Start arrow Regiony arrow Wrocław

Wrocław | Drukuj |  E-mail
niedziela, 29 maja 2005
Wojciech Mrozowicz

Mediewistyka wrocławska

            Współczesne wrocławskie środowisko mediewistyczne jest silnie rozproszone. Najliczniejsza grupa mediewistów jest związana z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Oprócz tego badania mediewistyczne są prowadzone w uniwersyteckich instytutach: Archeologii, Historii Sztuki, Filologii Polskiej, Filologii Klasycznej, Filologii Germańskiej, Bibliotekoznawstwa, a ponadto w Katedrze Etnologii. Tematyka mediewistyczna jest także podejmowana przez niektórych pracowników Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, Papieskiego Fakultetu Teologicznego, Biblioteki Uniwersyteckiej, Archiwum Państwowego czy Muzeum Architektury. Ważnym ośrodkiem studiów mediewistycznych jest również Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

            Przy tak wielkim rozproszeniu nie ma oczywiście mowy o jakiejkolwiek koordynacji badań, zauważalna jest jednak koncentracja zainteresowań badawczych wokół tematyki przeszłości Dolnego Śląska na tle dziejów Polski i Europy Środkowej, od wczesnego średniowiecza (w ujęciu archeologicznym) po przełom średniowiecza i czasów nowożytnych (zarówno w klasycznych badaniach mediewistycznych, jak i w ujęciu archeologicznym, historii sztuki). Ważne miejsce zajmują badania nad dziejami Kościoła (zwłaszcza dziejów zakonów), z zakresu nauk pomocniczych historii (zwłaszcza dyplomatyki, kodykologii), geografii historycznej (śląskie zeszyty atlasu miast polskich), przeszłości miast śląskich, historii dziejopisarstwa śląskiego i polskiego, historii sztuki gotyckiej (zarówno rzeźby i malarstwa, jak i architektury, zwłaszcza sakralnej). Podejmowana jest także problematyka dziejów powszechnych ‑ warto tu podkreślić znaczenie badań nad wczesnymi dziejami Słowiańszczyzny i cywilizacji europejskiej (w tym badania L. Leciejewicza wyróżnione "polskim Noblem").

            Obecność wrocławian obserwuje się w ogólnopolskiej prasie historycznej oraz w wydawnictwach innych ośrodków. Na regionalnym podwórku mają oni do dyspozycji łamy Śląskiego Kwartalnika Historycznego "Sobótka", Śląskich Sprawozdań Archeologicznych, Roczników Sztuki Śląskiej, a także zeszyty wydawane w ramach Acta Universitatis Wratislaviensis (zwłaszcza seria Historia); w tej serii, jak również w Pracach historycznych oraz serii Opera ad historiam monasticam spectantia,  ukazują się ponadto tomy monograficzne.

            Mimo zatomizowania wrocławskie środowisko mediewistyczne podejmuje wspólne inicjatywy, wyrażające się w publikowaniu ksiąg jubileuszowych i pamiątkowych. Spośród nich warto wskazać księgi:
‑ dla Lecha Leciejewicza: Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej. Red. Z. Kurnatowska, t. 1-2, Wrocław 1996
‑ dla Wacława Korty: Memoriae amici et magistri. Studia historyczne poświęcone pamięci Prof. Wacława Korty (1919-1999). Red. M. Derwich, W. Mrozowicz, R. ÂŻerelik, Wrocław 2001
‑ dla Lecha Tyszkiewicza: Viae historicae. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. M. Goliński, S. Rosik, Wrocław 2001
‑ dla Marty Młynarskiej-Kaletynowej: Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej. Red. S. Moździoch, Wrocław-Praha 2002

            Do tego rodzaju inicjatyw należą też cykle konferencji o tematyce głównie mediewistycznej:

‑ Klasztor w ... (wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego). Dotychczas odbyły się cztery konferencje, ze wszystkich wydano materiały:
‑ Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Red. A. Pobóg-Lenartowicz, M. Derwich, Opole 1995
‑ Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Opole-Wrocław 1996
‑ Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym. Red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole 2000
- Klasztor w państwie średniowiecznym i nowozytnym. Red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole-Warszawa 2005

‑ Ad fontes. Dotychczas odbyło się pięć konferencji, wydano materiały z trzech:
Origines mundi, gentium et civitatum. Red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2001
Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich. Red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2002
- Ad fontes. O naturze źródła historycznego. Red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2004

‑ Spotkania Bytomskie. Dotychczas odbyło się sześć konferencji, wydano materiały z pięciu:
- Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI-XII wieku w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 1993
‑ Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu. Badania nad osadnictwem pra‑ i wczesnodziejowym. Red. L. Leciejewicz, E. Gringmuth-Dallmer, Wrocław 1996
‑ Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej. Red. S. Moździoch, Wrocław 1999
‑ Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu. Red. S. Moździoch, Wrocław 2000
- Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu. Red. S. Moździoch, Wrocław 2004

‑ Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Dotychczas odbyły się trzy konferencje, z których materiały zostały wydane:
‑ Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Miasto. Red. K. Wachowski, Wrocław 1995
‑ Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Zamek. Red. K. Wachowski, Wrocław 1996
‑ Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. "Rewolucja" XIII wieku. Red. K. Wachowski, Wrocław 1998


Wykaz mediewistów wrocławskich

Uwaga: Wykaz nie obejmuje doktorantów. Wśród przytaczanych publikacji uwzględniono wyłącznie wydawnictwa książkowe wydane w ciągu ostatnich "dziesięciu" lat.

                                        UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

                               Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Instytut Historyczny

prof. dr hab. Marek Derwich  - kierownik „Pracowni Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych” (LARHCOR)

            historia monastycyzmu chrześcijańskiego, zwłaszcza benedyktyńskiego; klasztor Św. Krzyża na Łysej Górze; historia Kościoła; historia dziejopisarstwa (m.in. Janko z Czarnkowa)

                       ‑ Benedyktyński klasztor Św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, Warszawa-Wrocław 1992

                       ‑ Monastycyzm benedyktyński w średniowiecznej Europie i Polsce. Wybrane problemy, Wrocław 1998

                       ‑ Materiały do słownika historyczno-geograficznego dóbr i dochodów dziesięcinnych benedyktyńskiego opactwa św. Krzyża na Łysej Górze do 1819 r., Wrocław 2000

                        - Klasztory i mnisi (A to Polska właśnie), Wrocław 2004
prof. dr hab. Mateusz Goliński (kierownik Zakładu Historii Polski i Powszechnej do XV w.)

            historia społeczna i gospodarcza średniowiecznych miast śląskich (m.in. Wrocław, Świdnica); historia Śląska; historia wojskowości

                        ‑ Podstawy gospodarcze mieszczaństwa wrocławskiego w XIII wieku, Wrocław 1991

                        ‑ Biogramy mieszczan wrocławskich do końca XIII wieku, Wrocław 1995

                        ‑ Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia (Przestrzeń - podatnicy - rzemiosło), Wrocław 1997

                        ‑ Wokół socjotopografii późnośredniowiecznej Świdnicy. Cz. 1-2, Wrocław 2000-2003

                        ‑ Historia Wrocławia. T. 1: Od pradziejów do końca czasów habsburskich, Wrocław 2001 (z C. Buśką, M. Kaczmarkiem, L. Ziątkowskim)

