Start arrow Regiony arrow Jung, Elżbieta

Jung, Elżbieta | Drukuj |  E-mail
niedziela, 15 stycznia 2006
Dr hab. prof. UŁ Elżbieta Jung
Kierownik Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
Redaktor Naczelny Mediaevalia Philosophica Polonorum
Instytut Filozofii
Uniwersytet Łódzki
Ul. Kopcińskiego 16/18
90-232 Łódź
Email:
 
 
Wykształcenie:
1982 – magister fizyki, UŁ
1984 – magister filozofii UŁ
1996 – doktor filozofii UŁ
2002 – doktor habilitowany (historia filozofii średniowiecznej, filozofia nauki) UŁ
 
Prowadzę wykłady z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, translatoria z języka łacińskiego i angielskiego, seminaria analityczne i magisterskie nt. filozofii średniowiecznej o różnej tematyce, zajęcia z paleografii, seminarium nt. feminizmu (w języku angielskim).
 
Promotor następujących prac doktorskich:
-         Adam Gogacz, Regnum philosophiae. Bartłomieja z Jasła idea uniwersytetu - obrona 2004r.
-         Rafał Kępa, Problem Boskiej przedwiedzy w odniesieniu do wolności ludzkiej w kwestii Tomasza Wiltona „Utrum praedestinatus possit damnari” - obrona 2004r.
-         Robert Podkoński, Problem nieskończoności w pismach Ryszarda Kilvingtona na podstawie kwestii Utrum omne continuum sit divisibile in infinitum – przed obroną.
-         Monika Michałowska, Nauczanie gramatyki jako wstęp do teologii w Renesansie Karolińskim – obrona przewidywana na rok 2007.
 
Granty KBN:
-         2002-2005 kierownik grantu: Antologia filozoficznych tekstów z VIII-XI wieku; Antologia filozoficznych tekstów z XV-XVI  wieku; Antologia filozoficznych tekstów. Źródła. Rezultat: przygotowane do druku III tomy antologii tekstów średniowiecznych.
-         1999-2001 kierownik grantu: Rola uniwersytetu krakowskiego w krzewieniu kultury w średniowiecznej Polsce. Rezultat: krytyczne wydanie w jęz. łacińskim mów rektorskich oraz ich polskie tłumaczenia (zob. lista publikacji).
-         1995-2000 główny wykonawca grantu: Antologia filozoficznych tekstów z XII wieku; Antologia filozoficznych tekstów z XIII wieku; Antologia filozoficznych tekstów z XIV wieku. Rezultat: publikacje książkowe antologii (zob. lista publikacji).
-         1992-1994 kierownik grantu: Czternastowieczne koncepcje ruchu. Rezultat krytyczne wydanie kwestii Tomasza Wyltona De infinitate vigoris Dei (zob. lista publikacji).

 
Stypendia naukowe:

-         semestr zimowym 2003-2004 - stypendystka i Senior Fellow Dibner Institute for the History of Science and Technology (Instytut Dibnera Historii Nauki i Technologii), Massachussetts Institute of Technology, Cambridge Mass., USA.

-         2002-2003 - stypendystka Fundacji Fulbrighta i Visiting Scholar na Wydziale Teologii, Boston College, Chestnut Hill, Mass., USA.

-         1996-1997 - stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej z Nowego Yorku i Visiting Scholar na Wydziale Historii Nauki Uniwersytetu Harvarda, Cambridge Mass., USA.

-         lipiec 1987 – stypendystka Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale, Poitiers, Francja
Rezultatem moich stypendiów są liczne artykuły i rozprawa habilitacyjna (zob. lista publikacji).

 
Wykłady zagraniczne i seminaria:
-         2003 seminarium nt: Mathematical Theology, Boston University
-         2003 wykład: The Transmission of ideas from Galileo to Newton. Walter Charleton on mechanics. Dibner Institute, MIT

-         1997 wykład:  Richard Kilvington  on local motion, Harvard University
-         1997 wykład: Speculative Physics in 14th Century, Boston College.
 
