Start arrow Sylwetki arrow Wolański, Andrzej
Wolański, Andrzej | Drukuj |  E-mail
poniedziaek, 10 kwietnia 2006
Dr Andrzej Wolański studia muzykologiczne ukończył w 1982 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1983 roku związany jest z Akademią Muzyczną im. Karola Lipinskiego we Wrocławiu. W roku 1996 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Oprócz dramatu liturgicznego zajmuje się śląskim minnesangiem i meistergesangiem (szczególnie postacią wybitnego wrocławskiego meistersingera z XVI wieku Adama Puschmanna), retoryką, wariacyjnością oraz improwizacyjnością w muzyce baroku, kategorią symetrii w muzyce, historią i teorią opery oraz dramatu, jak również tzw. historyczną perspektywą dzieła muzycznego. Jest autorem ponad siedemdziesięciu publikacji, m.in. napisanej wspólnie z prof. Janem Mozrzymasem (fizykiem, byłym rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego) książki Harmonia sfer niebieskich i muzyka abstrakcyjnych symetrii (Wrocław 1993). Wygłosił ponad sto referatów podczas krajowych i zagranicznych sympozjów naukowych, m.in. w Berlinie, Dreźnie, Salzburgu, Padeborn, Monachium i Chemnitz. Współpracuje ze Studium Generale Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, od lat wykłada na kursach dla wokalistów. W 1996 roku otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki.

ÂŻYCIORYS  NAUKOWY

 

 

      Studia muzykologiczne w Katedrze Historii i Teorii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyłem w 1982 r. pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Morawskiego [z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie] na podstawie pracy magisterskiej Dramat liturgiczny średniowiecza – początki teatru muzycznego. Stopień naukowy doktora otrzymałem natomiast w 1996 r. uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie dysertacji Dramat liturgiczny w średniowieczu, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Woronczaka, a opublikowanej w formie książki w 2005 r. Prof. Jerzy Morawski i prof. Jerzy Woronczak stali się moimi, co chciałbym podkreślić z ogromną wdzięcznością - Mistrzami w nauce.

 

       Oprócz średniowiecznego dramatu liturgicznego, traktowanego jako „graniczna” forma chorału gregoriańskiego, moje zainteresowania naukowe od wielu już lat skupiają się na temacie rozprawy habilitacyjnej Minnesang i meistergesang na Śląsku, przygotowywanej obecnie do druku. W 1998 r. skorzystałem w związku z tą rozprawą z półrocznego stypendium Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften, dzięki któremu miałem możliwość poszukiwania źródeł, materiałów itd. – sporządzenia stanu badań i podstawy źródłowej - w wielu niemieckich bibliotekach (w Dreźnie, Weimarze, Berlinie, Norymberdze, Würzburgu, Monachium), jak również wykładania na Uniwersytetach w Chemnitz, Rostocku i Monachium. Wyjątkowym przeżyciem było dla mnie szczególnie spotkanie z prof. drem hab. Horstem Brunnerem, jednym z najlepszych na świecie znawców minnesangu
i meistergesangu, u którego – jako tzw. Gastdozent – pracowałem przez miesiąc
w Institut für Deutsche Philologie – Ältere Abteilung na Uniwersytecie Juliusa-Maximiliana w Würzburgu. Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften sfinansowała mi również, trwającą miesiąc, pracę naukową w Staatsbibliothek
w Berlinie w 1999 r.   

   

       Związany od 1983 r. z Akademią Muzyczną im. Karola J. Lipińskiego
we Wrocławiu, pracowałem w tej Uczelni u boku prof. dr Marii Zduniak, z której inicjatywy powstał w 1996 r. Zakład Historii Śląskiej Kultury Muzycznej. Prof. Maria Zduniak uświadomiła mi, jak istotna dla muzykologa-mediewisty z Wrocławia jest historia śląskiej kultury muzycznej, a nade wszystko jej sprawiedliwe, czyli nietendencyjne(!) – w kontekście jej ówczesnej wielonarodowości – naukowe „widzenie”. Bardzo cenna była dla mnie współpraca z prof. Marią Zduniak zwłaszcza przy rewizji i korekcie hasła Breslau Fritza Feldmanna z pierwszego wydania Die Musik in der Geschichte und Gegenwart, przygotowywanego do drugiego wydania tej sławnej encyklopedii. Dzięki prof. Marii Zduniak stałem się niewątpliwie historykiem bardzo wrażliwym na skomplikowaną problematykę średniowiecznego Śląska.
Za sprawą prof. Marii Zduniak wstąpiłem w 1997 r. do „Arbeitsgemeinschaft für die Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa”, zespołu badawczego działającego początkowo na Technische Universität w Chemnitz, obecnie zaś – na Uniwersytecie
w Lipsku, kierowanego przez prof. dra hab. Helmuta Loosa, a skupiającego muzykologów z Czech, Słowacji, Polski, krajów byłego Związku Radzieckiego
i Niemiec.

