Start arrow Sylwetki arrow Kóèka-Krenz, Hanna
Kóèka-Krenz, Hanna | Drukuj |  E-mail
niedziela, 15 stycznia 2006
 Prof. UAM dr hab. Hanna Kóèka-Krenz
Studia na Wydziale Historycznym UAM (historia sztuki i archeologia) w latach 1965-1970 r. Magisterium z archeologii w 1970 r. na podstawie pracy pt.: "Kabłączki skroniowe z ziem polskich (kabłączki esowate)", opublikowanej w Fontes Archaeologici Posnanienses, 22:1971. Asystentura w Katedrze Archeologii UAM w Poznaniu od 1973 r.  Doktorat i adiunktura w 1981 r. ("Złotnictwo skandynawskie IX - XI wieku", Poznań 1983). W 1994 r. stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt.: "Biżuteria północno- -zachodnio-slowiańska we wczesnym średniowieczu", Poznań 1993. Od 1996 r. profesor UAM i dyrektor Instytutu Prahistorii UAM.
Zainteresowania naukowe dotyczą dwóch zasadniczych zagadnień związanych z problematyką europejskiego średniowiecza. Pierwszym z nich jest kwestia złotnictwa strefy bałtyckiej, zwłaszcza skandynawskiego i zachodniosłowiańskiego. Drugie zagadnienie dotyczy osadnictwa średniowiecznego w Wielkopolsce – badania wykopaliskowe średniowiecznego zespołu osadniczego (osada, gród, wieża mieszkalno-obronna) w Górze koło Promna i aktualnie realizowany wieloletni program badawczy przedromańskiego zespołu pałacowo-sakralnego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

Bibliografia:
(Prace opublikowane przed habilitacją: nr 1-32)
1. wraz z A.Pałubicką i A.Prinke, Wyniki badań ratowniczych   w Biernatkach, pow.Śrem, Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 19:1968, s. 174 ? 178.
2. Rec. E.Bakka, Methodological problems in the study of  gold bracteates, Norwegian Archaeological Review, t. 1: 1968, s. 5 ? 35;  M.P.Malmer, Comments, tamże, s. 36 ? 44;   E.Bakka, Reply, tamże, s. 45 ? 56;  M.P.Malmer, Crucial  problems in the discussion on gold bracteates,  tamże,  t.  2:1969, s. 102 ? 106, Wiadomości Numizmatyczne, t. 14:   1970,  s. 251 ? 253.
3. Esowate kabłączki skroniowe z terenu Polski północno?zachodniej, Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 22:1971,   s. 97 ? 143.
4. Sprawozdanie z badań w Koninie, stan. B, Informator Archeologiczny. Badania 1972, Warszawa 1973, s. 148.
5. Badania wykopaliskowe w Koninie, Biuletyn Informacyjny  Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, nr 102:1973, s. 14.
6. Sprawozdanie z badań na cmentarzysku z okresu wpływów  rzymskich i wczesnego  średniowiecza w Koninie, stan. B,  Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 24:1974, s. 244-246.
7. Sprawozdanie z badań w Kowalkach, pow. Białogard, Informator Archeologiczny. Badania 1974, Warszawa 1975, s. 131-132.
8. Z nowszych badań nad ornamentyką w sztuce skandynawskiej w tzw. okresie wikińskim, Materiały Zachodnio?Pomorskie,  t. 19:1973 (1976), s. 405-443.
9. Sprawozdanie z badań w Kowalkach, gm. Tychowo, Informator  Archeologiczny. Badania 1976, Warszawa 1977, s. 137.
10. wraz z H.Machajewskim i Cz.Strzyżewskim, Sprawozdanie z  badań wykopaliskowych na cmentarzysku z młodszego podokresu przedrzymskiego i podokresu wczesnorzymskiego w Rogowie k. Białogardu w 1975 r., Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t. 6:1976, s. 57-74.
11. Bibliografia prac autorów polskich dotyczących kontaktów  społeczeństw skandynawskich z ziemiami polskimi, Centre d`Etudes Arctiques, Paris 1976.
12. Sprawozdanie z badań w Kowalkach, gm. Tychowo, Informator Archeologiczny. Badania 1977, Warszawa 1978, s. 120-121.
13. Some aspects of Polish early medieval Metalworking,  Fornvännen, t. 77:1982, s. 38-48.
14. Złotnictwo skandynawskie w IX-XI wieku, Poznań 1983 (praca doktorska).
15. Główne momenty rozwoju złotnictwa we wczesnośredniowiecznej Skandynawii (IX-XI w.), Archeologia Polski, t.29: 1984, s. 109-150.
16. Rec. Anne?Sofie Gräslund, Birka IV. The burial customs.  A study of the graves on Björkö, Stockholm 1980, ss. 94, ryc. 31, tabel 6, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 1: 1984, s. 201-206.
