Start arrow Regiony arrow Dąbrowski, Dariusz

Dąbrowski, Dariusz | Drukuj |  E-mail
sobota, 17 czerwca 2006
Dr hab. Dariusz Dąbrowski, Instytut Historii UKW w Bydgoszczy
 
Dorobek naukowy
 
Dariusz Dąbrowski 
Do doktoratu
1) Małżeństwa Wasylka Romanowicza. Problem mazowieckiego pochodzenia drugiej żony, [w:] Europa środkowa i wschodnia w polityce Piastów, pod red. K. Zielińskiej-Melkowskiej, Toruń 1997, 221 – 233. 
2) Małżeństwa Daniela Romanowicza (aspekt genealogiczny i polityczny), [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pod red. A. Radzimińskiego, A. Supruniuk i J. Wroniszewskiego, Toruń 1997, s. 43 – 50.  
3) „Kariera” legnickich kompozycji Aleksandra Lessera na Grodzieńszczyźnie. Przyczynek do badań nad funkcjonowaniem dzieła sztuki w społeczeństwie polskim połowy XIX wieku, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Zeszyty Historyczne” 1998, z. V, s. 95 – 100.
4) Czy istniało dwóch synów Daniela Romanowicza o imieniu Mścisław? Przyczynek do genealogii Romanowiczów, książąt halicko-wołyńskich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. NS” 1999,  t. IV (XV), s. 177 – 187. 
Od doktoratu (VI 2000 r.)
1) [rec.:] Edvardas Gudavièius, Mindaugas, Lietuvos istorijos institutas, ®ara, Vilnius 1998, ss. 357, “Studia Źródłoznawcze” 2000, t. XXXVIII, s. 127 – 129.
2) „Kariera” legnickich kompozycji Aleksandra Lessera na Grodzieńszczyźnie. Przyczynek do badań nad funkcjonowaniem dzieła sztuki w społeczeństwie polskim połowy XIX wieku,, cz. 2, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Zeszyty Historyczne” 2000, z. VI, s. 127 – 135. 
3) Matrymonial’na polityka knjazja Leva Danylovyèa, „Zapysky Naukovoho Tovarystva imeni Ševèenka” 2000 [druk: 2001], t. CCXL, s. 195 – 218.
4) Stosunki polityczne Lwa Daniłowicza z sąsiadami zachodnimi w latach 1264 – 1299/1300, [w:] Halyèyna ta Volyn’ u dobu serednovièèja. Do 800-rièèja z dnja narodÂľennja Danyla Halyc’koho, L’viv 2001, s.42 – 69.
5) Synowie Mścisława Rościsławowicza Chrobrego. Przyczynek do genealogii smoleńskiej linii Rurykowiczów, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” NS, t. V (XVI), 2001, s.165 – 173.
6) [rec. (wspólna z Dariuszem Karczewskim):] Stanisław A. Sroka, Genealogia Andegawenów węgierskich, Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Kraków 1999, ss.94 + tablica genealogiczna, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” NS, t. V (XVI), 2001, s.193 – 195.
7) Malarskie wyobrażenia Wincentego Kadłubka autorstwa Aleksandra Lessera (1814 – 1884), „Nasza Przeszłość”, t. 96, 2001, s.601 – 617.
8) [rec.:] Zeszyty Historyczne WSP w Częstochowie, z. VI, [w:] Wokół archeologii słów i ich funkcjonowania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Bańkowskiemu, pod red. S. Podobińskiego i M. Lesz – Duk, Częstochowa 2001, s.861 – 867.
9) Kilka uwag w sprawie kontekstu międzynarodowego walk o tron krakowski w latach 1288-1290 r. (do momentu śmierci Henryka IV Prawego), [w:] Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Bogdanowi Snochowi, pod red. S. Podobińskiego, U. Ordon, E. Skoczylas-Krotli i A. Siedlaczek, Częstochowa 2002, s. 27 – 36.
10) Rodowód Romanowiczów, książąt halicko-wołyńskich, Poznań – Wrocław 2002 (= Biblioteka Genealogiczna, pod red Marka Górnego, t. 6).  
11) Polityka koligacyjna Daniela i Wasylka Romanowiczów. Prolegomena, [w:] A se ego srebro. Zbirnyk prac’ na pošanu èlena-korespondenta NAN Ukraïny Mykoly Fedorovyèa Kotljara z nahody joho 70-rièèja, Kyïv 2002, s. 139 – 156.