 

       Jak najcieplej chciałbym w tym miejscu pozwolić sobie na wspomnienie postaci prof. dra hab. Jana Mozrzymasa, z którym miałem tę doprawdy zupełnie wyjątkową przyjemność i zaszczyt współpracy w ramach Studium Generale Uniwersytetu Wrocławskiego już od 1992 r. W wyniku tej współpracy doszło m. in. do wspólnego odczytu Harmonia sfer niebieskich i muzyka abstrakcyjnych symetrii, opublikowanego w 1993 r. w formie książkowej. Prof. Mozrzymas podjął się próby uwrażliwienia mnie na fizyczną teorię grup i ukazał mi zupełnie nieograniczone perspektywy jej zastosowania w humanistyce, także w muzykologii. Wydaje mi się nawet, że ciąży na mnie wręcz moralny obowiązek, by nie rzec: misja, by teraz już z własnej inicjatywy rozpocząć starania o zastosowanie teorii grup zwłaszcza w muzykologicznej analizie
i interpretacji. W bieżącym roku, na uprzejme zaproszenie prof. dra hab. Adama Jezierskiego – obecnego kierownika Studium Generale – swój odczyt Harmonia sfer niebieskich i muzyka doskonałych proporcji dedykowałem właśnie pamięci prof. Jana Mozrzymasa. Zaczynamy także myśleć, wspólnie z rodziną prof. Mozrzymasa,
o drugim wydaniu Harmonii sfer niebieskich i muzyki abstrakcyjnych symetrii.

   

       W swojej pracy naukowo-badawczej zajmuję się ponadto analizą
i interpretacją utworu muzycznego w tzw. historycznej perspektywie, retoryką muzyczną, teorią i historią opery i dramatu muzycznego oraz estetyką pięknego śpiewu, czyli bel canta. Do owego „widzenia” utworu muzycznego w historycznej perspektywie zainspirowała mnie teoria formy prof. dra hab. Józefa
M. Chomińskiego. W 1991 r., z okazji rocznicy dwustu lat od śmierci Wolfganga Amadeusa Mozarta, wygłosiłem referat Mozarts „Lacrimosa” in der Geschichtsperspektive podczas „Mozart-Kongress 1991” w Zentralinstitut für Mozart-Forschung [Mozarteum] w Salzburgu, opublikowany w Mozart-Jahrbuch 1991. Z kolei muzyczną retoryką, czy raczej retoryką w muzyce, interesuję się zwłaszcza w swojej pracy dydaktycznej, odnajdując w niej bardzo przydatną metodę analizy związków słowno-dźwiękowych w muzyce, szczególnie w muzyce dawnej. W 1997 r. miałem możliwość popularyzacji tej metody na Kursie dla nauczycieli historii muzyki i form muzycznych w Białymstoku, zorganizowanym przez Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie. Wreszcie opera i dramat muzyczny, a nade wszystko bel canto, są już od blisko trzydziestu siedmiu lat może nawet największą pasją (miłością)
mojego życia.

 

Mój dorobek naukowy zawiera ponad siedemdziesiąt publikacji, w tym dwie książki – trzecia, habilitacyjna, w przygotowaniu. Blisko sto razy wygłaszałem referaty podczas naukowych konferencji muzykologicznych – nie tylko poświęconych mediewistyce - w Polsce i za granicą, m. in. w Dreźnie (1988), Salzburgu (1991), Padeborn (1991), Chemnitz (1997) – obecnie przygotowuję się do wygłoszenia referatu w Lille. Wykładałem na Freie Universität w Berlinie (1989), Uniwersytetach: w Chemnitz (1998), Rostocku (1998) i Monachium (1998), Hochschule für Musik
w Dreźnie (2001). Od dwudziestu pięciu lat wygłaszam rocznie około dziesięciu odczytów naukowych lub popularno-naukowych na różne tematy muzyczne.
Od dwudziestu pięciu lat prowadzę średnio w tygodniu od dziesięciu do piętnastu godzin wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i seminariów w Akademii Muzycznej
im. Karola J. Lipińskiego we Wrocławiu, a od dwóch lat także w Zakładzie Muzykologii Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Trzykrotnie miałem wykłady inaugurujące rok akademicki w Akademii Muzycznej im. Karola
J. Lipińskiego we Wrocławiu (w latach: 1983, 1992 i 1995). W latach 1992 i 1993 współpracowałem z ówczesną Katedrą Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadząc przez dwa kolejne semestry zajęcia z przedmiotu „Wiedza o muzyce”. Od 1994 r. współpracuję z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, prowadząc zajęcia na kursach dla nauczycieli średnich szkół muzycznych (w latach: 1994, 1995, 1997, 1999 i 2000). W latach 1996-99 byłem członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, reprezentując w niej adiunktów polskich uczelni artystycznych. W tych samych latach, jako przedstawiciel Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, byłem członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego. W Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego pracowałem m. in. nad tzw. minimami programowymi dla kierunku „muzykologia”, konsultując propozycje w tym zakresie ze wszystkimi ośrodkami muzykologicznymi w Polsce. Za swoją pracę w Akademii Muzycznej
im. Karola J. Lipińskiego we Wrocławiu otrzymałem trzykrotnie Nagrodę Rektora (III st. – 1983, I st. – 1991, II st. – 1995). W 1996 r. uzyskałem Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za pracę doktorską.  

 

Jestem (od 1997) członkiem Arbeitsgemeinschaft für die Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa przy Technische Universität w Chemnitz (Niemcy), obecnie przy Technische Universität w Lipsku - towarzystwa naukowego, skupiającego muzykologów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jak również z Niemiec, którzy w swoich pracach naukowo-badawczych zajmują się tematyką historyczno-systematyczną, związaną z historią i teorią muzyki Europy Środkowej i Wschodniej oraz wschodnich Niemiec.

Jestem (od 2002) członkiem Towarzystwa Wagnerowskiego, działającego przy Operze Dolnośląskiej we Wrocławiu.

Ponadto jestem członkiem Rady Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz reprezentuję ten Wydział w Senackiej Radzie Bibliotecznej. W obecnej kadencji pełnię również funkcję przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej.

 


 

Publikacje:

1.               Dramat liturgiczny w średniowieczu. Praca doktorska. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wrocław 2005.