Przynależność do organizacji naukowych:
-         Od 2002 członek Prezydium Société Internationale pour l’Etude de la Philosophie Médiévale, (Towarzystwa do Badań nad Filozofią Średniowieczną) Louven, Belgia..
-         Od 1994 członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
Od 1987 członek Société Internationale pour l’Etude de la Philosophie Médiévale  
LISTA PUBLIKACJI:
 
 
KSI¡¯KI:
1.   Jana z Janduno koncepcja intelektu, Częstochowa 1990, s. 120.
2.   Thomas Wilton i dyskusje o nieskończonej mocy Bożej, Częstochowa 1993, s. 71.
3.   Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku (red. wstęp, wybór tekstów, indeksy), Warszawa 2000, s. 399.
4.   Prima verba. Krakowskie mowy uniwersyteckie, (red. wstęp, wybór tekstów, indeksy,) Łódź 2000, s. 266.
5.   Disce puer. Podręcznik do łaciny średniowiecznej, (red. z D. Gwis), Warszawa 2000, s. 329.
6.   Księga pamiątkowa ku czci profesora Zdzisława Kuksewicza, (red.), Łódź 2000, s. 204.
7.   Między filozofią przyrody a nowożytnym przyrodoznawstwem. Ryszard Kilvington i fizyka matematyczna w średniowieczu, Łódź 2002, s. 330.
 
 
 
ARTYKUŁY:
1.   ”Jean de Jandun a-t-il affirmé la nature active de l’intellect possible?”, Mediaevalia Philosophica Polonorum XXVII (1986), s. 15-20.
2.   ”Le problème d’averroisme de Walter Burley dans son Commentaire sur la Physique”, Studia Mediewistyczne 24, 2 (1986), s. 101-111.
3.   ”The Discussion on infinita vigor Dei in Averroism of 13th and 14th centuries.” Proceedings of the 8th International Congress of SIEPM: Science in the Middle Ages Helsinki 1987, Helsinki (1990), vol. II, s. 130-138.
4.   ”Marsyliusz z Padwy i Polska Szkoła Prawa Narodów - dwa przykłady koncepcji tolerancji w wiekach średnich”, Proceedings of International Colloquim:  Humanistic Basis of Tolerance, Częstochowa 1992, Częstochowa 1992, s. 133-150.
5.   ”Średniowieczne polemiki wokół problemu nieskończonej mocy bożej.”, Edukacja Filozoficzna 15 (1993), s. 173-183.
6.   ”Thomas Wilton and His Question on the Infinite Power of God.” Mediaevalia Philosophica Polonorum, XXXII (1995), s. 41-57.
7.   ”Thomas Wylton’s Solution of Aristotelian Problem of the Infinite power of God.” Proceedings of International Congress of SIEPM: Aristotle in Britain During the Middle Ages, Cambridge 1993, Brepols 1995, s. 312-321.
8.   ”Intuicja i abstrakcja w wiekach średnich: problem poznania materialnych rzeczy jednostkowych”, w: R.Miszczyński (red.), Z problemów lingwistyki kognitywnej. Znaczenie przekazu językowego w nauce, Częstochowa 1996, (”The Problems of Cognitive Linguistic”), s. 59-70.
9.   ”The Medieval Controversy Concerning Motion and the Infinite power of God in Thomas Aquinas and Latin Averroism.”, Studia Mediewistyczne, XXXII (1997), s. 47- 57.
10. ”The date of Wylton’s Quodlibet”, Ibid., s. 59-63, z Z. Kuksewicz.
11. ”Motion in a Vacuum and in a Plenum in Richard Kilvington’s Question: Utrum aliquod corpus simplex posset moveri aeque velociter in vacuo et in pleno from the ‘Commentary on the Physics’, forthcoming in: Miscellanea Medievalia, Bd. 25 (1997), s. 179-193.
12. ”Rodowód nauki nowożytnej”. Acta Universitatis Lodzensis Folia Philosophica 12 (1997), s. 29-48.
13. ”Szkotyzm w Polsce”, ibid., s. 17-27, z M. Gensler.
14. ”Delimitation Between Theology and Natural Philosophy: the Case of God’s Infinite Power in Thomas Wylton.”, „ Studia Mediewistyczne”, 33 (1998), s. 65-71.
15. „The Concept of Time in Richard Kilvington”, w: „Tempus Aevum Aeternitas”, G. Alliney. L. Cova eds. Firenze 2000, s. 187-205.
16. „Works by Richard Kilvington”, Archives d’histoire doctrinale et litteraire du Moyen Age, 2000 (67), s. 182-223.
17. „Wprowadzenie”, w: Prima verba. Krakowskie mowy uniwersyteckie, Łódź 2000, s. 7-18 z M. Gensler.
18. Filozofia XIV wieku, w: Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku PWN, Warszawa 2000, s. XIII-XLVII.
19. Tomasz Wilton (wprowadzenie), ibid., s. 76-86.
20. Piotr Aureoli (wprowadzenie), ibid., s. 107-115.
21. Walter Burley (wprowadzenie), ibid., s. 123-127.
22. Jan z Janduno (wprowadzenie), ibid., s. 163-168.
23. Wilhelm Ockham (wprowadzenie), ibid., s. 193-203.
24. Jan Buridan, (wprowadzenie), ibid., s. 262-267.
25. Tomasz Bradwardine, (wprowadzenie), ibid., s. 287-292.
26. Mikołaj z Autrecourt, (wprowadzenie), ibid., s. 299-305.
27. Wilhem Heytesbury, (wprowadzenie), ibid., s. 319-322.
28. Jan Wycklef, (wprowadzenie), ibid., s. 366-370.
29. „Procedura secundum imaginationem w czternastowiecznej filozofii przyrody”, w: Księga pamiątkowa ku czci prof. Z. Kuksewicza, Łódź 2000, s. 57-78.
30. „Natura more geometrico. Średniowiecze jako pośrednik w recepcji matematyki greckiej dla potrzeb fizyki”, „Studia Warmińskie”, 2000 (37), s. 48-56.
31. Siger z Brabancji (wprowadzenie), w: Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku PWN, Warszawa 2002, s. 239-245.
32. Jan Peckham (wprowadzenie), ibid., s. 159-163.
33. Robert Kilwardby (wprowadzenie), ibid., s. 138-142.
34. „Richard Kilvington on Local Motion”, w: Chemins de la pensée médiévale. Etudes offertes a Zenon Kaluza, J.J.M. Bakker (red.), Brepols 2002, s. 113-133.
35. „Krótkie kwestie teologiczne dwóch przedstawicieli Szkoły Franciszkańskiej – Piotra Aureoli i Wilhelma Ockhama”,  „Studia Tomistyczne” 2003, s. 199-213.
36. „From Oxonian Sources to Parisian Rebelion: Attempts to Overcome Aristotelianism in Fourteenth-Century Physics”, w: Bilan et perspectives des etudes medievales (1993-1998), J. Hamesse (red.), Brepols 2004, s. 435 – 449.
37. „Why Was Medieval Mechanics Doomed? The Failure to Substitute Mathematical Physics for Aristotelianism”, w: „Herbs des Mittelalters?” Fragen zur Bewertung des 14 und 15 Jahrhunderts, J. Aertsen, M. Pickave (red.), Berlin 2004, 495-512.
38. „Teolog Wilhelm Ockham“ w: Filozofia Franciszkanów, Niepokalanów 2005, t. II, s. 203-226.
 
