Start arrow Regiony arrow Bering, Piotr

Bering, Piotr | Drukuj |  E-mail
sobota, 15 kwietnia 2006
Piotr Bering -

Urodzony w 1964 r.; w latach 1983-1988 studia na kierunku historii, na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu, w latach 1989-1993 studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM.

Stopnie i tytuły naukowe

1988 mgr historii, na podstawie pracy magisterskiej Motywy dramatycznoteatralne w najstarszych kronikach polskich, Poznań 1988 (niepublikowana)
1993 dr nauk humanistycznych w zakresie historii, na podstawie rozprawy doktorskiej Krąg literacki na Śląsku w późnym średniowieczu. Studia nad obiegiem słowa i pisma do początków Reformacji, Poznań 1993 (niepublikowana)

2001 dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa medio- i neolatynistycznego, na podstawie rozprawy Struktury narracyjne w późnośredniowiecznych łacińskich kronikach regionalnych, Gniezno 2001, Tum
2003 powołanie na stanowisko profesora UAM
2009 powołanie na stanowisko kierownika Zakładu Łaciny Średniowiecznej i Nowożytnej Instytutu Filologii Klasycznej UAM

Kolejne miejsca pracy

1988-1989 Archiwum Państwowe w Poznaniu
1993-2001 Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk
2001-2009 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Europaeum Gnesnense
od 2009     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Klasycznej
 
Zainteresowania badawcze

Praktyka inscenizacyjna (aktorska i reżyserska) w teatrze średniowiecznym; rola publiczności i komunikacja z nią w teatrze i dramacie średniowiecznym; dramatyczność kronik i innych gatunków narracyjnych; kroniki jako gatunek literacki; trwanie kultury łacińskiej w kulturach wernakularnych; próba aplikacji współczesnej teorii tekstu do badań nad literaturą epok dawniejszych; kodeksy rękopiśmienne.
 
Publikacje z zakresu mediewistyki i dziedzin pokrewnych

Książka

1. Struktury narracyjne w późnośredniowiecznych łacińskich kronikach regionalnych, Gniezno 2001, Tum.

 
Artykuły, recenzje

1. Święty na średniowiecznej scenie. Problematyka przedstawiania świętych w różnych gatunkach dramatu średniowiecznego, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce”, nr 106/1988, Poznań 1989, s. 106-113.


2. Sztuka aktorska i reżyserska w świetle przekazów średniowiecznych i staropolskich, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce”, nr 109/1991, Poznań 1992, s. 133-136 (wersja skrócona).

3. Sztuka aktorska i reżyserska w świetle przekazów średniowiecznych i staropolskich, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae”, vol. 10/1994, s. 127-136 (wersja pełna).

4. Das Publikum der Elegienkomödie und der humanistischen Komödie im spätmittelalterlichen Polen, „Medium Aevum Quotidianum”, H. 33/1995 (Krems), s. 63-69.

5. Narration, Rhetorik und Metatext in ,,Cronica Principum Poloniae”, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae”, vol. 12/1998, s. 55-63 (rozszerzona wersja wystapienia na konferencji).

6. Kult Świętego Wojciecha w późnym średniowieczu w polskiej prowincji kościelnej [w:] Nuntius vetustatis. Prace ofiarowane Jerzemu Wisłockiemu, Poznań 1998
(http://www.bkpan.poznan.pl/JW70/wojciech.htm) (publikacja w internecie).

7. Gattungsmerkmale der spätmittelalterlichen Chroniken, [w:] 2nd Conference: The Medieval Chronicle - Die mittelalterliche Chronik - La chronique médiévale. Utrecht, 16 - 21 July 1999. Abstracts, s. 8-9.

8. Kronika średniowieczna pomiędzy nauką a rozrywką, [w:] Łacińska proza naukowa, pod red. A. W. Mikołajczaka, Gniezno 2001, s. 179-189.

9. Laurentius Corvinus – scriptor, orator, poeta et dispositor scaenarum, [w:] Mente amoris ligati. Lateinische Freundschaftsdichtung und Dichterfreundschaft in Mittelalter und Neuzeit. Festgabe für Reinhard Düchting zum 65. Geburtstag, hg. von B. Körkel, T. Licht und J. Wiendlocha, Heidelberg [2001], s. 11-18.

10. Kronika Blasiusa de Zalka – lokalna recepcja wątków powszechnodziejowych, [w:] VIII Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie, pod red. M. Walczak-Mikołajczakowej, Gniezno 2001, s. 169-176.

11. Biographische Darstellungen in spätmittelalterlichen schlesischen und großpolnischen Chroniken, [w:] Scripturus vitam. Lateinische Biographie von der Antike bis in die Gegenwart. Festgabe für Walter Berschin zum 65. Geburtstag, hg. von D. Walz, [Heidelberg 2002], s. 89-95.

 12. Kleine Geschichten als ein Konstruktionsfaktor der chronikalischen Narration, [w:] 3rd Conference: The Medieval Chronicle - Die mittelalterliche Chronik - La chronique médiévale. Utrecht, 12-17 July 2002. Abstracts, s. 7.

13. Gattungsmerkmale der spätmittelalterlichen Chroniken, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae”, vol. 14/2002, s. 139-145 (poszerzona wersja wystąpienia na konferencji).

14. (Rec:) Disce puer. Podręcznik do łaciny średniowiecznej, „Eos”, vol. 88/2001, s. 399-400.

