Start arrow Kongres Mediewistów arrow 2011-09-19/21 POZNAŃ - IV Kongres Mediewistów Polskich
2011-09-19/21 POZNAŃ - IV Kongres Mediewistów Polskich | Drukuj |  E-mail
poniedziaek, 16 sierpnia 2010

IV Kongres Mediewistów Polskich

 Poznań, 19-21 IX 2011
Wykaz sekcji przygotowanych przez organizatorów:

1. Obraz antyku w piśmiennictwie średniowiecznym (dr Jakub Kujawiński [IH UAM] i dr hab. Edward Skibiński [IH UAM]):

Prof. dr hab. Maciej Abramowicz (Lublin), Recepcja antyku wśród rycerstwa zachodniego w starofrancuskich „romans” (propozycja tematu).
Dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn (Olsztyn), Teodulfa z Orleanu fascynacja klasykami (propozycja tematu)
Prof. dr hab. Małgorzata Frankowska-Terlecka (Warszawa), Obecność historii starożytnej w wybranych „encyklopediach” XII i XIII wieku (propozycja tematu).
Mgr Lidia Iwicka (Kraków), To, co dawne jako to, co dobre – wartościowanie antyku z polskich kazaniach późnego średniowiecza (propozycja tematu)
Prof. dr hab. Leszek P. Słupecki (Rzeszów), Hektor na Islandii, czyli Historia Trojańska w źródłach staronordyckich.
Dr hab. Jacek Soszyński (Warszawa), Historia święta a dzieje grecko-łacińskie w kronikach uniwersalnych.
Prof. dr hab. Marian Wesoły (Poznań), Filozofia grecka w bizantyńskim średniowieczu

2. Kontynuacja i  recepcja średniowiecza w wiekach następnych (dr Maciej Michalski [IH UAM] i doc. dr hab. Andrzej Dąbrówka [IBL PAN Warszawa]):

Dr hab. Andrzej Dąbrówka (Warszawa) Koncept naukowego mediewalizmu (propozycja tematu).
Dr Lucyna Harc (Wrocław) i Dr Maciej Forycki (Poznań), Kontynuacja, recepcja i ocena średniowiecza w myśli nowożytnej.
Dr hab. Grażyna Jurkowlaniec (Warszawa), Topos „śmierci sztuki” i dziedzictwo artystyczne średniowiecza w Rzymie epoki nowożytnej. Bazylika Santa Maria in Trastevere od VIII do XVII wieku.
Dr Agnieszka Kruszyńska (Pułtusk), 
Współczesne legendy o bohaterach a średniowieczne modele opowiadania.
Dr Małgorzata Matusiak (Słupsk), Mickiewiczowska recepcja średniowiecza w powieściach poetyckich.
Dr hab. Szczęsny Skibiński (Poznań), „Super fundamenta historiae spirituale extruere aedificium” (św. Hieronim).
Powojenna regotyzacja katedr w Poznaniu i Gnieźnie.

3. Kryzysy w średniowieczu – formy i przejawy
 (dr Maciej Dorna [IH UAM] i dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski [IH Filii UJK, Piotrków Trybunalski]):

Prof. dr hab. Krzysztof Bracha (Kielce), Pesymizm i odczucie schyłkowości epoki w piśmiennictwie późnego średniowiecza. 
Prof. dr hab. Marian Dygo (Warszawa), Metody i kryteria definiowania kryzysów gospodarczych w średniowieczu.
Ks. dr hab. Jan Grzeszczak (Poznań), Kryzys religijny i instytucjonalny w późnośredniowiecznych interpretacjach profetycznych.
Prof. dr hab. Elżbieta Jung (Łódź), 
Potępienia: kryzysy czy przełomy w myśli średniowiecznej?
Dr Aneta Pieniądz (Warszawa), Kryzysy w rodzinie możnowładczej we wczesnym średniowieczu – przyczyny, skutki, metody przezwyciężania (propozycja tematu).
Dr hab. Marek Walczak (Kraków) (tematu w przygotowaniu).
Dr Anna Zajchowska (Kraków), 
Zakon Braci Kaznodziejów w XV wieku: kryzys dyscypliny czy tożsamości?