 
WYDANIA KRYTYCZNE:
1.       ”La question de infinitate vigoris Dei de Thomas de Wylton. Introduction et l’edition critique.” Archives d’histoire doctrinale et litteraire du Moyen Age, anné 1997, s. 329-407.
2.       Bartholomeus de Jaslo, Oratio prima de restauratione studii, W: Prima verba, s. 18- 40 (parzyste strony) z D. Gwis.
3.       Franciscus de Brzeg, Sermo de dilectione fratrum, ibid., s. 40-50 (parzyste strony) z D. Gwis.
4.       Matthias de Labiszyno, Recommendatio ignoti rectoris, ibid., s. 130-154 (parzyste strony) z D. Gwis.
5.       Anonym, De administratione rectoratus, ibid., s. 154-168 (parzyste strony) z D. Gwis.
6.       Thomas Strzempynski, Verba rectoris: De oneribus officii rectoratu, ibid., s. 168-186 (parzyste strony) z D. Gwis.
7.       Stanislaus de Skarbimiria, Sermo de comparatione sapientiae, ibid., s. 186-200 (parzyste strony) z D. Gwis.
8.       Tomasz Strzempiński, Pro statutis legendis. Collatio ad universitatem studii, „Studia Mediewistyczne” 1999-2000. 34-35, s. 299-315 z D. Gwis.
 
