Start arrow Sylwetki arrow Adamska, Anna
Adamska, Anna | Drukuj |  E-mail
roda, 15 lutego 2006

Anna Adamska (Universiteit Utrecht, Holandia)
 
Urodzona 7 lipca 1964 roku w Zdunskiej Woli. 1982-87 - studia historyczne na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Magisterium (1987) i doktorat (1995) pod kierunkiem prof..
Zygmunta Sułowskiego. Od 1997 - badacz w Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en
Kunstgeschiedenis (OGK) na Uniwersytecie w Utrechcie (Holandia). 1997-2003 - uczestnik
miedzynarodowego projektu badawczego “The Literalisation of the Early Medieval Society,
c. 400- c. 1200". 2006-2009 - uczestnik miedzynarodowego projektu badawczego
“Multilingualism in the Middle Ages” ramach “World Wide Universities Network”. 2007-
2010 - współorganizator i uczestnik miedzynarodowego projektu badawczego “Medieval
Urban Literacy”. Od 2009 - współpracownik projektu badawczego “Medieval Memoria
Online”. 2007, 2009 - koordynator szkół letnich miedzynarodowego programu
magisterskiego mediewistyki “Utrecht Approaches to Medieval Studies”.

 

Zainteresowania badawcze:
- sredniowieczna pismiennosc pragmatyczna
- narzedzia komunikacji społecznej w sredniowieczu i okresie wczesnonowo¿ytnym
- społeczna historia jezyka
- historia kultury Europy Srodkowo-Wschodniej
- mediewistyka w kontekscie społecznym XXI wieku
 
Publikacje (oprócz recenzji):
 
Ksiażki:
Arengi w dokumentach Władysława Łokietka. Formy i funkcje (Kraków, 1999).
[z M. Mostertem, red.], The Development of Literate Mentalities in East Central Europe,
(Utrecht Studies in Medieval Literacy 9, Turnhout, 2004).
[z M. Mostertem, red.], Writing and the Administration of Medieval Towns. Medieval Urban
Literacy I, (USML 27, Turnhout, 2014).
[z M. Mostertem, red.] Uses of the Written Word in Medieval Towns. Medieval Urban
Literacy II, (USML 28, Turnhout, 2014).
[z G. Declercq, M.. Mostertem i W. Ysebaertem, red.], New Approaches to Medieval Urban
Literacy, 2-3 June 2008, (Brussel, 2013).
[z P. Krasem, red.], Kultura pisma w sredniowieczu: znane problemy, nowe metody, (Lublin,
Wydawnictwo KUL, 2013: Colloquia Mediaevalia Lublinensia 2).
 