4. Curiositas i ciekawość świata w średniowieczu (dr Adam Krawiec [IH UAM] i prof. dr hab. Wojciech Iwańczak [UJK, Kielce]):

Dr Joanna Gorecka-Kalita (Kraków), Problem ciekawości świata we francuskiej epice rycerskiej.
Dr Jerzy Kaliszuk (Warszawa), Piśmiennictwo geograficzne jako przejaw ciekawości świata.
Dr Sylwia Konarska-Zimnicka, Ciekawość ciał niebieskich.
Dr Wojciech Mruk (Kraków), Ciekawość a piśmiennictwo związane z pielgrzymowaniem do Ziemi Świętej.
Prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska (Kraków), 
Basen Morza Czarnego jako przedmiot  zainteresowań ludzi średniowiecznych.
Prof. dr hab. Jacek Sokolski (Wrocław), 
„Liber monstrorum” i problem curiositas.
Prof. dr hab. Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz (Warszawa), Ikonografia późnośredniowiecznych relacji podróżniczych.

Dr hab. Robert Bubczyk, Ciekawość świata średniowiecznego dworzanina i klerka. Walter Map i jego peregrynacje w służbie Henryka II Plantageneta (komunikat)


5. Homo, qui sentit. Ból i przyjemność w średniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu 
(prof. dr hab. Kazimierz Ilski [IH UAM] i prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz [UMCS]):

Prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz (Warszawa), Dytryk biskup Metzu i emocje ze zdobywania relikwii.
Prof. dr hab. Piotr Bering (Poznań), Dolor magnus”. Przedstawienia bólu w dramaturgii średniowiecznej.
Prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska (Łódź), Inteligencja emocjonalna Manuela II Paleologa.
Dr Jarosław Dudek (Zielona Góra), Oblicza miłości w tradycji politycznej Bizancjum w X-XII wieku
Mgr Klementyna Glińska (Warszawa-Paryż), ÂŻałoba w średniowiecznej komedii łacińskiej
Mgr Andrzej Kompa (Łódź), Chronografie Jerzego Synkellosa i Teofanesa Wyznawcy, czyli bizantyński gatunek kronikarski a emocje
Dr Anna Kotłowska (Poznań), Świat uczuć - świat zwierząt w romansie Niketasa Eugenianosa "Drosilla i Charikles" 
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski (Szczecin), Desperacja. Pomiędzy nauką moralną a mentalnością
Prof. dr hab. Mirosław J. Leszka (Łódź), Postawy konstantynopolitańczyków wobec klęsk elementarnych (V-VI w.)
Dr Kirił Marinow (Łódź), Topos literacki czy rzeczywiste lęki gabinetowego uczonego? Nikefora Gregorasa wspomnienia z podróży do Serbii
Dr Monika Miazek-Męczyńska (Poznań), 
Hildegarda z Bingen i jej święci - związki uczuć i rozumu
Dr Lechosław Olszewski (Poznań), Funus imaginarium - antropologia królewskiego wizerunku.
Dr Anna Palusińska (Lublin), Spór o hezychazm w dyskusji Grzegorza Palamasa i Barlaama z Kalabrii
Prof. dr hab. Krzysztof Polek (Kraków), Epidemie, plagi i katastrofy w Europie w VI wieku oraz ich wpływ na gospodarkę i społeczeństwo
Prof. dr hab. Ewa Skwara (Poznań), Erotyzm wagantów (Carmina Burana 56-184).
Dr Mateusz Stróżyński (Poznań), Uczucia w mistyce bł. Angeli z Foligno
Dr Michał Tomaszek (Lublin), Groza, strach, obojętność? Opowieść Thietmara o pogrzebanym żywcem arcybiskupie Geronie: emocje autora, emocje odbiorcy
Dr Przemysław Tyszka (Lublin), 'Voluptas' i 'dolor' jako element przedstawiania egzystencji człowieka w literaturze religijnej i świeckiej - wybrane przykłady wczesno- i późnośredniowieczne
Dr Jacek Wiewiorowski (Poznań), Porywanie kobiet jako zjawisko społeczne w późnym antyku. Moralność a prawo
Prof. dr hab. Teresa Wolińska (Łódź), Kibice konstantynopolitańscy w hipodromie i na ulicach

6. Komunikacja społeczna w średniowieczu (prof. dr hab. Tomasz Jurek [IH PAN Poznań] i prof. dr hab. Krzysztof Skupieński [UMCS]):

Dr Anna Adamska (Utrecht), Rola komunikacyjna kolorów.
Prof. dr hab. Zbigniew Dalewski (Warszawa), Rola komunikacyjna gestu.
Dr Marcin Kuźmicki (Poznań), Jaki mógł być najstarszy język polski, a co bada historyk  języka?
Doc. dr hab. Sławomir Moździoch (Wrocław), Est locus. Miejsce jako komunikat w świetle badań archeologii średniowiecznego krajobrazu.
Doc. dr hab. Izabela Skierska (Poznań), Ogłoszenia parafialne w średniowiecznej Polsce.
Dr Paweł Stróżyk (Poznań), Herby jako przekaz.
Dr hab. Adam Szweda (Toruń), Znajomość języków obcych w Polsce średniowiecznej.
Dr Piotr Węcowski (Warszawa), Gniew króla jako środek komunikacji społecznej.
Dr Andrzej Wolański (Wrocław), Fonosfera człowieka średniowiecznego.
Prof. dr hab. Jan Wroniszewski (Toruń), Tradycja rodowa/rodzinna. 

