:] N. Lettinck i J.J. van Moolenbroek red.,  In de schaduw van de eeuwigheid: tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland aangeboden aan prof. dr. A.H. Bredero, Utrecht: HES, 109‑126.

Morse R. (1991) Truth and Convention in the Middle Ages: Rhetoric, Representaion and Reality,  Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Moser D.‑R. (1992) Fastnacht und Fastanchtspiel.  Bemerkungen zum gegenwärtigen Stand volkskundlicher und literarhistorischer Forschung [w:] Siller red. 129‑146.

Mostert M. (1995) Communicatie in de Middeleeuwen. Studies over de verschriftelijking van de middeleeuwse cultuur, Hilversum: Verloren.

Motycka A. red. (1998) Wiedza a podmiotowość. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.

Mrozowski P. (1997) Przesłanie symboliczne portretu w kulturze Polski średniowiecznej [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, Warszawa: DiG 213‑236.

Muir Wright R. (1993) An image fit for king: the Glazier Psalter reconsidered,  "JMH" 19, s. 69‑124.

Müller H.P., Formgeschichte/Formenkritik, Altes Testament, [w:] Theologische Realenzyklopädie.

Müller J.‑D. (1984) Lachen ‑ Spiel ‑ Fiktion. Zum Verhältnis von literarischem Diskurs und historischer Realität im Frauendienst Ulrichs von Lichtenstein,  "Deutsche Vierteljahresschrift" 58, s. 38‑73.

Nadolski A. (1976) Odo episcopus baculum teneus. W sprawie obyczajowej hierarchii niektórych rodzajów broni [w:] Cultus et Cognitio 421‑425.

Nadolski B., Improwizacja liturgiczna [w:] Encyklopedia katolicka VII, s. 102‑3. 

Nadolski B. (1989-1992) Liturgika, 4 t., Poznań: Pallotinum.

Napiórkowski S.C. OFMConv (1995) Z Chrystusem w znakach. Zarys sakramentologii ogólnej; Niepokalanów: Wyd. O. Franciszkanów.

Neidhart-Fresken (21987) Neidhart-Fresken um 1400. Die ältesten profanen Wandmalereien Wiens, Wiedeń: Museen der Stadt Wien.

Neisser U. (1999) Systemy polimorficzne. Nowe podejście do teorii poznania, przeł. K. Krysińska [w:] Modele umysłu. Zbiór tekstów, red. Z. Chlewiński, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 178-196; oryg. Multiple systems: A new approach to cognitive theory,  "European Journal of Cognitive Psychology" (6) 1994, s. 225-241.

Nelson A.H. (1989) Contexts for Early English Drama. The Universities [w:] Briscoe/Coldewey 137-150.

Neues Handbuch der Literaturwissenschaft, Klaus von See i in. red., Wiesbaden: Athenaion, Aula-Verlag, 1972-, 25 t.

Newbigin N. (1991) Cene and Cenacoli in the Ascension and Pentecost Companies of Fifteenth-Century Florence [w:] Eisenbichler red., s. 90-107.

Nichols A.E. (1991) Costume in the Moralities: The Evidence of East Anglian Art [w:] Davidson/Stroupe 280-9.

Nie G. de (1985) The spring, the seed and the tree: Gregory of Tours on the wonders of nature,  "JMH" 11, s. 89‑131.

Nieto J.M. (1992) Les clercs du roi et les origines de l'état moderne en Castille: propagande et legitimation (XIIIème ‑ XVème siècles),  "JMH" 18, s. 297‑318.

Nietzsche F. (1910) Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości, przeł. S. Frycz i K. Drzewiecki, Warszawa: Jakub Mortkowicz; repr. Wyd. "bis" Warszawa 1993; wyd. oryg. Der Wille zur Macht, 1901, nowy wybór pt. Der Wille zur Macht: eine Auslegung alles Geschehens, Max Brahn (red.), Leipzig: Kröner. 1917.

Nieznanowski S., J. Pelc (red. 1994) Nurt religijny w literaturze polskiego średniowiecza i renesansu, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Nijsten G.J.M. (1988) Openbare feesten, toneel en "volksvermaak" in Arnhem ca 1430‑ca 1500.,  Bijdragen en Mededelingen "Gelre" 1988, 79.

Nolan Rita (1994) Cognitive Practices. Human language and Human Knowledge. Oxford: Blackwell.