Artykuły:
“Dokument i kancelaria biskupa krakowskiego Jana Grota (1326-1347)”, Roczniki
Humanistyczne 37 (1989), s. 77-142.
“Zbigniew ze Szczyrzyca, kanclerz Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego”, Nasza
Przeszłosc 78 (1992), s.151-167.
“Kto redagował dokumenty Jadwigi Łokietkowej ?”, Nasza Przeszłosc 79 (1993), s.101-120.
“Uwagi o itinerarium biskupa Jana Grotowica”, Nasza Przeszłosc 83 (1995), s. 303-316.
“Formuła "Transivit per manus" w sredniowiecznych dokumentach arcybiskupów
gnieznienskich”, Archiva Biblioteki i Muzea Koscielne 65 (1996), s. 393-407.
“Zapach dobra i odór zła . Z Zagadnien wyobrazni religijnej w sredniowieczu”, Zeszyty
Naukowe KUL 39 (1996), n. 3-4, s. 31-46.
“Les problèmes de l'Eglise en Pologne et en Bohème à l'époque de Gerbert d'Aurillac” in:
Gerbert l'Européen (Clermont-Ferrand, 1997), s. 247-253.
[z M. Garrison], “ Het handschreven en gedrukte boek. In gesprek met Henri-Jean Martin en
David Ganz” [Ksia¿ka rekopismienna i drukowana. Rozmowa z H.-J. Martinem i Davidem
Ganzem], Madoc 11 (1997), n. 3, s. 150-156.
“Dieu, le Christ, la Vierge et l'Eglise dans les préambules des documents polonais au Moyen
Age”, Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 155 (1997), s. 543-573.
“Michela Pastoureau społeczna historia kolorów”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
45 (1997), s. 371-375.
“Michel Pastoureau en de geschiedenis van de kleur”[Michel Pastoureau i historia koloru] ,
Theoretische Geschiedenis 24 (1997), n. 4, s. 360-368.
“Klasztor jako rajski ogród. Arenga dokumentu Zbigniewa Olesnickiego dla klasztoru
paulinów w Pinczowie z 1449 roku” in: Christianitas et cultura Europae. Ksiega
jubileuszowa profesora Jerzego Kłoczowskiego, red. H. Gapski, t. 1 (Lublin 1998), s. 229-
233.
“La bibliographie de la diplômatique polonaise 1956-1996", Archiv für Diplomatik 44 (1998),
s. 275-336.
“The introduction of writing in Central Europe (Poland, Hungary and Bohemia)” in: New
Approaches to Medieval Communication, red. M. Mostert (Turnhout, 1999: USML 1), s. 165-
190.
“Gerbert d'Aurillac (Sylwester II) w swietle nowych publikacji”, Nasza Przeszłosc 89 (1998),
s. 443-452.
“Sredniowiecze na nowo odczytane. O badaniach nad kultura pisma”, Roczniki Historyczne
65 (1999), s. 129-154.
“"From Memory to Written Record" in the periphery of medieval Latinitas: the case of
Poland in the Eleventh and Twelfth Century”in: Charters and the Use of the Written Word in
Medieval Society, red. K. Heidecker (Turnhout, 2000: Utrecht Studies in Medieval Literacy
5), s. 83-100.
“Tresci religijne w preambułach polskich dokumentów sredniowiecznych”, Studia
Zródłoznawcze 38 (2000), s. 1-33.
“Krakau 1400. De stichting van een middeleeuwse universiteit” [Kraków 1400. Zało¿enie
sredniowiecznego uniwersytetu], Madoc 15 (2001), n. 1, s. 1-9.
“Grenzeloze kleuren. Een reflectie over de studie van middeleeuwse kleuren”[Kolory bez
granic. Refleksje nad badaniem kolorów w sredniowieczu], Madoc 15 (2001), n. 4, s. 195-
205.
“The Kingdom of Poland versus the Teutonic Knights: Oral Traditions and Literate
Behaviour in the Later Middle Ages”, in: Oral History of the Middle Ages. The Spoken Word
in Context, red. G. Jaritz, M. Richter (Krems-Budapest, 2001), s. 67-78.
“Les débuts de la littérature latine dans les pays de l'Europe du Centre-Est”, in: Latin Culture
in Eleventh Century. Proceedings of the Third International Conference on Medieval Latin
Studies, Cambridge, 9-12 September 1998, red. M. W. Herren, C. J. McDonough, R. G.
Arthur, vol. 1 (Turnhout, 2002), s. 1-15.
