Start arrow Sylwetki arrow Maślanka-Soro, Maria
Maślanka-Soro, Maria | Drukuj |  E-mail
niedziela, 16 kwietnia 2006
Prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro

Instytut Filologii Romańskiej UJ; Zakład Italianistyki

Ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków

e-mail:
 
I. Główne zainteresowania naukowe:
 
Dramat antyczny (zwłaszcza tragedia grecka); tradycja antyczna w literaturze włoskiej (zwłaszcza epoki średniowiecza i renesansu); elementy tragiczne i formy tragizmu (w wymiarze antropologiczno-filozoficznym i estetyczno-teatralnym) w różnych gatunkach literatury włoskiej epoki średniowiecza i renesansu; twórczość Dantego (wiele aspektów), tragedia włoska; tradycja antyczna w literaturach romańskich, zwlaszcza wloskiej.
II. Biografia naukowa (ważniejsze informacje):
 
1976-1977 i 1979-1980: Studia na Université Nancy II (Francja) w zakresie języka, literatury i kultury francuskiej oraz Filologii Klasycznej (Lettres Classiques).

 
1982: Dyplom magisterski (z wyróżnieniem) z filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na podstawie pracy pt. Cierpienie bohatera tragicznego u Sofoklesa.

 
1986: Dyplom magisterski z filologii włoskiej na UJ w Krakowie na podstawie pracy pt. Il problema della morte nella narrativa di Luigi Pirandello.

 
1982-1990: asystent w Katedrze Filologii Klasycznej UJ.

 
1990: Doktorat na podstawie rozprawy: Funkcja formuły „nauka poprzez cierpienie” (pathei mathos)  w strukturze tragedii Ajschylosa i jej kryzys u Sofoklesa, napisanej pod kierunkiem R. Turasiewicza.

 
1992: Dyplom z wyróżnieniem (Diploma di laurea con lode) na Università Cattolica di Milano (Italia).
 
1996-1998: praca naukowa w PAU (kolacjonowanie dokumentów i tłumaczenia łacińskie do 2 tomów Acta Nuntiaturae Polonae).

 Od października 1996: zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Romańskiej UJ. 

2006 (styczeń): habilitacja na podstawie rozprawy Tragizm w Komedii Dantego; (recenzenci: prof. dr hab. H. Podbielski, prof. dr hab. P. Salwa, prof. dr hab. K. Wojtynek-Musik) uzyskanie stopnia naukowego dr habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa.
 
2014 (lipiec): uzyskanie tytułu profesora nauk humanistycznych; ksiązka profesorska pt. Powrót Melpomeny. Tragedia włoska od średniowiecznego odrodzenia po renesansowy rozkwit, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013. 
 

III. Członkowstwo w Towarzystwach Naukowych, Komisjach PAU i Komitetach Naukowych:
 

 1. Polskie Towarzystwo Filologiczne (Societas Philologorum Polonorum) - od 1982 r.
 2. Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana (A.I.S.L.L.I.) – od 2000r.
 3. Associazione Internazionale dei Professori d’Italiano (A.I.P.I.) – od 2002 r.
 4. Członek Komisji Filologii Klasycznej PAU – od 1996 r.
 5. Członek Komisji Neofilologicznej PAU – od 1998 r. 
 6. Collegium of Hermeneutic Research w C.R.A-Institute of Italian Studies (Toskania) - od 2006 r.
 7. Komitet Naukowy (Comitato Scientifico) międzynarodowego czasopisma naukowego "Studi sul Settecento e sull'Ottocento"(Università Cattolica di Milano)  - od 2006 r.
 8. Członek S.I.T.M. (Société Internationale pour l'Etude du Théâtre Médiéval) - od 2007.
 9. Komitet Naukowy (Comitato Scientifico) międzynarodowego czasopisma naukowego "Dante e l'Arte" - od 2014.
 10. Członek NEDANTEN (Northern European Dante Network) - od 2012.
  