12) „W celu zapobieżenia licznym nadużyciom, jakich się dopuszczają niekompetentni dostarczyciele obrazów i rzeźb religijnej treści do domów bożych”. Historia pewnej akcji przeciw kiczowi w kościołach, przeprowadzonej w latach siedemdziesiątych XIX wieku w Królestwie Polskim, [w:] Rozważania o smaku artystycznym. Studia pod redakcją Józefa Poklewskiego i Tomasza de Rosseta, Toruń 2002, s. 185 – 194.  
13) Wykorzystanie latopisów w polskich badaniach nad genealogią dynastyczną doby średniowiecznej. Prolegomena, [w:] Istoènikovedèeskaja komparativiastika i istorièeskoe postroenie. Tezisy dokladov i soobšĂ¨enij XV nauènoj konferencii, 30 janvarja – 1 fevralja 2003 g., Moskva 2003, s. 120 – 123.
14) Obrazy Aleksandra Lessera przeznaczone do świątyń katolickich, „Nasza Przeszłość” 2003, t. 99, s. 423 – 446.
15) Prace sekcji mediewistycznych V Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów  (Czerniowce 26 – 29 VIII 2002), „Studia Źródłoznawcze” 2002, t. XL, s. 277 – 278. 
16) Ispol’zovanie letopisej v pol’skich issledovanijach genealogii russkich knjazej do padenija Reèi Pospolitoj (Использование летописей в польских исследованиях генеалогии русских князей до падения Речи Посполитой), „Вестник Удмуртского университета. Серия история” 2003, s. 88—97.
17) Radosłowle kniazey Wytebskich – analiza porównawcza treści, „Genealogia. Studia i materiały historyczne” 2002 [druk 2003], t. 14, s. 31 – 69. 
18) Genealogia Romanowiczów w powojennej historiografii polskiej, [w:] Materіaly V kongresu MіÂľnarodnoї asocіacіï ukraïnіstіv. Zbіrnyk naukovych statej. Іstorіja,.èastina 1, Ă?ernіvcі 2003, s.106-114.
19) Romanowicze w rocznikach polskich, [w:] Do dÂľerel. Zbirnyk naukovych prac’ na pošanu Oleha Kupèyns’koho z nahody joho 70-rièèja, t. I, Kyïv – L’viv 2004, s. 487- 497.
20) Czy Jan Długosz pisząc siódmą księgę „Annalium” korzystał z Kroniki halicko- wołyńskiej lub źródła jej pokrewnego?, „Ruthenica” [Kyïv], t. 3, 2004, s. 150 – 185 [wersja elektroniczna na stronie: http://www.history.org.ua/ruthenica/index.htm].  
21) Ritorika v predpodavanii istorii: Ob odnom preÂľdevremenno zakrytom didaktièeskom eksperimente, [w:] Obraz nauki v universitetskom obrazovanii. Materialy XVII nauènoj konferencjii, Moskva, 27 – 29 janvarja 2005 g., Moskva 2005, s. 117 – 120.
22) Kronika halicko – wołyńska jako źródło do poznania genealogii – uwagi wstępne, „Ruthenica” [Kyïv], t. 4, 2005, s. 54 – 61 [wersja elektroniczna na stronie: http://www.history.org.ua/ruthenica/index.htm].
23) Sostojanie i neobchodimost’ genealogièeskich issledovanij dinastii Rjurikovièej s osobym uèjotom potomkov Mstislava Garal’da Vladimirovièa Monomachovièa, „Drevnjaja Rus’. Voprosy medievistiki” 2005, 3 (21), s. 27 – 28.
24) K istorii drevnerusskoj knjaÂľeskoj sem’i v srednevekov’e (otnošenija meÂľdu vzroslymi det’mi i ich roditeljami v rode Romanovièej, galicko – volynskoj vetvi Rjurikovièej, „Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta” Ser. 2: Istorija, 2005, vyp. 3, s. 3 - 19 (К истории древнерусской княжеской семьи в средневековье (отношения между взрослыми детьми и их родителями в роде Романовичей, галицко-волынскoй ветви Рюриковичей), „Вестник Санкт-Петербургского университета”. Сер. 2. История. 2005. Вып. 3. С. 3-19).
