Start

Warszawa | Drukuj |  E-mail
niedziela, 29 maja 2005
Zebrał Andrzej Janeczek

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego


badania nad społeczeństwem i państwem wczesnego średniowiecza, państwa barbarzyńskie, Europa karolińska i ottońska, monarchia wczesnopiastowska, ideologia władzy

prof. Karol Modzelewski - społeczeństwa barbarzyńskiej Europy, Longobardowie, prawa zwyczajowe, organizacja służebna państwa pierwszych Piastów, struktury funkcjonowania państwa

¨      Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego : X-XIII wiek / Karol Modzelewski, wyd. 2, Poznań 2000 (wyd. 1  - 1975)

prof. Wojciech Fałkowski - kultura, ideologia i polityka w średniowiecznej Europie, Karolingowie, państwo frankijskie, elity władzy późnośredniowiecznej Polski

¨      Elita władzy w Polsce za panowania Kazimierza Jagiellończyka / Wojciech Fałkowski, Warszawa 1992

¨      Potestas regia. Władza i polityka w królestwie zachodniofrankijskim na przełomie IX i X wieku / Wojciech Fałkowski, Warszawa 1999

prof. Roman Michałowski - podstawy ideowe monarchii we wczesnym średniowieczu (gł. Karolingowie i Ottonowie), chrystianizacja Europy Środkowej w X -XII w., ideologia władzy w państwie pierwszych Piastów

¨      Princeps fundator : studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku / Roman Michałowski, Warszawa 1993

mgr Krzysztof Skwierczyński - topografia sakralna Polski wczesnośredniowiecznej, reforma gregoriańska w Europie Środkowej

dr Szymon Wieczorek - rola biskupa w Galii merowińskiej VI-VII w., hagiografia wczesnośredniowieczna

dr Franciszek Dąbrowski - ustrój Polski piastowskiej, funkcje organizacji kasztelańskiej

mgr Aneta Pieniądz-Skrzypczak - społeczeństwo Italii longobardzkiej, królestwo Italii za Karolingów - społeczeństwo, kwestie prawne, ideologia władzy

 

dr Jerzy Pysiak - ideologia monarchii francuskiej za Kapetyngów, Ludwik Święty, historiografia dworska XIII w., kult relikwii i jego rola w ideologii władzy królewskiej

społeczeństwo polskie pełnego i późnego średniowiecza, horyzonty mentalne społeczeństwa późnośredniowiecznego, Kościół, władztwo terytorialne, możnowładztwo

prof. Henryk Samsonowicz - społeczeństwo polskie późnego średniowiecza, struktury społeczne, dzieje miast, Hanza, początki państwowości polskiej

¨      Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej / Maria Bogucka, Henryk Samsonowicz, Wrocław 1986

¨      Polens Platz in Europa / Henryk Samsonowicz ; aus dem Poln. von Michael G. Esch, Osnabrück 1997

¨      ÂŻycie miasta średniowiecznego / Henryk Samsonowicz, Poznań 2001

prof. Maria Koczerska - historia polityczna i historia Kościoła w Polsce późnośredniowiecznej, nauki pomocnicze historii, biografistyka, Zbigniew Oleśnicki, więzi rodzinne i krewniacze

¨      Rodzina szlachecka w Polsce późnośredniowiecznej / Maria Koczerska, Warszawa 1975

prof. Sławomir Gawlas - historia średniowiecza; porównawcze badania struktur społecznych i ustrojowych; świadomość narodowa; dzieje Rzeszy Niemieckiej, kolonizacji niemieckiej, miast; niemieckie władztwo terytorialne i jego oddziaływanie na stosunki społeczne i ustrojowe w Europie Środkowej, monarchia ostatnich Piastów i społeczeństwo

¨      O kształt zjednoczonego Królestwa: niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski / Sławomir Gawlas, wyd. 2, Warszawa 2000

prof. Marian Dygo - władztwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach - zagadnienia społeczne i ideologiczne, ostatnio zagadnienie kryzysu gospodarczego późnego średniowiecza w historiografii, początki gospodarki folwarcznej i tzw. wtórnego poddaństwa w Europie Środkowej