IV. Nagrody i stypendia:
 
 1. 1991: Nagroda Rektora UJ za monografię p.t. Il tema della morte nella narrativa di Luigi Pirandello, Lalli Editore, Poggibonsi 1990.
 2. 1993: Nagroda Rektora UJ za całokształt pracy naukowej.
 3. 1998: Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.
 4. Rok Akademicki 2002/2003: Stypendium Naukowe Rektorskiego Funduszu Stypendialnego.
 5. 2006:  Stypendium przyznane przez Carla Rossi Academy – International Institute of Italian Studies (C.R.A – INITS): Toskania, Italia) w celu uczestniczenia w Graduate Seminar on Dante Hermeneutics: (A.Y. 2005/2006) i w projekcie badawczym z nim związanym.
 6. 2006: Rektorska Nagroda Indywidualna I stopnia za książkę pt. Tragizm w Komedii Dantego, Universitas, Kraków 2005, s. 383.
 7. 2006: Nagroda Zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wspólautorstwo syntezy naukowej p.t. Literatura Grecji starożytnej, pod red. H. Podbielskiego, TN KUL, Lublin 2005.
 8. 2011: Nagroda Rektora UJ za osiągnięcia naukowe w roku 2010.
 9. 2014: Nagroda Rektora UJ za książkę pt. Powrót Melpomeny. Tragedia wloska od średniowiecznego odrodzenia po renesansowy rozkwit, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
 
 
V. Udział w projektach badawczych:
 
1. Wykonawca w projekcie badawczym KBN Literatura Grecji Starożytnej (kierownik: prof. dr hab. H. Podbielski, KUL; termin ukończenia: 2002; publikacja 2005); autorka rozdziału Sofokles i jego twórczość dramatyczna w t. I: Epika-Liryka-Dramat: zob. poniżej (Ważniejsze publikacje).

 2. Wykonawca w projekcie badawczym KBN Wyspa, wyspowość, wyspiarskość (kierownik: dr hab. E. Łukaszyk, UJ; termin ukończenia: czerwiec 2006); autorka rozdziału p.t. Wyspy Szczęśliwe w starożytności: mit i rzeczywistość.

3. Wykonawca w europejskim projekcie badawczym współpracy naukowej między UJ i UW oraz uniwersytetami flamandzkimi p.t. Traduire l’émotion; termin ukończenia: 2002; publikacja 2004); autorka rozprawy p.t. La persuasion émotive dans „l’Enfer” de Dante w: Les cahiers des paralittératures: zob. poniżej (Ważniejsze publikacje).  

4. Wykonawca w projekcie badawczym powiązanym z Graduate Seminar on Dante Hermeneutics (A. Y. 2005/2006): termin ukończenia: lipiec 2006.
 
5. Kierownik w projekcie badawczym KBN-NCN p.t. Antyczna tradycja epicka u Dantego (kwiecien 2010-kwiecien 2015).
 
6. Wykonawca w projekcie badawczym NCRH pt. Kultura pierwszej rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości; kierownik projektu: prof. dr hab. A. Nowicka-Jeżowa; kierownik I tomu:prof. dr hab. M. Hanusiewicz-Lavallé.
 