Norland H.B. (1991) Formalizing French Farce: Johan Johan and Its French Connection [w:] Davidson/Stroupe red., s. 356-67.

Norton M.L. (1991) Of "Stages" and "Types" in Visitatione Sepulchri [w:] Davidson/Stroupe red., s. 61-105.

Nowak L. (1993) O granicach paradygmatu racjonalistycznego [w:] Zamiara red., s. 207-219.

Nowé J. (1989) Herodes im Maasland. Das Dreikönigsspiel aus Münsterbilsen als Drama,  „ZdPH” 108 Sonderheft, s.  50-65.

Nowé J. (1995) Die Regie als gestaltende und symbolstiftende Instanz des Alsfelder Passionsspiels,  „Germanisch-Romanische Monatsschrift” 45, s.  3-23.

Oberman H. (1978) Fourteenth-century religious thought,  „Speculum” 53, s. 80-93.

Okoń J. (1970) Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII w., Wrocław: Ossolineum.

Oliński P. (1996) Rola średniowiecznych bractw religijnych w życiu miejskim na przykładzie toruńskiego bractwa religijnego kaletników, torebkarzy i rękawiczników [w:] SPHU 1, s.  77-91.

Olson G. (1982) Literature as recreation in the Later Middle Ages, Cornell University Press, Ithaca.

Olson G.M., R.L. Mack, S.A. Duffy (1981) Cognitive aspects of genre,  „Poetics” 10, s. 283-315

Ong W.J. (1967) The Presence of the Word, some prolegomena for cultural and religious history, New Haven, Yale University Press.

Ormrod W.M. (1986 red.) England in the 14th century. Proceedings of the 1985 Harlaxton Symposium, Woodbridge: The Boydell Press.

Ortmann Ch. (1992) Das Buch der Minne. Methodologischer Versuch zur deutsch‑lateinischen Gegebenheit des Fließenden Lichts der Gottheit Mechtilds von Magdeburg [w:] Hahn/Ragotzky red., s. 158‑186.

Ott N.H. (1992) Pictura docet. Zu Gebrauchsstituation, Deutungsangebot und Appellcharakter ikonographischer Zeugnisse mittelalterlicher Literatur am Beispiel der Chanson de geste [w:] Hahn/Ragotzky red., s. 187‑212.

Ott‑Meimberg M. (1992) ‘di matteria di ist scone’. Der Zusammenhang von Stoffwahl, Geschichtsbild und Wahrheitsanspruch am Beispiel des deutschen Rolandsliedes [w:] Hahn/Ragotzky red., s. 17‑32.

Otto R. (1968) Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. B. Kupis; Warszawa: Książka i Wiedza; oryg. Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen, Wrocław 1917.

Ovitt G. (1983) Christian Eschatology and the Chester Judgment,  "Essays in Literature" 10, s. 3-16.

Panofsky E. (1957) Gothic Architecture and Scholasticism, Meridian Books, New York

Parente J.A. Jr. (1987) Religious drama and the humanist tradition: Christian theater in Germany and in the Netherlands, 1500-1680, Leiden: Brill.`

Paterno S. (1989) The liturgical context of early European drama, Potomac: Scripta Humanistica.

Pavel T.G. (1981) Tragedy and the sacred. Notes toward a semantic characte­risation of a fictional genre,  „Poetics” 10, s. 231‑242.

Perpeet W. (1977) Ästhetik im Mittelalter, Alber, München.

Peters H.N. (1966) Sixteenth Century European Tragicomedy: A Critical Survey of the Genre in Italy, France, England, and Spain, University of Colorado Ph.D., University Microfilms.

Peters U. (1983) Literatur in der Stadt. Studien zu den sozialen Voraussetzungen und kulturellen Organisationsformen städtischer Literatur im 13. und 14. Jahrhundert, Tübingen: Max Niemeyer.

Petersohn J. (1994) Kaisertum und Kultakt in der Stauferzeit [w:] J. Petersohn (red. 1994), s. 101‑146.

Petersohn J. (red. 1994) Politik und Heiligenverehrung, Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag.

Pickering F.P. (1970) Literature and Art in the Middle Ages. Macmillan: London (oryg. niem. Literatur und darstellende Kunst im Mittelalter, Berlin 1966).

Piekarczyk St. (1976) Dylematy ontologicznych przesłanek nauk historycznych. Z metodologicznych rozważań o człowieku logicznym i racjonalnym [w:] Cultus et Cognitio, s. 428‑434.