 
TŁUMACZENIA:
1.       Bartłomiej z Jasła, Pierwsza mowa z okazji odnowienia uczelni, w : Prima verba, op. cit., s. 19-41 (nieparzyste strony).
2.       Franciszek z Brzegu, Mowa o miłości braterskiej, ibid., s. 41-51 (nieparzyste strony) z D. Gwis.
3.       Maciej z Łabiszyna,  Pochwała nieznanego rektora, ibid., s. 131-155 (nieparzyste strony) z D. Gwis.
4.       Anonim, Odpowiedź nieznanego rektora, ibid., s. 157-169 (nieparzyste strony) z D. Gwis.
5.       Tomasz Strzempiński, Mowa o trudach urzędu rektorskiego, ibid., s. 171-185 (nieparzyste strony) z D. Gwis.
6.       Stanisław ze Skarbimierza, Mowa o pozyskaniu mądrości, ibid., s. 187-201 (nieparzyste strony) z D. Gwis.
7.       Jan Duns Szkot, Wiedza człowieka o Bogu z D. Gwis, M. Gensler, in: Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, Warszawa 2000, s. 33-51.
8.       Tomasz Wilton, O nieskończonej mocy Boga, ibid., s. 82-88, z D. Gwis, M. Gensler.
9.       Tomasz Wilton, Czy cel jest przyczyną, ibid., s. 89-106 z D. Gwis, M. Gensler.
10.   Piotr Aureoli, O czynach ludzi niewierzących, ibid., s. 115-116 z D. Gwis, M. Gensler.
11.   Piotr Aureoli, Czy działanie rozmyślne może być moralnie obojętne, ibid., s. 117-122 z D. Gwis, M. Gensler.
12.   Walter Burley, O bycie, ibid., s. 127-133, z D. Gwis, M. Gensler.
13.   Walter Burley, O powiększaniu się i zmniejszaniu form przypadłościowych, ibid., 134-162, z D. Gwis, M. Gensler.
14.   Jan z Janduno, Czy intelekt możnościowy jest samoistnym bytem w akcie, czy bytem w czystej możności receptywnej, ibid., s.168-192, z D. Gwis, M. Gensler.
15.   Wilhelm Ockham, Prolog do Ordinatio, ibid., s. 203-208, z D. Gwis, M. Gensler.
16.   Wilhelm Ockham, Czy poznanie intuicyjne może dotyczyć przedmiotu nieistniejącego, ibid., s. 209-211, z D. Gwis, M. Gensler.
17.   Wilhelm Ockham,  O nauce w ogóle, a nauce przyrodniczej w szczególności, ibid., s. 212- 224, z D. Gwis, M. Gensler.
18.   Jan Buridan, Dzięki czemu porusza się przedmiot rzucony, ibid., s. 267-275, z D. Gwis, M. Gensler.
19.   Jan Buridan, Czy rodzaj, gatunek, różnica i własność rzeczy przyjmują mniejsze lub większe stopnie podobnie jak przypadłość, ibid., s. 276-279, z D. Gwis, M. Gensler.
20.   Jan Buridan, O drzewie Porfiriusza, ibid., s. 280-286, z D. Gwis, M. Gensler.
21.   Tomasz Bradwardine, Dlaczego jest Bóg, ibid., s. 292- 298, z D. Gwis, M. Gensler.
22.   Mikołaj z Autrecourt, Pierwszy list do Bernarda, ibid., s. 305-309, z D. Gwis, M. Gensler.
23.   Mikołaj z Autrecourt, Drugi list do Bernarda, ibid., s. 310-318, z D. Gwis, M. Gensler.
24.   Wilhelm Heytesbry, O prawdzie i fałszu zdania, ibid., s. 322- 364, z D. Gwis, M. Gensler.
25.   Jan Wiklef,  O Chrystusie i jego przeciwniku Antychryście, ibid., s. 370-373, z D. Gwis, M. Gensler.
26.   Jan Wiklef, O błogosławionym wcieleniu, ibid., s. 374- 388, z D. Gwis, M. Gensler.
27.   Robert Kilwardby, Czy w stwarzaniu jest zachowany porządek między bytem i niebytem, w: Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku PWN, Warszawa 2002,  s. 142-146 D. Gwis, M. Gensler.
28.   Robert Kilwardby, O naturze anielskiej, ibid., s. 146-158.
29.   Jan Peckham, Czy w człowieku mogą istnieć dwie dusze. Przeciw błędom Manesa i jemu podobnych, ibid., s. 163-175, D. Gwis, M. Gensler.
30.   Jan Peckham, Czy prawda jest poznawana przez się, czy za pośrednictwem jakiejś formy, ibid., s. 176-179 D. Gwis, M. Gensler.
31.   Tomasz z Akwinu, O zasadach natury, ibid., s. 188-203, D. Gwis, M. Gensler.
32.   Siger z Brabancji, Czy dusza intelektualna zwielokrotnia się stosownie do wielości ciał ludzkich, ibid., s. 245-252 D. Gwis, M. Gensler.
33.   Rajmund Lull, Przeciwko niektórym błędnym poglądom Averroesa, ibid., s. 322-334, D. Gwis, M. Gensler.
34.   Rajmund Lull, Ars brevis, ibid., s. 335-344, D. Gwis, M. Gensler.
35.   Henryk z Gandawy,  Czy materia może istnieć sama przez się bez formy, ibid., s. 370-378, D. Gwis, M. Gensler.
36.   Henryk z Gandawy, Czy możliwe jest zmartwychwstanie ciał ludzkich, ibid., s. 379-384, D. Gwis, M. Gensler.
37.   Henryk z Gandawy, Czy może zachodzić jakaś przemiana nie mająca podłoża w materi, ibid., s. 385-387, D. Gwis, M. Gensler.
 
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.