                        ‑ Pieszyce od czasów najdawniejszych do końca XX wieku, Toruń 2002 (z J. Kęsikiem, L. Ziątkowskim)

prof. dr hab. Lech Leciejewicz zob. Instytut Archeologii i Etnologii PAN

prof. dr hab. Jerzy Maroń

            historia wojen i wojskowości, m.in. w średniowieczu

                        ‑ Legnica 1241, Warszawa 1996

                        ‑ Koczownicy i rycerze. Najazd Mongołów na Polskę w 1241 roku na tle sztuki wojennej Europy XII i XIII wieku, Wrocław 2001

dr Wojciech Mrozowicz

            dziejopisarstwo śląskie i polskie; historia monastycyzmu na Śląsku (zwłaszcza kanonicy regularni); edytorstwo źródeł historycznych; kodykologia; hagiografia (m.in. św. Jadwiga)

                        ‑ Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum (zob. Biblioteka Uniwersytecka)

                        ‑ Legenda o św. Jadwidze / Legende der hl. Hedwig, Wrocław 2000 (redakcja, współautorstwo)

                        ‑ Mittelalterliche Handschriften oberschlesischer Autoren in der Universitätsbibliothek Breslau/Wrocław, Heidelberg 2000

                        ‑ Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Ze studiów nad średniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym, Wrocław 2001

                        ‑ Cronica monasterii canonicorum regularium (S. Augustini) in Glacz. Wyd., Wratislaviae 2003

dr Stanisław Rosik

            historia dziejopisarstwa wczesnośredniowiecznego; procesy chrystianizacyjne Słowiańszczyzny; historia Śląska

                        ‑ Udział chrześcijaństwa w powstaniu policefalnych posągów kultowych u Słowian zachodnich, Wrocław 1995

                        ‑ Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI-XII wieku (Thietmar, Adam z Bremy, Helmold), Wrocław 2000

                        ‑ Poczet Polskich Królów i Książąt (24 tomiki), Wrocław 2001-2004

dr Stanisław Solicki (emeryt)

            historia książki i bibliotek na Śląsku; hagiografia; historia dziejopisarstwa

dr Lesław Spychała

            wczesna historia Węgier; średniowieczne dziejopisarstwo węgierskie; kodykologia

mgr Agata Tarnas-Tomczyk

            genealogia; działalność fundacyjna możnowładztwa śląskiego

                        ‑ Ród Wierzbnów do końca XIV wieku. Genealogia i rozsiedlenie, Wrocław 1993

prof. Lech Tyszkiewicz (emeryt)

            historia dziejopisarstwa wczesnośredniowiecznego; ludy koczownicze a Europa wczesnośredniowieczna

                        ‑ Słowianie w historiografii antycznej do połowy VI wieku, Wrocław 1990

                        ‑ Słowianie w historiografii wczesnego średniowiecza od połowy VI do połowy VII wieku, Wrocław 1991, 21994

dr Gabriela Wąs

            historia monastycyzmu, zwłaszcza zakonów żebraczych na Śląsku; reformacja na Śląsku

                        ‑ Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i górnołużyckich XIII-XVI wieku, Wrocław 2000

                        ‑ Historia Śląska, Wrocław 2002 (z M. Czaplińskim, E. Kaszubą, R. ÂŻerelikiem)

dr Przemysław Wiszewski

            historia Śląska; sfragistyka; ikonografia; historia monastycyzmu chrześcijańskiego; memoria w klasztorach i na dworach książąt śląskich

                        ‑ Poczet Polskich Królów i Książąt (24 tomiki), Wrocław 2001-2004

                        ‑ Zakony z terenów dawnego księstwa świdnicko-jaworskiego. ÂŻycie klasztorne w XIII - pierwszej ćwierci XVI w., Świdnica-Jawor [2001]

                        ‑ Dzieje powiatu wrocławskiego, Wrocław-Sobótka 2002 (z W. Fabisiakiem, J. Tyszkiewiczem, R. ÂŻerelikiem)

                        ‑ Opactwo benedyktynek w Legnicy 1348/1349-1810. Struktura, funkcjonowanie, miejsce w społeczeństwie (Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych 63), Poznań-Wrocław 2003 (dr. 2004)

dr Marek Wójcik

            nauki pomocnicze historii średniowiecznej (dyplomatyka, paleografia, sfragistyka, genealogia); historia Śląska