25) Reedycja zbioru latopisów ruskich, "Roczniki Historyczne", R. LXXI, 2005, s. 243 – 246.
26) Zgon Jarosława Izjasławowicza. O potrzebie dalszych badań nad genealogią Rurykowiczów, [w:] Christijans’ka spadšĂ¨yna halyc’ko – volyns’koï derÂľavy: cinnisni orientyry duchovnoho postupu ukraïns’koho narodu (prisvjaèujet’sja 70-rièèju archeolohiènoho vidkryttja i 850-littju Halyc’koho kafedral’noho soboru). Materialy MiÂľnarodnoï juvilejnoj naukovoï konferencji, Ivano-Frankivs’k – Halyè 2006, s. 76 – 83.
27) Iz issledovanij genealogii smolenskich Rostislavièej: Byla li doè’ Mstislava Mstislavièa mater’ju Aleksandra Nevskogo? Vozvrat k probleme (Из исследований генеалогии смоленских Ростиславичей: Была ли дочь Мстислава Мстиславича матерью Александра Невского? Возврат к проблеме), „Drevnjaja Rus’. Voprosy medievistiki” 2006, nr 2 (24), s. 21 – 30 [wersja elektroniczna na stronie: http://www.drevnyaya.ru/].    
28) Kilka uwag na temat stosunku społeczeństwa Królestwa Polskiego do malarstwa w połowie XIX w. (trzy obrazki), „Przegląd Bydgoski. Humanistyczne Czasopismo Naukowe”, R. XVII, 2006, s. 67 – 77. 
29) Dwa ruskie małżeństwa Leszka Białego. Karta z dziejów Rusi halicko – wołyńskiej i stosunków polsko – ruskich w początkach XIII wieku, „Roczniki Historyczne”, R. LXXII, 2006, s. 67 – 93.  
30) Kak sleduet izuèat’ genealogiju Rjurikovièej IX – serediny XIV v.? (K voprosu o napravlenijach i perspektivach  monografièeskoj razrabotki genealogièeskoj problemy, [w:] Edinstvo gumanitarnogo znanija: novyj sintez. Materialy XIX meÂľdunarodnoj nauènoj konferencii. Moskva, 25 – 27 janvarja 2007 g., Moskva 2007, s. 128 – 131. 
31) „Powieść o Wojsiełku”. Szkic historiograficzny, [w:] Lietuvos DidÂľiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai. Faktas. Kontekstas. Interpretacija, Vilnius 2007, s. 31 – 66.
32) ProishoÂľdenie Vladimira Pskovskogo i Davida Toropeckogo: k voprosu o genealogii potomkov Mstislava Vladimirovièa Monomacha, [w:] Vostoènaja Evropa v drevnosti i srednevekov’e. Politièeskie instituty i verchovnaja vlast’. XIX Ă?tenija pamjati èlena-korrespondenta AN SSSR Vladimira Terent’evièa Pašuto. Moskva, 16 – 18 aprelja 2007 g. Materialy konferencii, Moskva 2007, s. 72 – 77. 
33) Rus’ka (ukraïns’ka) seredn’ovièna knjazivs’ka rodyna (Rid Romanovyèiv), „Zapysky Naukovoho Tovarystva imeni Ševèenka”, t. CCLII, 2006 [druk: 2007], s. 376 – 409 [Руська (українська) середньовічна князівська родина (Рід Романовичів) // Записки НТШ. - Т.ССLII. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. - Львов, 2006. -С.376-409].
34) Istoriografièeskoe nevezenie” ili Neskol’ko slov ob issledovanii geenealogii volynskich Izjaslavièej na osnove Ipat’evskoj letopisi, „Rossica Antiqua. Issledovanija i materialy”, I, 2006, s. 285 - 290 ("Историографическое невезение" или Несколько слов об исследовании генеалогии волынских Изяславичей на основе Ипатьевской летописи // Rossica Antiqua. Исследования и материалы. 2006. - Санкт-Петербург, 2006. - С.285-290) 
35) Romanowicze w „Kronice polskiej, litewskiej, żmudzkiej i wszystkiej Rusi” Macieja Stryjkowskiego (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii genealogicznych). Przyczynek do badań nad dziejami genealogii i świadomości historycznej w Wielkim Księstwie Litewskim, „Senoi Lietuvos literatura”, ks. 22, 2006, s. 143 – 183. 