Piekarczyk St. (1987) W średniowiecznej rzeczywistości, Warszawa: Iskry.

Pietraszko S. (1995) Problem interdyscyplinarności w refleksji nad kulturą [w:] J. Sójka (red.) Perspektywy refleksji kulturoznawczej, s. 27-33; Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora.

Pilaszek M. (1998) W poszukiwaniu prawdy. O działalności sądów kryminalnych w Koronie XVI-XVIII w.,  „Przegląd Historyczny” 89.3, s. 361-81.

Plater‑Zyberk A. (1937) Nauka o charakterze sakramentalnym wg św. Tomasza z Akwinu, Warszawa b.w.

Pleij H. (1988) De sneeuwpoppen van 1511. Literatuur en stadscultuur tussen de middeleeuwen en moderne tijd, Amsterdam: Meulenhoff.

Pleij H., i in. (1991) Op belofte van profijt. Stadsliteratuur en burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen, Amsterdam: Prometheus.

Plesch V. (1994)  Etalage complaisant? The Torments of Christ in French Passion Plays,  „CD” 28, s. 458-485.

Pochat G. (1986) Geschichte der Ästhetik und Kunsttheorie. Köln: Du Mont.

Poirion D. (1979) Literary Meaning in the Middle Ages: From a Sociology of Genres to an Anthropology of Works,  "New Literary History" 10, s.  401-410.

Potter R. (1983) Divine and Human Justice. [w:] P. Neuss (red.) Aspects of Early English Drama, Cambridge: D.S. Brewer, s.127-41.

Potter R. (1992) The Ordo Virtutum: Ancestor of the English Moralities? [w:] A.E. Davidson red., s. 31-42.

Potkowski E. (1978) Stereotyp heretyka‑innowiercy w piśmiennictwie kaznodziejskim [w:] Geremek 1978 red., s. 121‑135.

Pötzl W. (1986) Bild und Reliquie im hohen Mittelalter,  „Jahrbuch für Volkskunde” NF 9, s.  56-71.

Prims F. (1933) Het oudste toneel te Antwerpen,  "Verslagen ... Vlaamse Akademie" s. 865-872.

Prinz F. red. (1988) Herrschaft und Kirche. Beiträge zur Entstehung und Wirkungsweise episkopaler und monastischer Organisationsformen, Stuttgart: Anton Hiersemann.

Puyvelde L. van (1912) Schilderkunst en tooneelvertooningen op het einde van de middeleeuwen. Een bijdrage tot de kunstgeschiedenis vooral van de Nederlanden. Gent.

Rahner K., H. Vorgrimler (1987) Mały słownik teologiczny, przeł. T. Mieszkowski i Paweł Pachciarek, Warszawa: PAX; oryg. Kleines theologisches Wörterbuch, Freiburg i.B. 101976.

Ramakers B.A.M. (1996) Spelen en figuren. Toneelkunst en processiecultuur in Oudenaarde tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd, Amsterdam: Amsterdam University Press.

Reinhard W. (1993) Historiker, >Modernisierung< und Modernisierung. Erfahrungen mit dem Konzept >Modernisierung< in der neueren Geschichte [w:] Haug/Wachinger 1993a, 53‑89.

Remshardt R.E. (1989) The Birth of Reason from the Spirit of Carnival: Hans Sachs and Das Narren‑Schneyden.,  Comparative Drama 23.1, 1989, s.  70‑94.

Resoort R. (1991) De koopman en de verhalende literatuur [w:] Pleij i in. 280-301.

Revels history of  Drama in English (1983) 1. Medieval Drama; A.C. Cawley, M. Jones, P.F. McDonald, D. Mills; London &c: Methuen.

Reynolds M.T. (1993) René of Anjou, King of Sicily, and the Order of the Croissant,  "JMH" 19, s. 125‑161.

Riggio M. (1991) Wisdom Enthroned: Iconic Stage Portraits [w:] Davidson/Stroupe s. 249-279.

Ringshausen G. (1977) Kunst und Wirklichkeitsdeutung um 1400.,  Städel-Jahrbuch, Neue Folge 6, s. 209-230.

Rischer Ch. (1992) wie süln die vrowen danne leben? Zum Realitätsstatus literarischer Fiktion am Beispiel des Frauendienstes von Ulrich von Lichtenstein [w:] Hahn/Ragotzky red. 133‑57.

Rodseth L. (1998) Distributive Models of Culture. A Sapirian Alternative to Essentialism,  „American Anthropologist” 100 (1), s. 55-69.