¨      Studia nad początkami władztwa zakonu niemieckiego w Prusach (1226-1259) / Marian Dygo, Warszawa 1992

dr hab. Marek Barański - Polska wczesnośredniowieczna i okres rozbicia dzielnicowego, średniowieczne Węgry

dr Paweł ÂŻmudzki - historia polityczna doby rozbicia dzielnicowego, biografistyka -Leszek Czarny; drużyna jako typ więzi społecznych we wczesnym średniowieczu

¨      Studium podzielonego Królestwa : książę Leszek Czarny / Paweł ÂŻmudzki, Warszawa 2000

dr Grzegorz Myśliwski - problem czasu i przestrzeni w społeczeństwie średniowiecznym, Mazowsze XII-XVI w., antropologia historyczna, gospodarka i handel w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia

¨      Człowiek średniowiecza wobec czasu i przestrzeni : (Mazowsze od XII do poł. XVI wieku) / Grzegorz Myśliwski, Warszawa 1999

dr Agnieszka Bartoszewicz - społeczeństwo małych miast w późnym średniowieczu, edytorstwo źródel miejskich, problem czasu w społeczeństwie miejskim

¨      Czas w mieście. Studium z kultury umysłowej późnego średniowiecza / Agnieszka Bartoszewicz, Warszawa 2003

mgr Piotr Węcowski - możnowładztwo koronne w XIV i XV w., itineraria jako źródło, propaganda monarsza za czasów Kazimierza Jagiellończyka, stosunki polsko-mazowieckie w XV w.

¨      Działalność publiczna możnowładztwa małopolskiego w późnym średniowieczu : itineraria kasztelanów i wojewodów krakowskich w czasach panowania Władysława Jagiełły (1386-1434) / Piotr Węcowski, Warszawa 1998

mgr Piotr Chojnacki - Kościół na późnośredniowiecznym Mazowszu , biografistyka - bp Paweł Giżycki, kancelaria biskupów płockich

mgr Rafał Jaworski - dwór litewski w czasach Kazimierza Jagiellończyka, możnowładztwo litewskie w XV -XVI w., edytorstwo dokumentów

mgr Dariusz Sikorski - spoleczeństwo Prusów w dobie plemiennej, organizacja polityczna - wiece

historia kultury, kronikarstwo, mitologia słowiańska, tradycje kulturowe

prof. Jacek Banaszkiewicz - polskie „dzieje bajeczne” i mitologia słowiańska na tle porównawczym, analiza struktur narracyjnych w kronikach średniowiecznych, Ottonowie, początki państwa polskiego, legendy dynastyczne

¨      Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka / Jacek Banaszkiewicz, Warszawa 1998

historia porównawcza, procesy państwotwórcze

prof. Michał Tymowski – państwo prymitywne  (Afryka)  państwa Afryki przedkolonialnej, procesy państwotwórcze w ujęciu porównawczym, antropologia polityczna

¨      Państwa Afryki przedkolonialnej / Michał Tymowski, Wrocław 1999

geografia historyczna, demografia, warunki życia

prof. Jan Tyszkiewicz - dzieje i kultura średniowiecznych Słowian; koczownicy Europy średniowiecznej, zwłaszcza Tatarzy; geografia historyczna i demografia historyczna średniowiecza

¨      Ludzie i przyroda w Polsce średniowiecznej / Jan Tyszkiewicz, Warszawa 1983

¨      Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIV-XVIII w. / Jan Tyszkiewicz, Warszawa 1989

¨      Ostatnia wojna z Zakonem Krzyżackim w 1519-1521 / Jan Tyszkiewicz, Warszawa 1991

¨      Geografia historyczna Polski średniowiecznej. Zbiór studiów / Jan Tyszkiewicz, Warszawa 2003

krąg bizantyjsko-ruski

prof. Andrzej Poppe, Ruś średniowieczna, chrystianizacja i Kościół na Rusi, kult świętych, kronikarstwo, nauki pomocnicze, paleografia ruska

