Start arrow Czytelnia arrow Recenzje arrow E. Jung - Bibliografia tłumaczeń tekstów filozoficznych
E. Jung - Bibliografia tłumaczeń tekstów filozoficznych | Drukuj |  E-mail
poniedziaek, 23 stycznia 2006

Elżbieta Jung

BIBLIOGRAFIA

tłumaczeń średniowiecznych tekstów filozoficznych na język polski

(wersja robocza)

Patrystyka

 
Ambroży, Hexaemeron, tłum. W. Szołdrski, Warszawa 1969
-          Obowiązki duchownych, tłum. K. Abgarowicz, Warszawa 1967.
-          O wierze, tłum. I. Bogaszewski, Warszawa 1970.
-          Listy, t. 1, tłum. P. Nowak OFM, Kraków 1997.
 
Arystydes, Apologia, tłum. B. Wilanowski, „Kwartalnik teologiczny Wileński” 1,2 (1923/24), z. 1, s. 424-484; (fragm.) tłum. M. Michalski, w: Idem, Antologia literatury patrystycznej, Warszawa 1975, t. 1, s. 87-91.
 
Arnobiusz, Przeciw poganom, (fragm.) tłum. A. Bober, w: Antologia patrystyczna, Kraków 1965, s. 74-78.
 
Atenagoras, Posłanie w obronie chrześcijan, tłum. ###, w: Antologia patrystyczna, Kraków 1965, s. 26-27.
 
Augustyn, Homilie na ewangelie i pierwszy list św. Jana, cz. 1-2, tłum. W. Szołdrski, I. Kania, Warszawa 1977
-          Księga rozmów duszy z Bogiem. Księga podręczna. tłum.  S. Maria Emilia od Aniołów, Warszawa-Kraków 2001 (przedruk z 1926).
-          Komentarz słowny do Księgi Rodzaju, w: Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1980.
-          Nieskończony komentarz słowny do Księgi Rodzaju, tłum. J. Sulowski, ibidem.
-          Łaska a wolna wola, W. Eborowicz tłum., w: Traktaty o łasce, Poznań 1971
-          Nagana i łaska, w: Łaska, wiara, przeznaczenie, tłum. W. Eborowicz, Poznań 1971, s. 169-203.
-          Dar wytrwania, ibidem, s. 335-382.
-          Przeznaczenie świętych, ibidem, s. 265-304.
-          O prawdziwej wierze, tłum. J. Ptaszyński, w: Dialogi filozoficzne, Warszawa 1999.
-          O życiu szczęśliwym, tłum. A. Świderkówna, ibidem.
-          Przeciw akademikom, tłum. K. Augustyniak, ibidem.
-          O porządku, tłum. J. Modrzejewski, ibidem.
-          Solilokwia, tłum A. Świderkówna, ibidem.
-          O nieśmiertelności duszy, tłum. L. Kuc, ibidem.
-          O wielkości duszy, tłum. D. Turkowska, ibidem.
-          O nauczycielu, tłum. J. Modrzejewski, ibidem.
-          O wolnej woli, tłum. A. Trombala, ibidem.
-          O muzyce, tłum. D. Turkowska, ibidem.
-          O naturze dobra, tłum. M. Maykowska, ibidem.
-          O nauce chrześcijańskiej, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1989.
-          O Trójcy Świętej, tłum. M. Stokowska, Kraków 1996.
-          Objaśnienia Psalmów, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1989.
-          O nauce chrześcijańskiej, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1989.
-          Państwo Boże, tłum. W. Kornatowski, t. I - II, Warszawa 1977.
-          O państwie bożym, tłum. W. Kubicki, Kęty 1998.
-          Podręcznik dla Wawrzyńca, czyli o wierze, nadziei i miłości, w: Pisma katechetyczne, tłum. W. Budzik, Warszawa 1952, s. 71-176.
-          Przeciwko Faustusowi, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1991, t. 1-2.
-          Sprostowania, w: O nauce chrzescijańskiej, Sprostowania, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1979.
-          Wyznania, tlum. Z. Kubiak, Kraków 1996.
 
Bazyli Wielki, Homilia na Hexaemeron, tłum. M. Michalski, w: Antologia literatury patrystycznej, t. 2, Warszawa 1975.
 