 
VI. Konferencje, wykłady i wyjazdy naukowe w latach 1992-2005:
 
 1. Udział z referatami w ok. 40 sympozjach i konferencjach naukowych (italianistycznych, romanistycznych, klasycznych, intersyscyplinarnych) w większości międzynarodowych w kraju i za granicą (Italia, Belgia).
 2. Pobyt na 2-miesięcznym stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich w Rzymie (wrzesień-październik 1998)
 3. 7 wyjazdów krótkoterminowych do Italii w ramach wymiany bezpośredniej między UJ a Uniwersytetami w Padwie, Rzymie (La Sapienza) i Udine oraz 1 wyjazd w ramach grantu KBN (Rzym, wrzesień 2004).
 4. Krótkoterminowy staż naukowy w Leuven (Belgia (kwiecień/maj 2002) w ramach projektu europejskiego współpracy naukowej z zakresu retoryki p.t. Traduire l’émotion, realizowanego przez UJ i UW wspólnie z uniwersytetami flamandzkimi (2000-2002).
 5. Wykład w ramach cyklu Lectura Dantis 2005 na zaproszenie Rektora Università degli Studi di Napoli („L’Orientale”) p.t. Dante e la tradizione della tragedia antica (maj 2005).
 6. Odczyty na posiedzeniach Komisji Filologii Klasycznej i Komisji Neofilologicznej PAU (1996, 1998, 1999, 2006), w ramach działalności Zakładu Literatur Romańskich UJ kierowanego przez prof. dr hab. R. Bochenek-Franczakową (styczeń 2000, maj 2004) oraz Centrum Badań nad Renesansem działającym pod kierunkiem prof. A. Borowskiego  przy Katedrze Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej UJ (kwiecień 2005).
 7. Miesięczny pobyt w ramach stypendium na Seminario di Ermeneutica Dantesca w C.R.A. - Institute of Italian Studies i udział w projekcie badawczym z nim związanym (maj/czerwiec 2006).
 8. Cykl wykładów dot. twórczości Dantego podczas pobytu w Uniwersytecie Padewskim w ramach programu Socrates-Erasmus (wrzesień 2006).
 9. 9. Wykłady z lit. włoskiej średniowiecznej  na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie, w ramach programu Erasmus- maj 2007; Uniwersytet La Sapienza - Rzym 2008 i 2009; Uniwersytet w Perugii 2010).
 10. Wykład dla doktorantów na Uniwersytecie "La Sapienza" w Rzymie (maj 2009) na temat związków Boskiej Komedii z klutura antyczną. 
 11. Wykład dla doktorantów na Uniwersytecie w Perugii (maj 2010) na temat tragedii antycznej i włoskiej.
 12. Odczyt na posiedzenieu Komisji Filologii Klasycznej PAU (kwiecień 2011) na temat poetyki renesansowej tragedii włoskiej.
 
 
VII. Ważniejsze publikacje:
 
Książki

 
1. Il tema della morte nella narrativa di Luigi Pirandello, Lalli, Poggibonsi 1990, s. 120.
2. Nauka poprzez cierpienie (pathei mathos) u Ajschylosa i Sofoklesa, Universitas, Kraków 1991, s. 158.
3. Tragizm w Komedii Dantego, Universitas, Kraków 2005, s. 383; wyd. drugie zmienione, Universitas, kraków 2010.
4. Il dramma della redenzione del mondo nella Divina Commedia, CRA-INIITS Press, 2007, s. 47;    www.cra.phoenixfound.it, Index of CRA-INITS publications: nr 51. 
5. Powrót Melpomeny. Tragedia wloska od średniowiecznego odrodzenia po renesansowy rozkwit, Ksiegarnia Akademicka, Kraków 2013.
 
6. Antyczna tradycja epicka u Dantego (w druku)

 
Opracowanie własne

1.  Dante, Boska Komedia. Przełożył E. Porębowicz. Posłowiem i przypisami opatrzyła M. Maślanka-Soro, Zielona Sowa, Kraków 2003 (wznowienie w  „Złotej serii”: 2004).
2. Dante Alighieri, Boska Komedia, przeł. E. Porębowicz. Nowe opracowanie Marii Maślanki-Soro, Zielona Sowa, Kraków 2009.
 
Rozprawy i artykuły naukowe:

 
1.      Problem cierpienia bohatera tragicznego u Sofoklesa (na przykładzie Króla Edypa i Ajasa), „Eos” LXII (1984), s. 27-43.
2.      Antropologiczna wizja czasu u Sofoklesa, „Eos” LXXV (1987), s. 21-37.
3.      La concezione del tempo in Sofocle, “Sandalion” (Università degli Studi di Sassari) 10-11 (1987-1988), s. 5-22.
4.      Il problema della morte psicologica nella narrativa di Luigi Pirandello, “Pirandellian Studies” (University of Nebraska-Lincoln) 2 (1988), s. 1-33.
5.      La legge del pathei mathos nel “Prometeo incatenato” di Eschilo, “Sandalion” 12-13 (1989-1990), s. 5-25.
6.      Il tema della morte nelle “Novelle per un anno” di Luigi Pirandello, “Studia Neophilologica” (University of Stockholm) 62 (1990), s. 225-38.
7.      La legge del pathei mathos e la figura di Agamennone in Eschilo, „Sandalion” 14 (1991), s. 5-20.
8.      La colpa e il colpevole nell’ “Antigone” di Sofocle, „Sandalion” 15 (1992), s. 19-32.
9.      L’emarginazione e l’autocoscienza: due risvolti della sofferenza tragica di Edipo nell’”Edipo Re” di Sofocle, “Sandalion” 16-17 (1993-1994), s. 15-40.
10.  Alcuni aspetti della sofferenza tragica nell’”Aiace” di Sofocle, “Arctos” (University of Helsinki) 29 (1995), s. 115-35.
11.  The Concept of Sophia in Euripides’” Medea”, “Eos” LXXXIV (1996), s. 253-59.
12.  Tragizm i heroizm Medei Eurypidesa, w: Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU, pod red. R. Turasiewicza, nr 27 (1998), s. 5-27.
13.  La dimensione tragica di Farinata e Cavalcante nel Canto X dell’”Inferno” di Dante, w: Lingua e Letteratura IV,  a cura di S. Widłak, Universitas, Cracovia 1999, s. 183-94.
14.  L’aspetto parodistico ed encomiastico del mito dell’oro in Parini, “Rivista di Letteratura(Università Cattolica di Milano) XVII 2-3 (1999), s. 439-42.
15.  Semantyka przestrzeni w Pieśni IV „Piekła” Dantego, w: Prace Komisji Neofilologicznej PAU, pod red. O. Dobijanki-Witczakowej i S. Widłaka, nr 1 (2000), s. 61-76.
16.  La “scritta morta” in Dante: Inf. III, 1-9, w: Romanica Cracoviensia, pod. red. M. Świątkowskiej i P. Tylusa, nr 1(2000), s. 48-54.
17.  Semantyka ognia w „Piekle” Dantego, w: Dawne literatury romańskie. Specyfika-zwi±zki-dziedzictwo, pod red. M. Abramowicza, P. Matyaszewskiego, Wyd. KUL-u, Lublin 2002, s. 54-66.
18.  Pier della Vigna tra Dante narratore e Dante personaggio, “Tenzone” (Revista de la Asociación Complutense de Dantologia, Universitad Complutense de Madrid) 3 (2002), s. 23-38
19.  Medea Anouilha „więźniem” mitu? w: Intertekstualność i wyobraźniowość, pod. red. B. Sosień, Universitas, Kraków 2003, s. 131-46.
20.  La dimensione poetica e la simbolica del giardino nella “Divina Commedia” di Dante, w: Imaginer le jardin, Etudes réunies par B. Sosień, Abrys, Kraków 2003, s. 61-73.
21.  I valori del tempo nell’Inferno di Dante, w: Lingua e letteratura italiana dentro e fuori la Penisola),  a cura di S. Widłak, con la collaborazione di M. Maślanka-Soro e R. Sosnowski, Wyd. UJ, Kraków 2003, s. 191-98
22.  “M’insegnavate come l’uom s’etterna”: la cecità tragica del ser Brunetto nel Canto XV dell’”Inferno” di Dante, w: Romanica Cracoviensia, pod. red. R. Bochenek-Franczakowej i M. Świątkowskiej, nr 4 (2004), s. 104-118.
23.  La persuasion émotive dans “l’Enfer” de Dante, w: Les cahiers des paralittératures (8): Traduire l’emotion. Actes des Colloques de Cracovie (octobre 2001) et de Louvain/Anvers (juin 2002), Céfal, Liège 2004, s. 79-90.
24.  Poetyka tragizmu w Boskiej Komedii Dantego. Tytuł dzieła a pierwiastek tragiczny, „Terminus” VI (2004), s. 27-42.
25.  Sofokles i jego twórczość dramatyczna, w: Literatura Grecji starożytnej, t. 1 (Epika-Liryka-Dramat), TNKUL, pod red. H. Podbielskiego, Lublin 2005, s. 725-770.
26. L'antitragedia di Ugolino in Dante e la sua trasformazione in un tragico exemplum in Chaucer, w:  Italia e Europa: dalla cultura nazionale all'interculturalismo, Atti del XVI Congresso Internaionale dell' A.I.P.I., Cracovia, 26-29 agosto 2004, a cura di B. Van den Bossche, M. Bastiaensen, C. Salvadori Lonergan (Civiltà Italiana, nuova seroe 4), S. Widłak, Franco Cesati editore, Firenze 2006, t. II, s. 423-432.
27. Topos złotego wieku w literaturze włoskiej: Dante-Tasso-Parini, w: Dawne literatury romańskie. Studia i szkice, pod red. W. K. Pietrzaka, seria "Folia Litteraria", Wyd. Universytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 161-172.  
 28. Alcuni aspetti del tragico nella cultura antica e nella "Commedia" di Dante: l'identità nella diversità, w: Identità e diversità nella lingua e nella letteratura italiana: Poesia e narrativa dal Due al ottocento, critica e cultura, a cura di M. Bastiaensen, W. Geerts, G.P. Giudicetti i inn., Cesati Editore, Firenze 2007, t. II. s. 49-57.
29. Wędrówka Dantego przez piekło: niebezpieczeństwa i zagrożenia, w: Niebezpieczeństwo w literaturze dawnej, pod. red. A. Loba i M. Loba, Wyd. naukowe UAM, Poznań 2007, s. 113-122.
