Start arrow Sylwetki arrow Bukała, Marcin
Bukała, Marcin | Drukuj |  E-mail
wtorek, 19 wrzenia 2006

 

MARCIN BUKAŁA jest profesorem nadzw. w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Specjalizuje się w historii etyki gospodarczej oraz historii kultury średniowiecza. Ostatnią książkę poświęcił znaczeniu pojęcia ryzyka dla pojmowania przedsiębiorczości w XIII w. (Risk and Medieval Negotium. Studies of the Attitude toward Entrepreneurship: from Peter the Chanter to Clarus Florentinus, Spoleto 2014).

 

Zrealizował projekty badawcze dotyczące takich zagadnień jak: etyka przedsiębiorczości w późnym średniowieczu (Uniwersytet Boloński, 2005–2007), etyka pracy w tej epoce (IFiS PAN, 2008–2011) oraz polskie koncepcje w kwestii obrotu rentą w XV w. (IFiS PAN, 2012-2015). Obecnie przygotowuje edycję ks. IV komentarza Pawła z Worczyna do Arystotelesowej Etyki nikomachejskiej w ramach projektu Corpus Philosophorum Polonorum (kierowanego przez prof. Mikołaja Olszewskiego). Jest członkiem Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale i innych towarzystw naukowych.

 

kontakt:

Marcin Bukała

IFIS PAN

Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

e-mail: marcin.bukal

 

strona www:  http://www.ifispan.pl/members/marcin-bukalaifispan-waw-pl/

 

 

  BIBLIOGRAFIA prac naukowych

 publikacje z ostatnich lat (od r. 2011) 

monografie:

M. Bukała, Risk and Medieval Negotium. Studies of the Attitude toward Entrepreneurship: from Peter the Chanter to Clarus Florentinus. Foreword by P. Prodi, Spoleto 2014 (Studi, 18), 268 s.

edycje źródłowe:

Mateusz z Krakowa, O nabywaniu i przekazywaniu dóbr: podstawowe pojęcia, lichwa i etyka kupiecka. Tekst łac. wydał, przełożył, ze wstępem i komentarzami M. Bukała, Kęty 2011 (Ad fontes, XXII), 260 s.

artykuły:

M. Bukała, Problem zbawienia kupca według Mateusza z Krakowa, [w:] Materiały z V Kongresu Mediewistów Polskich (Rzeszów, 21-23 września 2015 r.). [Blok tematyczny:] Średniowieczny mercator christianus: praktyka, organizacja, idee etyczne i religijne (w druku).

M. Bukała, G. Myśliwski, Wstęp, ibidem.

M. Bukała, »De translacione rerum temporalium« by Matthew of Krakow: Introduction to the treatise on commerce, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 12 [47] (2014), s. 103-111.

Idem, »De translacione rerum temporalium (de contractibus)« by Matthew of Krakow: Introduction to the treatise on loan, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 11 [46] (2013), s. 233-242.

Idem, »De translacione rerum temporalium (de contractibus)« by Matthew of Krakow: Introduction to pars prima, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 10 [45] (2012), s. 251-265.

Idem, On the revised edition of the  »De translacione rerum temporalium (de contractibus)«  by Matthew of Krakow, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 10 [45] (2012), s. 267-273.

Idem, Reason and Rationality in the Scholastic Outlook on Business Activity, [w:] Universalità della Ragione. Pluralità delle Filosofie nel Medioevo. XII International Congress of Medieval Philosophy Palermo, 17-22 September 2007 (Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale), vol. II. Comunicazioni: Latina, [red.] A. Musco et al., Palermo 2012, fasc. 1, s. 427-432.

Idem, Wizja ekonomiczna mendykantów: »emptio-venditio et usura, usura et simonia«, [w:] »Inter oeconomiam coelestem et terrenam«. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne, red. W. Długokęcki et al., Kraków 2011, s. 103-121.

recenzje i artykuły recenzyjne:

Art. rec. poświęcony edycji źródłowej: Francesc Eiximenis, Il dodicesimo libro del cristiano, capp. 139–152 e 193–197. Lo statuto della moneta negli scritti di un frate minore del secolo XIV. Analisi introduttiva e traduzione di P. Evangelisti (Trieste 2013) — „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 13 [48] (2015), s. 183-190.