Rollo-Koster J. (1998) Death and the Fraternity. A Short Study on the Dead in Late Medieval Confraternities,  „Confraternitas” 9.1, s. 3-12.

Roos M. de (1989) Een ezel kent men aan zijn oren. Charivaresk drama op de grens van de middeleeuwen en nieuwe tijd [w:] G. Rooijakkers i T. Romme (red.), Charivari in de Nederlanden. Rituele sancties op deviant gedrag, Amsterdam (nr. specjalny czasop. „Volkskundig Bulletin” 15, 3).  

Rubin M. (1991) Corpus Christi: The Eucharist in Late Medieval Culture, Cambridge University Press, Cambridge.

Rudd G. (1994) Managing Language in "Piers Plowman", Piers Plowman Studies IX, Cambridge: D.S. Brewer.

Rudolph C. (1999) Theories and Images of Creation in Northern Europe in the Twelfth Century,  „Art History” 22.1, s. 3-55.

Runciman S. (1996) Manicheizm średniowieczny, przeł. J. Prokopiuk i B. Zborski, Gdańsk: Marabut; oryg. The Medieval Manichee. A Study of the Christian Dualist Heresy, 1947.

Rusch G. (1987) Cognition, Media Use, Genres. Socio-Psychological Aspects of Media and Genres; TV and TV-Genres in the Federal Republic of Germany,  "Poetics" 16, s. 431-469.

Rusecki M. (1991) Cud w myśli chrześcijańskiej, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Russocki St. (1976) Od roków monarszych do zgromadzeń stanowych [w:] Cultus et Cognitio, s. 491‑497.

Sachwörterbuch der Mediävistik. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Peter Dinzelbacher, Stuttgart: Kröner Verlag, 1992.

Samsonowicz H. (1975) Czynniki integracyjne w kulturze Polski w XIV wieku [w:] Sztuka i ideologia XIV wieku..., s. 53-62.

Samsonowicz H. (1997) O "historii prawdziwej". Mity, legendy i podania jako źródło historyczne, Gdańsk: Novus Orbis.

Samsonowicz H. (1999, red.) Narodziny średniowiecznej Europy, Warszawa: Wiedza Powszechna i Bellona.

Sarles H.B. (1975) A Human Ethological Approach to Communication: Ideas in Transit around the Cartesian Impasse [w:] Kendon i in., s. 19‑45.

Sarnowska-Temeriusz E. (1985) Zarys dziejów poetyki (Od starożytności do końca XVIII w.), Warszawa: PWN.

Scheffer B. (1989) Change in Society Can Arise only from Cultural Change.,  "Poetics" 18, s. 93‑111.

Scherb V.I. (1995/6) Liturgy and Community in N-Town Passion Play I,  „CD” 29, s.  478-92.

Scheremeta R. (1986) Historical, Hagiographic Romances? Late Courtly Hybrids [w:] Heinen/Henderson, s. 93-102.

Schild W. Alte Gerichtsbarkeit. Vom Gottesurteil bis zum Beginn der modernen Rechtsprechung, Callwey, München 1980

Schlosser H.D. (1987) Dtv Atlas zur deutschen Literatur. Tafeln und Texte; Deutscher Taschenbuch Verlag, Monachium.

Schmidt S.J. (1987) Towards a Constructivist Theory of Media Genre,  "Poetics" 16, s. 371-95.

Schmitt J.-C. (1990) Der Mediävist und die Volkskultur [w:] Dinzelbacher i Bauer red., s. 29-40.

Schneider T. (1995) Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, tłum. bp J. Tyrawa, Wrocław: Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej; wyd. oryg. Zeichen der Nähe Gottes, Mainz 1979.

Schnyder A. (1995) Das ‘Redentiner Osterspiel’. Dramatische Struktur und theologischer Sinn, „Jahrbuch des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung” 118, s. 27-55.

Schoell K. (1996) Le théâtre historique au XVème siècle [w:] Bitot red., s. 189-196.

Schorske C.E. (1998) Thinking with History. Explorations in the Passage to Modernism. Princeton Univ. Press, Princeton.

Schwob U.M. (1992) Zur Berücksichtigung der historischen Verhaltensforschung bei der Beschreibung mittelalterlicher Literatur: Der Aspekt der allumfassenden Frömmigkeit [w:] Bräuer/Ehrismann 131‑52.