¨      Państwo i Kościół na Rusi w XI wieku / Andrzej Poppe, Warszawa 1968

prof. Tadeusz Wasilewski - historia Bizancjum i państw bałkańskich w średniowieczu, początki państwa polskiego, Zjazd Gnieźnieński

¨      Historia Słowian południowych i zachodnich, Warszawa 1977, wyd. 2 1988 (współautorstwo)

dr Katarzyna Bachowska (Krupa) - średniowieczna Ruś, Nowogród Wielki

dr Hieronim Grala – Ruś średniowieczna i nowożytna, edytorstwo źródeł

mgr Grzegorz Rostkowski – historia Bizancjum, Węgier, Rusi w X-XII w.

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW

kultura piśmiennicza

prof. Edward Potkowski  - kultura piśmiennicza, książka rękopiśmienna,  rola i funkcje pisma

¨      Le livre manuscrit - la societe - la culture dans la Pologne du bas Moyen Age (XIVe-XVe s.) / Edward Potkowski, Warszawa 1987


 

Instytut Historii PAN

Kościół i społeczeństwo w średniowieczu, postępy chrystianizacji, życie religijne, ruchy heretyckie w Polsce i Czechach, formy pobożności, kultura ludowa późnego średniowiecza, zakony

prof. dr hab. Stanisław Bylina – Kościół i społeczeństwo w średniowieczu, życie religijne, ruchy heretyckie w Polsce i Czechach, formy pobożności, kultura ludowa późnego średniowiecza

¨      Chrystianizacja wsi polskiej u schyłku średniowiecza / Stanisław Bylina, Warszawa 2002

¨      Kultura ludowa Polski i Słowiańszczyzny średniowiecznej / Stanisław Bylina, Łowicz-Warszawa 1999

doc. dr hab. Tadeusz M. Trajdos – historia Kościoła XIV-XV w., dzieje kultury późnośredniowiecznej, ziemie wschodnie Korony Polskiej, życie religijne i osadnictwo Spiszu i Orawy

¨      U zarania karmelitów w Polsce / Tadeusz Mikołaj Trajdos, Warszawa 1993

¨      Mendykanci w średniowiecznym Lwowie (w przyg.)

historia społeczna pełnego i późnego średniowiecza, formy i normy życia społecznego, władza i społeczeństwo, kultura polityczna, kultura środowisk miejskich, dworskich, badania mentalności

prof. dr hab. Halina Manikowska – historia społeczna, organizacja władzy nad społeczeństwem, pielgrzymki, życie religijne w miastach, topografia sakralna, miasta włoskie późnego średniowiecza

¨      Nadzór i represja : władza i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Florencji / Halina Manikowska, Warszawa 1993

prof. dr hab. Hanna Zaremska – kultura i społeczeństwo, status społeczny grup marginalnych, społeczne postawy ekskluzji, formy społeczne życia religijnego, bractwa religijne, ÂŻydzi w Polsce

¨      Banici w średniowiecznej Europie / Hanna Zaremska, Warszawa 1993

[prof. Bronisław Geremek – czy uwzględniamy? w ostatnim dziesięcioleciu na tym polu nieczynny]

doc. dr hab. Małgorzata Wilska – kultura dworu, środowisko społeczne dworu

¨      Błazen na dworze Jagiellonów / Małgorzata Wilska, Warszawa 1998

dr Wojciech Brojer – historia kultury, wyobraźnia społeczeństwa średniowiecznego, historia kaznodziejstwa

¨      Diabeł w wyobraźni średniowiecznej / Wojciech Brojer, Wrocław 2003

dr Zbigniew Dalewski -  kultura polityczna monarchii piastowskiej, ceremonie inauguracji władzy