15. Odkrywanie Europy łacińskiej przez Polskę piastowską, [w:] Tradycja łacińska i bizantyjska wobec idei jedności europejskiej, pod red. A. W. Mikołajczaka i M. Walczak-Mikołajczakowej, Gniezno 2003, s. 86-100.
[przeduk: „Fundamenta Europaea”, fasc. II/III/2003, s. 9-16]

16. Kronika–nieznany gatunek dramatyczny [publikacja w internecie]
http://www.mediewistyka.net/content/view/65/30/

17. Recepcja antyku w kulturze staropolskiej w świetle rękopisów kórnickich, „Eos”, vol. 91/2004, s. 140-150.

18. Parallelen zwischen deutschen und polnischen Osterspielen im Spätmittelalter, [w:] Deutschsprachige Literatur des Mittelalters im östlichen Europa. Forschungsstand und Forschungsperspektiven, hg. von R. G. Päsler, D. Schmidtke, Heidelberg 2006, s.275-284.

19. Teatralne miejsca wspólne i ich regionalne realizacje, [w:] Wielkopolska–Polska–Europa. Studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej-Kamzowej, pod red. J. Wiesiołowskiego przy wsp. J. Kowalskiego, Poznań 2006, s. 85-92.
 
20. Wyobrażenia geograficzne Śląska w późnośredniowiecznych kronikach regionalnych i wczsnorenesansowych Descriptiones. Rekonesans badwaczy, "Symbolae Philologorum Posnaniensium Graeceae et Latinae", vol. 17/ 2007, s. 113-123.
 
21.Średniowieczni kronikarze o sąsiadach, [w:] Drogi i bezdroża komunikacji, pod red. P. Beringa i G. Łukomskiego, Gniezno 2008, s. 95-101.
 
22.Współczesna teatrologia - pomiędzy średniowieczem a modernizmem,  "Litteraria Copernicana", 2/2008, s.60-67.
 
23. New Trends in Research on Medieval Theatre in Poland, "European Medieval Drama", 11 (2007), s. 97-105.
 
24. Sceniczność w teatrze i tekście średniowiecznym, "Symbolae Philologorum Posnaniensium Graeceae et Latinae", vol. 18/2008, s. 327-332.
 
25. Evangelium Nicodemi w dramaturgii średniowiecznej, [w:] Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum, pod red. G. Minczewa, M. Skowronek i I. Petrova, Łódź 2009, s. 111-118.
 
26. Co Kadłubek mógł wiedzieć o teatrze, [w:] Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, pod. red. A. Dąbrówki i W. Wojtowicza, Warszawa 2009, s. 378–383.
 
27. [hasło:] Kronika poznańskich pisarzy miejskich, [w:] Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by R. G. Dunphy, Leiden–Boston 2010, s. 982 (w jęz. ang.).
 
28.  Średniowieczne „małe ojczyzny” czy centra świata?, „Studia Europaea Gnesnesia”, [vol.] 1-2/2010, s. 287–295.
 
29. Latein als Brücke zwischen Deutschland und Polen,  „Studia Europaea Gnesnesia”, [vol.] 3/2011, s. 23-35.
 
30. Zasoby cyfrowe w warsztacie konserwatywnego humanisty, [w:] Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010, red. C. Mazurek, M. Stroiński, J. Węglarz, Poznań 2011, s. 29-37.
 
 
 

Prace popularyzujące

1. Die Biblioteka Kórnicka, „Praeterita”, vol. 23/2000 (Heidelberg), s. 6-7.

2. Średniowieczne korzenie kultury, „Monitor Wielkopolski”, 10/2001, s. 22-23.

3. Jubileusz Profesora Waltera Berschina, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae”, vol. 15/2003, s. 145-146.

4. Vir bonus, cognoscendi peritus, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae”, vol. 20/2010, fasc. 1, s. 19–22.

5. Kazimierz Liman - uczony i człowiek, „Meander" R. 63 (2008), z. 1-4, s. 35-42. 

 


 Tłumaczenia

W. Berschin, Literatura łacińska roku tysięcznego. Wykład wygłoszony w Collegium Europaeum Gnesnense, tł. i oprac. [....], Gniezno 2003

  Redakcje tekstów źródłowych

1. [Redakcja tekstu:] Diariusz sejmu konwokacyjnego 1764, Poznań 1998
(http://www.bkpan.poznan.pl/ELITY/SEJM1764) (publikacja w internecie).

2. [Współpraca redakcyjno-techniczna:] Diariusz sejmu grodzieńskiego 1793, Poznań 1998 (http://www.bkpan.poznan.pl/ELITY/SEJM1793) (publikacja w internecie).

3. [Współpraca redakcyjna:] Acta Tomiciana, T. 18, Kórnik 1999.
 

Inwentarze rękopisów

1. [wespół z W. Karkucińską:] Inventarium codicum [manu scriptorum Bibliothecae Cornicensis]. Inwentarz rękopisów [Biblioteki Kórnickiej PAN]. Zeszyt I, Kórnik 2005 (publikacja na CD-ROMIE)

Ponadto udział w ponad dwudziestu konferencjach w kraju i za granicą oraz kilkadziesiąt notek na www. mediewistyka.net oraz moderowanie w tym roku forum literaturoznawstwo
Ostatnia aktualizacja ( niedziela, 18 grudnia 2011 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.