30. Ikoniczność u Dantego, w: Zagubić się i odnaleźć. Choroba ciała, ducha i umysłu. Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich, pod red. M. Surmy-Gawłowskiej, Leksem, Łask 2007, s. 271-278.
31. Wyspy szczęśliwe w starożytności: mit i rzeczywistość, w: Archipelagi wyobraźni. Z dziejów toposu wyspy w kręgu literatur romańskich, pod red. E. Łukaszyk, Wyd. UJ, Kraków 2007. s. 11-28.
32. Charakter, symbolika i funkcja żywiołów w "Boskiej Komedii" Dantego, w: Obraz i żywioły, pod red. M. U. Mazurczak i M. ÂŻak, TN KUL, Lublin 2007, s. 111-131.
33. L.emarginazione e l'umanità tragica di Elettra nel teatro di Vittorio Alfieri, w: "Studi sul Settecento e L'Ottocento", 3/2008, s. 27-40.
34. Pluralizm stylistyczny u Dantego, w: Prace Komisji Neofilologicznej, t. VII, pod red. M. Gibińskiej-Marzec, St. Widłak, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2008, s. 47-70.
35. "Taccia Lucano...Taccia Ovidio". Dante i "piękna szkoła" Homera, w: Aemulatio & Imitatio. Powrót pisarzy starożytnych w epoce renesansu, pod red. K. Rzepkowskiego, Instytut Filologii Klasycznej, Warszawa 2009, s. 133- 150.
36. Modelli culturali nell'immaginario dello spazio in Dante: le 'ruine' infernali, w: Civiltà italiana e geografie d'Europa, a cura di B. M. Da Rif, Edizioni dell'Università di Trieste, Trieste 2009, s. 206-209 (CD-ROM).
37. La vita attiva e la vita contemplativa nella letteratura dell'Umanesimo italiano, w: "Romanica Cracoviensia", numéro spécial (2010): Fontes Christianae aux XVe et XVIe siècles:lectures, inspirations, contestaitions, s. 22-34.
38. Tra l'otium e il  negotium: ideale umano nello specchio dell'Umanesimo italiano, w: Vita pubblica e vita privata nel Rinascimento, a cura di L. Secchi Tarugi , Cesati, Firenze 2010, s. 631-644.
39. Il tragico nell'"Orbecche" di Giambattista Giraldi Cinzio, "Romanica Cracoviensia", 10 (2010), s. 174-185.
40. Il mito di Eolo e il problema del tragico nella tragedia Canace di Sperone Speroni, "Rivista di Letteratura Italiana", XXVIII, 3 (2010), s. 35-44.
41. Les formes dramatiques et théâtrales dans La Divine Comédie de Dante, "European Medieval Drama", 14 (2010), s. 121-135.
42. Piękno i brzydota: metafizyka Lucyfera u Dantego, "Litteraria Copernicana", 2 (6)/2010, s. 112-119.
43. Il disio dei filosofi antichi, la sapienza umana e il mistero della redenzione nel Canto di Manfredi, w: Leggere Dante oggi: interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentesimo anniversario, a cura di E. Vígh, Aracne, Roma 2010, s. 61-71.
44. La "legge" di Creonte e la tragedia di Antigone in Vittorio Alfieri alla luce dell'archetipo sofocleo, w: Letteratura e oltre. Studi in onore di Giorgio Baroni, a cura di Paola Ponti, F. Serra Editore, Pisa 2011, s. 244-248.
45. La poetica del tragico nella "Sofonisba" di Gian Giorgio Trissino e le sue ispirazioni classiche "Classica Cracoviensia" 14 (2011), s. 195-209.
46. Owidiusz u Dantego na tle średniowiecznej tradycji literackiej, "Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis" 6 (2011), s. 131-142.
47.  Charakter i jego destrukcyjna siła w dawnej tragedii wloskiej na przykladzie Ecerinis Albertina Mussato, w: Dawne literatury romańskie. ÂŻywioły, temperamenty, charaktery, pod. red.M. Abramowicza i P. Matyaszewskiego, Wyd. KUL, Lublin 2011, s. 243-255.
 48. Dante e la tradizione della tragedia antica nella Commedia, w: Lectura Dantis 2002-2009. Omaggio a Vincenzo Placella per i suoi settanta anni, a cura di A. Cerbo, Universita' degli Studi di Napoli l'Orientale, Il Torcolliere, Napoli 2011, t. II, s. 609-633.
 49. Alcuni aspetti della humilitas nella Commedia di Dante, w: De la lettre aux belles-lettres. Etudes dediées à Regina Bochenek-Franczakowa, pod red. W. Rapaka, J. Kornhausera, I. Piechnik, Wyd. UJ, Kraków 2012, s. 372-382.
50.  Il tragico nella tragedia antica e nella tragedia italiana del Cinquecento, "Rivista di Letteratura Italiana", XXXI, 3 (2013), s. 27-46.
51. "Se fede marta nostra maggior musa": la mitologia virgiliana nella Commedia allo specchio del cristianesimo dantesco, "Romanica Cracoviensia" , s. 261-274.
52. Wizja eschatologiczna u Dantego i jej wątki apokaliptyczne, w: Czas Apokalipsy: Wizje końca dziejów w kulturze i sztuce europejskiej od starożytności do wieku XVII, pod red. K. Zalewskiej-Lorkiewicz, Neriton, Warszawa 2013, s.67-77.
53. Il discorso metaletterario nella Commedia di Dante e la tradizione dell'epica classica, "letteratura Italiana Antica", XV (2014), s. 325-341.
54. Tra humiilitas e superbia: Dante a  dialogo  con la propria arte nella Commedia, w: L'arte della scrittura delle vite. Contesti auto-biografici e autobiografismo nella letteratura italiana, a cura di Leonarda Treapassi e Daragh O'Connell, Cesati, Firenze 2014, s. 15-26.
55.  "Quella materia ond'io son fatto scriba" (Pd.X, 27): la non ortodossa ortodossia dantesca nei confronti della scriptura paganorum nella Divina Commedia, w: Ortodossia e eterodossia in Dante Alighieri, a cura di C. Cattermole, C. de Aldama e C. Giordano, Ediciiones de la Discreta, Madrid 2014, s. 711-730.
 