2.               Minnesang i meistergesang na Śląsku. Rozprawa habilitacyjna [w przygotowaniu do druku].

3.                                                                                                                                                                      Breslau.  II. Breslau im Mittelalter.  III. Unter Habsburger Oberhoheit (1526-1741). W: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. Zweite, neubearbeitete Ausgabe herausgegeben von Ludwig Finscher. Sachteil 2: Böh-Enc. Bärenreiter Kassel-Basel-London-New York-Prag, J. B. Metzler Stuttgart-Weimar 1995, szp. 148-152 [z Fritzem Feldmannem].

4.               Adam Puschmann i jego sztuka meistergesangu. Od minnesingerów do meistergesangu w dawnym Wrocławiu/ Adam Puschmann und seine Kunst des Meistergesanges. Von den Minnesingern bis zum Meistergesang im alten Breslau. W: Beiträge zur Musikgeschichte Schlesiens. Musikkultur - Orgellandschaft. Tagungsbericht Liegnitz                 1991/ Przyczynki do historii muzyki Śląska. Kultura muzyczna - rejon organowy. Sprawozdanie z sesji w Legnicy 1991/ Pøíspêvki do dêjin hudby Slezska. Kultura hudebna - Oblast varhanova. Zpráva o zasedání Lehnice 1991. Herausgegeben von J. Stępowski und H. Loos. Deutsche Musik im Osten. Schriftenreihe des Instituts für Deutsche Musik im Osten zur Musikgeschichte der Deutschen und ihrer Nachbarn in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa. Herausgegeben von H. Loos. Band 5. Gudrun Schröder Verlag Bonn 1994, s. 1-8/ 9-18.

5.               Słowo a dźwięk w muzyce wokalnej Ryszarda Bukowskiego (na przykładzie Liryk do wierszy Tymoteusza Karpowicza). W: Zeszyt Naukowy nr 64. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Katedra Wokalistyki, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu. Wrocław 1995, s. 91-95.

 

6.               O sztuce śpiewania pieśni. W: Zeszyt Naukowy nr 64. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Katedra Wokalistyki, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu. Wrocław 1995, s. 175-177.

7.               Ksiądz profesor Hieronim Feicht - pierwszy rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu. W: Konferencja Naukowa "Tradycje śląskiej kultury muzycznej VII". Zeszyt Naukowy nr 65. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki. Wrocław 1995, s. 9-13.

8.               O Visitatio Sepulchri pierwszego typu z wrocławskiego traktatu o medycynie. W: Konferencja Naukowa "Tradycje śląskiej kultury muzycznej VII". Zeszyt Naukowy nr 65. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki. Wrocław 1995, s. 33-37.

9.               Śląski dramat liturgiczny w świetle źródeł europejskich. W: Konferencja Naukowa "Tradycje śląskiej kultury muzycznej VIII". Zeszyt Naukowy nr 69. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki. Wrocław 1996, s. 9-26.

10.             Z tradycji śląskiego śpiewu turniejowego. O meistersingerze z Wrocławia Adamie Puschmanie. W: Zeszyt Naukowy nr 70. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Katedra Wokalistyki, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu. Wrocław 1997, s. 43-47.

11.             Schubert - twórca pieśni romantycznej (w dwusetną rocznicę urodzin). W: Zeszyt Naukowy nr 70. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Katedra Wokalistyki, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu. Wrocław 1997, s. 181-184.

12.             Polska książka o Weberze. "Ruch Muzyczny" 1997, nr 10, s. 40 (recenzja).

13.             Zbigniew Kościów, Karol Maria Weber. Opowieść biograficzna, Opole 1996 [Carl Maria von Weber. Biographische Erzählung, Oppeln 1996], 116 S. W: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Technischen Universität Chemnitz. Heft 2. Gudrun Schröder Verlag Chemnitz 1998, s. 189-190 (recenzja; por.: j.w.).

14.             Die Oper in Breslau in den Jahren 1945-1995. W: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Technischen Universität Chemnitz. Heft 3. Gudrun Schröder Verlag Chemnitz 1998, s. 146-149.

15.             Lament w muzyce średniowiecza (ze szczególnym uwzględnieniem Lamentu Racheli). W: Zeszyt Naukowy nr 72. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Katedra Wokalistyki, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu. Wrocław 1998, s. 43-52.

  

Publikacje naukowe:

 

1.               Wprowadzenie do teorii i historii dramatu liturgicznego. W: Arcana musicae. Księga prac dedykowanych prof. Franciszkowi Wesołowskiemu z okazji 85-lecia urodzin. Akademia Muzyczna w Łodzi 1999, s. 39-50.

2.               Wrocławscy meistersingerzy. W: Wokalistyka i pedagogika wokalna. Zeszyt Naukowy nr 77. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 2000, s. 35-45.

3.               O zjawisku parodii w muzyce wokalnej Johanna Sebastiana Bacha. W: Wokalistyka i pedagogika wokalna. Zeszyt Naukowy nr 81. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 2001, s. 41-48.

4.               Minnesang piastowskich książąt wrocławskich. W: Pieśń polska. Rekonesans. Odrębności i pokrewieństwa. Inspiracje i echa. Studia pod redakcją Mieczysława Tomaszewskiego. Muzyka i liryka. T. 10. Zeszyty Naukowe Zespołu Historii i Teorii Pieśni pod redakcją Mieczysława Tomaszewskiego. Akademia Muzyczna w Krakowie 2002, s. 303-312.

5.               55 lat polskiej sceny operowej we Wrocławiu w perspektywie historyczno-estetycznej. W: 160 lat gmachu Opery i 55 lat polskiej sceny operowej we Wrocławiu. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków - Oddział we Wrocławiu, Opera Dolnośląska 2002, s. 67-75.

