Start

2012-05-10/12 WARSZAWA - Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury | Drukuj |  E-mail
sobota, 28 kwietnia 2012

Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury

Warszawa, 10 – 12.05.2012.

 

 

Czwartek 10.05.2012, UKSW, ul. Dewajtis 5

9.30. Otwarcie Sesji -

 

I.               Sesja  - Generalia

1.      Marek Derwich, UWr, Klasztor a kultura przez wieki. Uwagi metodyczne i zarys problemu

2.      Rafał Tichy, UW, Klasztor jako miejsce nie-kulturalne. Na przykładzie myśli Bernarda z Clairvaux

3.      Bernadetta Kuczera-Chachulska, UKSW, Klasztor: rytm życia – rytm kultury

Dyskusja

10.50.    Przerwa

11.10

II.              Sesja – Origines et picturae

1.      Ks. Leszek Misiarczyk, UKSW, ÂŻycie monastyczne w pierwotnym chrześcijaństwie jako realizacja ideału filozofii antycznej.

2.      Anna Cisło, UWr, Przestrzeń klasztorna i pozaklasztorna w Tajemnicy Kells – mur jako element organizujący kulturowy obszar Irlandii złotego wieku.

3.      Dominika Budzanowska, UKSW, Beda Czcigodny – anglosaski uczony i kronikarz (VII/VIII w.).

Dyskusja

12.30.                  Przerwa

12.45

4.      Beata Spieralska, UKSW, W skryptorium klasztoru św. Andrzeja na Górze Soracte.

5.      Anna Sutowicz, Wrocław, Kultura religijna żeńskich klasztorów na Śląsku na podstawie ocalałych rękopisów (XIII-XV w.).

6.        Dorota Muszytowska, UKSW, Interpretacja tekstu w obrazie – iluminacje w manuskryptach biblijnych.

Dyskusja

 

14.15.                  Obiad

(sesje popołudniowe odbywają się równolegle w 3  salach)

15.30.

III.            Sesja –  Educatio 

1.      Krzysztof Ratajczak, UAM, Klasztorna edukacja na ziemiach polskich na tle szkolnego ustawodawstwa soborowego i synodalnego doby średniowiecza.

2.      Maciej Zdanek, UJ, Więzi, granice, inspiracje. Środowiska klasztorne a Uniwersytet Krakowski w XV w.

3.      Barbara Taras, UW, Środowisko intelektualne XVII-wiecznych klasztorów żeńskich z punktu widzenia historyka języka.

4.      Ryszard Mączyński, UMK, Kulturotwórcza rola warszawskiego Collegium Regium i Collegium Nobilium Scholarum Piarum (1642–1834).

 

17.10                   Dyskusja

17.30 Przerwa

 

5.      Beata Lorens, URz, Edukacja w szkołach bazyliańskich w drugiej połowie XVIII w. na przykładzie Buczacza.

6.      Raisa Zianiuk, BAN Mińsk, Działalność edukacyjna dominikanów zabialskich w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX w.

7.      o. Marek Miławicki, OP, Kraków, "Wieszcz Grażyny najpierwszy w naszych wieszczów kole / W Ojców Dominikanów wychował się szkole" (Władysław Syrokomla). Szkoła nowogródzka w latach 1807–1815.

 Dyskusja

 

IV.            Sesja –  Lectura

1.      Krzysztof Koehler, UKSW, „Ogród Panieński pod sznur Pisma Świętego/…/ kwiatami tytułów Matki Boskiej wysadzony” Wespazjana Kochowskiego, czyli co wyczytał z ogródka klasztornego OO. Karmelitów Bosych na Piasku w Krakowie uczony poeta sarmacki.

2.      Antoni  Czyż, UPH, Siedlce, Kultura literacka benedyktynek chełmińskich na tle polskiego baroku.

3.      Anna Kapuścińska, USz, Przestrzeń klasztoru jako metafora teologiczna w świeckiej i religijnej literaturze kręgu kapucyńskiego w wieku XIX.