¨      Władza, przestrzeń, ceremoniał : miejsce i uroczystość inauguracji władcy w Polsce średniowiecznej do końca XIV w. / Zbigniew Dalewski, Warszawa 1996

mgr Kazimierz Pacuski – Mazowsze w średniowieczu

dr Jan Piętka -  historia społeczna, genealogie, możnowładztwo mazowieckie, elity władzy

dr Marek Słoń -  społeczności miejskie późnego średniowiecza, szpitale

¨      Szpitale średniowiecznego Wrocławia / Marek Słoń, Warszawa 2000

historia społeczna i gospodarcza X-XIII w., tworzenie wielkiej własności ziemskiej, historia Kościoła, historia kultury materialnej

prof. dr hab. em. Stanisław Trawkowski – gospodarka wielkiej własności ziemskiej, możni, Kościół, zakony

nauki pomocnicze, numizmatyka, heraldyka, sfragistyka, dyplomatyka, edytorstwo źródeł

prof. dr hab. Ryszard Kiersnowski – numizmatyka, dzieje monety i obiegu pieniężnego w średniowieczu, heraldyka, historia kultury, życie codzienne w wiekach średnich

¨      Moneta w kulturze wieków średnich / Ryszard Kiersnowski, 1988

¨      Niedźwiedzie i ludzie w dawnych i nowszych czasach : fakty i mity / Ryszard Kiersnowski, Warszawa 1990

prof. dr hab. Stefan K. Kuczyński - heraldyka, sfragistyka, historia kultury

¨      Polskie herby ziemskie : geneza, treści, funkcje / Stefan Krzysztof Kuczyński, Warszawa 1993

Stanisław Kuraś, Irena Sułkowska Kuraś – dyplomatyka, edytorstwo źródeł

¨      Bullarium Poloniae, t. I -, Roma 1982-

¨      Nowy Kodeks Dyplomatyczny Mazowsza, t. II-III, 1989-2000

pro memoria – wielkie prace zespołowe:

Polski Słownik Biograficzny

Monumenta Poloniae Historica, series nova

Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu

Atlas Historyczny Polski

Bibliografia Historii Polski

Kultura Polski średniowiecznej, 2 tomy Warszawa 1985, 1997, red. Jerzy Dowiat, Bronisław Geremek


Instytut Archeologii i Etnologii PAN (d. Instytut Historii Kultury Materialnej)

historia kultury materialnej średniowiecza, dzieje osadnictwa, dzieje miast, socjotopografia miejska, historia społeczno-gospodarcza, dzieje rzemiosła i górnictwa, materialne warunki bytu w średniowieczu, życie codzienne, zmiany środowiska przyrodniczego

prof. dr hab. em. Anna Rutkowska-Płachcińska – dzieje osadnictwa, lokacje miejskie, miasta francuskie i polskie, warunki życia, ubodzy w miastach

¨      Salon - de - Provence : une société urbaine du bas Moyen Age / Anna Rutkowska P³achciñska, Warszawa 1982

prof. dr hab. em. Danuta Molenda – historia gospodarcza, dzieje górnictwa kruszcowego, dzieje handlu kruszcami, miasta górnicze,

¨      Polski ołów na rynkach Europy œrodkowej w XIII-XVIII wieku / Danuta Molenda, Warszawa 2001

prof. dr hab. em. Teresa Dunin-Wąsowicz – dzieje osadnictwa, zmiany środowiska przyrodniczego, klęski elementarne, kult świętych, pielgrzymki

doc. em. Tadeusz Rosłanowski – socjotopografia miast niemieckich, patrycjat miast Nadrenii

dr Urszula Sowina – socjotopografia mniejszych miast, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej

dr Andrzej Janeczek – pogranicza etniczne i kulturowe, osadnictwo, urbanizacja, kolonizacja na prawie niemieckim, Ruś Czerwona, społeczności wielokulturowe i polietniczne

¨      Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego / Andrzej Janeczek, Warszawa 1993

dr Maria Dąbrowska – archeologia i historia kultury materialnej późnego średniowiecza, systemy ogrzewania, szpitalnictwo

mgr Marcin Pauk - Czechy w okresie Przemyślidów - fundacje klasztorne, elita możnowładcza - kwestie spoleczne i gospodarcze, ideologia władzy