17. Z problematyki badań nad zachodniosłowiańskim złotnictwem wczesnośredniowiecznym, Acta Archaeologica Carpathica, t. 24:1985, s. 135-146.
18. Złotnictwo skandynawskie: rzemiosło i sztuka, Z Otchłani Wieków, R. 1985, s. 17?21.
19. "Józef Kostrzewski-dzieło i dziedzictwo", Kronika Miasta Poznania, r. LIV, z. 4:1986, s. 93-100.
20. Sprawozdanie z sesji poświęconej pamięci prof. dra Józefa Kostrzewskiego, Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 35:1986, s. 213-215.
21. Sprawozdanie z badań w Górze, gm. Pobiedziska, Informator Archeologiczny. Badania 1985, Warszawa 1986, s. 123-124.
22. Rec. Eva Bergström, Produktion och samhällsförändring. Bronsalder och äldere järnalder - ett västsvenskt exempel, Götteborg 1980, Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 2:1987, s. 303-305.
23. Sprawozdanie z badań w Górze, gm. Pobiedziska, Informator Archeologiczny. Badania 1986, Warszawa 1987, s. 123-124.
24. The beginnings of metal casting on Polish territories in the Early Middle Age (6th-13th cent.), (w:) Trudy V MeÂľdunarodnogo Kongressa Archeologov?Slavistov, t. 2, Kiev  1988, s. 83-89.
25. Kruszec srebrny na ziemiach polskich we wczesnym  średniowieczu, (w :) Surowce mineralne w pradziejach i we wczesnym  średniowieczu w Europie  Środkowej, Wrocław 1988, s. 81-90.
26. Sprawozdanie z badań w Górze, gm. Pobiedziska, Informator Archeologiczny. Badania 1987, Warszawa 1988, s. 194-195.
27. Pamięci Profesora Jana ÂŻaka, Wiadomości Numizmatyczne, R. 34:1991, z. 1-2 (131-132), s. 90-91.
28. wraz z T.Makiewiczem, Kruszec złoty i srebrny na ziemiach polskich we wczesnym  średniowieczu, Rozpravy Národniho Technického Muzea v Praze. Studie z dìjin hornictvi, t. 21:1991, s. 125-145.
29. wraz z A.Sikorskim, Góra, gm. Pobiedziska, woj. poznańskie, stan. 1-wstępne wyniki badań z lat 1985-1991, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 1:1992, s.  135-148.
30. From the Research into Medieval Wooden Tower Houses on  the Polish Territories, (w:) The Study of Medieval Archaeology. European Symposium for Teachers of Medieval Archaeology. Lund 11-15 June 1990, Stockholm 1993, s. 293-299.
31. The organization of studies on Medieval archaology at Adam Mickiewicz University, Poznań, (w:) The Study of Medieval Archaeology. European Symposium for Teachers of   Medieval Archaeology. Lund 11-15 June 1990, Stockholm  1993, s. 368-369.
32. Some remarks on the research of north?western Slavonic silver smithery in the early Middle Ages, (w:) Actes du XIIe Congrés International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. Bratislava, 1-7 Septembre 1991, Bratislava 1993, vol.4, s. 230-232.
*

33. Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym  średniowieczu, Poznań 1993 (praca habilitacyjna).
34. Pamięć o prof. Józefie Kostrzewskim na jego uczelni. Archeolog, odkrywca,
    popularyzator, ÂŻycie Uniwersyteckie, Nr 6, czerwiec 1994, s. 11.
35. Zoomorficzne ozdoby srebrne z Hedeby (?) na ziemiach polskich, Folia Praehistorica Posnaniensia, t.6:1994, s. 187-199.
36. Rec. V.J.Koneckij i E.N.Nosov, Zagadki novgorodskoj okrugi, Leningrad 1985, ss. 120, Folia Archaeologica Posnaniensia, t.6:1994, s. 260-264.
37. Profesor Michael Müller-Wille doktorem honoris causa Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, Slavia Antiqua, t. XXXIV:1993 (wyd 1994), s. 283-284.
38. Europejskie sympozja nauczycieli  średniowiecznej archeologii, Slavia Antiqua, t.XXXIV:1993 (wyd.1994), s.283-284.
39. Średniowieczny zespół osadniczy w Górze, gm. Pobiedziska, woj.poznańskie, Archaeologia Historica Polona, t.1:1995, s. 99-106.
40. Kaptorgi i kabłączki skroniowe z  wczesnośredniowiecznego grobu w Parchankach, gm.Dąbrowa Biskupia, woj.bydgoskie (stan.25), Folia Archaeologica Posnaniensia, t.VII:1995, s. 275 - 280.