Boecjusz, Księga „O hebdomadach”, tłum. J. Gułkowski, w: Studia wokół problematyki „esse”, Warszawa 1976.
-          O pociechach filozofii, Traktaty teologiczne, tłum. T. Jachimowicz, Poznań 1926.
-          O pocieszeniu jakie daje filozofia, tłum. W. Olszewski, Warszawa 1962.
 
Benedykt z Nursji,  Reguła, tłum. A. Swiderkówna, Kraków1994.
 
Epifaniusz, List do Digneta, tłum. A. Świderkówna, w: Patrologia, Sz. Pieszczoch (red.), Gniezno 1998.
 
Euzebiusz z Cezarei, Filokalia, w: Orygenes, O zasadach, tłum. K. Augustyniak, Kraków 1996.
 
Filon z Aleksandrii, Pisma (O stworzeniu świata, Alegorie praw, O Dekalogu, O cnotach) t. 1, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1986.
O gigantach, O niezmienności Boga, tłum. S. Kalinkowski, Kraków 1994.
 
Focjusz, Biblioteka, tłum. O. Jurewicz, t. 1, Warszawa 1986.
 
Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, tłum. T. Sinko, J. Sajdak, Warszawa 1967.
 
Grzegorz z Nyssy, Nauka katechetyczna, tłum. T. Sinko, w: Wybór pism, Warszawa 1963.
-          Z dialogu „O duszy i zmartwychwstaniu”, ibidem.
-          Z traktatu „O stworzeniu człowieka”, ibidem.
 
Grzegorz Wielki, Dialogi, tłum. W. Szołdrski, Warszawa 1969.
-      Dialogi ks. II, tłum. A. Świderkówna, Kraków 1994.
-          Homilie na Ewangelie, tłum. E. Szołdrski, Warszawa 1969.
 
Hieronim, Listy, tłum. J. Czuj, Warszawa 1952-54, t. 1-3.
 
Hipolit, Odparcie wszystkich herezji (Filozofumena), Komentarz do Daniela (fragm.) tłum. M. Michalski, w: Idem, Antologia, t. 1, s. 184-207.
- Tradycja Apostolska, tłum. H. Paprocki, „Studia Theologica Varsaviensia” 1976, 14, s. 145-169.
 
Ireneusz, Przeciw herezjom (fragm.), tłum. A. Bober, w: Antologia, s. 30-56.
-          List św. Ireneusa do Florinusa (fragm.), List św. Polikarpa do Filipensów, tłum. B. Wilanowski, Warszawa 1920.
-          Zdemaskowanie i odparcie fałszywej gnozy, Wykład nauki apostolskiej, tłum. M. Michalski, w: Antologia, s. 156-178.
 
Jan Damasceński, Wykład wiary prawdziwej, tłum. B. Wojkowski, Warszawa 1969.
 
Justyn Męczennik, Apologia pierwsza i druga - Dialog z ÂŻydem Tryfonem, tłum. A. Lisiecki, Poznań 1926; fragm. w: M. Michalski, Antologia, s. 91-109.
 
Justynian, List do Menasa, tłum. S. Kalinkowski, w: Orygenes, O zasadach, tłum. K. Augustyniak, Kraków 1996.
 
Klemens Aleksandryjski,  Czy człowiek bogaty może być zbawiony? tłum. J. Czuj, Warszawa 1953; Który człowiek bogaty może być zbawiony?, tłum. J. Czuj, Ząbki 1995.
-          Hymn do Chrystusa Króla i Zbawiciela (fragm. III ks. Pedagoga), tłum. M. Bednarz, w: A. Bober, Antologia, s. 487-489.
-          Pedagog (fragm.), tłum. M. Michalski, w: Idem, Antologia, t. 1, s. 344-353.
-          Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, t. 1-2, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska, Warszawa 1994.
-          List do Diogneta, tłum. A. Świderkówna, w: Sz. Pieszczoch (red.), Patrologia, Gniezno 1998.
 
Maksym Wyznawca, Martyrium s. Iustini et sociorum, Męczennicy, Męczeństwo świętych męczenników Justyna, Charytona, Charyty, Euelpistosa, Hieraxa, Pajona i Liberiana umęczonych w Rzymie, tłum. A. Lisiecki, w: Ojcowie żywi, t. 9, Kraków 1991.
 
