Start arrow Regiony arrow Kielce

Kielce | Drukuj |  E-mail
niedziela, 29 maja 2005
Mediewistyka świętokrzyska

Wojciech Iwańczak

 
Działalność skupia się wokół Instytutu Historii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Zakładem Historii Średniowiecznej kieruje prof. W. Iwańczak.

Nazwiska alfabetycznie.

Dr Krzysztof Bracha specjalizuje sie w zagadnieniach z pogranicza religijności, teologii, kultury ludowej i kaznodziejstwa.

Publikacje:

Teolog, diabeł i zabobony. Świadectwo traktatu Mikołaja Magni z Jawora "De superstitionibus" (1405), Warszawa 1999;

--, Pielgrzymki dziecięce do Mont Saint Michel Sur Mer w świetle traktatu "Contra errores quorundam iuvenum masculorum" (1458 r.) Mikolaja Wachenheyma, „Studia Historyczne” 40, 1997;

--, Pierwsze Przykazanie w katechezie póznosredniowiecznej w świetle Komentarzy do

Dekalogów, [w:] Nauczanie w dawnych wiekach, red.W. Iwańczak, K.Bracha, Kielce 1997; ----, Kritik an den Glaubens- und Verhaltensformen und an der Aberglaubenpraxis im kirchlichen reformatorischen Schrifttum des Spätmittelalters, [w:] Christianity in East Central Europe, Late Middle Ages. Proceedings of the Commisssion Internationale d'Histoire Ecclésiastique Comparée, Part 2, red. J. Kłoczowski, P. Kras, W. Polak, Lublin 1999;

--, "Vires herbarum". O właściwościach ziół w tradycji średniowiecznej, [w:] Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, red. W. Iwańczak, K, Bracha, Warszawa 2000.

 

Prof. dr hab. Wojciech Iwańczak. Pole zainteresowań:

Europa Środkowo-Wschodnia u schyłku średniowiecza, dzieje Czech, husytyzm,

monarchia Luksemburgów, historia idei, kartografia i geografia w Europie w sredniowieczu i w poczatku czasów nowożytnych.

Publikacje:

Tropem rycerskiej przygody, Warszawa 1985; przekład czeski: Praga 2001;

--, Ludzie miecza, ludzie modlitwy i ludzie pracy, Kielce 1989; II.wyd. 1995 /;

--, Nauczanie w dawnych wiekach (red., patrz wyżej);

--, Czlowiek i przyroda... (red. patrz wyżej);

--, Ludzie Kościół Wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej,

średniowiecze – wczesna epoka nowożytna, red.W. Iwańczak, S.K.Kuczyński, Warszawa 2001;

--, Giovanni Leardo - cartographe medieval ou de la renaissance? [w:] In memoriam Josefa Macka (1922 – 1991), ed. M. Polivka, F. Smahel, Praha 1996;

--, Between pacifism and anarchy: Petr Chelcicky's teaching about society, „Journal of  Medieval History” 23, 1997;

--, L'empereur Charles IV et son attitude face a l'histoire, [w:] Les princes et l'histoire du XIVe au XVIIIe siècle, ed.Ch.Grell, W.Paravicini, J.Voss, Bonn 1998;

--, Innocent III and Bohemia, [w:] Innocenzo III Urbs et Orbis. Atti del Congresso Internazionale Roma, 9 – 15 settembre 1998, ed.A.Sommerlechner, vol.II, Roma 2003;

--, Höfische Kultur und ritterliche Lebensformen in Polen vor dem Hintergrund der europäischen Entwicklung, [w:] Das Reich und Polen, ed. A.Patschovsky, Th. Wunsch, „Vorträge und Forschungen”, Bd LIX, Stuttgart 2003.

 

Mgr Marek Jończyk. Zainteresowania: historia Polski wczesnośredniowiecznej, panowanie Władyslawa Hermana, Wiślica we wczesnym średniowieczu.

Publikacje:

Geografia grodów Małopolski wczesnośredniowiecznej i ich charakterystyka, „Kieleckie Studia Historyczne” 14, 1996;

--, Brata Mikolaja z Polski pisma lekarskie, [w:] Flora i fauna w kulturze sredniowiecza od XIII do XV w., red. A. Karłowska-Kamzowa, Poznań 1997.

 

Dr Jerzy Michta. Zainteresowania: nauki pomocnicze historii, w szczególności genealogia i heraldyka. Publikacje:

Heraldyka samorządowa województwa świętokrzyskiego i jej symbolika, Kielce 2000;

--, Klejnot w herbach w średniowieczu i okresienowożytnym, [w:] Venerabiles, Nobiles et Honesti, Toruń 1997;

--, Krzyżanowscy herbu Dębno w okresie średniowiecza, [w:] ...Et quorum pars magna fui..., Kielce 2003.

 

Dr Beata Wojciechowska. Zainteresowania: historia Polski średniowiecznej, kultura ludowa, dzieje Kościoła. Publikacje:

Od Godów do świętej Łucji, Kielce 2000;

--, Małopolskie klasztory cystersów w opinii Jana Długosza, [w:] Klasztor w kulturze

średniowiecznej Polski, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Opole 1995;

--, Tańce i śpiewy w obrzędach dorocznych późnego średniowiecza, „Kieleckie

Studia Historyczne” 13, 1995;

--, Treści edukacyjne jasełek na ziemiach polskich w XV i I. poł. XVI wieku, [w:] Nauczanie w dawnych wiekach...

 

Poza tym przy Zakładzie Historii Średniowiecznej Akademii Świętokrzyskiej działa już ładnych parę lat prowadzone przeze mnie doktorskie seminarium mediewistyczne dla wolontariuszy i w efekcie prowadzonych tam prac mgr Piotr Kardys ukończyl rozprawę doktorską o Wiślicy w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej.
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.