Rec. książki: W. Decock, Theologians and Contract Law: The Moral Transformation of Ius Commune (ca. 1500-1650) (Leiden 2013) “Przegląd Tomistyczny”, 18, 2014, s. 286-293.

rozdziały w podręcznikach akademickich:

M. Bukała, „Geneza etyki działalności gospodarczej”, [w:] Biznes, etyka, odpowiedzialność: podręcznik akademicki, red. W. Garsparski, Warszawa 2011, s. 201-216  (M. Bukała jest również autorem 11 haseł w ‘Słowniku terminów’ w tym podręczniku).   

przekłady tekstów średniowiecznych:

Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o mocy Boga (Quaestiones disputatae de potentia): „Artykuł 5 kwestii IX” i , „Artykuł 6 kwestii IX”, przeł. M. Bukała [w:] Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o mocy Boga, t. V, Kęty-Warszawa 2011  (Ad fontes, XX), s. 106-135 i 140-147.

Mateusz z Krakowa, O nabywaniu i przekazywaniu dóbr (De translacione rerum temporalium/ De contractibus) (patrz: edycje źródłowe).

preprinty edycji źródłowych 
(opracowane w ramach projektu Myśl Polska XV wieku dotycząca kontraktów obrotu rentą  i innych zagadnień etyki gospodarczej<http://old.ifispan.waw.pl/ index.php?lang=pl&m=page&pg_id =321>):

Henricus Bitterfeldt de Brega, Si liceat emere redditus super possessiones rerum temporalium ad percipiendum annuatim decimam partem, usque ad reemptionem, qua totalis summa redditur, opr. M. Bukała i B. Chmielowska.

Benedictus Hesse de Cracovia, Utrum contractus emptionis census facti ad reemendum aut ad tempus vite poterunt de iure admitti sine formidine conscientie, aut etiam tollerati, art. 2. „De contractibus censuum reempcionum”, opr. M. Bukała.

Jacobus de Paradiso, De contractu revendicionis et reempcionis sub pacto – duplex posicio (inc. “Fama referente”), opr. M. Bukała.

inne preprinty:

M. Bukała, Contra malos divites et usurarios (1512) by Stanisław Zaborowski: the problem of usury and renaissance thought [w:] LOEWE-Schwerpunkt "Außergerichtliche und gerichtliche Kon-fliktlösung": Arbeitspapier, 2015, HeBIS PPN: 30:3-200000, <http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de>.
 
 wybrane wcześniejsze publikacje

M. Bukała, Oeconomica Mediaevalia of Wrocław Dominicans. Library and Studies of Friars, and Ethical-Economic Ideas: The Example from Silesia, Spoleto 2010 (Studi, 16), 208 s.

Idem, Sprzeczne z etyką używanie rzeczy, a odpowiedzialność jej wytwórcy i sprzedawcy według Rajmunda z Penyafort, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 8 [43] (2010), s. 141-150.

Idem, Periculum and Business Responsibility: On the Scholastic Attitude toward Entrepreneurship, [w:] Entrepreneurship: Values and Responsibility, ed. by W. Gasparski et al., New Brunswick 2010 (Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, Ann.17), s. 139-149.

Idem, Etyka przedsiębiorczości w średniowiecznej scholastyce wprowadzenie do problematyki, „Prakseologia”, 149 (2009), s. 107-132.

Idem, Mendicant Friars and Medieval Notions and Ideas of Economic Life. Oeconomica Dominicana and Franciscana, and Particularities of Central Europe, [w:] Bettelorden in Mitteleuropa: Geschichte, Kunst, Spiritualität. Referate der gleichnamigen Tagung vom 19. bis 22. März in St. Pölten, [red.] H. Specht, R. Andraschek-HolzerSt. Pölten 2008, s. 35-49.

Idem, Enterprise Ethics, ‘Management’ Ethics, Work Ethics Less Examined Aspects of Oeconomica Mediaevalia Previous Research and New Questions, “Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 5 [40] (2007), s. 185-205.

Idem, »Il suo credito e la salvation tua« – good faith in vendere al termine according to Benko Kotruljević (Benedetto Cotrugli) of Dubrovnik, [w:] La fiducia secondo i linguaggi del potere, [red.]   P. Prodi, Bologna 2007, s. 131-142.

Idem, Obrót rentą w ocenie średniowiecznych dominikanów i innych scholastyków, [w:] Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich i A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole-Warszawa 2005, s. 519-530.

Idem, Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu, Wrocław 2004, 319 s. (na podstawie rozprawy doktorskiej, częściowo rozszerzonej i uzupełnionej).

Idem, Etyka ekonomiczna średniowiecza, „Etyka”, 37 (2004), s. 85-101.

Idem, Medieval Foundations of Economics. Medieval Economic Thought in the Book by Diana Wood, „Studi medievali”, ser. 3, 45 (2004), fasc. 2, s. 953-962.

Idem, Dominikanie wrocławscy jako studenci i wykładowcy studiów generalnych prowincji angielskiej w pierwszej połowie XV w., „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, LV (2000), nr 4, s. 557-564.

 

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 07 czerwca 2016 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.