“L'évolution méthodologique de la diplomatique médiévale en Europe Centrale”,
Bibliothèque de l'École des Chartes 160 (2003), s. 523-535.
“The Study of Medieval Literacy: Old Sources, New Ideas”, in: The Development of Literate
Mentalities in East Central Europe, red. A. Adamska, M. Mostert (Turnhout, 2004: USML 9),
s. 13-50.
“La Piété Princière dans l'Image et la Parole: Le Pavement Orné de Wislica (Petite Pologne)
de la Deuxième Moitié du XIIe siècle”, in: Reading Images and Texts. Medieval Images and
Texts as Forms of Communication, red. M. Hageman and M. Mostert (Turnhout, 2005:
USML 8), s. 425-444.
“Forschungen an Königsurkunden - über Heinrich Fichtenau hinaus? Mitteilungen des
Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 113 (2005), s. 269-292.
“The Ecclesiastical Chanceriesin Medieval Poland as Intellectual Centres”, Quaestiones
Medii Aevii Novae 10 (2005), s. 171-198.
“Prowincjonalni władcy, prowincjonalne kancelarie: przykład północnych Niderlandów w
sredniowieczu”, in: Kancelarie władców na ziemiach polskich w sredniowieczu i czasach
nowo¿ytnych na tle porównawczym, red. W. Chora¿yczewski, J. Tandecki (Torun, 2007:
Belliculum diplomaticum II Thorunense), s. 65-74.
[z M. Mostertem] “The ‘Violent Death’ of Medieval Charters: Some Observations on the
Symbolic Uses of Documents” in: Ecclesia, Cultura, Potestas. Studia z dziejów kultury i
społeczenstwa, red. P. Kras et al. (Kraków, 2006), s. 699-710.
“Słowo władzy i władza słowa. Jezyk polskich dokumentów monarszych doby
sredniowiecza”, in: Król w Polsce XIV i XV wieku, red. A. Marzec and M. Wilamowski
(Kraków, 2007), s. 57-88.
“Orality and Literacy in Medieval Central Europe: Final Prolegomena”, in: Oral art Forms
and their Passage into Writing, red. E. Mundal and J. Wellendorf (Copenhagen, 2008), s. 69-
84.
“Waring War and Making Peace with Written Documents: The Kingdom of Poland against
the Teutonic Knights (1411-1422” in: Strategies of Writing. Studies on Text and Trust in the
Middle Ages, red. P. Schulte et al. (USML 13, Turnhout, 2008), s. 263-275.
[z M. Mostertem] “O sposobach uprawiania dyplomatyki miejskiej. Przykład holenderski”,
in: Miasta, ludzie, instytucje, znaki, red. Z. Piech (Kraków, 2008), s. 477-486.
“De comparatieve methode voor eigen gebruik” [Metoda porównawcza na własny u¿ytek],
Madoc 24 (2010), n. 1, s. 30-32.
“Hoe weet je wanneer het Pasen is?” [Skad wiesz, kiedy wypada Wielkanoc?], Madoc 24
(2010), n. 2, s. 75-77.
37. “Developments in Memoria-Research in East Central Europe”, in MMR 6
(2010) see: http://www.let.uu.nl/mmr/pdf/Adamska-Developments_in_Memoria-
Research.pdf.
“ ‘Audire, intelligere, memorie commendare’. Attitudes of the rulers of medieval Central
Europe towards written texts”, in: Along the Oral-Written Continuum: Types of Texts,
Relations and their Implications, red. S. Rankovic et al. (Turnhout, 2010: USML 20), s. 337-
357. .
[z M. Mostertem] “The Literacies of Medieval Towndwellers and Peasants: a Preliminary
Investigation”, in: Swiat Sredniowiecza. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi
Samsonowiczowi, red. A. Bartoszewicz et al. (Warszawa, 2010), s. 317-330.
“The Jagiellonians and the Written Word. Some Preliminary Remarks About Royal Literacy
in the Later Middle Ages”, in: Hofkultur der Jagiellonendynastie und verwandter
Fürstenhäuser. The Culture of the Jagiellonian and Related Courts, red. U. Borkowska and
M. Hörsch (Ostfildern, 2010: Studia Jagiellonica Lipsiensia 6), s. 153-169.
“Groudhog Day”, Madoc 24 (2010), pp. 156-158.
“Strommen bloed en afgehakte ledematen” [Rzeki krwi i odrabane członki], Madoc 24