6.               „Łabędzi śpiew” Mozarta. „GAMa” 2001/2002, nr 5/6, s. 24-25.

7.               „Dawny Wrocław śpiewający... „. W: Wieczory Tumskie. Książka programowa do odczytu i koncertu w ramach cyklu „Wieczory Tumskie”, odbywającego się pod patronatem Kardynała Metropolity Wrocławskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Wojewody Dolnośląskiego, Prezydenta Miasta Wrocławia. Wrocław 25 sierpnia 2002, s. 4-11.

8.               Wagneriana. "GAMa" 2002/2003, nr 7/8, s. 30-31.

9.               Muzykologiczne aspekty sztuki śpiewu u progu XXI wieku. W: Wokalistyka w Polsce i na świecie. T. III. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Katedra Wokalistyki. Wrocław 2004,  s. 189-197.

10.            Prawda o Requiem i śmierci Mozarta. W: Wieczory Tumskie. Książka programowa do odczytu i koncertu w ramach cyklu „Wieczory Tumskie”, odbywającego się pod patronatem Kardynała Metropolity Wrocławskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Wojewody Dolnośląskiego, Prezydenta Miasta Wrocławia. Wrocław 26 listopada 2006, s. 4-6.

  

Publikacje różne:

 

1.               Akademie Muzyczne. Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki (sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej). „Muzyka” 1999, nr 1, s. 158-159.

2.               Tropem śląskich meistersingerów. Z doktorem Andrzejem Wolańskim rozmawia Anna Wawrzaszek. „GAMa” 1999, nr 1, s. 14-15.

3.               Badania śląskiej kultury muzycznej. O współpracy polsko-niemieckiej opowiadają prof. dr Maria Zduniak i dr Andrzej Wolański. „GAMa” 1999, nr 2, s. 8-9.

4.               Studenckie „Wesele Figara”. „GAMa” 1999, nr 2, s. 14.

5.               Encyklopedia Wrocławia. Wydawnictwo Dolnośląskie Wrocław 2000, następujące hasła: Hrehorowicz Krystyna (s. 285), Jagodzińska Felicja (s. 299-300),  Kostrzewska Barbara (s. 386), Meistergesang (s. 496), Minnesang (s. 511), Młynarska Agata (s. 515), Muzyka. Kultura muzyczna Wrocławia (s. 540-541, wspólnie z M. Zduniak), Paziukówna Danuta (s. 624), Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu (s. 655), Puschman(n) Adam Zacharias (s. 690), Rotbaum Lia (s. 711), Skrowaczewski Stanisław (s. 761), Słoniowska Halina (s. 762), Szajna-Lewandowska Jadwiga (s. 802), Tomczak Maria (s. 854), Wałcerz Maria (s. 882), Źukowski Radosław (s. 969).

6.               Wrocławskie Oratorium Marianum. Recenzja pracy: Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego, red. Henryk Dziurla, Wrocław 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 69. „Ruch Muzyczny” 2000, nr 17, s. 37-38.

7.               ÂŻycie muzyczne Wrocławia w latach 1945-1995. Recenzja pracy: ÂŻycie muzyczne Wrocławia (1945-1995). Materiały z Konferencji Naukowej, Zeszyt Naukowy nr 75, Wrocław 1999, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ss. 297. „Ruch Muzyczny” 2000, nr 17, s. 37-38.

8.               Oratorium Marianum der Wrocławer Universität, Redaktion Henryk Dziurla, Wrocław (Verlag der Wrocławer Universität) 1999. W: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Technischen Universität Chemnitz. Heft 7. Gudrun Schröder Verlag Chemnitz 2000, s. 206-207 (recenzja; por.: Publikacje różne, pkt. 6).

9.               Das Musikleben von Wrocław (1945-1995). Konferenzbericht. Wissenschaftsheft Nr. 75, hrsg. von der Musikakademie Karol Lipiński Wrocław, Wrocław 1999. W: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Technischen Universität Chemnitz. Heft 7. Gudrun Schröder Verlag Chemnitz 2000, s. 216-218 (recenzja; por.: Publikacje różne, pkt. 7).

10.            Studencki „Czarodziejski flet” w Operze Wrocławskiej. „GAMa” 2000, nr 3, s. 8.

11.            CHAIN, Heek i my. Międzynarodowe warsztaty na temat rytmu w muzyce. „GAMa” 2001, nr 4, s. 13.

12.            Debiut Aleksandry Kurzak w Hamburgu. „Ruch Muzyczny” 2001, nr 26, s. 4.

13.            Debiut Aleksandry Kurzak w Operze w Hamburgu. „GAMa” 2001/2002, nr 5/6, s. 17.

14.            Akademie Muzyczne. Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii. Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki (sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej). „Muzyka” 2001, nr 1, s. 163-164.

15.            Dwugłos o Wratislavii. Opublikowana wypowiedź dla „Gazety Wyborczej” (wrocławskiego dodatku „Co jest grane?") z dnia 6 września 2002 r. (wspólnie z K. Kościukiewiczem).

16.            Dr Andrzej Wolański. W: F. Wesołowski, E. Sąsiadek: Rozważania o muzyce dawnej i jej wykonawstwie. Seria wydawnicza: Estetyka śpiewu. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Katedra Wokalistyki. Wrocław 2003,  s. 10.