Sczaniecki P. (1978) Gest modlitewny w późnym średniowieczu [w:] Geremek red., s. 41-51.

Seebohm A. (1996) The Crucified Monk,  „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 59, s.  61-102.

Segers R.T. (1978) Grondslagen van de receptie-esthetika [w:] tenże, red. Receptie-esthetika. Grondslagen, theorie en toepassing, Amsterdam: Huis aan de Drie Grachten, s. 9-19.

Segl P. (1990) Spätmittelalterliche Volksfrömmigkeit im Spiegel von Antiketzertraktaten und Inquisitionsakten des 13. und 14. Jahrhunderts, [w:] Dinzelbacher i Bauer 1990, s. 163-176.

Seppelt F.K. i K. Löffler (1936) Dzieje papieży, przekł. J. Kozolubski, Poznań 1936 (repr. Gutenberg Print, Warszawa 1995).

Sheingorn P. (1985) ‘For God is such a Doomsman’: Origins and development of the theme of Last Judgment [w:] Bevington i in., s. 15-58.

Sheingorn P., D. Bevington (1985) ‘Alle This Was Token Domysday to Drede’: Visual Signs of Last Judgment in the Corpus Christi Cycles and in late Gothic Art [w:] Bevington i in., s. 15-58.

Siller M. (1992, red.) Fastnachtspiel ‑ Commedia dell'Arte: Gemeinsamkeiten ‑ Gegensätze. Akten des 1. Symposiums der Sterzinger Osterspiele 1991, Innsbruck: Universitätsverlag Wagner.

Simon M. (1992) Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w., Warszawa: PIW.

Simpson J. (1995) Sciences and the Self in Medieval Poetry. Alan of Lille’s „Anticlaudianus” and John Gower’s „Confessio amantis”, Cambridge University Press, Cambridge.

Skarga B. red. (1994-1997) Przewodnik po literaturze filozoficznej XX w., 5 t.,  Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Skubiszewski P. (1997) Obraz człowieka na nagrobku Kallimacha [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, Warszawa: DiG, s. 213‑36.

Sławińska I., W. Kaczmarek (red. 1991) Dramat i teatr religijny w Polsce, Lublin: Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Smoleń Wł. (1987) Ilustracje świąt kościelnych w polskiej sztuce. Festa Ecclesiastica in arte Polonorum representantur. Lublin: Red. Wydawnictw KUL.

Soens E. (1893) De rol van het booze beginsel op het middeleeuwsch tooneel, Gent: Koninklijke Vlaamsche Acad. voor taal- en letterkunde.

Sokolski J. (1994) Staropolskie zaświaty. Obraz piekła, czyśćca i nieba w renesansowej i barokowej literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej, Wrocław: Wyd. Uniw. Wrocławskiego.

Sokolski J. (1996) Architektura zaświatów w średniowiecznych łacińskich wizjach eschatologicznych [w:] Michałowska red., s.  119-30.

Sosson J.‑P. (1984) Die Körperschaften in den Niederlanden und Nordfrankreich: neue Forschungsperspektiven [w:] Klaus Friedland (red.), Gilde und Korporation in den Nordeuropäischen Städten des späten Mittelalters, Köln: Böhlau, s. 79-90.

Soule-Tholy J.-P. (1995) Aspects du grotesque dans les Fastnachtspiele [w:] Les songes de la raison, mélanges offerts à Dominique Iehl, Bern: Peter Lang, s. 97-116.

Sprandel R. (1962) Ivo von Chartres und seine Stellung in der Kirchengeschichte, Stuttgart: Hiersemann.

Sprandel R. (1982), Gesellschaft und Literatur im Mittelalter. Paderborn: Ferdinand Schöningh.

Stafford P. (1998) La Mutation Familiale: A Suitable Case for Caution [w:] Hill/Swan 103-125.

Starowiejski M. (1999) Kobieta w starożytności chrześcijańskiej [w:] Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy, s. 23-39.

Stegmüller W., Haptströmungen der Gegenwartsphilosophie, 2 t., Stuttgart: Kröner 21979.

Stein L. von (1875) Geschichte des französischen Strafrechts und des Prozesses, Basel; repr. 1968, Aalen.

Steiner R. (1986) Matins Responsories and Cycles of Illustrated Saints’ Lives [w:] Diakonia. Studies in Honor of R.T. Meyer, ed. by Th. Halton & J.P. Williman, Washington: The Catholic Univ. Press, s. 328-333.