41. wraz z P.Pawlakiem i A.Sikorskim, Wczesnośredniowieczny pochówek kobiecy z Poznania-Śródki (przyczynek do interpretacji funkcji kaptorg), Folia Praehistorica Posnaniensia, t.VII:1995, s.281 - 294.
42. Bibliografia prac naukowych prof.dra hab.Jana ÂŻaka (1923 -1990), Folia Praehistorica Posnaniensia, t.VII:1995, s. 339 - 352.
43. wraz z A.Sikorskim, Wyniki badań średniowiecznego zespołu osadniczego w     Górze,
    gm.Pobiedziska, woj. poznańskie w 1993 i 1994 r., stan. 1, Wielkopolskie     Sprawozdania Archeologiczne, t. III:1995, s. 93 - 106.
44.    Rec. Die Kontakte zwischen Ostbaltikum und Skandinavien im frühen Mittelalter   (red. A.Loit, É. Muguréviès i A. Caune), Uppsala 1992, ss.184, Zapiski Historyczne,  t.LXI:1996, z. 4, s. 123 - 126.
45. Die Westwanderung der Slawen, Archäologische Informationen, t.19/1&2:1996, s. 125 - 134.
46. Wczesnośredniowieczne ozdoby brązowe z kolekcji Józefa Choynowskiego w zbiorach
    Muzeum Narodowego w Poznaniu, (w:) Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, t. II, Wrocław 1996, s. 245 - 248.
47. Góra pod Pobiedziskami, (w:) A. Gąsiorowski, G. Labuda, A. Wędzki (red), Słownik Starożytności Słowiańskich, t.8, cz. 2, Wrocław 1996, s. 322 – 323.
48.    Biżuteria średniowieczna na ziemiach polskich jako wyznacznik chronologiczny, Archaeologia Historica Polona, t. 6: 1997, s. 69 - 75.
49. The Northwestern Slavonic Finger-Rings of Orszymowice Type in the Early Middle Ages, (w:) Studien zur Archäologie des Ostseeraumes, Neumünster 1998, s. 555-560.
50. wraz z A. Sikorskim, Grób “księżniczki” z Dębczyna koło Białogardu w woj. koszalińskim (stan. 53), (w:) Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań 1998, s. 525-535.
51. Profesor Zofia Hilczer-Kurnatowska. Sylwetka Uczonej, (w:) Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań 1998, s. 9-12.
52. Summary, (w:) Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań 1998, s. 681-686.
53. (red.) Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, Poznań 1998, ss.699.
54. Frühmittelalterliche Silberschätze aus Polen, Archäologie in Deutschland, H. 3:1998, s. 32-37.
55. Ochrona archeologicznych stanowisk wczesnośredniowiecznych – problem konserwatorski, (w:) H. Kóèka-Krenz (red.) Archeologia wielkopolska. Osiągnięcia i problemy ochrony zabytków, Poznań 1998, s. 31 – 36.
56. (red.) Archeologia wielkopolska. Osiągnięcia i problemy ochrony zabytków, Poznań 1998.
57. notka: Powstanie Zespołu do Badań Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, Slavia Antiqua,  t. 39:1998, s. 331 – 332.
58. notka: Jubileusz Profesora Michaela Müller-Wille, Slavia Antiqua, t. 39:1998, s. 330 –331.
59.  Najstarsze dzieje, (w:) Dzieje Wyrzyska, Poznań 1999, s. 13 - 33.
60.  Medieval settlement complex in Góra, parish Pobiedziska, Poznań voivodeship, (w:) Actes du IIIe Colloque Européen des Professeurs d’Archéologie Médiévale, Caen 1999, s. 107 – 117.
61. Badania archeologiczne przy kościele Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Kronika Wielkopolski, Nr 1(93):2000, s. 151 – 152.
62. Wczesnopiastowski Poznań w świetle źródeł archeologicznych, (w:) Gniezno i Poznań w państwie pierwszych Piastów, Poznań 2000, s. 61 – 76.
63. Przedmioty metalowe z badań terenowych w Łeknie koło Wągrowca, stanowiska Ł3 i  Ł19, Studia i Materiały do Dziejów Pałuk, t. III:2000, s. 321 – 336.
64. Wczesnośredniowieczny skarb srebrny w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu,  Archaeologia Historica Polona, Toruń, t. 8:2000, s. 97 – 106.
65. Poszukiwania rezydencji wczesnopiastowskiej w grodzie poznańskim, Kronika Wielkopolski, Nr 2 (94):2000, s. 22 - 34.
66. Badania zespołu pałacowo-sakralnego przy kościele Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t.V:2000, s. 19 – 35.
67. Badania archeologiczne przy kościele Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, (w:) Geologia i ochrona środowiska Wielkopolski. Przewodnik LXXI zjazdu    Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Poznań 2000, s. 389 – 390.