Minucjusz Feliks, Oktawiusz, tłum. J. Sajdak, Poznań 1925, t. 2.
 
Nemezjusz z Emezy, O naturze ludzkiej, tłum. A. Kempfi, Warszawa 1982.
 
Orygenes, O zasadach, tłum. S. Kalinkowski, Kraków 1996.
-          Przeciw Celsusowi, tłum. S. Kalinkowski, Warszawa 1986.
-          Peri archon (fragm.) i Homilie, tłum. A. Bober, M. Bednarz, w: A. Bober, Antologia, s. 64-71.
-          Dyskusja z Heraklidesem, tłum. T.A. Zajkowski, „Studia Theologica Varsaviensia” 5 (1967), z. 2, s. 129-180.
-          O pierwszych zasadach, Homilia na temat Jeremiasza 2, 21n., Komentarz do Ewangelii Mateusza, Dyskusja z Heraklidesem, Przeciwko Celsusowi, tłum. M. Michalski, w: Idem, Antologia, s. 360-414.
-          Komentarz do ewangelii św. Jana, tłum. S. Kalinkowski, Warszawa 1981.
-          Homilie o Księdze Jeremiasza, Komentarz do Lamentacji Jeremiasza, Homilie o Księgach Samuela i Księgach Królewskich, tłum. S. Kalinkowski, Warszawa 1983.
-          Homilie o Księgach Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, tłum. S. Kalinkowski, Warszawa 1984, t. 1-2.
-          O modlitwie, tłum. W. Kania, Tarnów 1985 (Głos Tradycji, 12).
-          Homilie o Księgach Liczb, Jozuego, Sędziów, tłum S. Kalinkowski, Warszawa 1986.
-          Homilie o Ewangelii św. Łukasza, tłum. S. Kalinkowski, Warszawa 1986.
-          Komentarz do Pieśni nad Pieśniami. Homilie o Pieśni nad Piesniami, tłum. S. Kalinkowski, Kraków 1994.
-          Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian, tłum. S. Kalinkowski, Warszawa 1994.
-          Duch i ogień, tłum. S. Kalinkowski, W. Myszor, K. Augustyniak, Kraków 1995.
-          Zachęta do męczeństwa, w: Metody z Olimpu. Uczta, tłum. S. Kalinkowski, Warszawa 1980.
 
Pseudo-Dionizy Areopagita, Imiona boskie, w: Pisma teologiczne I, tłum. M. Dzielska, Kraków 1997,
-          Hierarchia niebiańska, w: Pisma teologiczne II, tłum. M. Dzielska, Kraków 1999.
-          Hierarchia kościelna, ibidem.
 
Tacjan, Przemowa do greków (fragm.), tłum. M. Michalski, w: Antologia, t. 1, s. 109-116.
 
Teofil, Do Autolyka, tłum. J. Czuj, w: Apologeci greccy II wieku, Poznań 1925.
 
Tertulian, Apologetyk, tłum. J. Sajdak, Poznań 1947.
-          Dowód z przedawnienia przeciw heretykom, tłum. J. Czuj, „Collectanea Theologica” 25 (1954), z. 1-2, s. 194-207.
-          Apologetyk, Preskrypcja przeciwko heretykom, Przeciwko Marcjanowi, O duszy, O widowiskach, O ucieczce podczas prześladowania, O czystości, Przeciwko Prakseaszowi (fragm.), tłum. M. Michalski, w: Antologia, t. 1, s. 214-263.
-          Do męczenników, Preskrypcja przeciw heretykom, O widowiskach, O modlitwie, O chrzcie, O cierpliwości, O pokucie,  tłum. E. Stanula, W. Kania, W. Myszor, Warszawa 1970.
-          De skapuli, tłum. W. Myszor, w: Wybór pism II, Warszawa 1983.
-          Przeciw Prakseaszowi, tłum. E. Boruszewicz, w: Źródła myśli teologicznej, t. 4, Kraków 1997.
-          Przeciw Marcjanowi, tłum S. Ryznar, Warszawa 1994.
-          Tertulian. Wybór tekstów i oprac. W. Turek, Kraków 1999 (Ojcowie ÂŻywi 15).
 


