Start arrow Czytelnia arrow Recenzje arrow W. Wojtowicz - Bibliografia przedmiotowa i podmiotowa dla Mistrza Wincentego za lata 1998-2008
W. Wojtowicz - Bibliografia przedmiotowa i podmiotowa dla Mistrza Wincentego za lata 1998-2008 | Drukuj |  E-mail
niedziela, 03 lutego 2008

Witold Wojtowicz

 

Bibliografia literatury przedmiotu i podmiotu dla Mistrza Wincentego za lata 1998-2008

 


 

1998

Jacek Banaszkiewicz: Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, Wrocław: Leopoldinum, 1998.

 

Jarosław Kolczyński: [rec.] Jacek Banaszkiewicz: Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, „Sycyna” 1998, nr 24, s. 15.

 

Grzegorz Myśliwski: [rec.] Jacek Banaszkiewicz: Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, „Przegląd Historyczny” 1999, z. 4, s. 541-551.

 

Jerzy Strzelczyk: [rec.] Jacek Banaszkiewicz: Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, „Nowe Książki” 1999, nr 1, s. 59-61.

 

Stanisław Rosik: [rec.] Jacek Banaszkiewicz: Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, „Slavia Antiqua” 2003, s. 193-200.

 

Piotr Dymmel: Terminologia prologów w piśmiennictwie historycznym średniowiecznej Polski [w:] Kultura piśmienna średniowiecza i czasów nowożytnych. Problemy i konteksty badawcze, red. Piotr Dymmel, Barbara Trelińska, Lublin 1998, s. 221-231 [„Res Historica” 1998, z. 3, s. 221-231].

 

Edward Skibiński: Elementy historii oralnej w kronikach Galla Anonima i Wincentego Kadłubka [w:] Kultura piśmienna średniowiecza i czasów nowożytnych..., s. 63-72 [„Res Historica” 1998, z. 3, s. 63-72].

 

 

 

1999

Marek Cetwiński: Kadłubek i Pitagoras. Recepcja filozofii Zachodu w polskich kronikach średniowiecznych [w:] Tradycje duchowe Europy Środkowej i Wschodniej. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Filozofii WSP w Słupsku. Ustka 14-15 maja 1998 r., red. Selim Chazbijewicz, Józef Kwapiszewski, Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1999, s. 119-128.

 

Juliusz Domański: Kadłubkowy paradoks o sprawiedliwości i miłosierdziu. Kilka uwag wokół domniemanego źródła, „Studia Mediewistyczne” 1999/2000, s. 71-86.

 

Jolanta Malinowska: Wizerunek kobiety w kronice Mistrza Wincentego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1999, s. 5-25.

 

Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek): Kronika polska, przeł., oprac. Brygida Kürbis, wyd. 2 przejrz. (dodr.), Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999.

 

Krzysztof Ożóg: Die biblische Kultur der polnischen Geschichtsschreibern im Mittelalter. Ein Forschungsproblem [w:] Die Geschichtsschreibung in Mitteleuropa. Projekte und Forschungsprobleme, Hg. Jarosław Wenta, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1999, s. 229-247.

 

Marian Plezia: Dookoła sprawy świętego Stanisława. Studium źródłoznawcze, posłowie Jan Spież, wyd.2, Bydgoszcz: Homini, 1999.

 

Edward Skibiński: Mieszko czy Kazimierz? W sprawie sporu o inspiratora Mistrza Wincentego [w:] „Nihil superfluum esse”. Prace z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red. Jerzy Strzelczyk, Józef Dobosz, Poznań: Instytut Historii UAM, 1999, s. 167-174.

 

 

 

 

2000

Katarzyna Chmielewska: Wincenty Kadłubek a dziedzictwo antycznej teorii literatury, „Zeszyty Historyczne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie” 2000, s. 79-100.

 

Jerzy Mańkowski: Krak, uczeń Sokratesa (glosa do Kadłubka „Chronica Polonorum” I 5,3) [w:] Inspiracje platońskie literatury staropolskiej. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zespół Badań Literackich nad Historią Kultury Epok Dawnych ILP UW 14-15 października 1998 r., red. Alina Nowicka-Jeżowa, Paweł Stępień, Warszawa 2000, s. 147-150.

 

Marian Plezia: Najstarsze echo lektury Arystotelesa w piśmiennictwie polskim [w:] Idem: Okruchy ze stołu Arystotelesa i Cycerona, oprac. B. Brzuska, Warszawa-Kraków 2000, s. 329-331 [przedruk art. z „Meander” 1992, s. 329-331]

 

Edward Skibiński: Biskup i monarcha [w:] „Docendo Discimus”. Studia historyczne ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Krzysztof Kaczmarek i Jarosław Nikodem, Poznań 2000, s. 99-109.

