Start arrow Sylwetki arrow Wójcik, Rafał
Wójcik, Rafał | Drukuj |  E-mail
roda, 08 lutego 2006
Dr Rafał Wójcik

Biblioteka Uniwersytecka im. A. Mickiewicza, Pracownia Starych Druków
ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań
tel.: 061 8293829
e-mail:  ;
 


 Biografia naukowa:
 
1999 – praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Kazimierza Limana: Liryka Archipoety. Motywy i wątki.
2005 – praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Wiesława Wydry (recenzenci: prof. Ignacy Lewandowski oraz prof. Roman Mazurkiewicz): „Opusculum de arte memorativa” Jana Szklarka. Bernardyński traktat mnemotechniczny z 1504 roku
2005 – państwowy egzamin na bibliotekarza dyplomowanego
 
Stypendia naukowe:

2004, 2006 oraz 2007 – dwumiesięczne stypendia naukowe przyznane przez Kirchliches Institut „Janineum” w Wiedniu
 
Udział w ważniejszych sympozjach naukowych:

1. Mediewistyka literacka w Polsce, 20.05.2002 (Warszawa, IBL). Referat: O mnemotechnicznym przygotowaniu kazania o św. Stanisławie w “Opusculum de arte memorativa” Jana Szklarka.
2. Historia i historyczność w literaturze, sztuce i etyce. 3-4.05.2002 na UKSW w Warszawie. Referat: Kto powinien badać dzieje mnemotechniki? Wokół krakowskiego traktatu o sztuce pamięci z 1504 r.3. Międzynarodowa konferencja: Naujoji Europa ir Humanitariniai Mokslai (Humanities in New Europe). Kowno (Kaunas), 13-14.01.200. Referat: The Art of Memory at Cracow Academy at the Turn of the Sixteenth Century.
4. Spotkania Mediewistyczne XII: "Deo cantando cum cytarista”. W pięćsetlecie śmierci bł. Władysława z Gielniowa, 11.05.2005 (Warszawa, IBL). Referat: Władysława z Gielniowa komentarz do „Pieśni nad pieśniami.
5. VIII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, 13.10.2005. Referat: Sztuka pamięci w Akademii Krakowskiej na przełomie XV i XVI wieku.
6. Konferencja Pietas humanistica, Szczecin, 27-29.10.2005; referat: Między Bogiem a Fortuną. O nieznanym zabytku XV-wiecznej poezji łacińskiej „Conquesturus eram de te, Fortuna, miramque” Mikołaja z Polski (Between God and the Fortune.
On the Forgotten Relic of the Latin Poetry from the 15th Century – „Conquesturus eram de te, Fortuna, miramque” by Nicolaus de Polonia). 
7. Międzynarodowa konferencja Memories Medieval and Non-Medieval, Praga, 13-15.09.2006. Referat: "Populus meus captivus ductus est". On the Polish Franciscan's Mnemonic Treatise from the Fifteenth Century.

8. Konferencja Pamięć: odtwarzanie, rekonstrukcja, konstrukcja. 10-11.10.2006, Kalisz, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM. Referat: Czy źródeł kultury należy szukać w mnemotechnice?
9. Spotkania Mediewistyczne XV-XVI, 30-31.05.2007: Pogranicza teatralności. Referat: Teatralizacja pamięci. Ars memorativa i teatr wyobraźni w średniowieczu.
10. ESF Exploratory Workshop on Medieval Memories: Case Studies, Definitions, Contexts, 3-6.09.2007, Praga. Referat: Staging of Memory. Ars memorativa and the Spectacle of Imagination in the Late Medieval Preaching in Poland.
11. CTS Exploratory Workshop: The Potential and Limitation of a List, 6-8.11.2007, Praga. Referat: The Circle of Franciscan Art of Memory in Poland. On Five, Versified Mnemonic Catalogues of Popes, Emperors and Polish Kings from the Turn of the 15th and 16th Century.
12.
 Konferencja Culture of Memory in East Central Europe in the late Middle Ages, Ciążeń, 12-15.03.2008; referat: Jakub Parkoszowic's Polish mnemonic verse about Polish orthography from the 15th century.
13. Konferencja Kalendarz jako element kultury staropolskiej, Warszawa, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, 13-14.05.2008; komunikat: Zapiski z efeme­ryd i almanachów XV i XVI wieku. Plan wydawniczy serii „Diariusze staropolskie”.
14. Konferencja Identity and Alterity in the Making and Practice of Cults, Split, Croatian Academy of Arts and Sciences, 28-31.05.2008; referat: The Anti-Jewish Motives in the Poetry of Blessed Władysław of Gielniów (ca 1440-1505).
15. Konferencja w Buku Kamieńskim: Łacińska poezja kunsztowna XV-XVIII wieku: teoria i praktyka, zorganizowana przez Zakład Latynistyki i Tradycji Antycznej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Książnice Pomorską w Szczecinie, 08-10.09.2010; referat: Akrostychy z pierwszej połowy XV w. w cysterskim kodeksie z Rud.