17.            Co słychać? Aleksandra Kurzak. "Ruch Muzyczny" 2004, nr 24,  s. 7.

18.            Wraz z M. Zduniak, przygotowałem też do druku referat Martiny Hommy „Jak się tworzy historię muzyki – o Olivierze Messiaenie i Szkole Darmsztadzkiej”, wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Recepcja twórczości Oliviera Messiaena”, zorganizowanej przez Zakład Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Katedrę Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Związek Kompozytorów Polskich – Oddział we Wrocławiu, która odbyła się w dniach 11-12 grudnia 1998 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; zob.: M. Homma: Jak się tworzy historię muzyki – o Olivierze Messiaenie i Szkole Darmsztadzkiej. W: La Cite celeste. Niebiańskie Jerusalem. Recepcja twórczości Oliviera Messiaena. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Zeszyt Naukowy nr 78. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Zakład Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki 2000, s. 13-40.

 

 

Referaty wygłoszone podczas konferencji naukowych:

 

1.               Wrocławscy meistersingerzy. XXVI Międzynarodowa Sesja Naukowa „Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspekcie praktyki wykonawczej” w ramach XXXIV Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans”. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu, Katedra Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Sala Kameralna, 10 września 1999 r. (referat opublikowany; por.: Publikacje naukowe, pkt. 2).

2.               O zjawisku parodii w muzyce wokalnej Johanna Sebastiana Bacha. XXVII Międzynarodowa Sesja Naukowa „Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspekcie praktyki wykonawczej” w ramach XXXV Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans”. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu, Katedra Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Sala Senatu, 6 września 2000 r. (referat opublikowany; por.: Publikacje naukowe, pkt. 3).

3.               O temperacji i stroju w twórczości Johanna Sebastiana Bacha. Ogólnopolska Sesja Naukowa „Recepcja twórczości J. S. Bacha w XIX i XX wieku”. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Zakład Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Towarzystwo Bachowskie we Wrocławiu. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Sala Kameralna, 25 listopada 2000 r.

4.               Minnesang piastowskich książąt wrocławskich. Międzynarodowe Sympozjum „Pieśń polska – rekonesans. Odrębności i pokrewieństwa. Inspiracje i echa”. Akademia Muzyczna w Krakowie, Katedra Edytorstwa Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie, Zakład Analizy i Interpretacji Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie.  Akademia Muzyczna w Krakowie, Aula „Florianka”, 16 grudnia 2000 r. (referat opublikowany w poszerzonej wersji; por.: Publikacje naukowe, pkt. 4).

5.               Drogi i rozdroża wokalistyki u progu nowego stulecia. IV Sympozjum Naukowe „Sztuka wokalna na przełomie XX i XXI wieku” w ramach IV Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu, Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie. Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie, 27 kwietnia 2001 r.

6.               55 lat polskiej sceny operowej we Wrocławiu w perspektywie historyczno-estetycznej. Sesja Naukowa „160 lat gmachu Opery i 55 lat polskiej sceny operowej we Wrocławiu”. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu, Opera Dolnośląska. Hotel Park Plaza we Wrocławiu, Sala Konferencyjna, 16 września 2001 r. (referat opublikowany w poszerzonej wersji; por.: Publikacje naukowe, pkt. 5).

7.               Wspomnienie o Profesorze Ryszardzie Bukowskim. Konferencja z okazji 10 rocznicy nadania imienia Ryszarda Bukowskiego Państwowej Szkole Muzycznej II st. we Wrocławiu. Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, Aula PSM II st., 1 marca 2002 r.

8.               Muzykologiczne aspekty sztuki śpiewu u progu XXI wieku. V Sympozjum Naukowe "Sztuka wokalna na przełomie XX i XXI wieku - konfrontacje europejskich szkół śpiewu" w ramach V Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu, Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie, Towarzystwo Miłośników Muzyki Stanisława Moniuszki. Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie, Sala Kameralna im. Emila Młynarskiego, 20 maja 2004 r. (referat opublikowany; por.: Publikacje naukowe, pkt. 9).

9.               Musica humana - próba definicji.

10.            W poszukiwaniu brzmieniowej tożsamości Requiem Wolfganga Amadeusa Mozarta.

11.            Wprowadzenie do biografii Profesor Marii Zduniak. XI Konferencja Naukowa „Tradycje śląskiej kultury muzycznej”. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Zakład Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, 15 marca 2007 r. (referat oddany do druku).

12.            Co się dzieje z operą w Polsce? VI Sympozjum Naukowe „Sztuka wokalna na przełomie XX i XXI wieku” w ramach VI Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu, Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie, Towarzystwo Miłośników Muzyki Stanisława Moniuszki. Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie, Sala Kameralna im. Emila Młynarskiego, 19 kwietnia 2007 r. (referat oddany do druku).

13.            O tęsknocie w pieśniach Franza Schuberta i sztuce śpiewania pieśni romantycznej.

 

Odczyty, wykłady:

zagraniczne:

1.               Mozarts „Lacrimosa” in der Geschichtsperspektive. Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ w Dreźnie, 8 maja 2001 r., godz. 15.00-16.30 (w ramach programu Socrates – Erasmus – Akcja 2).

2.               Carl Maria von Weber in Breslau. Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ w Dreźnie, 10 maja 2001 r., godz. 12.30-14.00 (w ramach programu Socrates – Erasmus – Akcja 2).

3.               Mozarts „Lacrimosa” in der Geschichtsperspektive. Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ w Dreźnie, 11 maja 2001 r., godz. 8.00-9.30 (w ramach programu Socrates – Erasmus – Akcja 2).

4.               Minnesang und Meistergesang in Schlesien. Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ w Dreźnie, 11 maja 2001 r., godz. 10.00-11.30 (w ramach programu Socrates – Erasmus – Akcja 2).