 

 

 

2001

Piotr Bering: Kronika średniowieczna - pomiędzy nauką a rozrywką [w:] Łacińska proza naukowa red. nauk Aleksander Wojciech Mikołajczak, Gniezno: Tum, 2001, s. 179-189

 

Piotr Bering: Struktury narracyjne w późnośredniowiecznych łacińskich kronikach regionalnych, Gniezno: Tum, 2001.

 

Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej – Kraków, 10 marca 2000, red. Krzysztof Prokop, Kraków 2001.

 

Janusz Bieniak: Mistrz Wincenty w życiu politycznym Polski przełomu XII i XIII wieku [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej – Kraków, 10 marca 2000, red. Krzysztof Prokop, Kraków 2001, s. 21-48.

 

Andrzej Borowski: Postać Wincentego Kadłubka w piśmiennictwie hagiograficznym (przegl±d problematyki) [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek..., s. 85-92.

 

Aleksy Chalcarz: Opactwo cystersów w Jędrzejowie ośrodkiem kultu błogosławionego Wincentego Kadłubka, [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek..., s. 103-108.

 

Brygida Kürbis: Jak mistrz Wincenty pisał historię Polski [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek..., s. 59-78.

 

Bolesław Przybyszewski: Rządy Wincentego Kadłubka w diecezji krakowskiej (1208-1218) [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek..., s. 49-57.

 

Stefan Ryłko: Droga do beatyfikacji i starania o kanonizację Wincentego Kadłubka [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek..., s. 79-84.

 

Jan Samek: Błogosławiony Wincenty Kadłubek w sztuce (rozeznanie problemu) [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek..., s.  93-101.

 

Marian Plezia: „Scripta minora”. Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek, Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, 2001.

 

Dariusz Dąbrowski: Malarskie wyobrażenia Wincentego Kadłubka autorstwa Aleksandra Lessera (1814-1884), „Nasza Przeszłość” 2001, s. 601-617.

 

 

 

 

2002

Jacek Banaszkiewicz: Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, wyd. 2., Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.

 

Mikołaj Gładysz: Wyprawa jaćwińska Kazimierza Sprawiedliwego w relacji Mistrza Wincentego. Przyczynek do recepcji haseł krucjatowych w XII-wiecznej Polsce [w:] Rycerstwo Europy Środkowo-Wschodniej wobec idei krucjat, red. Wojciech Peltz, Jarosław Dudek, Zielona Góra 2002, s. 59-67.

 

Maciej Przybył: Mieszko III Stary, Poznań: Wydawnictwo Wielkopolskiej Biblioteki Publicznej, 2002.

 

 

 

 

2003

Grażyna Błońska: Pielgrzymka do bł. Wincentego Kadłubka jako prośba do Boga, „Ateneum Kapłańskie” 2003, z. 2/3, s. 299-312.

 

Katarzyna Chmielewska: Recepcja Wergiliusza w Polsce na przykładzie „Kroniki polskiej” mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, „Zeszyty Historyczne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie” 2003, s. 25-29.

 

Katarzyna Chmielewska: Rola wątków i motywów antycznych w „Kronice polskiej” Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2003.

 

Juliusz Domański: Sprawiedliwość i miłosierdzie w systemie cnót politycznych Wincentego Kadłubka, „Teologia Polityczna” 2003/2004, s. 154-163.

 

Jacek Maciejewski: Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320, Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” Wydawnictwo - Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003.

 

Ewa Mądrowska: Między kreacją a realnością. Literacki wizerunek Polski w kronikach Galla i Wincentego, „Ogród” 2003, nr 1-2, s. 129-136.

 

Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek): Kronika polska, przeł., oprac. Brygida Kürbis, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich  – Warszawa: De Agostini Polska, 2003.

 

Krzysztof Pawłowski: Retoryka starożytna w „Kronice” Wincentego Kadłubka. Sztuka narracji,  Kraków, 2003

 

Edward Skibiński: [rec.] Krzysztof Pawłowski: Retoryka starożytna w „Kronice” Wincentego Kadłubka, „Studia Źródłoznawcze” 2006, s. 185-186.

 

 

 

 

2004

Piotr Dymmel: Traces of Oral Tradition in the Oldest Polish Historiography: Gallus Anonymus and Wincenty Kadlubek [w:] The Development of Literate Mentalities in East Central Europe, ed. Anna Adamska, Marco Mostert, Turnhout 2004.

 

Jakub Skomiał: Z problematyki własności w „Kronice polskiej” Wincentego zwanego Kadłubkiem (ok. 1150-1223), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2004, z. 1, s. 177-183.

 

Witold Wojtowicz, Niektóre aspekty retoryczne „Prologu” „Kroniki” Mistrza Wincentego [w:] Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej, red. J. Sztachelska, J. Maciejewski, E. Dąbrowska, Białystok 2004, s. 41-51.