¨      Działalność fundacyjna możnowładztwa czeskiego i jej uwarunkowania społeczne (XI-XIII wiek) / Marcin Rafał Pauk, Kraków 2000

mgr Olga Miriam Przybyłowicz – kultura materialna klasztorów, warunki życia klasztornego, klaryski

mgr Monika Saczyńska-Kaliszuk - historia Kościoła w późnym średniowieczu, praktyka prawa kościelnego, sądownictwo kościelne

archeologia wcześniejszego średniowiecza, geneza państwowości polskiej, początki chrześcijaństwa, misja św. Wojciecha, archeologiczne badania ośrodków grodowych, podstaw gospodarczych państwa piastowskiego, archeologiczne badania ośrodków wczesnomiejskich i miast lokacyjnych

prof. Stanisław Tabaczyński – metodologia badań archeologicznych, studia nad ośrodkami państwa wczesnopiastowskiego: Sandomierz, Zawichost

¨      Sandomierz : badania 1969-1973 : praca zbiorowa pod red. Stanisława Tabaczyńskiego, t. 1-2, Warszawa 1993-1996

prof. Wojciech Szymański – początki Słowian, osadnictwo, grody wczesnośredniowieczne, Mazowsze, posąg ze Zbrucza

prof. Przemysław Urbańczyk

http://www.mediewistyka.net/sylwetki.html#Urbanczyk

– archeologia i historia wcześniejszego średniowiecza, początki państwa polskiego, organizacja władzy, Zjazd Gnieźnieński, misja św. Wojciecha, Skandynawia wczesnośredniowieczna, metodologia badań archeologicznych

¨      Władza i polityka we wczesnym średniowieczu / Przemysław Urbańczyk, Wrocław 2000

doc. dr hab. Marek Dulinicz – Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, etnogeneza Słowian, osadnictwo wczesnośredniowieczne, grody na Mazowszu

¨      Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej : studium archeologiczne / Marek Dulinicz, Warszawa 2001

doc. dr hab. Zbigniew Kobyliński - archeologia wczesnego średniowiecza, struktury osadnicze, konserwatorstwo, metodyka badań archeologicznych

dr Tadeusz Baranowski – archeologia wczesnego średniowiecza

doc. dr hab. Leszek Słupecki – religie przedchrześcijańskie Słowian i Skandynawów, mitologia słowiańska

¨      Slavonic pagan sanctuaries / Leszek Paweł Słupecki, Warszawa 1994

¨      Wyrocznie i wróżby pogańskich Skandynawów : studium do dziejów idei przeznaczenia u ludów indoeuropejskich / Leszek Paweł Słupecki, Warszawa 1998

 

numizmatyka, polityka monetarna, obieg kruszców w średniowieczu

prof. dr hab. Stanisław Suchodolski – moneta, obieg pieniężny, skarby średniowieczne, mennictwo

¨      Moneta i obrót pieniężny w Europie Zachodniej / Stanisław Suchodolski, Wrocław 1982

¨      Moneta możnowładcza i kościelna w Polsce wczesnośredniowiecznej / Stanisław Suchodolski, Wrocław 1987

+ doc. dr hab. Wojciech Dzieduszycki (Oddział IAE PAN w Poznaniu)


Instytut Archeologii UW

archeologia średniowiecza

prof. dr hab. em. Jerzy Gąssowski  - archeologia wczesnego średniowiecza, kultura i mitologia Celtów, Słowian

¨      Prahistoria sztuki / Jerzy Gąssowski, Warszawa [1994]

prof. dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman – archeologia i historia pełnego i późnego średniowiecza, dzieje granic i umocnień granicznych, dzieje osadnictwa

¨      Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą) / Elżbieta Kowalczyk, Warszawa 2003

prof. dr hab. Jerzy Kruppé (także IAE PAN) – archeologia i historia średniowiecza i czasów nowożytnych, historia kultury materialnej, badania miast i zamków