 

"Wieczory dyskusyjne SPAM":

1.               O reżyserii w operze. Wieczór poświęcony wspomnieniom o Lii Rotbaum. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu. Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 1 grudnia 1999 r., godz. 18.00 (wspólnie z K. Dachterą).

2.               Spór o geniusz Bacha. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu. Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 11 maja 2000 r., godz. 18.00.

3.               O 55-leciu polskiej sceny operowej we Wrocławiu. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu, Katedra Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 25 października 2001 r., godz. 18.00 (wspólnie z K. Dachterą).

 

"Wieczorne rozmowy o wokalistyce":

1.               Bach 2000. XVIII Zimowy Kurs Wokalny, XXIX Kurs Pedagogiki Wokalnej, VI Konferencja Naukowa „Wybrane problemy wokalistyki”. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu, Katedra Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu, Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji i Turystyki w Dusznikach-Zdroju. Duszniki-Zdrój, Dworek Chopina, 9 lutego 2000 r., godz. 19.30.

2.               Hommage a Verdi. XIX Zimowy Kurs Wokalny, XXXI Kurs Pedagogiki Wokalnej, VII Konferencja Naukowa „Wybrane problemy wokalistyki”. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu, Katedra Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu, Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji i Turystyki w Dusznikach-Zdroju. Duszniki-Zdrój, Dworek Chopina, 14 lutego 2001 r., godz. 19.30.

3.               Prawda o „Requiem” W. A. Mozarta. XX Zimowy Kurs Wokalny, XXXIII Kurs Pedagogiki Wokalnej, VIII Konferencja Naukowa „Wybrane problemy wokalistyki”. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu, Katedra Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu, Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji i Turystyki w Dusznikach-Zdroju. Duszniki-Zdrój, Dworek Chopina, 13 lutego 2002 r., godz. 19.30.

4.               Fenomen „Traviaty”. To już 150 lat! XXI Zimowy Kurs Wokalny, XXXV Kurs Pedagogiki Wokalnej, XIX Konferencja Naukowa „Wybrane problemy wokalistyki”. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu, Katedra Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu, Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji i Turystyki w Dusznikach-Zdroju. Duszniki-Zdrój, Dworek Chopina, 12 lutego 2003 r., godz. 19.30.

5.               Śpiew a katharsis. XXII Zimowy Kurs Wokalny, XXXVI Kurs Pedagogiki Wokalnej, XX Konferencja Naukowa "Wybrane problemy wokalistyki". Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu, Katedra Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków - Oddział we Wrocławiu, Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji i Turystyki w Dusznikach-Zdroju. Duszniki-Zdrój, Dworek Chopina, 11 lutego 2004 r., godz. 19.30.

6.               Śpiewaczy Mount Everest, czyli magia najwyższego dźwięku w operze. XXIII Zimowy Kurs Wokalny, XXXVII Kurs Pedagogiki Wokalnej, XXI Konferencja Naukowa "Wybrane problemy wokalistyki". Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu, Katedra Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków - Oddział we Wrocławiu, Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji i Turystyki w Dusznikach-Zdroju. Duszniki-Zdrój, Dworek Chopina, 9 lutego 2005 r., godz. 19.30.

7.               Mozart – geniusz opery (w dwieście pięćdziesiątą rocznicę urodzin). XXIV Zimowy Kurs Wokalny, XXXVIII Kurs Pedagogiki Wokalnej, XXII Konferencja Naukowa „Wybrane problemy wokalistyki”. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu, Katedra Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu, Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji i Turystyki w Dusznikach-Zdroju. Duszniki-Zdrój, Dworek Chopina, 8 lutego 2006 r., godz. 19.30.

8.               Czy opera potrzebuje sceny? XXV Zimowy Kurs Wokalny, XXXIX Kurs Pedagogiki Wokalnej, XXIII Konferencja Naukowa „Wybrane problemy wokalistyki”. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu, Katedra Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu, Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji i Turystyki w Dusznikach-Zdroju. Duszniki-Zdrój, Dworek Chopina, 14 lutego 2007 r., godz. 19.30.

 

Wykład "Chopin a bel canto":

1.               Otwarte posiedzenie Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 18 grudnia 1999 r., sala 217, godz. 11.00.

2.               XXV Mistrzowski Kurs Pianistyczny. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu. Duszniki-Zdrój, Dworek Chopina, 19 lipca 2001 r., godz. 19.30.

3.               CHAIN Piano Week. Międzynarodowe warsztaty pianistyczne. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 18 grudnia 2001 r., Sala Kameralna, godz. 10.00.

 

Inne odczyty i wykłady na temat twórczości Johanna Sebastiana Bacha:

1.               Bach 2000 dla pianistów. Otwarte posiedzenie Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 10 czerwca 2000 r., sala 211, godz. 11.00.

2.               Cykl pięciu wykładów na temat twórczości Johanna Sebastiana Bacha podczas Ogólnopolskiego Kursu dla nauczycieli Form muzycznych, Harmonii i Historii muzyki. Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, Koszalin, 4-13 lipca 2000 r.

 

Inne ważniejsze odczyty i wykłady:

1.               Silvius Leopold Weiss – życie i twórczość. Posiedzenie Zakładu Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 8 grudnia 2001 r., sala 113A, godz. 10.00.

2.               „Dawny Wrocław śpiewający...”. W ramach cyklu „Wieczory Tumskie”, odbywającego się pod patronatem Kardynała Metropolity Wrocławskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Wojewody Dolnośląskiego, Prezydenta Miasta Wrocławia. Wrocław, Kościół Najświętszej Marii Panny „Na Piasku”, 25 sierpnia 2002 r., godz. 19.00 (odczyt opublikowany; por.: Publikacje naukowe, pkt. 7).