7. „Polska i jej sąsiedzi – czy istniał środkowoeuropejski model państwa, władzy, gospodarki, społeczeństwa i kultury?” 
(prof. dr hab. Józef Dobosz [IH UAM] i dr Marcin Rafał Pauk [IH UW]):

Prof. Daniel Bagi (Pecs – Giessen), Logika podziałów dynastycznych w kręgu słowiańskim i na Węgrzech.
Dr Mateusz Bogucki (Warszawa), Gospodarka i pieniądz w strefie bałtyckiej.
Prof. dr hab. Józef Dobosz (Poznań), Postludium.
Prof. dr hab. Sławomir Gawlas (Warszawa), Prawo książęce w „młodszej” Europie.
Dr Przemysław Nowak (Warszawa), Dr Michał Szczepański (Warszawa),  Papiestwo a Europa Środkowa X-XII w.
Dr Marzena Matla (Poznań), Kultura piśmiennicza wczesnośredniowiecznych Czech i Polski – jeden czy dwa modele rozwoju?
Dr Aleksander Paroń (Wrocław), 
Spadkobiercy Chazarów – Europa Wschodnia na przełomie tysiącleci.
Dr Marcin R. Pauk (Warszawa), Środkowoeuropejski model państwa – stan kontrowersji.
Dr hab. Andrzej Pleszczyński (Lublin), 
Polska a Rzesza.
Dr Stanisław Rosik (Wrocław), 
Pomorze i Słowiańszczyzna Połabska.
Dr Joanna Sobiesiak (Lublin), Europa Środkowa w polityce Fryderyka Barbarossy.
Dr Lesław Spychała (Wrocław), Kształtowanie się państwowości węgierskiej.
Dr Leszek Wetesko (Gniezno), Oddziaływania artystyczne Zachodu na Europę Środkową.
Dr hab. Przemysław Wiszewski (Wrocław), 
Tradycje dynastyczne.

8. Wielkopolska kolebka
 (dr hab. Zbyszko Górczak [IH UAM] i dr Krzysztof Skwierczyński [IH UW]):

Mgr Tomasz Janiak, Stołeczny gród w Gnieźnie w świetle najnowszych badań archeologicznych.
Prof. dr hab. Hanna Kóèka-Krenz (Poznań), Poznań w strukturach państwa pierwszych Piastów.
Mgr Teresa Krysztofiak (Giecz), Miejsce grodu w Gieczu w procesie formowania się państwa polskiego.
Prof. dr hab. Roman Michałowski (Warszawa), 
Powstanie państwa polskiego na tle procesów państwowotwórczych w Europie środkowej i północnej w IX-X wieku.
Mgr Grzegorz Pac (Warszawa), Mieszko i Dąbrówka oraz ich rola w powstaniu państwa polskiego.
Prof. dr hab. Stanisław Suchodolski (Warszawa), Mennictwo pierwszych Piastów (propozycja tematu).
Dr László Tapolcai (Budapeszt) Czy możemy ustalić etniczny ("plemienny") charakter wielkopolskiego centrum wczesnego państwa piastowskiego?
Dr Leszek Wetesko (Gniezno), Wielkopolska pierwszych Piastów w kręgu sztuki i kultury ottońskiej.

9. „Na barkach olbrzymów…” – wybrane postacie i ośrodki mediewistyczne
 (prof. dr hab. Jarosław Nikodem [IH UAM] i prof. dr hab. Marek Cetwiński [AJD Częstochowa]):

Dr hab. Piotr Boroń (Katowice), Przezwyciężenie reliktów XIX-wiecznego myślenia w powojennej polskiej mediewistyce.
Prof. dr hab. Agnieszka Kijewska (Lublin), Ks. Marian Kurdziałek jako historyk filozofii średniowiecznej.
Prof. dr hab. Maria Koczerska (Warszawa), Mediewistyka warszawska.