(2010), s. 208-210.
“Czy potrzebna nam jest spoleczna historia jezyka?” in: Historia społeczna póznego
sredniowiecza. Nowe badania, red. S. Gawlas with M.T. Szczepanski (Warszawa, 2011), s.
189-202.
“Founding a Monastery over Dinner: The Case of Henryków in Silesia (c. 1222-1228)”, in:
Medieval Legal Process. Physical, Spoken and Written Performance in the Middle Ages, red.
M. Mostert, P. Barnwell (USLM 22, Turnhout, 2011), s. 211-231.
“Królewska lektura. Uwagi o sposobach obcowania z Psałterzem w sredniowiecznej Europie”
[The Royal Reading Matter: Some Remarks on Dealing with the Psalter in Medieval Europe],
Rocznik Biblioteki Narodowej 42 (2011), s. 9-36.
“Latin and Vernacular - Reading and Meditation: Two Polish Queens and Their Books”, in:
Cultures of Religious Reading in the Late Middle Ages. Instructing the Soul, Feeding the
Spirit, and Awakening the Passion, red. S. Corbellini (USMLT 25, Turnhout 2013), s. 219-
246.
“Latin and Three Vernaculars in East Central Europe from the Point of View of the History of
Social Communication”, in: Spoken and Written Language. Relations between Latin and the
Vernacular Languages in the Earlier Middle Ages, red. M. Garrison et al., (USML 24,
Turnhout, 2013), s. 325-364.
“ ‘Stad do wiecznosci’. Testament w perspektywie pismiennosci pragmatycznej na przełomie
sredniowiecza i epoki nowo¿ytnej”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 66 (2013), s.
185-200.
“Od łaciny do jezykow wernakularnych - i z powrotem. Jezyk dokumentu sredniowiecznego
w swietle nowszych badan”, in: Kultura pisma w sredniowieczu: znane problemy, nowe
metody, red. A. Adamska, P.. Kras (Lublin, Wydawnictwo KUL, 2013: Colloquia
Mediaevalia Lublinensia 2), s. 39-87.
[z M.. Mostertem] “Introduction”, in: Writing and the Administration of Medieval Towns.
Medieval Urban Literacy I, red. M. Mostert and A. Adamska (USML 27, Turnhout, 2014), s.
1-10.
[z M. Mostertem] “Introduction”, in: Uses of the Written Word in Medieval Towns. Medieval
Urban Literacy II, red. M. Mostert and A. Adamska ( USML 28, Turnhout, 2014), s. 1-16.
[z M.. Mostertem] “Whither the study of medieval urban literacy?”, in: Uses of the Written
Word in Medieval Towns. Medieval Urban Literacy II, red. M. Mostert and A. Adamska
(USML 28, Turnhout, 2014), s. 427-431.
“Final Remarks”, in: New Approaches to Medieval Urban Literacy, 2-3 June 2008, red. G.
Declercq, M. Mostert, W. Ysebaert and A. Adamska (Brussel, 2013), p. 61-63.
“Away with the Germans and Their Language? Linguistic Conflict and Urban Records in
Early Fourteenth-Century Cracow’, in: Uses of the Written Word in Medieval Towns.
Medieval Urban Literacy II, red. M. Mostert and A. Adamska (Turnhout, 2014: USML 28), s.
65-86.
“A Book in All Royal Hands: How Medieval Rulers Read the Psalter”, Polish Libraries 1
(2013), s. 186-209.
 
Tłumaczenia:
J. Burgers, M. Mostert, O fałszerstwach dokumentow w sredniowiecznej Holandii, Roczniki
Historyczne 69 (2003), pp. 49-70.
2. M. Mostert, “Wytwarzanie, przechowywanie i u¿ytkowanie. O roli tekstu pisanego w
sredniowieczu”, in: Kultura pisma w sredniowieczu: znane problemy, nowe metody, red. A.
Adamska, P.. Kras (Lublin, Wydawnictwo KUL, 2013: Colloquia Mediaevalia Lublinensia
2), s. 19-37.
K. Szende, “Testamenty i ustne oswiadczenia woli. Oralnosc i pismiennosc w procesie
sporzadzania testamentów na Wegrzech w póznym sredniowieczu”, Kwartalnik Historii
Kultury Materialnej 66 (2013), s. 223-338.
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 18 marca 2014 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.