Start

Gdańsk, Olsztyn, Słupsk | Drukuj |  E-mail
niedziela, 29 maja 2005
Badania mediewistyczne w środowisku uniwersyteckim Gdańska i Olsztyna


Wiesław Długokęcki

Badania nad średniowieczem w Instytucie Historii UG zapoczątkowane zostały przez prof. dra hab. Jana Powierskiego (1940-1999), który bezpośrednio lub pośrednio ukształtował obecny zespół mediewistyczny oraz wpłynął na uprawianą w jego ramach tematykę. Obecnie są one prowadzone w ramach Zakładu Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii (prof. dr hab. Błażej Śliwiński-kierownik, dr Beata Możejko, dr Marek Smoliński, dr Sobiesław Szybkowski) i Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecza (dr hab. Wiesław Długokęcki, prof. UG- kierownik, dr hab. Klemens Bruski, dr Dariusz Dekański).


Problematyka badawcza tego zespołu obejmuje zagadnienia zarówno z historii Polski, jak też z pogranicza historii Polski i historii powszechnej i samej historii powszechnej, w okresie od X do początków XVI w. W ramach historii Polski podstawowe znaczenie mają badania nad Pomorzem Gdańskim Sławieńsko-Słupskim i Kujawami, ze szczególnym uwzględnieniem roli rycerstwa i stosunków politycznych oraz związków Gdańska z Koroną. Styku historii Polski i powszechnej dotyczą badania nad pograniczem mazowiecko-pruskim i stosunkami polsko litewskim od końca XIV w.

Z historią powszechną związane są badania nad zakonami rycerskimi (zakon krzyżacki, joannici) i państwem zakonu krzyżackiego w Prusach i Inflantach. Przedmiotem badań są same instytucje zakonne, jak też dzieje społeczno-gospodarcze Prus z uwzględnieniem osadnictwa, rycerstwa, miast). Przedmiotem zainteresowania jest również żegluga w kręgu hanzeatyckim, stosunki polityczne na pograniczu pomorsko-niemieckim.

W ramach badań nad historią Kościoła zainteresowanie cieszy się historia zakonu cystersów i dominikanów, zarówno w Polsce jak i Prusach Krzyżackich

W zakresie nauk pomocniczych historii szczególnym zainteresowaniem gdańskich mediewistów cieszy się genealogia, prozopografia, heraldyka, sfragistyka i weksylologia. Znaczące osiągnięcia dotyczącą również edytorstwa źródeł historycznych.

Wyniki badań środowiska gdańskich mediewistów prezentowane są najszerzej w „Gdańskich studiach z dziejów średniowiecza”, pod red. prof. Błażeja Śliwińskiego, t. 1-9, 1994-2003 oraz na łamach ogólnopolskich i regionalnych czasopism naukowych.

Badania mediewistyczne w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadzi Katedra Historii Średniowiecznej Polski i Nauk Pomocniczych (prof. dr hab. Józej Śliwiński-kierownik, dr Anna Kołodziejczyk, dr Krzysztof Łożyński, dr Marek Radoch). Od pewnego czasu szczególnym zainteresowaniem tego zespołu cieszą się dzieje Grodzieńszczyzny i Podlasia w późnym średniowieczu, z naciskiem na problemy kolonizacji puszcz obu tych terytoriów i form eksploatacji gospodarczej. Z tą problematyka związany jest zagadnienie politycznych stosunków mazowiecko-krzyżacko-litewskich oraz - pośrednio- dzieje ziemi lubawskiej. Istotną rolę odgrywają także badania nad zakonem cystersów w Polsce i w państwie krzyżackim. Badania nad ostatnimi Piastami z linii królewskiej (Kazimierz Wielki i Władysław Biały) prowadzi prof. Józef Śliwiński.

Wyniki badań i publikacji źródłowych prezentowane są w wydawnictwach własnych Katedry, jak też w czasopismach naukowych.

Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku.
Zakładem Historii Średniowiecza PAP kieruje Jerzy Hauziński. Uprawiane specjalności:

Prof. dr hab. Jerzy Hauziński, średniowieczny islam; heterodoksja muzulmanska; sufizm; historia polityczna Abbasydów; początki Turcji w Azji Mniejszej; Seldżukidzi i Osmanowie;
uniwersalizm doktrynalny w islamie i na Zachodzie; Fryderyk II Hohenstauf; przenikanie się trendów cywilizacyjnych na Bałkanach; dzieje średniowiecznej Albanii.

Dr Marzena Głodek zajmowała się utopią Europy zjednoczonej Filipa de Mézières; wydała tlumaczenie kroniki Joinville'a; bada miejsce republik włoskich w handlu lewantyńskim.

Dr Agnieszka Teterycz-Puzio, wydała doktorat Geneza województwa sandomierskiego (Słupsk 2002), obecnie bada stosunki małopolsko-mazowieckie w XIII w.

Dr Jarosław Sochacki, zajmuje się historią powszechną, Niemcami w X-XI w. Doktorat o stosunkach publicznoprawnych między Polską a Cesarstwem rzymsko-niemieckim w okresie 963-1102 (Gdańsk 2003).

Mgr Bronisław Nowak, zainteresowany genealogią rodów rycerskich (kończy doktorat o rodzie Różyców).


(Informacje J. Hauzińskiego i B. Śliwińskiego)
< Poprzedni   Następny >
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.