4.      Anna Kołodziejska, KUL, Świecka pisarka w klasztorze – twórczość

Marii Winowskiej jako biografki kandydatów na ołtarze i założycieli zgromadzeń zakonnych.

Dyskusja

 

17.10                   Przerwa

17.30

5.      Agnieszka Śniegucka, UŁ, Zakony i zakonnicy w osiemnastowiecznej Polsce. Rozważania na podstawie lektury tekstów literackich okresu oświecenia.

6.      Anita Staroń, UŁ, Śmierć artysty. Obraz edukacji jezuickiej w Sebastianie Octave’a Mirbeau.

7.      Łukasz Szkopiński, UŁ, „Mnisi przydatni i mnisi gnuśni” w powieściach François Guillaume’a Ducray-Duminila.

 Dyskusja

 

V.              Sesja  - Claromontana

1.      Grzegorz Majkowski, AJD, Częstochowa, Polskie zabytki rękopiśmienne w zbiorach Jasnej Góry.

2.      Katarzyna Janus, Pierzchno, Motyw Ducha Świętego w rękopisach i starych drukach jasnogórskiego librarium.

3.      Beata Łukarska, AJD, Częstochowa, Jasnogórskie święta i uroczystości w świetle wybranych przekazów literackich z XVII i XVIII w.

Dyskusja

17.10                   Przerwa

17.30

VI.            Sesja – Ex oriente

1. Halina Czuba, UJ, W posłudze słowa. Ławra kijowsko-peczerska w rozwoju kaznodziejstwa ruskiego w XVII w.

2. Alicja Nowak, UJ, Działalność archimandryty Elizeusza Płeteneckiego na rzecz odbudowy kultury prawosławnej w Rzeczypospolitej w świetle druków kijowskich (XVII w.).

3. ks. Norbert Mojżyn, UKSW, Bazyliańsko-okcydentalistyczna tożsamość wczesnobarokowego poety białoruskiego Symeona Połockiego.

4.Tomasz Malowaniec, UKSW, Historia i teraźniejszość klasztoru w Podkamieniu na Ukrainie. Gawęda podróżnika o niezwykłej odbudowie.

Dyskusja

 

 

19.00

Bibicja – podziemia kamedulskie 

 

 

Piątek, 11.05.2012, BUW, ul. Dobra 5, Sala konferencyjna

Obradom towarzyszyć będzie wystawa książek pochodzących z bibliotek  poklasztornych, obecnie w księgozbiorze Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

9.30.

VII.          Sesja – Armarium et bibliotheca

1.      Anna Krzemińska, PAN, Archiwum w klasztorze cysterskim w średniowieczu i czasach nowożytnych – organizacja, zasób, działalność.

2.      Ks. Franciszek Wolnik, UO, Księgozbiór cystersów z Rud na Górnym Śląsku.

3.      Tomasz Stolarczyk, UŁ, Armarium. Biblioteki braci kaznodziejów w Gidlach, Łęczycy, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu w XVII w.
oraz ich księgozbiory.

4.      Maria Cubrzyńska-Leonarczyk, BUW, Rozpoznać i scalić rozproszone –
o znakach własnościowych książek z dawnych kolekcji klasztornych.

Dyskusja

11.10.                  Przerwa

11.30.

5.      Agnieszka Fluda-Krokos, UP Kraków, Catalogus librorum – biblioteka Karmelitów Bosych w Krakowie na podstawie rękopiśmiennego katalogu z roku 1702.

6.      Halina Rusińska-Giertych, UWr, Osiągnięcia typograficzno-wydawnicze tłoczni zakonnych działających w Polsce od XVII do połowy XIX w.

7.     Tomasz Krzyżak, UKSW, Archiwum klasztoru w Niepokalanowie – źródło wiedzy o życiu św. Maksymiliana Kolbe.

8.                        Aron Petneki, Budapeszt, Węgierskie książki w polskich klasztorach.

Dyskusja

 

13.10  Lunch

14.30.

