Start arrow Sylwetki arrow Kijewska, Agnieszka
Kijewska, Agnieszka | Drukuj |  E-mail
niedziela, 15 stycznia 2006

Dr hab. Agnieszka Kijewska, prof. KUL.

1. Biografia naukowa:
- Studia na Wydziale Filozofii KUL (filozofia teoretyczna);
- 1993- doktorat z  filozofii na podstawie pracy: Neoplatonizm Jana Szkota Eriugeny, pisanej pod kierunkiem ks. prof. Mariana Kurdziałka;
- 1996-1997 - grant badawczy (Heksaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres) przyznany       przez Komitet Badań Naukowych;
- 2000 - doktor habilitowany na podstawie rozprawy Księga Pisma i Księga Natury. Heksaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres, Lublin 1999.
- od  2001-06-01- profesor KUL, na Wydziale Filozofii, przy Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej;

2. Stypendia naukowe:
1995-96 stypendium naukowe w Instytucie Filozofii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia);
1999- 3-miesięczne stypendium naukowe w Instytucie Filozofii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia);
1999 - miesięczne stypendium naukowe w Londynie Fundacji im. Lanckorońskich.

3. Udział w ważniejszych sympozjach naukowych:

- 1995 - IX Międzynarodowe Sympozjum SPES (Society for the Promotion of Eriugenian Studies) zatytułowane: Johannes Scottus Eriugena: The Bible and Hermeneutics, Leuven-Louvain-la-Neuve;
- 1995 - VI Kongres Filozofii Polskiej w Toruniu;
- 1996 - Międzynarodowa Konferencja Anzelmiańska pt. St. Anselm - Bishop and Thinker; Lublin;
- 1997 - X Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej, Erfurt 1997;
- 1998 - Konferencja poświęcona filozofii chrześcijańskiej, organizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego; .
- 1999 - Konferencja organizowana przez C.N.R.S. pt. Boece ou la chaine du savoir, Paryż;
- 2000 4.-7 maja- Konferencja organizowana przez Universidad de Navarra (Pampelona, Hiszpania) pt. Revision del Neoplatonismo;
- 10 X 2001 ��Dziedzictwo Sokratesa� � Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Instytut Filozofii UAM w Poznaniu;
- Eriugena, Berkeley and the Idealist Tradition, International Conference Organised by ND University, Dublin 6-9.03. 2002,
- Intellect and Imagination in medieval philosophy. 11th International Congress of Medieval Philosophy, Porto, 26-31. 08. 2002;
 - The Role of Universities in Recent World. International Conference on the Occasion of the 10th Anniversary of the University Trnava, Slovakia, Trnava, 23.-24. October, 2002.

 4. Członkostwo w towarzystwach naukowych:
 1988       SPES (Society for the Promotion of Eriugenian Studies)
 1995       TN KUL (Towarzystwo Naukowe KUL)
 1997        SIEPM (Société International pour l�étude de la philosophie médiévale)
        ACPA (American Catholic Philosophical Association)
5. Zainteresowania naukowe:
- dzieje starożytnego oraz średniowiecznego neoplatonizmu, patrystyka, myśl doby karolińskiej, szkoła w Chartres.

6. Ważniejsze publikacje:

1. Monografie:
1. Platon - nowa interpretacja, red. A. Kijewska, E. Zieliński, Lublin 1993.
2. Neoplatonizm Jana Szkota Eriugeny. Podmiotowe warunki doświadczenia mistycznego w tradycji neoplatońskiej, Lublin 1994.
3. Księga Pisma i Księga Natury. Heksaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres, Lublin 1999.

2. Artykuły:
4. Grecka koncepcja pankalii a wczesnochrześcijańskie ujęcie piękna świata, �Vox Patrum� 6:11 (1986) 593-605.
5. Homo melior est quam sexus. Metafizyczny i biblijny kontekst Szkotowej koncepcji podziału natury ludzkiej na płci, �Kwartalnik Filozoficzny� 21:3 (1993) 67-83.
6. Francuska literatura naukowa wobec nowej interpretacji Platona (w) Platon - nowa interpretacja, 27-33.
7.  Mistyczny lot, �Znak� 475 (1994) 83-92.
8. Świat jako teofania: Eriugena - Kuzańczyk, �Kwartalnik Filozoficzny� 24:2 (1996) 33-50.
9. Eriugenian Concept of Theology. John the Evangelist as the Model Theologian, (w) Johannes Scottus Eriugena. Bible and Hermeneutics (Proceedings of the IXth Colloquium of SPES), Leuven 1996, 173-193.
10. Wprowadzenie: Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, Kraków 1997, 11-40.
11. Eriugena jako czołowy przedstawicie renesansu karolińskiego (w) Studia z filozoficznej tradycji chrześcijaństwa,, M. Manikowski (red.), Wrocław 1998, 111-132.
12. Faith and Reason in St. Augustine, Eriugena and St. Anselm: �Nisi credideritis, non intelligetis�, w: St. Anselm - Bishop and Thinker, ed. by R. Majeran, E. Zieliński, Lublin 1999, s. 125-145.
13.  El fundamento del sistema de Eriugena, �Anuario Filosofico� XXXIII/2 (2000) 505-532.
14.  Wstęp do: Eriugena, Komentarz do Ewangelii Jana, Kęty 2000, 3-42.
15.  Eriugena - egzegeta, �Przegląd Tomistyczny� VIII (2000), 197-208.
16.  Wstęp do Boecjusz, Traktaty teologiczne, Kęty 2001, s. 5-36.
17.  Historia filozofii średniowiecznej i jej historiografia, �Przegląd Filozoficzny� X (2001), n.4, 169-181.
18.  Zagadnienie początku w filozofii średniowiecznej: geneza świata w ujęciach księgi Pisma i księgi natury, �Roczniki Filozoficzne� L (2002), z. 3, s. 53-67.
19.  Filozofia Boecjusza �pomiędzy terapią a ćwiczeniem duchowym, �Acta Mediaevalia� XV (2002), 45-59.
20.  Divine Non-Being in Eriugena and Cusanus, �Philotheos� 2 (2002), 155-167.

3. Tłumaczenia:
1. Eriugena, Komentarz do Ewangelii Jana, Kęty 2000.
2. Boecjusz, Traktaty teologiczne, tłum. R. Bielak, A. Kijewska, Kęty 2001.

< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.