Publikacje:

Książki:

1. "Opusculum de arte memorativa" Jana Szklarka. Bernardyński traktat mnemotechniczny z 1504 roku. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2006 (seria: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej", nr 28).
(Recenzja.: Bogdan Hojdis, "Studia Franciszkańskie" 18 (2008), s. 575-577).
2. Sztuka pamięci w Akademii Krakowskiej na przełomie XV i XVI wieku. Kraków, Małopolski Instytut Kultury, 2007 (broszura).
3. Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and Early Modern Period. Conference Proceedings – Ciążeń, March 12-14, 2008. Ed. by R. Wójcik. Poznań, Biblioteka Uniwersytecka, 2008 (seria: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej, nr 30).

Redakcja serii Diariusze staropolskie:

1. Rafał Wójcik, Wiesław Wydra, Jana ÂŻdżarowskiego, kanonika poznańskiego, diariusz z lat 1532-1551. Seria: Diariusze staropolskie, z. 1. Poznań 2008.

 

2. Jacek Partyka, Marian Malicki, Diariusze z XVI wieku w druku BJ Cim. 8421: Jan Musceniusz, Jan Krzysztoporski, Stanisław Krzysztoporski. Poznań 2008 Seria: Diariusze staropolskie, z. 2. Poznań 2008.

Artykuły:
1. Poeta czy prorok? O samoświadomości poetyckiej w twórczości Archipoety. “Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae”, vol. XIV. Poznań 2002, s. 127-137.
2. “Domine memoriale Tuum in generationem et generationem…” O krakowskim traktacie “Opusculum de arte memorativa” z 1504 roku. “Studia Warmińskie”, t. XXXIX, Olsztyn 2002, s. 115-130.
3. O mnemotechnicznym przygotowaniu kazania o św. Stanisławie w “Opusculum de arte memorativa” Jana Szklarka (IBL – Studia Staropolskie „Series Nova” w tomie: Mediewistyka literacka w Polsce, pod red. T. Michałowskiej. Warszawa 2004, s.140-157.
4. Between God and Fortune. On a Forgotten Relic of Latin Poetry from the 15th Century – “Conquesturus eram de te, Fortuna, miramque” by Nicolas de Polonia. [W:] Pietas Himanistica. Neo-Latin Religious Poetry in Poland in European Context. Ed. by Piotr Urbański.
Frankfurt am Main, Peter Lang, 2006, s. 31-40.
5. Władysława z Gielniowa komentarz do „Pieśni nad pieśniami. [W:] „Cantando cum citharista”. W pięćsetlecie śmierci Władysława z Gielniowa. Pod red. R. Mazurkiewicza. Seria „Studia Staropolskie”. Warszawa 2006, s. 79-92.

