Start arrow Sylwetki arrow Leciejewicz, Lech
Leciejewicz, Lech | Drukuj |  E-mail
niedziela, 15 stycznia 2006
 Prof dr hab. Lech Leciejewicz, ur. 26.01.1931 r. w Poznaniu.
Droga zawodowa:
·    1949-1953 studia prehistorii i historii w Uniwersytecie Poznańskim, mgr filozofii w zakresie archeologii, etnografii z etnologią i prehistorii, 1958 kandydat nauk historycznych w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN, 1967 habilitacja tamże, 1973 profesor nadzwyczajny, 1979 profesor zwyczajny.
·    1951-1954 pracownik Katedry Archeologii UP, 1954-2001 w IHKM PAN, obecnym Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, 1968-1971 kierownik Zakładu Archeologii Wczesnośredniowiecznej w Warszawie, 1971-2001 – Zakładu Archeologii Nadodrza we Wrocławiu, obecnie oddziału IAE PAN.
·    1981-1983, 1990-1992 przewodniczący Rady Naukowej IHKM PAN.
·    1973-1985 wykładowca w Uniwersytecie Wrocławskim, 1985-2001 profesor zw. (pół etatu) w Instytucie Historycznym UWr.
·    Członek Polskiej Akademii Umiejętności: korespondent (1996-2003), czynny (2003-); Komitetów Naukowych PAN: Słowianoznawstwa (1969-1983, 1990-1992), Nauk Historycznych (1975-1983), Nauk Pra- i Protohistorycznych (1990-); Poznańskiego TPN (1956-), Wrocławskiego TN (1974-), Gdańskiego TN (1985-); w organizacjach międzynarodowych: Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Unii  Archeologii Słowiańskiej (1975-), Rady Stałej Międzynarodowej Unii Nauk Pra- i Protohistorycznych (1991-); członek korespondent Niemieckiego Instytutu Archeologicznego (1993-).

Badania nad starożytną i średniowieczną kulturą Polski, Słowiańszczyzny i Europy. Polska. Wykopaliska  na terenie Wielkopolski (Młodzikowo, Poznań, Ujście i in. 1950-1953) i Pomorza (Kołobrzeg i okolica, 1954-1959). Główne publikacje: (współautor), Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Młodzikowie, w pow. średzkim, „Fontes Archaeologici Posnanienses” XI, 1960;  Wczesnośredniowieczny Kołobrzeg, „Slavia Antiqua” VII, 1960;  Ujście we wczesnym średniowieczu, Wrocław 1961;  Początki nadmorskich miast na Pomorzu Zachodnim, Wrocław 1962;  (współautor), Rozkład wspólnoty rodowej i kształtowanie się stosunków wczesnofeudalnych (VI-XII wiek), w: Historia Pomorza t. I, Poznań 1969,  21972; (współred. i współautor), Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, Wrocław 1983; Rodowód historyczny kultury polskiej – najstarsze źródła, w: Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej, t. 1, Lublin 1989; (red. i współautor), Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej, Wrocław 1991; (współred. i współautor), Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu, Kołobrzeg 2000.
Słowiańszczyzna. Główne publikacje:  Miasta Słowian Północnopołabskich, Wrocław 1968; (red. i współautor), Mały słownik kultury dawnych Słowian, Warszawa 1972,  2 1988, 31990;  Słowiańszczyzna Zachodnia, Wrocław 1976;  Hońtvjerjo, zbìrarjo, burja, rjemjeslnicy. Dawne stawizny ŁuÂľicy haè do 11. lìtstotka, Budyšin 1982, wersja niemiecka: Jäger, Sammler, Bauer, Handwerker. Frühe Geschichte der Lausitz bis zum 11. Jahrhundert, Bautzen 1982,  21985;  Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, Wrocław 1989;  Gli Slavi occidentali. Le origini delle società e delle culture feudali, Spoleto 1991; (współred. i współautor), Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher  Zeit, Mainz am Rhein 2002.

Europa. Wykopaliska we Włoszech (Torcello, Castelseprio 1961-1962, 1981, 1983), Francji (Saint-Jean-le-Froid 1964, 1967), Hiszpanii (Marmuyas 1978-1979, 1981-1982); konsultacje badań w Hiszpanii (San Salvador de Valdedios 1988, Purchena 1994) i Szwecji (Birka 1990-1995). Główne publikacje: Cmentarzysko w Birce. Próba interpretacji społecznej, „Archeologia” VI, 1954;  (współautor), Sur le Lévezou: l’établissement médiéval de Saint-Jean-le-Froid, w: Archéologie du village desérté, Paris 1970; (współautor), Torcello. Scavi 1961-62, Roma 1977; (współautor) Castelseprio. Scavi diagnostici 1962-1963, „Sibrium” XIV, 1978-79;  Normanowie, Wrocław 1979; (współautor), Excavations at Marmuyas (Málaga) and their Contribution to Studies on the Medieval Mozarabian Civilization, „Przegląd Archeologiczny” 33, 1985; Il “barbaricum”: presupposti dell’evoluzione altomedievale, w: Storia d’Europa 3. Medioevo, Torino 1994;  (red. i współautor), Torcello, Nuove ricerche archeologiche, Roma 2000; Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej, Wrocław 2000.

Literatura przedmiotowa:
Księga z okazji Jubileuszu 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej: Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, t. 1-2, Wrocław 1996; bibliografia prac: „Archeologia Polski” XLVII, 2002.
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.