¨      Dzieje założenia zamkowego w Pucku (w druku)

prof. dr hab. Andrzej Buko (także IAE PAN) – archeologia wczesnego średniowiecza, ludy Europy wczesnośredniowiecznej, ceramologia

¨      Początki przedlokacyjnego Sandomierza, Warszawa 1998

dr Wojciech Wróblewski – archeologia wczesnego średniowiecza, kontakty słowiańsko-bałtyjskie, osadnictwo Galindii


 

Instytut Historii Sztuki UW

historia społeczno-gospodarcza, dzieje miast

prof. dr hab. Andrzej Wyrobisz – historia społeczno-gospodarcza, dzieje miast, grupy mniejszościowe w miastach, subkultury miejskie
[związek instytucjonalny późny i mylący, właściwie IH UW]

historia sztuki średniowiecznej

prof. dr hab. Piotr Skubiszewski – historia sztuki wczesnochrześcijańskiej, sztuka karolińska, sztuka i ideologia  w średniowieczu, tradycje Rzymu w kulturze Europy średniowiecznej

¨      L'art du haut moyen âge : l'art européen du VIe au IXe siècle / Piotr Skubiszewski ; Paris 1998

¨      Sztuka Europy Łacińskiej od VI do IX wieku / Piotr Skubiszewski, Lublin 2001

prof. Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz - historia sztuki średniowiecznej, ikonografia religijna i świecka, średniowieczne wyobrażenia o krajach pozaeuropejskich

¨      Książę ciemności : o średniowiecznych wyobrażeniach szatana / Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz, Warszawa 1996

¨      Ilustrowane mappae mundi jako obraz świata : średniowiecze i początek okresu nowożytnego / Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz, Warszawa 1997

¨      Modlitwa i obraz : średniowieczna ikonografia różańcowa / Katarzyna Zalewska, wyd. 2 uzup., Warszawa 1999

prof. Andrzej Grzybkowski – historia architektury, sztuka późnego średniowiecza

¨      Między formą a znaczeniem : studia z ikonografii architektury i rzeźby gotyckiej / Andrzej Grzybkowski, Warszawa 1997

Grażyna Jurkowlaniec - sztuka średniowieczna, sztuka gotycka, ikonografia chrześcijańska, funkcje dzieła sztuki

¨      Chrystus umęczony : ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku / Grażyna Jurkowlaniec, Warszawa 2001

Instytut Sztuki PAN

prof. dr hab. Ryszard Brykowski – historia sztuki średniowiecznej, architektura drewniana

¨      Inwentarz drewnianej architektury kościelnej w Polsce (pod red. Ryszarda Brykowskiego).

Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

dr arch. Robert Kunkel – historia architektury polskiej, romańskiej i gotyckiej


Zamek Królewski w Warszawie

dr Ewa Suchodolska – dyplomatyka, kancelarie ksiazece, biskupie, klasztorne i miejskie

Archiwum Główne Akt Dawnych

dr Huber Wajs – chlopi, formy eksploatacji poddanych, Mazowsze

 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

dr Aleksandra Czapelska - społeczeństwo i monarchia anglosaska VIII-X w., ideologia władzy wczesnośredniowiecznejBiblioteka Narodowa

dr Grazyna Klimecka – rekopisy sredniowieczne, dyplomatyka, historia kultury


 

Instytut Badań Literackich PAN

dzieje średniowiecznej literatury

prof. dr hab. Teresa Michałowska - teoria literacka polskiego średniowiecza

¨      Ego Gertruda : studium historycznoliterackie / Teresa Michałowska, Warszawa 2001

¨      Średniowiecze / Teresa Michałowska, wyd. 7, Warszawa 2002

doc. dr hab. Andrzej Dąbrówka - teatr średniowieczny, formy pobożności, związki między religią a literaturami europejskimi

¨      Teatr i sacrum w średniowieczu: Religia - cywilizacja – estetyka / Andrzej Dąbrówka, Wrocław 2001

dr hab. Mieczysław Mejor - edycja krytyczna łacińskiej poezji polskiego średniowiecza, piśmiennictwo późnoantyczne i średniowieczne