                        ‑ Ród Gryfitów do końca XIII wieku. Pochodzenie - genealogia - rozsiedlenie, Wrocław 1993

                        ‑ Dokumenty i kancelarie książąt opolsko-raciborskich do początków XIV wieku, Wrocław 1999

prof. dr hab. Rościsław ÂŻerelik (kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki)

            dyplomatyka; historia archiwów; genealogia; historia Śląska; dziejopisarstwo średniowieczne i wczesnonowożytne; historia prawosławia

                        ‑ Nieznany rocznik świdnicki z pierwszej połowy XVI wieku, Wrocław-Warszawa 1990

                        ‑ Kancelaria biskupów wrocławskich do 1301 roku, Wrocław 1991

                        ‑ Katalog dokumentów przechowywanych w archiwach państwowych Dolnego Śląska, t. 3, 9 cz. 1, Wrocław 1991, 1998

                        ‑ Bartłomieja Steina renesansowe opisanie Wrocławia. Die Beschreibung der Stadt Breslau der Renaissancezeit durch Bartholomäus Stein. Oprac. i red. nauk., Wrocław 1995

                        ‑ Trzy źródła do dziejów społeczno-gospodarczych średniowiecznego Śląska. Wyd., Wrocław 1995

                        ‑ Historia Śląska, Wrocław 2002 (z M. Czaplińskim, G. Wąs, E. Kaszubą)

                        ‑ Dzieje powiatu wrocławskiego, Wrocław-Sobótka 2002 (z W. Fabisiakiem, J. Tyszkiewiczem, P. Wiszewskim)

Instytut Historii Sztuki

dr Rafał Eysymontt

            historia urbanistyki i architektury średniowiecznej i nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska

dr Romuald Kaczmarek

            sztuka gotycka na Śląsku; rzeźba architektoniczna na Śląsku; artystyczne przejawy kultu św. Jadwigi

                        ‑ Mauzoleum świętej Jadwigi w Trzebnicy, Wrocław 1993 (z J. Witkowskim)

                        ‑ Kościół św. Macieja, Wrocław 1997 (z J. Witkowskim)

                        ‑ Rzeźba architektoniczna XIV wieku we Wrocławiu, Wrocław 1999

mgr Mateusz Kapustka

            średniowieczna sztuka religijna

dr Jakub Kostowski

            sztuka gotycka na Śląsku; malarstwo tablicowe; fundacje artystyczne mieszczaństwa

dr Jacek Witkowski

            sztuka gotycka na Śląsku; kultura rycerska; artystyczne przejawy kultu św. Jadwigi

                        ‑ Mauzoleum świętej Jadwigi w Trzebnicy, Wrocław 1993 (z R. Kaczmarkiem)

                        ‑ Gotycki ołtarz główny kościoła Świętych Piotra i Pawła w Legnicy, Legnica 1997

                        ‑ Kościół św. Macieja, Wrocław 1997 (z R. Kaczmarkiem)

                        ‑ Szlachetna a wielce żałosna opowieść o Panu Lancelocie z Jeziora. Dekoracja malarska wielkiej wieży mieszkalnej w Siedlęcinie, Wrocław 2001

prof. dr hab. Mieczysław Zlat (emeryt)

            średniowieczna architektura i rzeźba śląska (m.in. monografie ratusza wrocławskiego i zabytków Brzegu)