 


 

ŚREDNIOWIECZE


Abelard, Historia moich niedoli, tłum. J. Joachimowicz, Warszawa 1952.
-          Pisma wybrane t. 1-3, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1968-1970.
-          Rozprawy (Rozmowa pomiędzy filozofem ÂŻydem i chrześcijaninem, Etyka czyli poznaj samego siebie, Tak i Nie, Wykład Heksameronu, Rozprawa o pojęciach ogólnych), tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 2001.
 
Albert Wielki, O połączeniu się z Bogiem, tłum. E. Reicher, Warszawa 1932.
-          Fałszywa i prawdziwa pobożność, tłum. J. Salij, „W Drodze” 11 (1980), s. 15-25.
-          O wypływaniu bytów mających przyczynę w pierwszej przyczynie i o porządku przyczyn, tłum. M. Olszewski, w: Antologia tekstów z XIII wieku, s. 12-39.
-          Komentarz do IV rozdziału „Imiona Boskie” Dionizego Areopagity, tłum. M. Olszewski, ibidem, s. 40-58
-          O jedności intelektu przeciwko Awerroistom paryskim, tłum. A. Rosłan, Warszawa 2003.
-          O bazyliszku, „W Drodze“ 6 (2001).
 
Al-Farabi, Państwo doskonałe, Polityka, tłum. J. Bielawski,  Warszawa 1967.
 
Al-Gazali, Nisza świateł, tłum. J. Wronecka, Warszawa 1990.
 
Anzelm z Canterbury, Proslogion, tłum. L. Kuczyński, „Przegląd Tomistyczny” 3 (1987), 179-216.
-          Monologion, Proslogion, tłum. T. Włodarczyk, Warszawa 1992.
-          O upadku diabła, tłum. G. Kotłowski, Gdańsk 2000.
-          List do Lanfranka, Monologion, Proslogion, O gramatyku, czyli w jaki sposób „gramatyk” jest substancją i jakością, O prawdzie, Dlaczego Bóg stał się człowiekiem, tłum. T. Grzesik, w: Anzelm z Canterbury, Warszawa 2004, s. 103-217.

Awicenna, Księga wiedzy, tłum. B. Składanek, Warszawa 1974.
- Metafizyka. Ze zbioru pt. „Księga wiedzy” , tłum. M. Gogacz, Warszawa 1973.

Boecjusz A.M.S., O pocieszeniu jakie daje filozofia, tłum. W. Olszewski, Warszawa 1962.
-          W jaki sposób substancje są dobre w tym czym są, chociaż nie są dobrami substancjalnymi (Księga o hebdomadach), tłum. J. Gułkowski, w: Studia wokół problematyki „esse”, Warszawa 1976.
-          Traktaty teologiczne, tłum. A. Kijewska, Kęty 2001.
 
Boecjusz z Dacji, Sposoby oznaczania, czyli kwestie dotyczące «Pryscjana Większego» (fragm.), tłum. K. Krauze-Błachowicz, w: Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku, s. 265-294.
-          O dobru najwyższym, czyli o życiu filozofa, tłum. L. Regner, Warszawa 1990, s. 1-12.
-          O snach czyli wróżbach ze snów, ibidem, s. 12-24.
-          Sofizmat: Każdy człowiek jest koniecznie stworzeniem, ibidem, s. 24-59.
-          O wieczności wszechświata, ibidem, s. 59-99.
-          Czy istnienie zależy od istoty rzeczy stworzonej (kwestia z komentarza do Analityk wtórych), ibidem, s. 117-120.
 