¨      Antyczne tradycje średniowiecznej praktyki pisarskiej. Subskrypcje późnoantycznych kodeksów / Mieczysław Mejor, Warszawa 2001

dr Dorota Gacka - hagiografia łacińska, poezja liturgiczna

dr Mariusz Kazańczuk - mediewalizm literatury staropolskiej

dr Jolanta Sawicka - symbolizm średniowieczny

Instytut Literatury Polskiej UW

dr hab. Paweł Stępień – komparatystyczne badania tradycji hagiograficznych związanych z postaciami św. Katarzyny i św. Aleksego oraz tradycji pasyjnej

¨      Z literatury religijnej polskiego średniowiecza :  studia o czterech tekstach : kazanie na dzień św. Katarzyny, Legenda o św. Aleksym, Lament Świętokrzyski, ÂŻołtarz Jezusow / Paweł Stępień, Warszawa 2003


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. dr hab. Maria Miśkiewicz – archeologia wczesnego średniowiecza

¨      Zarys kultury i archeologii Europy w okresie wczesnego średniowiecza / Maria Miśkiewicz, Warszawa 2002

dr Małgorzata Maciszewska – historia Kościoła, historia społeczna

¨      Klasztor bernardyński w społeczeństwie polskim 1453-1530 / Małgorzata Maciszewska, Warszawa 2001

ks. prof. dr hab. Stanisław Kobielus - symboliczne treści dzieła sztuki szczególnie w okresie średniowiecza; bestiaria, floraria, lapidaria

¨      Bestiarium chrześcijańskie. Starożytność-średniowiecze / Stanisław Kobielus, Warszawa 2002

dr Przemysław Mrozowski - symbol i jego rola w kulturze średniowiecznej i nowożytnej

¨      Polskie nagrobki gotyckie / Przemysław Mrozowski, Warszawa 1994

ks. dr hab. Michał Janocha - ikonografia chrześcijańska, historia sztuki bizantyńsko-ruskiej, sztuka cerkiewna na dawnych terenach Rzeczypospolitej

dr hab. Artur Andrzejuk, prof. ndz. UKSW - historia filozofii; arystotelizm, neoplatonizm, tomizm, filozofia arabska, filozofia polska

¨      Prawda o dobru. Problem filozoficznych podstaw etyki tomistycznej / Artur Andrzejuk, Warszawa 2000

prof. Stanisław A. Porębski – polska myśl filozoficzna w średniowieczu

¨      Jakub z Paradyża : poglądy i teksty / Stanisław A. Porębski, Warszawa 1994

prof. Stanisław Dąbek – muzykologia, rękopisy muzyczne, polska pieśń religijna do XVI w.


 

Instytut Historii Prawa UW

historia prawa i ustroju, początki parlamentaryzmu

Juliusz Bardach – powstanie polskiego sejmu, historia prawa, ustrój miast prawa magdeburskiego

¨      Dzieje sejmu polskiego / Juliusz Bardach [et al.], wyd. 2, popr. i uzup., Warszawa 1997

¨      Historia ustroju i prawa polskiego / Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak. , wyd. 5, Warszawa 2001


 

Instytut Filozofii UW

historia filozofii wieków średnich

prof. dr hab.  Mieczysław Boczar - filozofia średniowieczna, kosmologia średniowieczna

¨      Grosseteste / Mieczysław Boczar, Warszawa 1994

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr Mikołaj Olszewski, dr Włodzimierz Zega, dr Dorota Zygmuntowicz – zespół do inwentaryzacji, katalogowania i wydawania źródeł do historii filozofii wieków średnich; scholastyka trzynastowieczna, myśl filozoficzna późnego średniowiecza

 

Siedlce
Akademia Podlaska, ul. Orlicz-Dreszera 19/21, 08-110 Siedlce.
Instytut Historii

dr Maria Starnawska – zakony rycerskie, szpitalnictwo, kult relikwii

¨      Między Jerozolimą a Łukowem : zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu / Maria Starnawska, Warszawa 1999
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.