Instytut Archeologii

dr Cezary Buśko

            archeologia i urbanistyka miast średniowiecznych; Wrocław w średniowieczu

                        ‑ Historia Wrocławia. T. 1: Od pradziejów do końca czasów habsburskich, Wrocław 2001 (z M. Golińskim, M. Kaczmarkiem, L. Ziątkowskim)

dr Krzysztof Jaworski

            archeologia wczesnośredniowiecznego Śląska

                        ‑ Wyroby z kości i poroża w kulturze wczesnośredniowiecznego Ostrowia Tumskiego we Wrocławiu, Wrocław-Warszawa 1990

prof. dr hab. Jerzy Piekalski (dyrektor Instytutu)

            archeologia i urbanistyka miast średniowiecznych; Wrocław w średniowieczu

                        ‑ Od Kolonii do Krakowa. Przemiana topografii wczesnych miast, Wrocław 1999 (wersja niemiecka: Von Köln nach Krakau. Der topographische Wandel früher Städte, Bonn 2001)

dr Paweł Rzeźnik

            archeologia wczesnośredniowiecznego Śląska, zwłaszcza badania ceramiki i warsztatów garncarskich

                        ‑ Ceramika naczyniowa z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu w X-XI wieku, Poznań 1995

prof. Krzysztof Wachowski

            archeologia wczesnośredniowiecznego Śląska; wpływy wielkomorawskie na ziemiach śląskich

                        ‑ Kultura karolińska a Słowiańszczyzna Zachodnia, Wrocław 1992

                        ‑ Śląsk w dobie przedpiastowskiej. Studium archeologiczne, Wrocław 1997 (wersja niemiecka: Schlesien in vorpiastischer Zeit, Dortmund 2000)

Z udziałem pracowników Instytutu Archeologii, a także Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, prowadzone są ponadto badania archeologiczne we Wrocławiu. Ich wyniki są publikowane w ramach serii Wratislavia antiqua. Do tej pory ukazały się następujące tomy:

            ‑ Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście. Red. C. Buśko, J. Piekalski, Wrocław 1999

            ‑ Średniowieczny Śląsk i Czechy, centrum średniowiecznego miasta, Wrocław a Europa Środkowa. Red. J. Piekalski, K. Wachowski, Wrocław 2000

            ‑ Rynek wrocławski w świetle badań archeologicznych, cz. 1. Red. C. Buśko, Wrocław 2001

            ‑ Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi. Badania archeologiczne na wrocławskich Partynicach. Red. L. Leciejewicz, Wrocław 2001

            ‑ Rynek wrocławski w świetle badań archeologicznych, cz. 2. Red. J. Piekalski, Wrocław 2002

Katedra Etnologii

dr Artur Boguszewicz

            archeologia historyczna; kastellologia


                        Wydział Filologiczny

Instytut Filologii Klasycznej

dr hab. Teresa Szostek

            kaznodziejstwo średniowieczne, egzempla

                        ‑ Exemplum w polskim średniowieczu, Warszawa 1997

Instytut Filologii Polskiej

dr hab. Marcin Wodziński

            badania nad historią i kulturą ÂŻydów na Śląsku (obejmujące również średniowiecze)

                        ‑ Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII wieku, Wrocław 1996

Instytut Filologii Germańskiej

prof. dr hab. Stanisław Prędota

            niderlandystyka

                        ‑ Een laatmiddeleeuws gebedenboek uit de kring van de Moderne Devotie. Hs. Wrocław, Biblioteka Kapitulna 716, Wrocław 1998

Instytut Bibliotekoznawstwa

prof. dr hab. Kazimiera Maleczyńska (emerytka)

            historia książki i bibliotek na Śląsku; historia papiernictwa


                     Biblioteka Uniwersytecka

mgr Jan Gromadzki

            kodykologia; śląskie malarstwo książkowe

                        ‑ współautorstwo Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum... (zob. S. Kądzielski)

mgr Stanisław Kądzielski

            kodykologia

                        ‑ Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis asservantur signa 6055-6124 comprehendens (Codices Milichiani, vol. 1). Red. S. Kądzielski, W. Mrozowicz; oprac. J. Gromadzki, S. Kądzielski, W. Mrozowicz; J. Przytulski, H. Strzelecka-Ascher, Wratislaviae 1998

mgr Joanna Madej

            kodykologia; edytorstwo źródeł

mgr Jan Przytulski

            kodykologia

                        ‑ współautorstwo Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum... (zob. S. Kądzielski)


               POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki

dr inż. arch. Małgorzata Chorowska

            architektura mieszkalna na średniowiecznym Śląsku

                        ‑ Średniowieczna kamienica mieszczańska we Wrocławiu, Wrocław 1994

                        ‑ Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne, Wrocław 2003

dr inż. arch. Rafał Czerner

            architektura gotycka na Śląsku; urbanistyka

                        ‑ Ratusz i urządzenia handlowe na rynku w Głogowie, Wrocław 1994 (z Cz. Lasotą)

                        ‑ Blok ratuszowy w Świdnicy do połowy XVI w., Wrocław 1997 (z Cz. Lasotą)

                        ‑ Zabudowy rynków. Średniowieczne bloki śródrynkowe wybranych dużych miast Śląska, Wrocław 2002

dr Czesław Lasota

            architektura gotycka na Śląsku (m.in. w Głogowie, Świdnicy i Namysłowie)

                        ‑ Ratusz i urządzenia handlowe na rynku w Głogowie, Wrocław 1994 (z R. Czernerem)

                        ‑ Blok ratuszowy w Świdnicy do połowy XVI w., Wrocław 1997 (z R. Czernerem)

prof. dr hab. inż. arch. Ewa Łużyniecka

            architektura klasztorów cysterskich

                        ‑ Architektura średniowiecznych klasztorów cysterskich filiacji lubiąskiej, Wrocław 1995

                        ‑ Architektura średniowiecznych klasztorów cysterskich na Śląsku, Poznań 1998

                        ‑ Gotyckie świątynie Wrocławia, Wrocław 1999

                        ‑ Architektura klasztorów cysterskich. Filie lubiąskie i inne cenobia śląskie, Wrocław 2002

prof. dr hab. Edmund Małachowicz (emeryt)

            architektura sakralna i świecka średniowiecznego Wrocławia; historia Wrocławia

                        ‑ Wrocławski zamek książęcy i kolegiata św. Krzyża na Ostrowie, Wrocław 1993

                        ‑ Kościół z klasztorem Świętego Wincentego we Wrocławiu, Wrocław 1993 (z W. Berezowskim)

                        ‑ Książęce rezydencje, fundacje i mauzolea w lewobrzeżnym Wrocławiu, Wrocław 1994

                        ‑ Katedra wrocławska. Dzieje i architektura, Wrocław 2000

                        ‑ Najnowszy zarys dziejów najstarszego Wrocławia, Wrocław 2000


             PAPIESKI FAKULTET TEOLOGICZNY

ks. prof. dr hab. Antoni Kiełbasa

            historia Kościoła powszechnego i polskiego; hagiografia śląska (zwłaszcza św. Jadwigi i bł. Czesława)

                        ‑ Święta Jadwiga na drzeworytach Legendy Większej. W 750. lecie śmierci świętej Jadwigi 1243-1993, [Wrocław] 1993

                        ‑ Święta Jadwiga śląska jako wychowawczyni własnych dzieci i swoich wnuków, Trzebnica 1994

                        ‑ Święta Jadwiga patronką dnia wyboru Jana Pawła II, Rom-Trebnitz 1985; wyd. 3: Trzebnica 2003

ks. prof. dr hab. Józef Swastek

            historia Kościoła powszechnego i polskiego


                  POLSKA AKADEMIA NAUK

Instytut Archeologii i Etnologii

prof. dr hab. Lech Leciejewicz (emeryt)

            badania nad starożytną i średniowieczną kulturą Polski, Słowiańszczyzny i Europy

                        ‑ Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, Wrocław 1989

                        ‑ Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej, Wrocław 2000

dr hab. Sławomir Moździoch (dyrektor Instytutu)

            przemiany społeczne i gospodarcze na Śląsku we wczesnym średniowieczu; geografia plemienna Śląska