 

 

 

 

2005

Piotr Bering: Kronika – nieznany gatunek dramatyczny [tekst dostępny na portalu www. mediewistyka.net -  http://www.mediewistyka.net/content/view/65/40/]

 

Zbigniew Kadłubek: Integumentum i „Święta Kraina Milczenia” Mistrza Wincentego [tekst dostępny na portalu www. mediewistyka.net - http://www.mediewistyka.net/content/view/81/40/]

 

Paweł Kozioł: Exemplum i alegoria a gatunkowa struktura kroniki [tekst dostępny na portalu www. mediewistyka.net - http://www.mediewistyka.net/content/view/31/40/]

Joanna Madej: „Auctoritates Coronice Polonorum”. O nietypowym wykorzystaniu „Kroniki” mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia” 2005, nr 171, s. 195-209 [„Causa creandi”. O pragmatyce źródła historycznego, red. Stanislaw Rosik, Przemysław Wiszewski, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005, s. 195-209].

 

Krzysztof Nowiński: Psie Pole - różne opisanie bitwy, „Spotkania z Zabytkami” 2005, nr 2, s. 24-25.

 

Krzysztof Rafał Prokop: Wincenty Kadłubek, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2005

 

Michał Tomaszek: „Modlitwa i łzy bronią biskupa”. Pasterze polskiego Kościoła a walka orężna w ujęciu Wincentego Kadłubka, „Roczniki Historyczne” 2005, s. 121-136.

 

Stefan Trawkowski: „Opuscula medievistica”. Studia nad historią społeczną Polski wczesnopiastowskiej, Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2005, s. 94-109[przedruk artykułu: Stefan Trawkowski: Monarcha wobec ludu w świetle „Kroniki” mistrza Wincentego [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, red. Roman Michałowski, Warszawa: DiG, 1997, s. 365-378]

 

Przemysław Wiszewski: Piąte koło i złoty dzban, czyli profetyczna wizja w „Kronice” Kadłubka, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia” 2005, nr 171, s. 479-495 [„Causa creandi”. O pragmatyce źródła historycznego, red. Stanislaw Rosik, Przemysław Wiszewski, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005, s. 479-495].

 

 

 

2006

Juliusz Domański: „Kronika polska” mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem a kultura humanistyczna XII wieku (próba analizy kilku wątków prologu dzieła), „Społeczeństwo i Rodzina” 2006, nr 4 s. 4-34.

 

Juliusz Domański: Prolog Kroniki polskiej Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. Próba enarracji, „Przegląd Tomistyczny” 2006, s. 9-60.

 

Zenon Kałuża: Kadłubka historia mówiona i historia pisana („Kronika” I 1-2, I 9 i II 1-2), „Przegląd Tomistyczny” 2006, s. 61-120.

 

Zenon Kałuża: „Sapientis verbum”. Alcune reminiscenze filosofico-letterarie nella „Chronica Polonorum” di Vincenzo Kadłubek, „Archivio Storico Italiano” 2006, z. 1, s. 3-35.

 

Jerzy Kempys: Kardynalna cnota roztropności według kroniki bł. Wincentego Kadłubka, „Polonia Sacra” 2006 [nr 19], s. 123-138.

 

Jerzy B. Korolec: Wolność. Cnota. Praxis, wybór i oprac. Mikołaj Olszewski, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2006 [przedruk artykułów: Ideał władcy w „Kronice” Mistrza Wincentego. Rola cnót moralnych w legitymizacji władcy [w:] Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, red. Teresa Michałowska, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989, s. 57-67 – w zbiorze Wolność. Cnota. Praxis, s. 145-165 oraz Problem cnót moralnych w „Komentarzu” Jana z Dąbrówki do „Kroniki” Mistrza Wincentego [w:] Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce, red. Teresa Michałowska, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, 1993, s. 71-87 – w zbiorze Wolność. Cnota. Praxis, s. 167-178].

 

Piotr Szczur: Wątki patrystyczne w „Kronice polskiej” mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, „Studia Sandomierskie” 2006, z. 3, s. 5-22.

 

 

 

 

2007

Zenon Kałuża: Greckie interludia w trzeciej księdze „Kroniki” Kadłubka [w:] Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Czerkawskiego (1939-2007), red. Piotr Gutowski, Przemysław Gut, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 89-132.

 

Krzysztof Obremski: Tradycja bez zadęcia, „Wiadomości Historyczne” 2007, nr 1 s. 57-60.

 

Klemens Świżek: Błogosławiony Wincenty Kadłubek. ÂŻycie, kult, modlitwy, wyd. 3 popr. i uzup., Jędrzejów: Wydawnictwo Nowa Galicja, 2007.

 

 

 

 

prace w druku

Juliusz Domański: „Theatrales sollemnitates”. Uwagi o elementach dramatyczności i teatralności Kroniki polskiej Wincentego Kadłubka, w druku w Księdze pamiątkowej ku czci profesora Tadeusza Ulewicza

 

Ostatnia aktualizacja ( sobota, 29 marca 2008 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.