Bonawentura, Rozmyślania o życiu Jezusa Chrystusa..., tłum. A. Lubik, Katowice 1932.
-          Breviloquium. Prolog. Księga pierwsza (Boża wola), tłum. S.C. Napiórkowski, w: Z filozofii św. Augustyna i św. Bonawentury, Warszawa 1980, s. 175-251.
-          Pisma ascetyczno-mistyczne,  Warszawa 1984.
- Kazania o Najswiętszej Pannie Maryi, tłum. C. Niezgoda (Biblioteka mysli franciszkańskiej 3), Kraków 1999. 
-          O stworzeniach świata (fragm.), tłum. M. Olszewski, w: Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku, s. 103-124.
-          O sprowadzeniu sztuk do teologii (fragm.), tłum. M. Olszewski, ibidem, s. 125-137.
- Pierwszy komentarz do Modlitwy Pańskiej [Opusculum de Dominica Oratione], tłum. M. Grzelak, w: Modlitwa Pańska. Komentarze Średnioweiczne, red. K. Bielawski (Duchowosć wschodu i zachodu 10), Kraków 2004, 150-160.
- Drugi Komentraz do Modlitwy Pańskiej [ex Commentario in Evang. sec. Lucam], tłum. M. Grzelak, ibidem, 161-172.
- Trzeci komentarz do Modlitwy Pańskiej [Expositio supra regulam Fratrum Minorum], tłum M. Grzelak, ibidem, 173-174.
- Czwarty komentarz do Modlitwy Pańskiej [Breviloquium], tłum. M. Grzelak, ibidem, 175-178.
- Piąty komentarz do Modlitwy Pańskiej [Paraphrasis ascetica Dominicae Orationis], tłum. M. Grzelak - K. Bielawski, ibidem, 179-188.
- Szósty Komentarz do Modlitwy Pańskiej [Brevis paraphrasis], tłum. M. Grzelak, ibidem 189.
- O wiedzy Chrystusa. O tajemnicy Trójcy, tłum. M. Olszewski, Kęty 2006.
 
Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, tłum. W. Olszaniec, „Przegląd Tomistyczny” 8 (2000), 338-361.
-           Monarchia, tłum. W. Seńko, Kęty 2002.
 
Eckhart, Kazania, tłum. W. Szymona OP, Poznań 1986.
-          Traktaty, tłum. W. Szymona OP, Poznań 1987.
-          Traktaty i Kazania, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1988.
 
Franciszek z Asyżu, Kwiatki, tłum. L. Staff, Warszawa 1994
.
Godfryd z Fontaines, Wyciąg z dziełka Boecjusza z Dacji „O wieczności wszechświata”, tłum. L. Regner, w: Boecjusz z Dacji, O dobru najwyższym czyli o życiu filozofa, Warszawa 1990, s. 100-116.
 
Henryk z Gandawy, Czy materia może istnieć sama przez się bez formy, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, w: Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku, Warszawa 2002, s. 370-378.
-          Czy może zachodzić jakaś zmiana nie mająca podłoża w materii, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, ibidem, s. 379-384.
-          Czy możliwe jest zmartwychwstanie ciał ludzkich, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, ibidem, s. 385-387.
 
Hildegarda z Bingen, Księga o kamieniach, tłum. J. D. Sawicka, „Studia antyczne i mediewistyczne” 37 (2004), 111-126.
 
Elred z Rievaulx, Przyjaźń duchowa, tłum. M. Wylęgała, Kęty 2003.


Ibn Gabirol, Mybchar ha penunym. Wybór pereł. Gnomy dawnych mędrców zastosowane do wyobraźni ówczesnych ludów, tłum. S. Goldfluss, Warszawa 1859.
 

Idzi z Rzymu, Teorematy o istnieniu i istocie (fragm.), tłum. M. Olszewski, w: Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku, s. 352-357.
- Traktat o istotnych częściach filozofii, różnicy i podziale innych nauk (fragm.), tłum. M. Olszewski, ibidem, s. 358-365.
 
Jan Buridan, Dzięki czemu porusza się przedmiot rzucony, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, w: Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, Warszawa 2000, s. 267-276.
-          Czy rodzaj, gatunek, różnica i własność rzeczy przyjmują mniejsze lub większe stopnie podobnie jak przypadłość, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, ibidem, s. 276-280.
-          O drzewie Porfiriusza, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, ibidem, s. 280-286 .
 
Jan Duns Szkot, Traktat o Pierwszej Zasadzie, tłum. T. Włodarczyk, Warszawa 1988.
-          Wiedza człowieka o Bogu, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, w: Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, s. 33-50.
-          Czy substancja materialna ze swej natury jest substancją jednostkową i indywidualną, tłum. M. Koszkało, ibidem, s. 51-60.
-          Czy substancja materialna jest indywidualna dzięki pozytywnej bytowości ograniczającej naturę do bycia substancją indywidualną, tłum. M. Koszkało, ibidem, s. 61-75.
 