36) Jaroslav Izjaslaviè. EšĂ¨e raz o neobchodimosti dal’nejšich issledovanij genealogii Rjurikovièej (Ярослав Изяславич. Еще раз о необходимости дальнейших исследований генеалогии Рюриковичей), „Drevnjaja Rus’. Voprosy medievistiki” 2007, nr 3 (29), s. 32 – 33 [wersja elektroniczna na stronie: http://www.drevnyaya.ru/] 
37) Daniil Romanoviè, [w:] Pravoslavnaja enciklopedija, t. 14, Moskva 2006, s. 118 – 125.
38) Stosunki pomiędzy Romanowiczami a królem Węgier Belą IV i niektórymi książętami polskimi w latach 1235 – 1240 (ze szczególnym uwzględnieniem polityki koligacyjnej), „KnjaÂľa doba. Istorija i kul’tura”, z. 1, 2007, s. 67 – 88.
39) Pomiędzy źródłoznawstwem a historią społeczną. Osiągnięcia i perspektywy badań nad ruską średniowieczną genealogią dynastyczną, [w:] Osmyslennja spadšĂ¨yny davn’oï Rusi: Halyc’ko – Volyns’ke knjazivstvo v istoriohrafii. MiÂľnarodna naukova konferencija. 26-27 Âľovtnja 2007 r., L’viv 2007, s. 31 – 32. 
40) Stosunki polityczne między królem Węgier Belą IV, niektórymi książętami polskimi i Romanowiczami w latach 1242 – 1250 (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii matrymonialnych), [w:] Polska w kręgu polityki, kultury i gospodarki europejskiej. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. Maksymiliana Grzegorza, pod red. Zbigniewa Zyglewskiego, Bydgoszcz 2007, s. 45 – 63.  
41) Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV w.), Kraków 2008.   
42) Halicz w koncepcjach politycznych Romana Mścisławowicza i jego następców (wybrane zagadnienia), [w:] Halyè i Halyc’ka zemlja v derÂľavnotvorèych procesach Ukraïny. Materialy miÂľnarodnoï naukovoï konferenciï, Halyè 2008, s. 167 – 177.
43) System oznaczeń obiektów zabytkowych – sugestie dla Halicza, [w:] Halyè i Halyc’ka zemlja v derÂľavnotvorèych procesach Ukraïny. Materialy miÂľnarodnoï naukovoï konferenciï, Halyè 2008, s. 197 – 201.      
44) Koronacja Daniela Romanowicza w relacjach Jana Długosza i jego szesnastowiecznych polskich kontynuatorów, [w:] Drohyèyn 1253. Materialy MiÂľnarodnoï naukovoï konferenciï z nahody 755-ï riènyci koronaciï Danela Romanovyèa, Ivano-Frankivs’k 2008, s. 64 – 75 [w starszej wersji, opublikowano mimo zgłoszonej przeze mnie prośby o wycofanie tekstu w: „KnjaÂľa doba. Istorija i kul’tura”, z. 2, 2008, s. 109 – 122]. 
45) Osiągnięcia, zadania i możliwości genealogii dynastycznej w badaniach nad dziejami Rusi halicko – wołyńskiej, [w:] Doba korolja Danyla v nauci, mistectvi, literaturi, L’viv 2008, s. 128 – 142.
[List do redakcji: W sprawie usterek, które wystąpiły w książce Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku), „Roczniki Historyczne”, R. LXXIV, 2008, s.305 – 306]. 
46) K voprosu o datach roÂľdenija Daniila i Vasil’ka Romanovièej (zametki k stat’e A.P. Toloèko) [К вопросу о дате рождения Даниила и Василька Романовичей (заметки к статье О.П. Толочко)], „Srednevekovaja Rus’”, 8, 2009, s. 85 – 100.
47) Włodzimierz Dymitr Rurykowicz i jego stosunki z Danielem Romanowiczem. Kartka z dziejów politycznych Rusi w 1 poł. XIII w., [w:] Fortecja. Zbirnyk zapovidnyka „Tustan’”, I: na pošanu Mychajla RoÂľka, L’viv 2009, s. 68 – 89.
48) Gotyckie kościoły wiejskie Ziemi Chełmińskiej – propozycja uprawiania turystyki kulturowej na obszarze wiejskim, „Turystyka Kulturowa” (WWW.turystykakulturowa.com) , nr 9/2009 (wrzesień 2009), s. 27 – 48.  