Sticca S. (1973) Drama and Spirituality in the Middle Ages,  "Medievalia & Humanistica" 4, s. 69-87

Sticca S. (1980) Italian Theater of the Middle Ages: from the Quem Quaeritis to the Lauda,  „F.I. Forum Italicum” 14, s. 275-310.

Strijbosch Clara, Himmel, Höllen und Paradiese in Sanct Brandans ‘Reise’, „ZdPh” 1999, 118, s. 50-68.

Strzelczyk J. (1996) Granice wyobraźni na Wschodzie [w:] Michałowska red. s. 65‑104

Swanson R.N. (1997) Religion and Devotion in Europe, c. 1215-c. 1515. Cambridge Univ. Press.

Swieżawski S. (1998) Studia z myśli późnego średniowiecza, Warszawa: Fundacja Aletheia.

Szabó-Bechstein B. (1991) ‘Libertas ecclesiae’ vom 12. bis Mitte des 13. Jahrhunderts. Verbreitung und Wandel des Begriffs seit seiner Prägung durch Gregor VII [w:] Fried red. 1991, s. 147-175.

Szönyi G. E. (1991) European Influences and National Tradition in Medieval Hungarian Theater [w:] Davidson/Stroupe (red.), s. 129-142.

Szostek T. (1997) Exemplum w polskim średniowieczu, Warszawa: IBL.

Sztuka i ideologia XIII wieku. Materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 5 i 6 IV 1971 r. Pod red. Piotra Skubiszewskiego; Wrocław: Ossolineum 1973.

Sztuka i ideologia XIV wieku. Materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 29 i 30 XI 1973 r. Pod red. Piotra Skubiszewskiego; Warszawa: PWN 1975.

Sztuka i ideologia XV wieku. Materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 1-4 grudnia 1976 r. Pod red. Piotra Skubiszewskiego; Warszawa: PWN 1978.

Śnieżyńska-Stolot E. (1975)  Dworski ceremoniał pogrzebowy królów polskich w XIV wieku [w:] Sztuka i ideologia XIV wieku, s. 89-100.

Tambiah S.J. (1979) A Performative Approach to Ritual,  "Proceedings of the British Academy" 65, s. 113‑169.

Tandecki J. (1995) Pozazawodowe funkcje i powinności korporacji rzemieślniczych w miastach  Prus Krzyżackich i Królewskich w XIV-XVIII wieku,  "Zapiski Historyczne" 60, s.  7-23.

Tandecki J. (1999) Średniowieczne korporacje mieszczańskie w pruskich miastach hanzeatyckich [w:] Prusy – Polska – Europa, Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 313-26; wersja niemiecka: Genossenschaftliche Strukturen in preussischen Hansestädten [w:] Nils Jörn i in. red., Genossenschaftliche Strukturen in der Hanse, Köln etc: Böhlau Verlag, 1999, s. 223-37.

Tatarkiewicz Wł. (1965) Theatrica, the science of entertainment from the XIIth to the XVIIth century,  "Journal of the History of Ideas", 1965, 26, s. 263-272.

Tatarkiewicz Wł. (1988) Historia estetyki. Estetyka średniowieczna. Warszawa: Arkady.

Taylor J., A.H. Nelson (1972 red.) Medieval English Drama, The University of Chicago Press, Chicago.

Taylor John R. (1995) Linguistic Categorization. Prototypes in Linguistic Theory, Oxford: Clarendon Press.

Taylor L. (1992) Soldiers of Christ: Preaching in Late Medieval and Reformation France  (1460‑1560), New York etc.: Oxford University Press.

Tegtmeier E. (1992) Grundzüge einer kategorialen Ontologie. Dinge, Eigenschaften, Beziehungen, Sachverhalte, Freiburg: K. Alber.

Tellenbach G. (1966) Church, State and Christian Society at the Time of the Investiture Contest, Oxord: Basil Blackwell (wyd. 4; oryg. 1936: Libertas: Kirche und Weltordnung im Zeitalter des Investiturstreites).

Tellenbach G. (1988) Die westliche Kirche vom 10. bis zum frühen 12. Jahrhundert, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Terpstra N. (1995) Lay Confraternities and Civic Religion in Renaissance Bologna, Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Textsorten und literarische Gattungen, Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1982.

Theologische Realenzyklopädie, Gerhard Krause i in. (red.),  Berlin: Walter de Gruyter (b.d.).

Thibodeau T.M. (1992) Les sources du Rationale de Guillaume Durand [w:] Gy red. 143-154.