Jan Peckham, Czy w człowieku mogą istnieć dwie dusze. Przeciw błędom Manesa i jemu podobnych, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, w: Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku, s.
163-175.
- Czy prawda jest poznawana sama przez się, czy za pośrednictwem jakiejś formy (fragm.), tłum. M.    Gensler, D. Gwis, E. Jung, w: Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku, s. 176-179.
 
Jan Szkot Eriugena, Komentarz do ewangelii według św. Jana, księga III rozdział I (J 3, 1-3) – VI (J 3, 16-21), tłum. A. Kijewska, „Przegląd Tomistyczny” 8 (2000), 183-196.
 
Jan Wiklef, O Chrystusie i jego przeciwniku Antychryście, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, w: Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, s. 370-374.
-          O błogosławionym wcieleniu, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, ibidem, s. 374-389.
 
Jan z Janduno, Czy intelekt możnościowy jest samoistnym bytem w akcie czy bytem w czystej możności receptywnej, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, ibidem, s. 168-192.
 
Kasjodor, Institutiones I, 11, II,1,21,23,30, tłum. A. Bober, w: Antologia patrystyczna, Kraków 1965, s. 106-107, 313-317.
 
Mateusz z Krakowa, O praktykach Kurii Rzymskiej, tlum. W. Seńko, Warszawa 1970.
 
Marsyliusz z Padwy, Obrońca pokoju, tłum. M. Zgórzak, w: Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, s. 228-255.
- Wersja skrócona traktatu Obrońca pokoju znana jako - Defensor minor, tłum. M. Zgórzak, ibidem, s. 256-261.
 
Mikołaj z Autrecourt, Pierwszy list do Bernarda, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, ibidem, s. 305-309.
-          Drugi list do Bernarda, ibidem, s. 310-318.
 
Piotr Aureoli, O czynach ludzi niewierzących, ibidem, s. 115-116.
- Czy działanie rozmyślne może być moralnie obojętne, ibidem, s. 116-121.
- Czy w nieprzemijalności jest następstwo? tłum. D. Gwis i E. Jung, „Przegląd Tomistyczny” 9 (2003), 200-203.


Piotr Helias, Summa na temat Pryscjana Mniejszego, tłum. K. Krauze-Błachowicz, „Studia antyczne i mediewistyczne” 36 (2003), 80-96.
 
Piotr Hiszpan, Traktaty logiczne, Warszawa 1969.
 
Rajmund Lull, Przeciwko niektórym błędnym poglądom Awerroesa, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, w: Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku, s. 322-334.
-          Ars Brevis, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, ibidem, s. 335-344.
 
Robert Grosseteste, Wybór pism, tłum. M. Boczar, Warszawa 1994.
 
Robert Kilwardby, Czy w stwarzaniu jest zachowany porządek między bytem i niebytem,  tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku, s. 142-145.
- O nieprzemijalności aniołów,  tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, ibidem, s. 146-158.
 
Roger Bacon, Opus tertium, tłum. Tadeusz Włodarczyk, w: Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku, s. 64-88.
- List Brata Rogera Bacona. O tajemnych dziełach Sztuki i Natury oraz o znikomości Magii, tłum. T. Włodarczyk, ibidem, s. 89-97.
- O znakach (§ 1-15), tlum. M. Jernajczyk, „Studia antyczne i mediewistyczne” 37 (2004), 204-208.
 
Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 1-36, Londyn 1965-
-          Suma filozoficzna „Contra gentiles”. Księga 1-4, Kraków 1930-35.
-          Byt i istota, tłum. W. Seńko, „Znak” 127 (1) 1965, s. 52-72; w: Spór o realną różnicę między istotą a istnieniem na przełomie XIII i XIV wieku (Opera Philosophorum Medii Aevi, t. 2), red. W. Seńko.
-          Kwestie o duszy, tłum. Z. Włodek, W. Zega, Kraków 1996.
-          Kwestie dyskutowane o prawdzie, tłum. L. Kuczyński, A. Aduszkiewicz, J. Ruszczyński, Kraków 1999.
-          Traktat o Bogu (Suma teologii, I, 1-26), tłum. G. Kurylewicz, Z. Nerczuk, M. Olszewski, Kraków 1999.
-          Traktat o człowieku (Suma teologii I, 75-89), tłum. S. Swieżawski, Poznań 1956
-          O zasadach natury, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, w: Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku, Warszawa 2002, s. 188-203.
-          O prostej istocie Boga,  tłum. L. Kuczyński, J. Ruszczyński, ibidem.
-          Dzieła wybrane (Streszczenie teologii, O władzy, Sprostowanie błędów greckich, Jak uzasadnić wiarę? O doskonałości życia duchowego, O formie rozgrzeszenia, O wieczności świata, O przepowiadaniu przyszłości, O substancjach czystych), tłum. J. Salij et al. Poznań 1984, wyd. II 1999.
-          Wykład listu do Rzymian, tłum. J. Salij, Poznań 1987.
-          Wykład pacierza, tłum. K. Suszyło, M. Starowieyski, W. Giertych, Poznań 1987.
-          O miłości nadprzyrodzonej, tłum. J. Ruszczyński, Warszawa 1994.
-          Skrót zarysu teologii (Sumy teologicznej) św. Tomasza z Akwinu, F.W. Bednarski, Kraków 1997.
 
Siger z Brabancji, Czy dusza intelektualna zwielokrotnia się stosownie do wielości ciał ludzkich, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, w: Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku, s. 245-252.
- Zagadnienia moralne,  tłum. M. Olszewski, ibidem, s. 253-260.
 
Stefan Tempier i Artykuły Paryskie, Artykuły Paryskie potępione przez Stefana Tempier 7 marca 1277 roku, tłum. W.  Seńko, ibidem, s. 298-318.
 
Tomasz Bradwardine, Dlaczego jest Bóg (fragm. De causa Dei), tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, w: Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, Warszawa 2000, s. 292-298.
 
Tomasz Wilton, O nieskończonej mocy Boga (fragm.), tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung-
Palczewska, w: Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, s. 82-88.
- Czy cel jest przyczyną, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, ibidem, s. 89-106.
 
Tomasz z Erfurtu, O sposobach oznaczania czyli gramatyka spekulatywna (fragm.), tłum- K. Krauze-Błachowicz, w: Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, s. 9-26.
 
Walter Burley, O bycie, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, w: Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, s. 127-133.

- O powiększaniu i zmniejszaniu się form przypadłościowych (fragm.), tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, ibidem, s. 134-162.


Wilhelm Heytesbury, O prawdzie i fałszu zdania, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, ibidem, s. 322-365.
 
Wilhelm Ockham, Suma logiczna, tłum. T. Włodarczyk, Warszawa 1971.
-          Prolog do Ordinatio, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, w: Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, Warszawa 2000, s. 203-208.
-          Czy poznanie intuicyjne może dotyczyć przedmiotu nieistniejącego, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, ibidem, s. 209-211.
-          O nauce w ogóle a nauce przyrodniczej w szczególności, tłum. M. Gensler, D. Gwis, E. Jung, ibidem, s. 212-224.
-          Czy ten, kto widzi Boga, widzi to wszystko, co widzi Bóg, tłum. D. Gwis, E. Jung, „Przegląd Tomistyczny” 9 (2003), 204-206.
-          Czy czas jest określoną wielkością, tłum. D. Gwis, E. Jung Palczewska, „Przegląd Tomistyczny” 9 (2003), 207-209.
-          Czy byty wieczne są w czasie, tłum. D. Gwis, E. Jung,  „Przegląd Tomistyczny” 9 (2003), 210-212.


 
Witelon, List do Ludwika we Lwówku Śląskim, tłum. J. Burchard, „Studia Copernicana” XIX, Wrocław 1979.
-          Perspektywy, ks. II i III¸ tłum. L. Bieganowski, A. Bielski, R. Dygała, W. Wróblewski, „Studia Copernicana”, XXIX, Wrocław 1991.
-          Perspektywy, ks. IV, tłum. L. Bieganowski, A. Bielski, W. Wróblewski, „Studia Copernicana”, Warszawa 1994.

O naturze demonów, tłum. B. Burliga, A. Szlakiewicz, Gdańsk 2000, s. 19-56.

Ostatnia aktualizacja ( sobota, 27 maja 2006 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.