68. “Rezerwat archeologiczny” na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Z Otchłani Wieków, R.     55/Nr1/2000, s. 41 – 45.
69. Slawische Hortfunde, (w:) Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Stuttgart 2000, t. I, s. 203 – 206.
70. Hasła (w:) Europas Mitte um 1000. Katalog, Stuttgart 2000, s. 407, 408, 410, 411, 419, 423-424, 425, 533.
71. Badania zespołu pałacowo-sakralnego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, (w:)Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego (red. A. Buko i  Z. Świechowski), Warszawa 2000, s. 69 – 74.
72. Poznań w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, Z Otchłani Wieków, R. 55:2000, nr 3 – 4, s. 11- 18.
73. Zachodniosłowiańskie okrągłe zawieszki, (w:) Instantia est mater doctrinae (red. G. Wilgocki), Szczecin 2001, s. 231 – 244.
74. Zespół pałacowo-sakralny na grodzie poznańskim, (w:) Polska na przełomie I i II  tysiąclecia. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Poznań, listopad 2000,   Poznań 2001, s. 287 – 296.
75. Archeologiczne świadectwa o początkach szkolnictwa w Poznaniu. Kronika Miasta    Poznania, z. 4:2001, s. 7 – 13.
76.  Poznań - sedes regni principales at the beginning of the Polish Piast State, (w:) IV European Symposium for Teachers of Medieval Archaeology. Sevilla – Córdoba, 29th  September – 2nd October 1999, Sevilla 2001, s. 119 - 128.
77. Badania Profesora Jana ÂŻaka nad słowiańskim średniowieczem, (w:) Archeologia- Paradygmat-Pamięć, Poznań 2001, s. 75 – 90.
78. Bibliografia prac naukowych Profesora Jana ÂŻaka, (w:) Archeologia-Paradygmat-Pamięć,  Poznań 2001,s. 37 – 58.
79. Poznań w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego w świetle najnowszych odkryć   archeologicznych, (w:) Trakt cesarski. Iława – Gniezno - Magdeburg, Poznań 2002, s.    103 – 119.
80. Jak się ubierano w Poznaniu we wczesnym średniowieczu?, Kronika Miasta Poznania    2002, z. 4, s. 7 – 18.
81. Palatium und Kapelle von Ostrów Tumski – Auf den Spuren der Königsburg des 10.    Jahrhunderts auf der Dominsel von Poznań, Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt, Mitteilungen der Landesgruppe Sachsen-Anhalt der Deutschen Burgenvereinigung e.V.,
    H. 11, Halle/Salle 2002, s. 29 – 40.
82. Góra pod Poznaniem jako przykład przemian osadniczych w średniowiecznej    Wielkopolsce, (w:) Civitas & villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej,    Wrocław-Praha 2002, s. 377 - 383.
83. Badania Instytutu Prahistorii UAM nad zespołem pałacowo-sakralnym na poznańskim    grodzie, Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t.1:2002, s. 26 – 32.
84.    Krzyżyki we wczesnym średniowieczu jako przejaw chrystianizacji ziem polskich.    Refleksja archeologa, (w:) Scirptura sacra posnaniensis. Opuscula Mariano Wolniewicz    octogenario dedicata, Poznań 2002, s. 153 – 161.
85. notka: Jubileusz 45-lecia pracy naukowej Profesor Zofii Hilczer-Kurnatowskiej, Folia    Praehistorica Posnaniensia, t. X/XI:2003, s. 400 – 401.
86. Badania archeologiczno-architektoniczne na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w 2001 –    2002 r., Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 6:2003, s. 94 – 104.
87. Badania nad przedromańską architekturą na poznańskim grodzie, Archaeologia Historica    Polona, t. 13:2003, s. 73 – 84.
88.  Dzieje Ostrowa Tumskiego w Poznaniu przed lokacją miasta, Kronika Miasta Poznania,    2003, z. 1, s. 7 – 26.
89. Hasło: Posen, (w:) Hoops Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (Hrg. H. Beck,    D. Geuenich, H. Steuer), Berlin – New York, B. 23:2003, s. 304 – 308.
90. Na stole we wczesnośredniowiecznym Poznaniu, Kronika Miasta Poznania 2003, z. 4, s. 7 –16.
91. wraz z A. Sikorskim, Motywy wschodniosłowiańskie we wczesnośredniowiecznych    ozdobach z ziem polskich, (w:) M. Dulinicz (red.) Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym    średniowieczu, Lublin - Warszawa 2003, s. 239 – 244.
92. Relikwiarze z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, (w:) T. Galiński, E. Wilgocki (red.), Res et Fontes, Szczecin 2003, s. 211 – 221.

< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.