Dr hab. Lidia Korczak (Kraków), Mediewistyka krakowska.
Dr hab. Paweł Kras (Lublin), Mediewistyka lubelska.
Prof. dr hab. Jacek Matuszewski (Łódź), Jan Adamus.
Dr Stanisław Rosik (Wrocław), 
„Ad fontes”.
Prof. dr hab. Alicja Szymczakowa (Łódź), 
Mediewistyka łódzka.

Prof. dr hab. Jan Tęgowski (Toruń), Mediewistyka toruńska i pomorska.
Dr hab. Przemysław Wiszewski (Wrocław), Mediewistyka wrocławska.

10. Kontynuacja i innowacja w historiografii dotyczącej wieków średnich (dr Dariusz Andrzej Sikorski [IH UAM]):

Dr Aleksandra Kuligowska (Poznań), Kontrowersje wokół tzw. historiografii pozytywistycznej w mediewistyce(propozycja tematu).
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski (Szczecin), Mediewistyka polska wobec hermeneutyki.
Prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz (Poznań), Metodologiczny ferment wokół historii sztuki średniowiecznej(propozycja tematu).
Prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński (Poznań), Antropologizacja historii z punktu widzenia antropologa(propozycja tematu).
Dr Dariusz A. Sikorski (Poznań), Antropologizacja historiografii mediewistycznej – o kilku kluczowych kontrowersjach (propozycja tematu).
Dr hab. Edward Skibiński (Poznań), 
Literatura i historia: problemy metodyki źródłoznawczej.


11. Nowe odkrycia w mediewistyce
 (prof. dr hab. Krzysztof Kaczmarek [IH UAM] i prof. dr hab. Mikołaj Olszewski [IFiS PAN, Warszawa]):

Mgr Marcin Baster (Kraków), O najnowszych badaniach nad Uniwersytetem Krakowskim.
Dr Tomasz Gałuszka (Kraków), Źródła na nowo odkryte
. Z prac nad edycją czternastowiecznego traktatu Henryka Harrera Contra beghardos.
Prof. dr hab. Leszek Kajzer (Łódź), O najnowszych odkryciach archeologicznych i ich roli w badaniach mediewistycznych.
Prof. dr hab. Zenon Kałuża (Paryż-Warszawa), 
Sprawa Zbigniewa w „Kronice” Mistrza Wincentego.
Doc. dr hab. Mieczysław Mejor (Warszawa), O średniowiecznej poezji łacińskiej w Polsce.
Dr Alicja Szulc (Poznań), 
Ukryte w okładce. O odnalezionym dokumencie praskim Innocentego VII z 1404 roku.
Dr Dagmara Wójcik (Kraków), O najnowszych badaniach nad kaznodziejstwem średniowiecznym w Polsce.
Dr Maciej Zdanek (Kraków), 
Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości. Nowe perspektywy badań nad średniowieczną "pragenezą" historiografii uniwersyteckiej.
Mgr Adam ÂŻurek (Wrocław), Niewykorzystane źródła do średniowiecznej heraldyki polskiej.

12. Panel dyskusyjny poświęcony kondycji polskiej mediewistyki (prof. dr hab. Wojciech Iwańczak [UJK, Kielce])

Historia - prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski.
Literatura polska - prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz.
Literatura i filologia klasyczna - prof. dr hab. Mieczysław Mejor.
Filozofia - prof. dr hab. Elżbieta Jung.
Archeologia - prof. dr hab. Władysław Duczko.
Historia sztuki - prof. dr hab. Andrzej Włodarek.
Etnologia i antropologia kulturowa - prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński.
Muzykologia - prof. dr hab. Ryszard Wieczorek.

Prosimy o pomoc w dotarciu tej informacji do jak największej liczby osób zainteresowanych, także absolwentów, studentów i młodzieży szkół średnich, oraz instytucji i osób reprezentujących pokrewne dziedziny humanistyki.

Wszelkie pytania, sugestie, zgłoszenia dotyczące kongresu prosimy kierować na adres: \n

Ostatnia aktualizacja ( sobota, 21 maja 2011 )
Następny >
Sonda
Czy sesje na II Kongresie ułożone z referatów indywidualnych były zadowalające?
  
Sesje tematyczne zaproponowane przez organizatorów Kongresu były
  
Podział dnia obrad na kongresie mediewistycznym na 4 moduły półtoragodzinne byłby Twoim zdaniem
  
Na przyszłych kongresach należy ograniczyć liczbę równoległych sesji
  
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.