                        ‑ Organizacja gospodarcza państwa wczesnopiastowskiego na Śląsku. Sudium archeologiczne, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990

                        ‑ Castrum munitissimum Bytom. Lokalny ośrodek władzy w państwie wczesnopiastowskim, Warszawa 2002

prof. dr hab. Marta Młynarska-Kaletynowa

            historia średniowiecznych miast śląskich i łużyckich (m.in. Wrocławia), zwłaszcza problematyka społeczna i osadnicza

                        ‑ Najdawniejszy Wrocław, Wrocław 1992


                  ARCHIWUM PAŃSTWOWE

dr Mieczysława Chmielewska

            dyplomatyka śląska i polska

                        ‑ Katalog dokumentów przechowywanych w archiwach państwowych Dolnego Śląska, t. 6, Wrocław 1995

                        ‑ Dokumenty królów i książąt polskich, Wrocław 2002

dr Roman Stelmach

            dyplomatyka śląska; edytorstwo katalogów, dokumentów i kopiarzy średniowiecznych

                        ‑ Katalog dokumentów przechowywanych w archiwach państwowych Dolnego Śląska, t. 1-2, 4-5, 7, Wrocław 1991-1993


                                             MUZEUM ARCHITEKTURY

dr Michał Kaczmarek

            historia Śląska; cystersi na Śląsku; nekrologi śląskich cystersów; dziejopisarstwo śląskie

                        ‑ Historia Wrocławia. T. 1: Od pradziejów do końca czasów habsburskich, Wrocław 2001 (z C. Buśką, M. Golińskim, L. Ziątkowskim)


Poza wymienionymi instytucjami z mediewistyką wrocławską związani są również:

prof. dr hab. Kazimierz Bobowski (obecnie Uniwersytet w Zielonej Górze)

            historia monastycyzmu (zwłaszcza klasztorów cysterskich na Pomorzu); nauki pomocnicze historii (dyplomatyka, paleografia, neografia)

                        ‑ Kancelaria oraz dokumenty biskupów i kapituły w Kamieniu (do końca XIII w.), Wrocław 1990

                        ‑ Skryptorium dokumentowe klasztoru cystersów w Dargunie do końca XIII wieku, Wrocław 1991

                        ‑ Ewolucja pisma neogotyckiego na Śląsku od początku XVI do połowy XX wieku, Wrocław-Warszawa 1992

prof. dr hab. Marek Cetwiński (obecnie WSP w Częstochowie)

            historia społeczna Śląska; nauki pomocnicze historii; historia dziejopisarstwa średniowiecznego; historia historiografii

                        ‑ Ideologia i poznanie. Społeczne funkcje mediewistyki śląskiej po 1945 roku, Częstochowa 1993

                        ‑ Śląski tygiel. Studia z dziejów polskiego średniowiecza, t. 1-2, Częstochowa 2001-2003

dr Jerzy Mularczyk

            historia Śląska; dziejopisarstwo śląskie; nauki pomocnicze historii (dyplomatyka)

                        ‑ Od Bolesława Chrobrego do Bolesława Rogatki (Studia polemiczne), Wrocław 1994

                        ‑ Tradycja koronacji królewskich Bolesława I Chrobrego i Mieszka II, Wrocław 1998

mgr Rainer Sachs

            historia kultury średniowiecznego i nowożytnego Śląska, zwłaszcza studia nad środowiskami artystów i rzemieślników-artystów

mgr Adam ÂŻurek

            historia i archeologia średniowiecznego Śląska; historia premonstratensów

                        ‑ Wrocławska kaplica św. Marcina w średniowieczu, Wrocław 1996
Ostatnia aktualizacja ( poniedziaek, 12 czerwca 2006 )
< Poprzedni
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.