VIII.        Sesja – Custodes et libri

1.       Izabela Wiencek, BUW, O działalności inkwizytora ksiąg, jezuity Andrzeja Obrębskiego.

2.      Marianna Czapnik, BUW, O. Rafał Morowicz (1730-1819), bibliotekarz i kronikarz zakonu bernardynów.

3.      Elżbieta Bylinowa, BUW, Libri historici w bibliotece kanoników regularnych lateraneńskich w Mstowie.

4.      Joanna Pietrzak-Thébault, UKSW, Kawalerowie za furtą. Literatura rycerska w księgozbiorach klasztornych.

16.10.    Dyskusja

16.30                   Przerwa

 

 

IX Sesja – Musica

1. Ewa Bielińska-Galas, Akademia Muzyczna, Łódź, Aspekt wspólnoty chrześcijańskiej w myśli św. Augustyna a przekaz repertorium gregoriańskiego.

2. Magdalena Walter-Mazur, UAM, Panny z okładek czyli próba przybliżenia sylwetek posesorek rękopisów muzycznych ze zbioru sandomierskiego.

3. Janusz Królikowski, UP JPII, Tarnów, Źródła do poznania kultury duchowej klarysek w Starym Sączu w XVII w.

4. Ludmiła Sawicka, BUW,  Recepcja popularnych arii operowych w    środowiskach klasztornych na przykładzie klasztoru cystersów w Lubiążu.

Dyskusja

 

18.30

Koncert – Maria Erdman, klawikord (koncert utworów pochodzących z rękopisów muzycznych klasztoru klarysek w Starym Sączu).

20.00

Kolacja

 

 

Sobota, 12. 05.2012, Klasztor OO. Dominikanów, ul. Freta. 10, Sala Prowincjalska

8.30.

X. Sesja – Loca

1. Andrea Piccardi, USz, Krużganek w De professione religiosorum Lorenzo Valli.

2. Adam ÂŻurek, UWr, Silesia Sacra. O możliwościach odtworzenia przestrzeni klasztorów i kolegiat śląskich skasowanych w 1810 r.

3. Maja Gąssowska, Warszawa, Dominikanie i cysterki w Rewalu – ich znaczenie w przedreformacyjnym społeczeństwie miasta.

4. Adam Regiewicz, AJD, Częstochowa, Klasztor w familoku. O przestrzeni kerygmatu ‘w drodze’ na przykładzie kapucyńskich klasztorów itinerantów w Katowicach i Częstochowie.

5. Monika Ciosek, UKSW, Warszawskie żeńskie domy zakonne jako miejsca rozwoju kultury niezależnej w PRL (wybrane przykłady).

Dyskusja

 

10.30.          Przerwa

10.50

 

XI. Sesja – Testimonia

1. Małgorzata Trębska, IBL PAN, Orationes in nuptiis sacris, czyli mowy obłóczynowe w staropolskiej kulturze oratorskiej.

2. Anna Szylar, PWSZ im. S. Tarnowskiego, Tarnobrzeg, ‘Umyśliłam w tej tu  księdze dla prywatnej mojej na potym pamięci i dla dalszej konwentu informacyi…” , czyli norbertanki imbramowickie o sobie i swoich czasach (na podstawie kronik klasztornych z XVIII w.).

3. Jolanta Sawicka-Jurek, UPH Siedlce, O życiu zakonnym i historii łomżyńskiego klasztoru Panien Benedyktynek w świetle zapisków siostry Alojzy Piesiewiczówny.

4. Tomasz Chachulski, UKSW, O pamiętnikach błogosławionej matki Marceliny Darowskiej - rekonesans

5. o. Maurycy L. Niedziela, OP, Warszawa, Książę Woroniecki w zakonie żebraczym i społeczeństwie.

Dyskusja

12.50 Zamknięcie Konferencji

13.15. Obiad pożegnalny


 

< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.