Thomas, H., Mati`ere de Rome – Mati`ere de Bretagne. Zu den politischen Implikationen von Veldekes „Eneide” und Hartmanns „Erec”, „ZdPh”, 1989, 108, Sonderheft, s. 65-104.

Tiner E.C. 1996. English Law in the York Trial Plays.,  "The Early Drama, Art, and Music Review", 18, s. 103-12.

Tolkemitt B., R. Wohlfeil red. (1991) Historische Bildkunde. Probleme ‑ Wege ‑ Beispiele, Duncker & Humboldt, Berlin.

Topolski J. (1991) Towards an integrated model of historical explanation,  "History & Theory" 30, s. 324‑338.

Topolski J. (1996) Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.

Traver H. (1925) The Four Daughters of God: A Mirror of changing Doctrine,  "Publications of the Modern Languages Association" 40, s. 44-92.

Traver H. (1951) Religious implications in the Abele Spelen,  "The Germanic Review" 25, s. 34-49.

Travis P.W. (1993) The Dramatic Strategies of Chester Passion Pagina [w:]  K.J. Harty red. s. 146-161.

Trevor‑Roper H.R., The European Witch‑Craze of the Sixteenth and Seventeenth Centuries and Other Essays, Harper & Row, N.Y., 1969.

Trio P. (1993) Volksreligie als spiegel van een stede­lijke samenleving. De broederschappen te Gent in de late middeleeu­wen, Universitaire Pers, Leuven.

Tubach F.C. (1969) Index Exemplorum. A handbook of Medieval Religious Tales, Helsinki: Akademia Scientiarum Fennica.

Vauchez A. (1996) Duchowość średniowiecza, przeł. H. Zaremska; wyd. Marabut Gdańsk, La spiritualité du Moyen Age Occidental. VIIIe‑XIIIe siècle, 1994.

Venne I. ten (1992) Spätes Mittelalter oder frühe Neuzeit? Zum literaturgeschichtlichen Wert niederdeutscher Fastnachtspiele an der Wende zum 16. Jahrhundert [w:] Bräuer/Ehrismann 263-274.

Verdam J. (1932) Middelnederlandsch Woordenboek, Martinus Nijhoff, `s‑Gravenhage.

Villwock J. (1992) Allegorische Geistesbewegung und die Rhetorik des Erhabenen. Das Erhabene als Erkenntnisprinzip bei Eriugena und Wilhelm von Auvergne [w:] Wolfgang Harms i in. red., s. 111-129.

Vincent C. (1988) Des charités bien ordonnées. Les confréries normandes de la fin du XIIIe siècle au début du XVIe siècle, Ecole normale supérieure, Paris.

Vooys C.G.N. de (1926) Middelnederlandse legenden en exempelen. Bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volksgeloof der Middeleeuwen, Bouma's Boekhuis Groningen (wyd. II przejrzane i poszerzone, 1974).

Wachinger B. (1993) Die Passion Christi und die Literatur. Beobachtungen an den Rändern der Passionsliteratur [w:] Haug/Wachinger 1993c, s.  1-20.

Wadsworth B.J. (1998) Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka, przeł. M. Babiuch, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne; oryg. Piaget's Theory of Cognitive and Affective Development: Foundations of Constructivism, New York 51996.

Walsh Sr. M.M. (1969) The Judgment Plays of the English Cycles. American Benedictine Review, 20, s.  378-94.

Walsh M.W. (1986) Divine Cuckold/Holy Fool: The Comic Image of Joseph in the English ‘Troubles’ Play [w:] Ormrod 278-297.

Ward B. (1982) Miracles and the Medieval Mind. Theory, record and event 1000-1215, Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press.

Warmind M.L. (1993) The Cult of the Roman Emperor before and after Christianity [w:] Ahlbäck red., 210-20.

Warning R. (1974) Funktion und Struktur. Die Ambivalenzen des geistlichen Spiels, München: Wilhelm Fink.

Warning R. (1997) Hermeneutische Fallen beim Umgang mit dem geistlichen Spiel [w:] Harms/Müller 29-42.

Warning R. (red. 1975) Rezeptionsästhetik, München: Wilhelm Fink.

Wasson J. (1982) The Morality Play: Ancestor of Elisabethan Drama? [w:] Davidson red. 316-327.

Weinstein D., R.M. Bell (1982) Saints & Society. Christendom 1000-1700, Chicago: Univ. of Chicago Press.