 


VIII. Artykuły i rozprawy naukowe przyjęte do druku 1. The Concept and Form of Tragedy from the End of Antiquity to the Renaissance, w: renaissance and Humanism from the central-East European Point of View. Methodological Approaches, WUJ, Kraków 2014.

2. Dante's Polemical Dialogue in the Divine Comedy with Classical Epic Poetry: Selected Examples, w: I luoghi nostri: Dante's natural and cultural spaces', ed. by a. kablitz & Z. Barański, Tallinn University Press, Tallinn 2015.

3. La fatalità del destino e la virtù umana nel Re Torrismondo di Torquato Tasso

4. Il "vero" innamoramento di Matelda e la "falsa" memoria di Dante nel Paradiso Terrestre.

5. La poetica del tragico nella nuova "Elettra" ovvero nella Tullia di Lodovico Martelli.

 6. Boccaccio e il teatro tragico dell’Umanesimo: la novella IV.1 e la Panfila di Antonio Cammelli detto il Pistoia.

7. Les femmes du Paradis terrestre de Dante: la spiritualisation du mythique et la mythification du spirituel.

                               
 IX. Wspólredakcja
1. Lingua e letteratura italiana dentro e fuori la Penisola, a cura di S. Widłak, con la collaborazione di M. Maślanka-Soro e R. Sosnowski, Wyd. UJ, Kraków 2003.
2. "Romanica Cracoviensia", t. VII/ 2007 (red. M. Maślanka Soro, W. Rapak, M. Świątkowska).
Ostatnia aktualizacja ( sobota, 31 stycznia 2015 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.