3.               Kultura muzyczna na Śląsku w XVII wieku (I). W związku z przygotowywaniem referatu Musikalische Kultur Schlesiens im XVII. Jahrhundert na Sympozjum "Das alte Sachsen und seine östlichen Nachbarn im 16. und 17. Jahrhundert", organizowane przez Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik i Institut für Musikwissenschaft der Universität in Leipzig - w ramach "7. Mitteldeutsche Heinrich-Schütz-Tage 2004" - 1/2 października 2004 r. w Weissenfels. Posiedzenie Zakładu Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 13 grudnia 2003 r., sala 113A, godz. 10.00.

4.               "Gesamtkunstwerk" Richarda Wagnera. Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu. Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 16 stycznia 2004 r., godz. 18.00.

5.               Kultura muzyczna na Śląsku w XVII wieku (II). W związku z przygotowywaniem referatu Musikalische Kultur Schlesiens im XVII. Jahrhundert na Sympozjum "Das alte Sachsen und seine östlichen Nachbarn im 16. und 17. Jahrhundert", organizowane przez Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik i Institut für Musikwissenschaft der Universität in Leipzig - w ramach "7. Mitteldeutsche Heinrich-Schütz-Tage 2004" - 1/2 października 2004 r. w Weissenfels. Posiedzenie Zakładu Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 3 kwietnia 2004 r., sala 113A, godz. 10.00.

6.               Fascynacje operowe Fryderyka Chopina i Ferenca Liszta. XXVIII Mistrzowski Międzynarodowy Kurs Pianistyczny. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków - Oddział we Wrocławiu, Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Urząd Miasta i Gminy w Dusznikach-Zdroju, Biuro Organizacyjne Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju. Duszniki-Zdrój, Dworek Chopina, 22 lipca 2004 r., godz. 20.00.

7.               Świat minnesangu i meistergesangu w twórczości Richarda Wagnera. Towarzystwo Wagnerowskie we Wrocławiu. Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, 17 marca 2005 r., godz. 18.00.

8.               Minnesang i meistergesang na Śląsku. Wrocławskie Forum Muzykologiczne. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Kulturoznawstwa, Zakład Muzykologii. Wrocław, Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego, 6 kwietnia 2006 r., godz. 17.00.

9.               Dramat liturgiczny w średniowieczu. Wieczory Świdnickie. Świdnica, Katedra Świdnicka, 23 kwietnia 2006 r., godz. 19.00.

10.            Prawda o Requiem i śmierci Mozarta. W ramach cyklu „Wieczory Tumskie”, odbywającego się pod patronatem Kardynała Metropolity Wrocławskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Wojewody Dolnośląskiego, Prezydenta Miasta Wrocławia. Wrocław, Kościół Najświętszej Marii Panny „Na Piasku”, 26 listopada 2006 r., godz. 19.00 (fragment odczytu opublikowany; por.: Publikacje naukowe, pkt. 10).

11.            Harmonia sfer niebieskich i muzyka doskonałych proporcji. Studium Generale Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, Collegium Anthropologicum Uniwersytetu Wrocławskiego, Sala im. J. Czekanowskiego, 13 marca 2007 r., godz. 17.15-19.15.

12.            Odczyty i wykłady podczas posiedzeń następujących Katedr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu: Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki, Katedry Fortepianu, Katedry Fortepianu Ogólnego, Katedry Instrumentów Smyczkowych, Katedry Wokalistyki i Katedry Prowadzenia Zespołów.

 

Ważniejsze prelekcje:

1.               VerdiSzekspir opery. W setną rocznicę śmierci Giuseppe Verdiego. „Wtorek Muzyczny” nr 1651. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wydział Wokalny – Katedra Wokalistyki, 11 grudnia 2001 r., Sala Teatralna, godz. 19.00.

2.               I  Koncert  z cyklu  w roli głównej... wiolonczela. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Katedra Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 10 kwietnia 2002 r., Sala Teatralna, godz. 19.00.

3.               Koncert poświęcony st. wykł. Felicji Jagodzińskiej, w związku z Jej odejściem z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wydział Wokalny – Katedra Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 17 grudnia 2002 r., Sala Teatralna, godz. 19.00.

 

Tłumaczenia:

1.               Gerhard Kahry: Bel canto w historycznej perspektywie. W: Zeszyt Naukowy nr 64.  

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Katedra Wokalistyki,

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu. Wrocław 1995, s. 159-160 (z języka niemieckiego).

2.               Allen Scott: Wkład drukarza Mikołaja Sartoriusa (Schneider) do historii muzyki na Śląsku w dobie Odrodzenia. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tradycje śląskiej kultury muzycznej”. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Zakład Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Związek Kompozytorów Polskich – Oddział we Wrocławiu. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 17 marca 2001 r., Sala Kameralna, godz. 9.30 (z języka niemieckiego).

3.               Hans John: Działalność Karola Józefa Lipińskiego w Dreźnie. IV Międzynarodowa Sesja Naukowa „Karol Lipiński. ÂŻycie, działalność, epoka”. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Zakład Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 5 marca 2002 r., Sala Teatralna (z języka niemieckiego).

 

Stypendialne pobyty zagraniczne: 

1.               Miesięczny pobyt stypendialny, od 1 do 31 lipca 1999 r. w Berlinie. Volkswagen-Stiftung. Deutsche Akademien der Wissenschaften w Mainz (por.: Publikacje różne, pkt. 2).

2.               Pobyt i udział z grupą studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w międzynarodowych warsztatach muzycznych Music and Time: the call for „Order”. Rhytm and its function in music, od 6 do 10 listopada 2000 r. w Heek (Niemcy) i Enschede (Holandia), zorganizowanych w ramach CHAIN (por.: Publikacje różne, pkt. 11).