49) Uczestnicy wydarzeń gąsawskich 1227 roku w świetle przekazów Kroniki halicko-wołyńskiej, [w:] Gąsawa w pamięci historycznej w związku z 620. rocznicą lokacji miasta, pod red. Dariusz Karczewskiego, Inowrocław 2009, s. 93 – 118.
50) [rec.] J. Clair, Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, przełożył Jan Maria Kłoczowski, Gdańsk 2009, „Turystyka Kulturowa” (WWW.turystykakulturowa.org), nr 1/2010 (styczeń 2010) 
51) [wspólnie z Anną Baran], Miejsca i szlaki: Wąbrzeźno, „Turystyka Kulturowa” (WWW.turystykakulturowa.org), nr 1/2010 (styczeń 2010)   
Prace w druku:
1) Źródła pisane do dziejów Stołpia [do druku w pracy zbiorowej podsumowującej grant KBN „Wieża w Stołpiu”. Planowany termin wydania 2009 r.]. 
2) Notka o MPH, w Encyklopedii historycznej w Kijowie (przewidywany druk w 2009 r.) 
3) Osiągnięcia, zadania i możliwości genealogii dynastycznej w badaniach nad dziejami Rusi halicko – wołyńskiej (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii metodycznych) – do druku we w Sankt Petersburgu (w wersji rosyjskiej)  
4) Miejsca pochówków Mścisławowiczów w XII i XIII w. – do druku w Toruniu w księdze poświęconej upamiętnieniu prof. Kazimierza Jasińskiego (Scientia auxiliares historiae, I: In memoriam honoremque Kasimiri Jasiński, s. 79 – 94.
5) Dzieje Chełmszczyzny w świetle informacji latopisów (lata 1170 – 1218) [w zbiorze materiałów z konferencji Lublin, 04. 2008 r.]  
6) [rec.] Dmitrij Vladimiroviè Donskoj, Rjurikovièi. Istorièeskiej slovar’, Moskva 2008, Russkaja Panorama, 788 ss. + 40 tablic genealogicznych, „Studia Źródłoznawcze”, t. 47, 2009, s. 203 – 210.
7) [rec.] Anna F. Litvina, Fedor B. Uspenskij, Vybor imeni u russkich knjazej v X – XVI vv. Dinastièeskaja istorija skvoz’ prizmu antroponimii, Moskva 2006, wyd. Indris, 740 ss. (+ talie śródtekstowe nie objęte paginacją), „Studia Źródłoznawcze”, t. 47, 2009, s. 299 – 300. 
 8) Wołyń około 1170 r., [w:] materiały z konferencji: Volyns’ka zemlja v Âľitti seredn’oviènoï Evropy, Luc’k 21 – 24. 09. 2009 r.
9) Statystyka i demografia historyczne w służbie badań nad genealogią Rurykowiczów, źródłoznawstwem i historią społeczną średniowiecznej Rusi (do druku w języku ukraińskim w Zapyskach NTŠ]    
Recenzje i omówienia moich prac:
1) Leontij Vojtovyè, Ukraïnoznavèi doslidÂľennja Dariuša Dombrovs’koho, [w:] Instytut ukraïnoznavstva im. I. Kryp’jakevyèa Nacional’noï akademiï nauk Ukraïny v 2002 r. Informacijnyj bjuleten’, L’viv 2003, s. 149 – 152.   
2) Sergej S. Pašin [rec.:], Dąbrowski D. Rodowód Romanowiczów książąt halicko-wołyńskich. Poznań; Wrocław: Wydawnictwo Historyczne, 2002. 348 s., „Evropa. MeÂľdunarodnyj almanach”, vyp. IV, 2004, s. 222 – 224. 
3) Leontij Vojtovyè, Ukraïnoznavèi studiï Dariuša Dombrovs’koho, Henealohièni zapysky Ukraïns’koho heral’dyènoho tovarystva, vyp. IV, 2004, s. 105 – 106.
4) L. Vojtovyè, Dariusz Dąbrowski. Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (doPoczątku XIV wieku) – Kraków, 2008. – 830 s., „Visnyk NTŠ”, nr 41, 2009, s. 55 – 56.                                                                               
Ostatnia aktualizacja ( roda, 24 lutego 2010 )
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.