Weissman R.F.E. (1991) Cults and Contexts: In Search of the Renaissance Confraternity [w:] Eisenbichler 1991 (red.), s. 201-220.

Weld J.S. (1970/71) Repertory of Medieval French Allegorical Plays,  „RORD” 1970/71, 13:279-296.

Wells D.A. (1978) Imperial Sanctity and Political Reality: Bible, Liturgy and the Ambivalence of Symbol in Walther von der Vogelweide's songs under Otto IV,  "Speculum" 53, s. 479‑510.

Welter J.T. (1927) L’exemplum dans la littérature religieuse et didactique du Moyen Age, dysert., Paris.

Wenzel E. (1992) „Do worden die Juden alle geschant”. Rolle und Funktion der Juden in spätmittelalterlichen Spielen, München: Wilhelm Fink.

White H. (1978) The Historical Text as Literary Artifact [w:] R.H. Canary, H. Kozicki (red.), The Writing of History. Literary Form and Historical Understanding. Madison: Univ. of Wisconsin Press, 41-62.

Whitehead Ch. (1998) Making a Cloister of the soul in medieval religious treatises,  „Medium Aevum” 67, s. 1-24.

Whitton B.J. (1992) Universal pragmatics and the Formation of Western Civilization. A Critique of Habermas' Theory of Human Moral Evolution,  "History & Theory" 31, s. 299‑313.

Wickham G. (1974) The Medieval Theatre, London: Weidenfeld and Nicolson.

Wies E.W. (1996) Fryderyk Barbarossa. Mit i rzeczywistość. Warszawa: PIW; wyd. niem. Kaiser Friedrich Barbarossa. Mythos und Wirklichkeit, 1990.

Wild R. (1982) Literatur im Prozeß der Zivilisation. Entwurf einer theoretischen Grundlegung der Literaturwissenschaft. Stuttgart: Metzler.

Wilson R.M. (1952) The Lost Literature of Medieval England, London: Methuen.

Windakiewicz St. (1902) Teatr ludowy w dawnej Polsce, Akademia Umiejętności, Kraków.

Wiśniowski E. (1969) Bractwa religijne na ziemiach polskich w średniowieczu,  “Roczniki Humanistyczne” 17.2, s. 51-81.

Witkowska A. (1978) Miracula średniowieczne - funkcje przekazu ustnego i zapisu literackiego [w:] Geremek red., 181-188.

Wittgenstein L., Vorlesungen und Gespräche über Aesthetik, Psychologie und Religion, hrsg. von C. Barret, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 21971.

Wohlfeil R. (1991) Methodische Reflexionen zur historischen Bildkunde [w:] Tolkemitt/Wohlfeil 17‑36.

Wolny J. (1969) Materiały do historii wagantów w Polsce średniowiecznej,  "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej" 19, s. 73-89.

Wykurz M. (1993) Wielkie religie świata a cywilizacja techniczna; Warszawa: Wyd. Politechniki Warszawskiej.

Young K. (1933) The Drama of the Medieval Church, 2 t., Oxford: Oxford Univ. Press. (kilka reprintów).

Zamiara K. (red., 1993) Humanistyka jako autorefleksja kultury Poznań: CIA Books.

Zaremska H. (1977) Bractwa w średniowiecznym Krakowie, Wrocław: Ossolineum.

Zaremska H. (1993) Banici w średniowiecznej Europie, Warszawa: Semper.

Zimmermann A. i in. red. (1991) Mensch und Natur im Mittelalter, Berlin: W. de Gruyter.

Zumthor P. (1979) From Hi(story) to Poem, or the Paths of Pun: The Grand Rhétoriqueurs of Fifteenth-Century France,  "New Literary History" 10, s.  231-263.

Zur Mühlen K.-H., Die Affektenlehre im Spätmittelalter und in der Reformationszeit,  "Archiv für Begriffsgeschichte" 1992, 35, s. 93-114.

Żółkiewska E.D. (1999) Postacie kobiece w literaturze francuskiej XII i XIII wieku [w:] Kobieta... 101-110.

Żółkiewski S. (1985) Wiedza o kulturze literackiej.  Wiedza Powszechna, Warszawa.

Żurek A. (1993) Wprowadzenie do Ojców Kościoła. Inst. Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków.

Żygulski Z. jr. (1978) Średniowieczna zbroja szydercza [w:] Sztuka i ideologia XV wieku, s. 587-607.