3.               Cztery wykłady dla studentów w Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber” w Dreźnie w ramach programu Socrates – Erasmus – Akcja 2, od 7 do 12 maja 2001 r. (por.: Odczyty, wykłady; zagraniczne, pkt. 1-4).

 

Wykłady inauguracyjne z okazji uroczystej inauguracji roku akademickiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego:

1.                    Dramaty muzyczne Ryszarda Wagnera. Aula Leopoldina,   października 1983 r., godz. 11.00.

2.                    O symetrii w muzyce. Aula Leopoldina,   października 1990 r., godz. 11.00.

3.                    Ksiądz profesor Hieronim Feicht - pierwszy rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu. Aula Leopoldina, 9 października 1995 r., godz. 11.00 (wykład opublikowany; por.: Publikacje, pkt. 3).

 

Wypowiedzi telewizyjne, radiowe i inne:

1.                    Wypowiedź o życiu i twórczości Richarda Wagnera – w związku z premierą Opery Dolnośląskiej dramatu muzycznego „Złoto Renu” w Hali Ludowej – do programu telewizyjnego Pani red. Izabeli Starzec „Dramat muzyczny Ryszarda Wagnera”, emitowanego dwukrotnie na antenie TVP 3  Wrocław w październiku i listopadzie 2003 r. Fragment niniejszego programu, także z moją wypowiedzią, został również wyemitowany w programie „Pegaz”, 23 października 2003 r., na antenie TVP 1.

2.                    Wypowiedź o Halinie Słoniowskiej podczas wieczoru – spektaklu „Halina Słoniowska – wspomnienie”, który odbył się 19. 12. 2003 r. na scenie Opery Dolnośląskiej. Blisko piętnastominutowy zapis telewizyjny niniejszego wieczoru – spektaklu, także z moją wypowiedzią, został dwukrotnie wyemitowany na antenie TVP 3  Wrocław w styczniu i lutym 2004 r.

3.                    Wypowiedź o Requiem Wolfganga Amadeusa Mozarta do audycji Polskiego Radia we Wrocławiu, emitowanej 19 czerwca 2005 r.

4.                    Wypowiedź o pobycie Richarda Wagnera we Wrocławiu – w związku z inscenizacją tetralogii Pierścień Nibelunga w Hali Ludowej we Wrocławiu przez Operę Dolnośląską – do programu telewizyjnego Pani red. Izabeli Starzec, emitowanego na antenie TVP 3 Wrocław,

 

 Zajęcia dydaktyczne w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w                      roku akademickim 2004/05:

1.                    Historia muzyki. Rok: I-III, sekcje: kompozycji, dyrygentury i teorii muzyki; razem: 6 godzin w tygodniu; wykład.

2.                    Seminarium pracy magisterskiej z teorii muzyki. Rok: IV-V, sekcja teorii muzyki; razem: 2 godziny w tygodniu; seminarium.

3.                    Wprowadzenie do teorii muzyki. Rok I, sekcja teorii muzyki; 1 godzina w tygodniu; wykład.

4.                    Metodologia pracy naukowej. Rok II, sekcja teorii muzyki; 1 godzina w tygodniu; wykład.

5.                    Propedeutyka paleografii muzycznej. Rok II, sekcja teorii muzyki; 2 godziny w tygodniu; ćwiczenia.

6.                    Seminarium muzyki średniowiecza i renesansu. Przedmiot fakultatywny. Rok: II-V, wszystkie Wydziały; 2 godziny w tygodniu; seminarium.

7.                    Wykład zmienny. Dwuletnie Podyplomowe Studia Muzykoterapii, semestr zimowy; łącznie 8 godzin; wykład.

8.                    Seminarium pracy dyplomowej. Dwuletnie Podyplomowe Studia Muzykoterapii, semestr letni; łącznie 10 godzin; seminarium.

9.                    Literatura wokalna - operowa. Wydział Wokalny, rok IV; 2 godziny w tygodniu; wykład.

10.                 Seminarium pracy dyplomowej. Wydział Wokalny, rok V; 0,5 godziny w tygodniu; seminarium.          

 

Promotorstwa w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu:

1.                    Prace magisterskie z teorii muzyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii 

      Muzyki i Muzykoterapii:

      1.   1.

      1.   2.

      1.   3.

      1.   4.

1.                    5. Agnieszka Misiak: Szekspir – Boito – Verdi. „Otello” Giuseppe Verdiego w świetle teorii tragizmu Maxa Schelera. Obrona: lipiec, 2004 r.

 

2.   Prace dyplomowe na Wydziale Wokalnym:

2.                    1.  Magdalena Kot: Teresa ÂŻylis-Gara w Metropolitan Opera w Nowym Jorku.        Obrona: grudzień, 2003 r.

2. 2.  Urszula Czupryńska: Realizm postaci Carmen w operze „Carmen” Georgesa

      Bizeta. Obrona: styczeń, 2004 r.

 

3.   Prace dyplomowe na Dwuletnich Podyplomowych Studiach Muzykoterapii:

3. 1.

3.                     2.  Elżbieta Olek: Depresja, katharsis i retoryka w Adagio lamentoso z VI         

Symfonii „Patetycznej” Piotra Czajkowskiego. Obrona: styczeń, 2005 r.

 3. 3.

 

4.   Prace dyplomowe na Wydziale Wychowania Muzycznego (Edukacji Muzycznej):

4.                     1.

4. 2.

4. 3.Ostatnia aktualizacja ( poniedziaek, 18 maja 2009 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.