6. Wójcik R., Wydra W., Jana ÂŻdżarowskiego, kanonika poznańskiego, diariusz z lat 1532-1551. „Kronika Miasta Poznania” t. 4 (2006): Literackie przystanki, s. 43-61.
7. Stemmata Posnaniensia. O wierszach na herb miasta Poznania w drukach z oficyny Jana Wolraba (1578-1636). „Kronika Miasta Poznania” t. 4 (2006): Literackie przystanki, s. 71-88.
8. Kultura a mnemotechnika. Uwagi o roli środków wspomagających pamięć w okresie poprzedzającym wynalezienie pisma. [W:] Iluzje pamięci. Red. Sz. Wróbel. Poznań-Kalisz 2007, s. 233-245.
9. The Art of Memory at Cracow Academy at the Turn of the Sixteenth century. [W:] Humanities in New Europe. Vol. 2. Kaunas 2007, s. 145-155.
10. Wiersze mnemotechniczne w “Enchiridion impedimentorum” Grzegorza z Szamotuł. „Kronika Miasta Poznania” 3 (2008): Prawnicy, s. 32-49.
11. Rafał Wójcik, Wiesław Wydra, Jakub Parkoszowic's Polish Mnemonic Verse about Polish Orthography from the 15th Century. [W:] Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and Early Modern Period. Conference Proceedings – Ciążeń, March 12-14, 2008. Ed. by R. Wójcik. Poznań 2008, s. 119-127.
12. On Five Versified Mnemonic Catalogues of Popes, Emperors, and Polish Kings from the Turn of the 15th and 16th Century. [In:]  The Charm of a List : From the Sumerians to Computerised Data Processing. Ed. by Lucie DoleÂľalová. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009, s. 127-138.
13. Populus meus captivus ductus est: On the Polish Franciscan’s Mnemonic Treatise form the Fifteenth Century. [W:] Strategies of Remembrance: From Pindar to Hölderlin. Ed. by Lucie DoleÂľalová. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009, s. 175-184.
14. Locus spatiosus. O przestrzeni mnemonicznej w sztuce pamięci. „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” 25-26 (2009), s. 4-9.
15. The Staging of Memory: Ars memorativa and the Spectacle of Imagination in Late Medieval Preaching in Poland. [W:] The Making of Memory in the Middle Ages. Ed. by Lucie DoleÂľalová. Leiden - Boston: Brill, 2010, s. 79-94.
16. Anti-Jewish Motifs in the poetry of blessed Władysław of Gielniów (c. 1440-1505). W: Identinty and Alterity in Hagiography and the Cult of Saints. Ed. by Ana Marinković and Trpimir Vedriš. Zagreb: Hagiotheca, 2010, s. 235-244. (Bibliotheca Hagiotheca, Series Colloquia, vol. 1).
Tłumaczenia:
1. Kronika poznańskich Karmelitów Bosych. Opr. przez P. F. Neumanna OCD, Poznań 2001, s. 224-278.
2. Jacek Wiesiołowski, Rafał Wójcik, Napisy nagrobne ze starej fary w „Monumenta Sarmatarum” Szymona Starowolskiego. [W:] „Kronika Miasta Poznania” 3 (2003), Poznań 2003, s. 102-119.
3. Rada Miasta Poznania przekazuje szpital św. Gertrudy i kościół św. Stanisława jezuitom poznańskim. [W:] „Kronika Miasta Poznania” 3 (2003), Poznań 2003, s. 215-216.
4. Acta obligationum, quietationum, controversiarum, decretorum et contractuum sub administratione plebanorum Sancti Adalberti, ab anno 1537 ad annum 1591, czyli Akta zobowiązań, pokwitowań, sporów, wyroków i umów pod zarządem plebanów [parafii] św. Wojciecha od roku 1537 do roku 1591. Pod red. Ks. L. Wilczyńskiego. Tł. R. Wójcik. Poznań, 2003.
5. Franciszek Rzepnicki, ÂŻywoty biskupów. [W:] Katalogi biskupów poznańskich. Tłum. A. Strzelecka i R. Wójcik. Poznań 2004, s.91-173.
6. Św. Grzegorz Wielki, Moralia – komentarz do księgi Hioba. T. 1: List, Przedmowa, Księgi I-V. Tyniec 2006.
 
 
Zainteresowania badawcze:
Ars memorativa, pamięć w kulturze, dzieje książki i druku, piśmiennictwo polskich bernardynów, wczesne drukowane polonica kalendarzowe, diariusze/zapiski kalendarzowe XV-XVI w., "ÂŻywot Pana Jezu Krysta" Baltazara Opeca.
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 23 grudnia 2010 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.